Thẻ: thiem thu

Cải vận, xu cát tị hung

Cải vận, xu cát tị hung 改运、趋吉避凶,是圣人制易的主要目的。人的命运是固有规律,是不易改变的,但是,我们可在知命的前提下,充分利用有利的因素,避开不利因素,利用不同的时空点和外部环境来改变宇宙影响力,从而达到趋吉避凶的目的。Sửa vận, xu cát tị hung, mục đích chủ yếu là thánh nhân dùng ...

Read more

Recent News