Thẻ: nam nhâm thân

Phiên bản khác nhau của thập can Tứ Hóa

Phiên bản khác nhau của thập can Tứ Hóa 【飞星漫谈四十二】十干四化的不同版本 四十二【戊、庚和壬干的四化】不同派别有不同的看法 写这一篇是想再一次组织一下很久以前研究过的课题,怕自己老大会忘记掉。 7月2日 【飞星漫谈 四十二】十干四化的不同版本 四十二【戊、庚和壬干的四化】不同派别有不同的看法 写这一篇是想再一次组织一下很久以前研究过的课题,怕自己老大会忘记掉。 以下是不同古书和派别中所流传的十干四化版本一漤表: 注: 《全集》=《紫微斗数全集》中的〈定禄权科忌四化诀〉 ...

Read more

Recent News