Tổng cương cách cục chủ yếu của Tử Bình chân thuyên

Để giúp các bạn nhập môn dễ dàng với Tử Bình chân thuyên, tôi tóm tắt cách cục trong sách cho các bạn dễ nhận.

Tổng cương cách cục chủ yếu của Tử Bình chân thuyên

1, Cách Cục thành:
Chính Quan cách Chính Quan gặp Tài Ấn, không có hình xung Thương Sát làm hại.
Tài cách Tài sinh Quan, thân cường mang Tỉ.
Tài cách Tài gặp Thực thần sinh, thân cường mang Tỉ.
Tài cách Phụ: Tài gặp Thương quan sinh là bình thường.
Tài cách Tài thấu Ấn, Tài Ấn cách thấu cả 2 đều không gây trở ngại.
Ấn cách Ấn khinh phùng thất sát.
Ấn cách Quan Ấn lưỡng toàn, Quan Ấn song thanh.
Ấn cách Thân vượng Ấn vượng dụng Thực Thương.
Ấn cách Ấn nhiều gặp Tài mà căn Tài khinh.
Thực thần cách Thực thần sinh Tài.
Thực thần cách Thực thần mang Sát mà tứ trụ không có Tài.
Thực thần cách Bỏ Thực tựu Sát mà thấu Ấn.
Thất Sát cách Thân Sát lưỡng đình.
Thất Sát cách Thực thần chế Sát.
Thương quan cách Thương quan sinh Tài.
Thương quan cách Thương quan bội Ấn (cần Thương quan vượng, Ấn có căn)
Dương Nhận cách Thấu Quan Sát, lộ Tài Ấn lại không thấy Thương quan.
Kiến Lộc cách Thấu Quan mà gặp Tài, Ấn.
Kiến Lộc cách Thấu Tài mà mang Thực Thương.
Kiến Lộc cách Thấu Sát mà có Thực chế.
2, Cách Cục bại:
Chính Quan cách Gặp Thương quan, Thất Sát, hoặc Chính Quan bị xung hình.
Tài cách Tài khinh Tỉ Kiếp trọng.
Tài cách Tài cách mang Thất Sát.
Ấn cách Ấn khinh thấu Tài.
Ấn cách Ấn cách thân vượng mà thấu Thất Sát.
Thực thần cách Thực thần gặp Ấn xuất can.
Thực thần cách Thực thần sinh Tài, thiên can lộ Sát.
Thất Sát cách Dụng Ấn mà thân Ấn đều vượng.
Thất Sát cách Thất Sát gặp Tài không có chế.
Thương Quan cách Không phải Kim Thủy Thương quan mà thấy Quan.
Thương quan cách Thương quan sinh Tài mà mang Sát.
Thương quan cách Thương quan bội Ấn mà thân cường Thương quan khinh.
Dương Nhận cách Tứ trụ không có Quan Sát.
Kiến Lộc cách Không có Quan Sát mà thấu Sát Ấn.

Ở trên chỉ là cách cục thông thường, khi luận mệnh các bạn cần linh hoạt sử dụng.

Tác giả Lesoi

http://tubinhdieudung.net/showthread.php?1158-T%E1%BB%95ng-c%C6%B0%C6%A1ng-C%C3%A1ch-C%E1%BB%A5c-ch%E1%BB%A7-y%E1%BA%BFu-c%E1%BB%A7a-T%E1%BB%AD-B%C3%ACnh-ch%C3%A2n-thuy%C3%AAn

Leave us a Comment