An du niên trong phong thủy

an-du-nien

An du niên biến quái trong phong thủy

Trong Phong thủy, nếu đem mệnh quái phối hợp với trạch quái thì ta được Du niên biến quái. Du niên biến quái là phương thức biến đổi quẻ để định đoán cát hung. Dưới đây là bài ca quyết về Du niên biến quái.

Nhất biến thượng Sinh khí

Nhì biến trung Ngũ quỷ

Tam biến hạ Diên niên

Tứ biến trung Lục sát

Ngũ biến thượng Hoạ hại

Lục biến trung Thiên y

Thất biến hạ Tuyệt mệnh

Bát biến trung Phục vị.

Chú ý : 

  1. Sinh khí, Ngũ quỷ, Diên niên, Lục sát, Hoạ hại, Thiên y, Tuyệt mệnh và Phục vị là Du niên biến quái ứng với tám hướng.
  2. Trong mệnh quái phân ra hào thượng, trung và hạ tính từ trên xuống dưới.

Ví dụ: Mệnh Quái là quẻ Khôn ta biến đổi quẻ như sau :

Lần thứ nhất, hào thượng Âm chuyển thành Dương, quẻ Khôn sẽ đổi thành quẻ Cấn, như vậy xét theo Hậu Thiên bát quái, hướng Đông Bắc là hướng Sinh khí đối với gia chủ.

Tương tự, lần thứ 2 thành quẻ Tốn – hướng Đông Nam là Ngũ quỷ Lần thứ 3 thành quẻ Càn – hướng Tây Bắc là Diên niên (Phúc đức)

Lần thứ 4 thành quẻ Ly – là Lục sát

Lần thứ 5 thành quẻ Chấn – là Hoạ hại

Lần thứ 6 thành quẻ Đoài – là Thiên Y

Lần thứ 7 thành quẻ Khảm – là Tuyệt mệnh

Lần thứ 8 về lại quẻ Khôn – là Phục vị

Xuất phát từ Thiên văn học, chòm sao Bắc đẩu thất tinh gồm 7 sao và thêm hai sao phụ Tả Phụ Hữu Bật, vừa chỉ các phương vị, vừa để xác định các thời khắc, các mùa và xác định cát hung của phương hướng. Áp dụng trong Phong thủy, chòm sao này được đặt tên cho các du niên để thuận tiện trong việc luận đoán cát hung (Tương tự các môn cổ học khác, các tính chất thường gán với 1 sao để dễ hình dung). Như vậy, tương ứng với du niên biến quái là một sao cụ thể

Ta có thể dùng bài thơ sau:

Nhất biến thượng Sinh khí (biến hào trên)

Nhất biến trung Tuyệt Mệnh (biến hào giữa)

Nhất biến hạ vi Họa hại (biến hào dưới)

Thượng nhị biến vi Ngủ quỷ (biến 2 hào trên)

Thượng hạ biến vi Lục sát (biến 2 hào dưới)

Tam hào biến vi Diên Niên (biến cả 3 hào)

Tam hào bất biến vì Phục Vị (không biến hào)

Login

Register | Lost your password?