Thẻ: mạng 1991

Thiên hình – Thiên diêu – Đại toàn

Thiên hình - Thiên diêu - Đại toàn 天刑 - 天姚   天刑 - Thiên Hình 天 刑属火,乃一凶星,主刑夭孤克,宜男不宜女,利武不利文。若入庙则为天喜神,反为吉,喜与文昌、文曲、化科同宫。天刑居寅卯酉戌宫为入庙,余宫陷。天刑守 身命,其性刚强固执,原则性强,思想主观,持强傲物。天刑主孤克,与父母、兄弟缘浅,与配偶、子女等亦往往有刑克,朋友知己少。命加恶星遇天刑,此等倾向 愈明显,不夭则贫,父母兄弟不得全。此星在数为医药,守命身宫,与诸吉星加会,对医疗、法律、宗教等有兴趣,也容易在这此方面取得成功。天刑主刑夭,入庙 ...

Read more

Recent News