Thẻ: TỨ HÓA NHẬP 12 CUNG MỆNH BÀN

Tiên thiên tứ hóa phi tinh Lộc phổ

Tiên thiên tứ hóa phi tinh Lộc phổ Bản gốc: 紫微斗数四化之化禄的形式计有:泄出禄,反弓禄,引出禄,回归禄,循环禄,叠出禄,是非禄,禄出禄,对峙禄,绝命禄,进马禄,退马禄等。 1.泄出禄。 由A宫化禄到其对宫的禄称为泄出禄,乃自愿化出去的损,但对宫不可坐生年禄,如坐生年禄则不算泄出禄。 2.反弓禄 乃主行限时大限之三合正好与本命三合重叠时,大限之三合,化禄入或照本命三合宫位时,称为反弓禄。遇此运限主吉利加倍。 3.引出禄 乃A宫有生年禄星坐守,而A宫之天干又化禄到A宫之对宫,称为引出禄,乃将原有的禄带到对宫之损失。 4.回归禄 回归禄也称归位禄,即是大限命宫化禄飞入本命命宫,大限财帛宫化禄入本命财帛宫,大限官禄宫化禄入本命官禄宫之意,此禄表示吉利。 又如大限的财帛宫化禄入本命之命宫或官禄宫,大限命宫化禄入本命的财帛宫或官禄宫,大限官禄宫化禄入本命之命宫或财帛宫,也属三合之回归亦主吉。 ...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Recent News