Vương đình lời tuyên bố đẩu sổ

Đánh giá post

Vương đình lời tuyên bố đẩu sổ

Bản dịch:

Vương đình của ký tương lục thử triệu tiên sinh <tử vi đẩu số giáo trình> bổ chú xuất bản, phản ứng mà lại không được ác, nhưng mà vu tâm cứu có điều vị an cũng. Nguyên nhân ở chỗ đến đây “Giáo trình” sở đàm, cận vi mười bốn chính diệu, vu bổ chú thì, vương đình của đã chỉnh lý là “Sáu mươi tinh hệ”, nhưng đối với phụ, tá, sát, hóa chư diệu, cùng với tụ đa tạp diệu, thì nguyên tác chưa đề cập, tập đẩu số người đó, đối với lần này vị miễn sẽ cảm thấy có khiếm khuyết yên.

Một năm rưỡi tiền, thích ở đâu cẩm linh nữ sĩ ước vương đình của khai “Đàm thuật lục” chuyên mục, bởi vậy là có thể đính định đề cương, bài nhật tế đàm đẩu số chư tinh diệu vậy. Đối với mười bốn chính diệu bộ phận, ý nghĩa chính ở bổ sung “Giáo trình” của bất túc, đối với “Sáu mươi tinh hệ”, thì có thể nói tương đương giản lược, cận lựa chọn trọng điểm mà nói, thì nhân “Giáo trình” trung tâm có vương đình của bổ chú có thể tham khảo cũng, duy đối với phụ, tá, sát, hóa, tạp diệu, thì thôi tận khả năng ăn nói kỳ chủ yếu tính chất, chú trọng tính chất mà không chú trọng tín hiệu, thì nhân tính chất làm gốc, tín hiệu là mạt cũng, vương đình của không muốn bỏ gốc lấy ngọn. Mà lại tín hiệu có thể tùy thời đại mà thay đổi, bản chất thì muôn đời thường tân, tưởng độc giả tất biết vương đình của ý này.

Về đẩu số, vương đình của đã hoàn thành tam bản sáng tác. Bổ chú “Giáo trình”, là thuộc nhập môn cơ sở; <an tinh pháp cập suy đoán ví dụ thực tế>, là ứng dụng cơ sở; “Đàm tinh” một lá thư, thì hệ chắc chắn tài liệu trọng yếu bổ sung, độc giả độc thôi đến đây tam thư, có thể nói nhập môn có giai vậy, mà lại có thể sơ bộ để mà thôi lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, khiếm khuyết người, cận vi đẩu số ăn khớp điều thống vận dụng. Phương diện này sáng tác, vương đình của chờ mong môn đồ trung tâm không ai có thể đến đây, cái vương đình của tuổi tác ký lão, thể lực cũng tiệm không bằng tiền, làm đồ đệ truyền thụ đã quá mức hao tâm tốn sức, sợ rằng càng không dư lực cấu viết ăn khớp phương diện đẩu số thư tịch vậy.

Thượng tập

1 <đàm tinh> tinh

2 cuộc sống quyết định

3 cát hung xu tị đồng loạt

4 xu tị

5 nhập môn

6 đẩu số

7 đẩu số âm dương

8 lễ nhạc

9 sinh con trai

10 nhân luân

11 văn võ

12 kim chúc

13 đòi nợ

14 Tây Dương chưởng tướng

15 thần hóa

16 số mệnh

17 đánh vỡ mười hai cung

18 tam nguyên cửu vận

19 đẩu số ba loại vận

20 nhân vận ảnh hưởng

21 địa vận ảnh hưởng

22 tháng nhuận

23 canh can tứ hóa

24 phụ bật không thay đổi khoa

25 Thiên phủ hóa khoa

26 còn nghi vấn

27 “Toàn bộ thư” và “Toàn tập ”

28 chính danh

29 gán ghép

30 trần hi di

Hạ tập đàm tinh

Trời đầy mây TenTen TenTen thiên tuần chặn TenTen dạ phong thai thiên không dương hỏa lộc khôi phụ xương văn văn phá bảy ngày thiên cự tham thái thiên liêm thiên vũ thái thiên tử

Sát hư khốc tài thọ phúc quan trống trơn thiên không quý quang cáo phụ cướp đà linh mã việt bật khúc khúc xương quân sát lương tướng môn lang âm phủ trinh cùng khúc dương cơ vi

Phá hoa phỉ thiên long nguyệt TenTen cướp quả cô đại mặn thiên hồng thiên giải trừ TenTen phượng long thai

Toái cái liêm nguyệt đức đức đức trù sát ở lại thìn hao tổn trì ưa loan Vu thần diêu hình các ghế đại biểu

Trường sinh thập nhị thần

Nuôi thai tuyệt mộ tử bệnh suy đế lâm quán mộc trường

Vượng quan đái dục sinh

Bác sĩ thập nhị thần

Quan phục bệnh nặng ưa phỉ tấu tương tiểu thanh lực bác

Phủ binh hao tổn phù thần liêm thư quân hao tổn long sĩ sĩ

Tương tiền thập nhị thần

Vong nguyệt mặn chỉ thiên tai kiếp hoa hơi thở tuổi phàn tương

Thần sát trì bối sát sát sát cái thần dịch yên tinh

Tuổi tiền thập nhị thần

Bệnh treo thiên bạch long tuổi tiểu quan quán tang hối thái

Phù khách đức hổ đức phá hao tổn phù sách môn khí tuổi

Tứ hóa

Hóa lộc

Hóa quyền

Hóa khoa

Hóa kị

Liêm trinh hóa lộc

Thiên cơ hóa lộc

Thiên đồng hóa lộc

Thái âm hóa lộc

Tham lang hóa lộc

Vũ khúc hóa lộc

Thái dương hóa lộc

Cự môn hóa lộc

Thiên lương hóa lộc

Phá quân hóa lộc

Phá quân hóa quyền

Thiên lương hóa quyền

Thiên cơ hóa quyền

Thiên đồng hóa quyền

Thái âm hóa quyền

Tham lang hóa quyền

Vũ khúc hóa quyền

Thái dương hóa quyền

Tử vi hóa quyền

Cự môn hóa quyền

Vũ khúc hóa khoa

Tử vi hóa khoa

Văn xương hóa khoa

Thiên cơ hóa khoa

Thái dương hóa khoa

Thiên lương hóa khoa

Thiên phủ hóa khoa

Văn khúc hóa khoa

Thái âm hóa khoa

Thái dương Hóa kị

Thái dương Hóa kị

Liêm trinh Hóa kị

Cự môn Hóa kị

Thiên cơ Hóa kị

Văn khúc Hóa kị

Thiên đồng Hóa kị

Văn xương Hóa kị

Vũ khúc Hóa kị

Tham lang Hóa kị

Đàm tinh tiểu kết

Phụ lục

Giáp đại hạn và lưu niên suy đoán

Ất lưu nguyệt suy đoán

Bính lưu nhật suy đoán

<đàm tinh> “Tinh ”

<vương đình lời tuyên bố tinh> hợp thành xuất bản, cái gọi là “Đàm tinh”, tự nhiên là “Tử vi đẩu số” chư tinh, bao quát chính diệu, phụ tá sát hóa chư diệu, lưu diệu, tạp diệu các loại. Năm gần đây, vương đình của đối “Đẩu số” nổi lên điểm thôi ba trợ lan tác dụng, hiện tại sấn sách này hợp thành xuất bản, liền cũng tưởng trừng thanh một chút hữu quan “Đẩu số” một vài vấn đề.

Trước tiên là nói về “Đàm tinh” tinh. Những … này tinh, có thể nói toàn bộ thuộc hư tinh, tuy rằng tham lang chờ thất diệu tức là bắc đẩu thất tinh, Thái âm thái dương cũng thực có kỳ tinh diệu, nhưng tuyệt không nên tương “Tử vi đẩu số” khán thành là chiêm tinh học, bởi vì đẩu số mệnh bàn bài pháp, chích căn cứ “Nạp âm”, vẫn chưa dùng đến thiên văn học thượng “Thôi bộ” .

Nói như vậy, rất nhiều nghiên cứu đẩu số người đó hội khó chịu, bởi vì nhược vị của là giả tinh, liền không thể nói đẩu số tinh bàn và từ trường, năng lượng tràng hữu quan, cũng không năng lực cho rằng đến đây thuật có thể cùng Tây Dương chiêm tinh thuật chống lại. Nhưng vương đình của nhưng cũng không nghĩ như vậy, bởi vì đẩu số chư tinh mặc dù tẫn thuộc ký hiệu, duy nhược bằng người trí năng, cấp những ký hiệu này môn thống kê, tinh toán học thượng ý nghĩa, thì giá một đống ký hiệu sắp hàng, liền tự nhiên cũng có thể cho thấy cuộc sống khuynh hướng. Đến đây cũng giống như vi phân và tích phân dx, dy, chỉ cần xác định kỳ sở biểu chinh ý nghĩa, liền có thể suy tính xuất công trình học thượng các loại vấn đề.

Vương đình lời tuyên bố đẩu số chư tinh, thuật người đại bộ phận thuộc về “Cổ nghĩa”, đó là tiền nhân giao cho chư tinh tính chất. Những … này tính chất đương nhiên cũng không phải là trống rỗng hư cấu, mà là quá trình công tác thống kê và tinh bị cho là đi ra ngoài kết quả. Đẩu số chư thư, dũ từ xưa dũ thô ráp, dũ vãn ra người trái lại dũ tinh tường, đến đây có thể do tương đối nguyên, minh, thanh hãy <trần hi di tiên sinh tử vi đẩu số> biết. Chuyện gì xảy ra, tức là bởi vì dũ công tác thống kê dũ tinh tường của cho nên. Phải minh bạch chuyện này hình, sau đó tài sẽ minh bạch, đẩu số là một môn có thể phát triển thuật số.

Cuộc sống quyết định

Vương đình của vị đẩu số có thể phát triển, cái này 槪 niệm, sẽ phải chịu hai loại người phản đối.

Loại người thứ nhất, nhận định bất luận cái gì thuật số đều có cổ nhân bí tịch, có thể có được bí tịch, là được đoạt thiên địa tạo hóa, động quỷ thần kinh nghi, bởi vậy bất luận cái gì thuật số đều là cổ nhân cao hơn người thời nay, người thời nay chỉ có thể ở đã định trong phạm vi học tập, tuyệt không năng lực siêu việt tiền nhân nửa bước.

Loại người thứ hai, cường điệu nhân sinh số mệnh, nhân sanh ra được, liên phụ mẫu thê tử sinh ra năm đều đã tiền định, nhược vị thuật số có thể phát triển, thì hiển nhiên và số mệnh không hợp nhau. Sở dĩ vương đình của nghiên cứu thuật số, từ không cho là bất luận cái gì thuật số hữu thần quỷ bất trắc cơ hội.

Chân chính thuật số kỳ thực chỉ là một môn khoa học, nó có khả năng suy tính cho ra chỉ là một cơ bản xu thế. Trên thực tế có rất nhiều chuyện, có thể ảnh hưởng cái này xu thế, bởi vậy phát triển ra bất đồng sự thực.

Ví dụ như Úc Đại Lợi Úc Ô-xtrây-li-a ngày gần đây sinh ra một gã trẻ con, cả vật thể trong suốt, nhược ở cổ đại, khẳng định tất cáo chết non, nhưng hiện đại y học hưng thịnh, ít nhất có thể kéo dài giá trẻ con thọ mệnh. Sở dĩ suy tính lộc mệnh, liền không thể không lo lắng đáo hiện đại hoàn cảnh xã hội.

Nếu như cổ đại thông nhau ngoài ý muốn, đơn giản đi thuyền kỵ mã, người hiện đại ở cao tốc công Lộ Phi trì ô tô, có lẽ ngồi máy bay, bởi vậy một ít tinh diệu nguyên chích biểu hiện có nhỏ nhẹ ngoài ý muốn (ví dụ như vũ khúc cư thiên di, ở mão cung Hóa kị), ở hiện đại lại khả năng biến thành là sống chết trước mắt. Hơn nữa người cổ đại sự giản đơn, người hiện đại sự phức tạp, rất nhiều chuyện món ở nhân sự dưới ảnh hưởng, cát hung kết cục cách xa, những … này ví dụ, độc giả không ngại lưu ý một chút mỗi ngày phát sinh tin tức, ngẫm lại người bên cạnh sự, tiện lợi chợt đại ngộ, nhân sinh cũng không phải là mệnh định, rất nhiều chuyện cát hung, kỳ thực chích quyết định vu người vừa đọc.

Cát hung xu tị đồng loạt

Vương đình của có thể cử một lệ, mà nói người sáng mắt sinh cát hung quyết định.

Ngày gần đây có người tương một vị nổi danh nhân sĩ tinh bàn cáo tố vương đình của, bởi vì nổi danh nhân sĩ đã từng mộ danh tìm người tính qua đẩu số, danh gia hứa kỳ mười năm đại phú đại trách, thế nhưng một thân ngày gần đây lại gặp phiền phức. Vương đình của xem qua tinh bàn, không khỏi than thở, nổi danh nhân sĩ thật sự là là thuật sĩ sở lầm. Thuật sĩ chỉ thấy tinh bàn đại hạn, cung mệnh là vũ khúc song hóa lộc, sự nghiệp cung là tham lang song hóa quyền, liền hứa kỳ phú quý, lại quên mất khán cung tài bạch trọng trọng sát kị, cung phúc đức cũng trọng trọng sát kị, cũng không biết “Tử vi tinh bí quyết” trung tâm tuất cung cự môn ưa kị, bởi vậy dễ dàng cho đương sự đối mặt tiến phản lựa chọn chi tế, gia dĩ bất khả tha thứ nói gạt.

Vương đình của căn cứ tinh bàn có thể khẳng định, nhược nổi danh nhân sĩ vu Đinh Mão năm lặng yên rút lui (chú ý “Lặng yên” hai chữ), thì vu nhất cửu năm chín mươi ba tuổi thứ quý dậu, tiện lợi có lúc tuổi già phong vân gặp gỡ.

Cũng có thể thuyết, kỳ nhân gặp gỡ thực sự chích hệ vu vừa đọc, lãnh và thành thục, tiến và phản, dù cho họa phúc sở ỷ then chốt.”Tử vi đẩu số” vốn có am hiểu nhất suy tính loại này then chốt tính số phận xu thế, hơn nữa có thể như đinh đóng cột giáo nhân dĩ xu tị của phương. Ví dụ như vương đình của, do bát linh năm liền tự động đình chỉ đại lý Úc Đại Lợi Úc Ô-xtrây-li-a hoàng kim, mà kim nghiệp do là năm khởi liền đi hạ sườn núi, đến nay đã trước sau tám năm, giá tức là xu tị đồng loạt. Thuật người nhược cho rằng nhân sinh số mệnh, liền không hiểu được tương toàn bộ tinh bàn mười hai cung gia dĩ ăn khớp suy đoán, chỉ bằng lẻ tẻ tín hiệu lai huyền mắt người con mắt, như vậy nghiên cứu đẩu số, có thể nói lầm vào lạc lối.

Sở dĩ <vương đình lời tuyên bố tinh> cung cấp chỉ là một ít số liệu, những … này số liệu cũng không phải là cực hạn, chỉ là phát triển đẩu số cơ sở nhĩ.

Xu tị

Đời Minh Phúc Kiến quan bố chính vạn dục ngô, thích nghiên cứu thuật số, biên có <tam mệnh thông hội>, trong đó thu nhận sử dụng liễu rất nhiều về “Tử bình” tư liệu. Vừa biên có <tinh học đại thành>, thì thu nhận sử dụng rất nhiều về “Đẩu số” tư liệu.

Vạn dục ngô ở <tinh học đại thành> nhất thiên lời tựa trung tâm thuyết: “Dư phi biết thiên người, nhiên tinh mệnh nói đến, cũng lưu tâm khảo cứu, rất được yếu lĩnh chỉ thích. Bệnh thế của chuyên môn người, không được đạt thần tiên của cho nên, vọng ngôn họa phúc dĩ hoặc thế nhân.”

Do vạn thị nói như vậy cũng biết, nghiên cứu thôi lộc mệnh sự học, phải “Đạt thần tiên của cho nên”, sau đó mới có thể nói họa phúc. Sở dĩ “Đạt thần tiên của cho nên”, liền có thể xu cát tị hung.

Vạn thị vừa nói: “Nhược viết cát người, ngô xu của, phi xu phu cát, xu phu sở dĩ lấy được cát của để ý. Hung người ngô tị của, phi tị phu hung, tị phu sở dĩ dồn hung của cho nên.” giá tức là xu cát tị hung đạo lý. Đến đây khởi vọng ngôn họa phúc, bái tự kỳ nhương người có khả năng minh chăng.

Nhập môn

Có người vấn vương đình của, tưởng nhập môn nghiên cứu thuật số, phải làm thế nào bắt tay vào làm? Có những người nào môn thư có thể khán?

Nếu như yếu vương đình của giảng chân nói, vương đình một trong định giới thiệu hắn tiên độc <kinh dịch>. Cho dù tìm một quyển “Bạch thoại bản” đến xem, khán minh lúc, tái độc ta “Hán dịch học”, cũng sống khá giả đối <kinh dịch> dốt đặc cán mai mà nghiên cứu thuật số. Lý do rất đơn giản, <kinh dịch> là một môn thuật số cơ sở.

Có chút thuật số, biểu hiện ra và <kinh dịch> không hề quan hệ, ví dụ như “Tử vi đẩu số” tức là, nhưng nếu như phải sâu nhập nghiên cứu, thì đổng <kinh dịch> người đó sẽ sổ rất nhiều.

Cử một lệ nhất nhất minh bạch “Đẩu số” là dĩ tư tưởng đạo gia làm thể, liền biết “Đẩu số” cũng tất “Quý âm tiện dương” . Là cho nên đều là chủ tinh, tử vi liền trội hơn Thiên phủ. Sau đó trải qua đi lưu niên đại vận, gặp mấy các cung tinh diệu, năng lực chú ý cực kỳ âm dương biến hóa, liền có thể đa thăm dò một điểm tương lai gặp gỡ.

Đẩu số

“Tử vi đẩu số” tràn ngập tư tưởng đạo gia.

Đẩu số phân sao Nam Đẩu, bắc đẩu chư tinh. Sao Nam Đẩu phe tẫn thuần dương, bắc đẩu phe tẫn thuần âm. Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, tử vi là bắc đẩu chủ tinh, hai người tương đối, tử vi là quý (không phải liền ứng với xưng là “Thiên phủ đẩu số” liễu), giá tức là nặng bắc đẩu khinh sao Nam Đẩu, đó là nặng âm mà khinh dương tư tưởng.

Âm chủ tịnh mà không chủ động, cho nên khi “Tử vi phá quân” cùng độ, nhân phá quân ảnh hưởng mà phát sinh to lớn lực đánh vào thì, đến đây tinh hệ tính chất liền không vì mỹ, cổ nhân vị là “Tình nghĩa mỏng”, giá tức là bởi vì âm không động đậy năng lực nuôi dương, âm chủ trí, dương chủ nhân, “Tình nghĩa mỏng” tức là mất đi nhân người chi tâm.

Do là dẫn thân, “Tử vi phá quân” cùng độ, giá tinh hệ cũng có thể coi là trí tuệ tổ hợp, nguyên nhân chính là là kỳ trí tuệ, sau đó mới có thể “Tình nghĩa mỏng”, tức quảng phủ nhân chỗ vị “Bắt mắt” cập “Đi tinh biên” cũng.

Đẩu số âm dương

<đạo tạng> thu vào thuật số thư, <tử vi đẩu số toàn bộ thư> cũng bị bắt lục. Có thể thấy được đạo gia cũng cho rằng đẩu số truyền bá hệ thống, bèn xuất núi tự đạo gia người lưu.

“Tử vi đẩu số” sở dụng tinh diệu, có thể nói toàn bộ là hư tinh. Nhưng mà vu sao Bắc đẩu hệ, dụng tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân thất diệu, sở dụng tên, thì hoàn toàn xuất phát từ phật gia. Có một bức ở Tây Vực phát hiện “Cà độc dược” đồ có thể chứng, thiên văn Sử gia trần tuân làm đầu sinh mà lại tằng ban trình bày và phân tích. Đạo gia phát minh thuật số, cánh dụng phật gia tinh danh, điểm này rất có nghiên cứu giới trực.

Sở dĩ đẩu số tinh diệu mặc dù phân âm dương, trên thực tế âm dương vận dụng lại không cường liệt, xa không bằng “Tử bình” thuật, thuyết không được khá thính, đơn giản nhân có ta có mà thôi, không giống “Tử bình”, không phân biệt âm dương tức không đủ để luận mệnh. Bởi vậy vương đình của đối với “Tử vi đẩu số” đến tột cùng là phủ nói lưu phát minh, vẫn cảm giác có nghi.

Lễ nhạc

Nghiên cứu “Tử vi đẩu số”, phải biết đẩu số bản thân phát triển lịch trình. Đẩu số mặc dù là đạo gia kết quả, nhưng lúc đó xã hội, cũng nho gia lễ pháp xã hội, bởi vậy phải minh bạch điểm này, sau đó mới có thể biết tiền nhân “Chinh nghiệm” nội tại bản chất. Nhược dựa vào điều khẩu quyết cứng rắn bối, có lúc liền bất năng áp dụng đến nay nhật vậy.

Nho gia lễ pháp, dĩ “Lễ nhạc” làm trọng; ở đẩu số trung tâm, “Văn xương văn khúc” chính thuộc lễ nhạc ngôi sao, sở dĩ dùng để suy đoán khoa danh, cũng dùng để suy đoán hôn tang nhị lễ. Cái này “Chinh nghiệm” thần kỳ địa chuẩn xác, ở suy đoán phụ mẫu tử vong thì, thường cần phải tạ “Xương khúc” nhị diệu bang trợ, sau đó tài khả biết kỳ tử vong của năm. Duy lại phải dĩ “Trưởng tử duệ tôn” mệnh tạo lai suy tính thủy là. Giá tức là nho gia lễ pháp phản ánh.

Nhược không biết điểm, thì đối với “Chinh nghiệm” nắm giữ liền sẽ biến thành việc khó.

Sinh con trai

Phía trước đàm cập, đối với “Tử vi đẩu số” “Chinh nghiệm”, ứng với dĩ tư tưởng đạo gia phối hợp “Nho gia lễ pháp”, sau đó mới có thể nắm giữ “Chinh nghiệm” tính chất. Kỳ thực bất luận cái gì thuật số đều là như vậy, học giả phải chú ý.

Thanh mạt phong thuỷ danh gia thẩm trúc là tiên sinh tức thuật cập một cố sự. Hắn quan sát nhất huyệt sơn mộ phần, dựa vào “Công vị” lai suy đoán, chắc là đích tôn thứ phòng sinh con trai, dĩ của vấn chủ nhân, chủ nhân viết: “Trường thứ con trai thứ hai là năm thượng kinh cuộc thi, tam nam tứ nam thì hồi hương thu vào tô, sở dĩ phòng lớn chi thứ hai một sinh con trai, tam tứ lưỡng phòng thì sinh con trai vậy.” thẩm trúc nãi bởi vậy cho rằng, thuật số suy đoán cũng phải bận tâm hiện thực.

Kỳ thực cái này cố sự, không thể nói “Huyền không phong thuỷ” chi đạo không chính xác, chiếu bí quyết suy tính, sinh con trai vô hư, chỉ bất quá trường thứ chi thứ hai ra ngoài, liền biến thành tam tứ lưỡng phòng sinh con trai nhĩ.

“Huyền không” “Công vị” sở giả thiết là tình huống bình thường, cho nên quẻ hào giai dựa vào “Lễ pháp”, điểm này phải có biết.

Nhân luân

Cổ đại thuật số, có thể nói không một không bị nho gia lễ pháp ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng là “Trung hoà” và “Nhân luân” .

Nho gia “Nhân luân”, quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu thê, đệ tử, bằng hữu, là cả tông pháp xã hội kết cấu cơ sở, sở dĩ có tôn ti trường ấu phân biệt.

Dĩ tử vi làm thí dụ, tử vi là đế hoàng, nhưng nó lại nhưng cần quần thần ủng hộ, sở dĩ ở đẩu số trung tâm, ưa sai ai ra trình diện khôi việt, xương khúc, tả hữu cùng với một ít thuộc về “Đủ loại quan lại” tính chất tinh diệu hội hợp, sau đó mới được cách cục, bằng không liền có trở thành “Không cầm quyền cô quân” nguy hiểm. Đến đây tức “Quân thần” nhưng trách “Trung hoà” của nghĩa.

Vừa dùng võ khúc làm thí dụ. Vũ khúc một sao chủ cấp tốc hành động, sở dĩ nam mệnh không thích “Cung phu thê” sai ai ra trình diện vũ khúc, sai ai ra trình diện thì là “Phụ đoạt phu quyền” . Bởi vì ở tông pháp xã hội, nam tôn nữ ti, nữ nhân hành động cấp tốc, tức dễ độc hành độc đoán, là tông pháp xã hội sở không cho.

Đến đây cũng nhân luân quý ư “Trung hoà” một trong lệ.

Văn võ

Nho gia tuy có lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, sổ chờ “Lục nghệ” trong đó bắn và ngự (lái xe, kỵ mã) và “Vũ biên” hữu quan, nhưng trên thực tế lại có chút trọng văn khinh võ.

Trọng văn khinh võ nguyên nhân, là cả xã hội cơ sở kiến trúc ở lễ pháp trên, phụ trách duy trì lễ pháp người đó, không thể nào là võ quan. Đến rồi minh thanh hai đời, khai khoa thủ sĩ, do văn thử khoa bảng xuất thân nhân, tiền đồ tự xa so sánh võ khoa sĩ là rộng lớn, cũng chính là bởi vì triều đình cần quan văn để duy trì lễ pháp.

Sở dĩ ở “Tử vi đẩu số” trung tâm, văn xương văn khúc đặc biệt lợi cho khoa cử, mà xương khúc lại chính thị lễ pháp ngôi sao, thậm chí, “Cung phu thê”, sai ai ra trình diện xương khúc người đó, cũng đặc biệt lợi cho chấm thi, to thị của, phu thê cân khoa cử không hề quan hệ, thế nhưng ở đẩu số tinh bàn trung tâm, “Cung phu thê” ký vĩnh viễn cân “Cung phúc đức” gặp gỡ, hai cái này cung độ làm lễ pháp ngôi sao, liền tượng trưng thân quang vinh cập thê tử. Bởi vậy có thể thấy được đẩu số suy đoán, tràn ngập nho gia màu sắc.

Kim chúc

Ở suy tính “Đẩu số” thì, quan võ tinh diệu, thường dễ và buôn bán một ít tinh diệu lẫn lộn, nhất là tài chính và kinh tế tài chính nghiệp. Phi có kinh nghiệm, hơn nữa đối tinh diệu tính chất hết sức quen thuộc, bằng không không đổi phân thanh.

Lúc đầu phát minh “Đẩu số” người đó, vì sao không chú ý điểm, đeo sao diệu tính chất đính định được có điểm lăn lộn vị ư? Nguyên nhân có nhất nhất

Đệ nhất, quan võ người suốt đời và kim chúc lợi khí hữu quan; mà cổ đại ngân lượng đồng tiền cũng kim chúc.

Đệ nhị, chức vị người đó địa vị xã hội mặc dù bỉ thương nhân cao, nhưng như và quan văn so sánh với, võ quan địa vị xã hội lại hơi thấp, dĩ quân công lập nghiệp người, thậm chí xưng là “Dị lộ công danh”, cân quyên ban xuất thân thương nhân như nhau.

Có kể trên hai điểm nguyên nhân, quan võ và thương nhân mệnh, có lúc liền khá có thể coi là có cộng thông chi xử. Bởi vậy cũng phản ánh “Đẩu số” “Chinh nghiệm”, thoát ly không được xã hội bối cảnh.

Có nhất quần nhân sĩ chuyên nghiệp tùy vương đình của tập “Tử vi đẩu số”, vương đình của thụ dĩ “Tử vi tinh bí quyết”, đến đây cái là “Trung Châu phái” miệng miệng tương truyền bí mật vậy. Nhưng mà kỳ sở dĩ yếu miệng miệng tương truyền, thật sự là bởi vì nội dung nhiều lắm, yếu trứ thư lập thuyết, ít nhất nhu mười hai đại quyển, hơn nữa thượng bất năng hoàn toàn ghi lại, bởi vậy không bằng truyền miệng một ít nguyên tắc, trái lại có thể cung cấp linh hoạt vận dụng.

Đúng dịp, vương đình của giảng đáo thứ nhất “Cung Nô bộc” “Tinh bí quyết”, nói tới và bạn bè phản bội tinh diệu tổ hợp khuynh hướng, một vị liệt đồ tinh bàn thì có như vậy tổ hợp, cũng trùng hợp ở tổ hợp bị xung động trong lúc, hắn có một vị hơn hai mươi năm gặp gỡ bằng hữu, cánh ra luật sư tín hướng hắn truy đòi hơn một ngàn nguyên “Thủ tục phí” . Chuyện này, đại khả tạ đến đây tuyên dương “Số mệnh”, duy vương đình của nhưng huấn thị liệt đồ, đến đây chỉ có thể tác, là “Chinh nghiệm” chứng cứ mà thôi, bởi vì giả như sở trường tiền thận vu xử lý bằng hữu đang lúc lui tới con số, vẫn như cũ có thể để tránh cho có giá không thoải mái sự kiện xuất hiện.

Tây Dương chưởng tướng

Số mệnh và phi số mệnh làm sao phân biệt?

Có thể cử một lệ nhất nhất đoán định người ta tất lấy vợ thuộc hổ của thê, đây là số mệnh. Nhưng giả như chích suy tính thê tử ngươi tính cách, đồng thời suy đoán, loại nào tính cách thê tử tương đối thích hợp các hạ, tại nơi một đoạn trong lúc thích hợp hôn nhân đối tượng gặp phải, vậy thì không phải là quan niệm về số mệnh.

Quan niệm về số mệnh phi thường của tai hại vu thuật số. Từ trước Tây Dương chưởng tướng học rơi vào quan niệm về số mệnh vũng bùn, quá trình hơn một trăm năm nghiên cứu, mới có hiện nay chưởng tướng học sinh ra. Mới chưởng tướng học coi trọng “Chinh nghiệm”, bởi vậy hiện nay đã thụ y học giới coi trọng, do chỉ tay cập giáp biến hóa, lai bang trợ tật bệnh chẩn đoán bệnh, sở dĩ cũng không nhân tái thị chưởng tướng học là mê tín, hơn nữa dần dần coi như là khoa học vậy.

Đoạn này Tây Dương chưởng tướng học phát triển quá trình, đại khả làm nghiên cứu Trung Hoa Trung Quốc thuật số tấm gương nhà Ân. Một mặt tương số mệnh tuyên dương, đồng thời gia dĩ thần hóa, đã không thích hợp thế kỷ hai mươi ý nghĩ.

Thần hóa

Kỳ thực hướng “Số mệnh” thuật số khiêu chiến, phi thường của dễ. Chỉ cần thỉnh hắn nói rõ, mỗi năm, nào đó nguyệt, nào đó nhật, một lúc nào đó, nào đó khắc, nào đó phân ra đời trẻ con, phụ thân nhất định thuộc cái gì cầm tinh, mẫu thân nhất định thuộc cái gì cầm tinh, dĩ hiện đại tính theo thời gian công cụ của chuẩn xác, hẳn là lập tức có thể đối cửa này thuật số tới một lần khảo nghiệm.

Chích là nhân loại thật tốt kỳ, đa thích thính rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần hóa cố sự, bởi vậy sẽ không có nhân nghĩ đến kể trên khảo nghiệm mà thôi. Vừa nghĩ tới, lập tức sẽ đối quan niệm về số mệnh gia dĩ hoài nghi, đồng thời cũng sẽ hoài nghi đáo rất nhiều thần hóa chuyện xưa bối cảnh.

Tương một môn thuật số thần hóa, đối thuật người bản thân kỳ thực cũng không ích. Bởi vì ôm cực lớn mong muốn đi tìm nhân suy tính, tính ra lai căn bản không phải chuyện như vậy, thì trái lại dễ sinh phản cảm.

Sở dĩ vương đình của rất mong muốn đàm thuật số người đó, nhưng thái thật thà thái độ, hơn nữa đối chuyện không đối người, phải như vậy tài năng khiến cho thuật số không được rơi vào mê tín vực sâu cũng.

Càng hiểu được <chu dễ> đạo lý nhân, dũ hội phản đối “Số mệnh” . Cổ nhân vân: “Thiện dễ người không nói dễ”, kỳ để ý tức ở chỗ là.

Cổ nhân luận dễ, nặng ở “Biến dời”, cũng chính là ở một đoạn riêng thời gian trong vòng, do âm dương biến hóa sinh ra hiện tượng, ở lánh một đoạn thời gian chi lưu nội, tức không có cùng hiện tượng. Mỗi một đoạn thời gian liên tục đứng lên, cấu thành một sinh, ở, dị, diệt quá trình, đoạn này quá trình chi tiết, cũng không phải là nhất thành bất biến, chỉ có một có thể do “Dễ” báo trước đi ra ngoài khuynh hướng.

Thiệu khang tiết “Tiên thiên dịch học” coi trọng nhất điểm ấy, bởi vậy hắn ở <kích nhưỡng tập> trung tâm rõ ràng biểu thị, số mạng của người không có khả năng tiền định, bởi vì có “Tiên thiên” khuynh hướng, còn có “Hậu thiên” tả hữu. Hắn viết quá một bài thơ, trong đó có nhất cú, “Mặc cho người báng ta tác thần tiên”, xưng là “Thần tiên”, thiệu tiên sinh thượng coi là phỉ báng, có vô “Số mệnh”, do là cũng biết.

Đánh vỡ mười hai cung

“Tử vi đẩu số” cửa này suy tính lộc mệnh thuật, ăn khớp tính rất mạnh.”Trung Châu phái” có “Tử vi tinh bí quyết”, tức là ăn khớp trình bày, án “Tinh bí quyết” thuật, mười hai cung viên tinh hệ, trở thành một tổ tổ tổ hợp, cho nhau hô ứng, liền có thể cho thấy rất nhiều số phận xu thế tính chất.

Cho nên khi quan sát tinh bàn thì, mỗi khi cần phải tương mười hai cung giới hạn đánh vỡ, chích quan sát các tổ tinh hệ hô ứng, sau đó mới có thể suy đoán ra sự thực.

Nói cách khác, tinh bàn trung tâm “Cung tử nữ”, thứ ba phương tứ chính, cố nhiên có thể biểu hiện tử nữ bản chất, nhưng mười hai cung tinh hệ tổ hợp, nhưng có thể biểu hiện tử nữ lớn và phát triển, hoặc ở cái gì thời đại sẽ đụng phải vận rủi, kỳ sở ứng dụng phương pháp, cũng không đoản văn có thể tường thuật, nhưng vương đình của cũng không hội tác dối gạt người lời tuyên bố, vương đình của có bốn mươi liệt đồ, bọn họ nghe qua “Tinh hệ” tự thuật, có thể chứng minh điểm ấy.

Tam nguyên cửu vận

Có người hỏi qua vương đình của một vấn đề: Như thế đẩu số không nghe theo tiết, chích dựa vào tháng lai suy tính, chẳng phải là sáu mươi năm sẽ tha cho một tinh bàn?

Vấn đề này hỏi đến rất có để ý. Ví dụ như năm kia là bính dần năm, một năm kia tháng giêng mùng một ngày thì ra đời nhân, hắn tinh bàn, cân sáu mươi năm sau bính dần năm tháng giêng mùng một giờ tý sinh ra người, hai người tinh bàn hoàn toàn tương đồng.

Bất quá vương đình của nhưng có thể trả lời thuyết phục: Cho dù hai người tinh bàn hoàn toàn tương đồng, sáu mươi năm trước và sáu mươi năm sau người đó, số phận cũng sẽ tuyệt đối bất đồng, hoàn cảnh xã hội biến thiên, đó là “Địa vận” hoàn toàn bất đồng, sở dĩ hai người không có khả năng có giống nhau gặp gỡ.

Hơn nữa, dựa theo cổ pháp, đẩu số mệnh bàn thượng nếu bàn về “Tam nguyên cửu vận”, giá cân “Huyền không” tương đồng, phân thượng nguyên một … hai … Tam vận, trung tâm nguyên tứ ngũ lục vận, hạ nguyên thất tám chín vận, tinh bàn có điều biến hóa, cũng cũng không phải là tuyệt đối nói hùa.

Đẩu số ba loại vận

Do bổn thiên khởi, chuẩn bị có hệ thống địa nói chuyện “Tử vi đẩu số” một vài vấn đề.

Y theo “Trung Châu phái” ý kiến, ảnh hưởng số mạng của người, có ba loại lực lượng, tức cái gọi là “Thiên vận”, “Địa vận”, “Nhân vận” .”Tử vi đẩu số” có khả năng suy tính, chích thuộc “Thiên vận”, đó là người vận trình tiên thiên xu hướng.

Nhưng mà quyết định người thực tế số phận, còn có lưỡng chủng lực lượng.”Địa vận” bằng hoàn cảnh xã hội, “Nhân vận” bằng nhân tế quan hệ. Sinh ra thời đại nhật thì hoàn toàn giống nhau nhân, đồng nhất tinh bàn, thực tế tao ngộ cũng khả năng bất đồng, tức là bởi vì “Thiên vận” tuy rằng như nhau, nhưng “Địa vận” và “Nhân vận” lại không giống nhau của cho nên.

Thí dụ như thuyết một sanh ở Hương Cảng, một sanh ở đại lục, tức là “Địa vận” bất đồng; một sớm kết hôn, một trì kết hôn, tức là “Nhân vận” bất đồng.

Nhân vận ảnh hưởng

“Nhân vận” ảnh hưởng người gặp gỡ, cũng có thể cử một ví dụ thực tế mà nói minh.

Có một vị ngân hàng giới bằng hữu cáo tố vương đình của, mấy năm trước, hắn ứng với một vị tập đoàn tài chính thủ lĩnh ước, thượng hắn văn phòng khứ trao đổi một khoản cho vay. Cai tập đoàn tài chính lúc đó thanh thế hiển hách, hầu như mọi nhà ngân hàng đều cho hắn mặt mũi. Bằng hữu vu trao đổi thì, tư để hạ đã quyết làm theo yêu cầu giá bút cho vay sinh ý, nhưng lo lắng đáo người lảnh đạo trực tiếp là một có nề nếp, dựa vào điều lệ làm việc người đó, nhân yêu cầu này tập đoàn tài chính thủ lĩnh dành cho rất có lực số liệu. Ai biết yêu cầu này lại chọc cho tập đoàn tài chính thủ lĩnh không vui, đối với hắn thuyết: “Người ta không nên nói nhiều tô, thái nói nhiều tô, không làm được ta sinh ý.” bằng hữu bởi vậy một lời cảm thấy sự tình không thích hợp, Vì vậy ăn nói vài câu lời xã giao hậu, xin lỗi mà phản.

Hiện ở nơi này tập đoàn tài chính đã đóng cửa, bằng hữu có thể nói “Toàn thân mà phản” . Nhưng mà nếu không phải hắn có một xoi mói thủ trưởng, liên chính hắn cũng không dám bảo chứng có thể vô sự.

Địa vận ảnh hưởng

Nói tới “Địa vận” có thể ảnh hưởng người gặp gỡ, không ngại cử một ví dụ thực tế.

Vương đình của thay một vị tân di dân suy tính mệnh tạo, bởi vì hắn gởi thư hỏi mấy người khẩn cấp vấn đề. Hắn sở hành “Đại hạn”, sai ai ra trình diện thái dương hóa lộc và cự môn cùng độ. Đây là một tổ chinh nghiệm tín hiệu, chủ thụ dị quốc nhân hoặc tha hương nhân đề bạt.

Đối giá “Đại hạn” mấy năm trước lưu niên vận trình, vương đình của rất cảm thấy hứng thú, bởi vì lúc đó hắn còn ở đại lục, là thì “Địa vận” đối giá tổ tinh tính chất, hội khả năng có phản ứng gì ư? Tuần của, thì viết: “Rất đúng. Khi đó ta ở ở nông thôn, bản địa cán bộ đối với ta còn không thế nào, nhưng tỉnh ngoài tới cán bộ, lại đối với ta đặc biệt chiếu cố” .

Đây là “Địa vận” ảnh hưởng vận mạng ví dụ thực tế. Bởi vì giả như lúc đó người đang Hương Cảng, đối với hắn đặc biệt chiếu cố, sẽ là người ngoại quốc mà không phải tỉnh ngoài cán bộ.

Tháng nhuận

Về tháng nhuận, cũng “Tử vi đẩu số” một vô cùng tranh luận tính vấn đề. Dụng “Tử bình” thầy tướng số, dựa vào tiết suy tính, bởi vậy không thể nói là tháng nhuận, nhưng mà đẩu số lại dựa vào tháng khởi cung mệnh, bất luận tiết, phùng tháng nhuận sinh ra, đến tột cùng làm sao tính toán, cũng có thể nói các sư các pháp, cho nên liền trở thành chất vấn mục tiêu.

Vương đình của tập quán thượng tướng tháng nhuận nửa tháng đầu, tác tiền một tháng kế, tháng nhuận nửa tháng sau, tác tháng sau kế. Luận chinh nghiệm, kết quả thượng khả thoả mãn.

Vương đình của có một vị ở Ma Cao làm ăn bằng hữu, là tháng nhuận sinh ra, nửa tháng đầu sinh ra, dựa vào tiền một tháng kế, nhưng thủ “Địa bàn” mà không thủ “Thiên bàn”, suy tính ra hắn có nhất tông quan tòa, đồng thời đã vu năm ngoái hai tháng phát sinh, một thân thuyết pháp không có. Quá một tháng đường dài điện thoại nói cho vương đình của, quả nhiên có chuyện lạ, chính là nhất kiện theo lệ nhập bẩm sách thường quan tòa, liên chính hắn đều quên, bởi vì thu được lệnh truyền, sau đó tài nhớ lại.

Canh can tứ hóa

“Tử vi đẩu số” “Tứ hóa”, sai biệt lớn nhất người là canh can. Gia truyền canh can tứ hóa thành “Dương vũ cùng âm” lục bân triệu truyền lại là “Dương vũ âm cùng” vương đình chỗ được truyền thụ là một “Dương Vũ phủ cùng” .

Ba thuyết pháp tương đối, “Trung Châu phái” dĩ thiên đồng Hóa kị, và gia truyền “Thái âm Hóa kị” bất đồng.

Nhưng mà vương đình của sư phụ thuyết, lại vị đối canh can tứ hóa phải đặc biệt coi chừng, bởi vì có khác “Dương Vũ phủ tướng” thuyết pháp có thể còn nghi vấn vân vân, cho nên đối có tinh bàn “Thiên tướng”, hẳn là cẩn thận một chút để đối đãi.

Ngô sư thanh ẩn núp “Thiết hãy tính toán tài tình” cổ bản, canh can tác “Dương vũ cùng tướng”, thiên đồng hóa khoa và lưu hành thuyết pháp tương đồng, thiên tướng Hóa kị thì đại tự vương đình của sư phụ thuyết, sở dĩ ở một ít tinh diệu tổ hợp trung tâm, cũng không phương tham khảo “Thiên tướng Hóa kị” nói đến cũng, không bắt buộc cùng, trái lại tự tại.

Phụ bật không thay đổi liệu

Về “Tử vi đẩu số” “Tứ hóa”, chư gia truyền thuyết xôn xao. Mậu can, thông hành tác “Hữu bật hóa khoa” ; nhâm can, thông hành tác “Tả bật hóa khoa” nhưng mà “Trung Châu phái” truyền lại, tả phụ hữu bật cũng không hóa khoa.

Phụ bật không thay đổi khoa, là bởi vì hai sao giai thuộc về “Phụ diệu”, phụ diệu chủ hắn lực mà không chủ cố gắng, là cho nên dễ dàng cho đồng chúc “Phụ diệu” thiên khôi, thiên việt giai không tham dự “Tứ hóa”, mà thuộc về “Tá diệu” văn xương khúc, chủ cố gắng mà không chủ hắn lực, liền có thể tham dự “Tứ hóa” yên.

Phàm “Thiết hãy thần số” giai phụ san “Tử vi đẩu số” khởi lệ, bởi vì đời Thanh thuật người, dụng “Thần số” đoán lục thân, dụng “Đẩu số” đoán lộc mệnh. Ngô sư thanh ẩn núp <thần số> cổ bản, nhâm can “Thiên phủ hóa khoa” và “Trung Châu phái” cùng, có thể tham khảo. Mậu can nhưng san hữu bật hóa khoa, thì có thể là “Dương” tự của lầm, hai chữ khắc gỗ rất là tương tự.

Thiên phủ hóa khoa

Lục bân triệu <tử vi đẩu số giáo trình>, tả phụ, hữu bật hóa khoa, và bản phường cùng, nhưng cư nhất tằng tùy Lục thị tập đẩu số người đó nói cho vương đình của, Lục thị thụ đồ, cũng tả phụ hữu bật không thay đổi khoa, và “Giáo trình” bất đồng. Không biết lời nầy là thật phủ.

Vương đình chỗ được truyền thụ, phụ bật không thay đổi khoa, nhưng Thiên phủ trái lại có hai lần hóa khoa cơ hội, lý do là Thiên phủ là tài kho, đương canh can vũ khúc tài tinh hóa quyền là lúc, chủ chi, tài kho phải có tín dụng, cho nên Thiên phủ hóa khoa; đương nhâm can vũ khúc tài tinh Hóa kị là lúc, đồng dạng chủ chi, duy chi quá độ, tài kho phải có tín dụng, cho nên Thiên phủ cũng hóa khoa.

Nói vậy nói cũng có lý, cũng không phương gia dĩ chinh nghiệm. Vương đình của có nhất liệt đồ, là công trình sư, cung mệnh Thiên phủ hóa khoa, suốt đời tín dự quá mức tốt, lúc nào cũng bị người ủy thác làm việc, liệt đồ Vì vậy tự giễu, tình nguyện dựa vào bản phường, Thiên phủ không thay đổi khoa trái lại tự tại. Đến đây có thể làm một một ví dụ chứng minh.

Còn nghi vấn

“Tử vi đẩu số” tồn tại một vài vấn đề, nhưng lại không thể bởi vậy tựu đối cửa này từ xưa thuật số có căn bản tính hoài nghi. Rất nhiều người tưởng nghĩ cách bù đắp, kỳ thực cũng đại khả không cần. Đài Loan rất nhiều môn phái đại sư, do bù đắp mà diễn xuất một bộ tự sáng tạo lý luận, dễ dàng hơn ly khai quỹ đạo dũ xa. Vương đình của có thể nói nhất cú ngang hàng của luận, hiện nay truyền lưu <tử vi đẩu số toàn bộ thư>, thất chân tam giả, chân bộ phận, vẫn là nghiên cứu đẩu số cơ sở, nhược ly khai đến đây cơ sở khứ sáng lập lý luận, thì dễ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa hội lệnh hậu nhân bởi vậy lầm vào lạc lối.

Nhưng mà, “Tử vi đẩu số” ký tồn tại một vài vấn đề, phải làm thế nào giải quyết ư? Vương đình của vẫn đang chủ trương “Chinh nghiệm”, án thực tế phát sinh thí dụ khứ nghiên cứu tinh bàn, liền có thể xong đáp án. Như “Trung Châu phái” truyền lại, thiên đồng Hóa kị, vương đình của chúng liệt đồ nghiên cứu qua rất nhiều yếu năng lực nhi đồng tinh bàn, là được chứng thực, do là là được đi qua “Chinh nghiệm” để giải quyết còn nghi vấn.

“Toàn bộ thư” và “Toàn tập ”

Chiếu vương đình chỗ biết, <tử vi đẩu số toàn bộ thư> là “Bắc phái”, truyện bản <tử vi đẩu số toàn tập> thì thuộc về “Nam phái”, cũng không phương dùng để chuyên chỉ “Mân phái” .

Cư “Trung Châu phái” tương truyền, bắc phái “Toàn bộ thư”, là “Trung Châu phái” tổ sư công khai sáng tác, cố ý tính sai một vài chỗ, để cầu vàng thau lẫn lộn. Tức tiền nhân không muốn thuật số công khai tâm lý. Kỳ rõ rệt người, là mệnh tiền nhất cung (tức cung phụ mẫu) hoặc mệnh hậu nhất cung (tức huynh đệ cung) khởi đại hạn, nhược dưới đây, tức thì tương đại hạn đoán thác mười năm, cát hung toàn bộ dị.

“Mân phái” truyền lại, và “Trung Châu phái” truyền lại đại đồng tiểu dị, thì hệ trao nhận đang lúc một chút khác biệt, cũng có thể là “Mân phái” tổ sư, căn cứ ở Phúc Kiến nhất tiết kiệm thực nghiệm mà đặt lại.

Ngoại trừ “Toàn bộ thư” và “Toàn tập” ở ngoài, có thể nói thế gian tái vô cuốn thứ ba cổ bản, cũng có, duy miệng miệng tương truyền khẩu quyết, thì và khởi lệ không quan hệ.

Chính danh

Người thời nay ra <mười tám phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập>, sách này danh thực lầm.

Nguyên sách báo vân “Hợp tính mười tám phi tinh tử vi đẩu số mục lục” ;”Tân khắc hợp tính mười tám phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập quyển nhất”, đã nói rõ là “Hợp tính”, gần “Mười tám phi tinh” và “Sách thiên tử vi đẩu số” hợp san.

Cho nên vu quyển tam, là san vân “Tân khắc hi di Trần tiên sinh tử vi đẩu số toàn tập quyển của tam”, dưới tới quyển lục, đều là <tử vi đẩu số toàn tập> bộ phận.

Do tên sách cũng biết, ký nói “Hợp tính”, lập tức là lưỡng chủng bất đồng thuật số. Người thời nay cho rằng cổ đại có một loại “Mười tám phi tinh tử vi đẩu số”, có thể nói hậu vu cổ nhân vậy.

Phải phân biệt, “Mười tám phi tinh” là nhất thuật, “Tử vi đẩu số” vừa hay là nhất thuật, sau đó tài bất trí tương lưỡng chủng thuật số lăn lộn vị, bằng không lập luận dũ ra dũ kỳ, giai bất chính danh của hại.

Gán ghép

“Tử vi đẩu số” nơi phát ra, là “Mười tám phi tinh”, hiện tại có người xưng là “Mười tám phi tinh sách thiên tử vi đẩu số”, chỉ là hữu ý vô ý lẫn lộn.

Lẫn lộn nguyên nhân, là thanh sơ mân hãy, tương “Mười tám phi tinh” và “Tử vi đẩu số” hợp san trở thành một thư, tuy rằng đã nói rõ là “Hợp san”, nhưng vẫn đang dễ làm cho sơ sẩy, cho rằng hai tên tức là một gã. Thuật người hoặc có người biết, nhưng mà cũng không phương tìm kế lai huyền nhân hiểu biết, Vì vậy mới có như vậy đôi sàng điệt cái tên sách.

<tử vi đẩu số> truyện là trần hi di sở trứ, sau này truyền thụ tức không rõ lắm . Minh Gia Tĩnh bản in <tử vi đẩu số toàn bộ thư>, có la hồng tiên viết nhất thiên tự, người thời nay lại thôi la hồng tiên là đẩu số vân tông sư, nhất viết kỳ tằng truyện trần hi di y bát, vị miễn quá mức gán ghép.

Kỳ thực bất luận cái gì thuật số truyền bá, nguồn nước và dòng sông đều phi xuất phát từ một người, đẩu số mặc dù thần, cũng không tất vọng đa gán ghép.

Trần hi di

Ngoại trừ thiệu khang tiết ở ngoài, tống đại thượng có trần hi di, cũng bị hậu thế coi là thuật số tông sư. Như “Tử vi đẩu số”, “Hà lạc lý sổ”, tức truyện là trần hi di sở trứ. Nhưng mà vương đình của đối với lần này thì thượng không thể không thể nghi ngờ.

“Tử vi đẩu số” và “Hà lạc lý sổ” chỉ là suy tính cá nhân lộc mệnh thuật, cổ đại nói người, sở nặng là tính mệnh tu luyện, cận thị thuật số là tế thế đường nhỏ. Trần hi di là có nói của sĩ, cho dù nghiên cứu suy tính lộc mệnh sự học, thì phát minh một loại cũng liền tẫn được rồi, cần gì phải phát minh lưỡng chủng cũng?

Trần hi di nghiên cứu “Hà lạc”, sử có văn bản rõ ràng. Bởi vậy, nếu như nhất định phải tương kể trên hai môn thôi lộc mệnh thuật, tùy tiện một môn về của vu trần hi di, thì vương đình của tình nguyện tương “Hà lạc lý sổ” thuộc của.

“Tử vi đẩu số” suy đoán lộc mệnh tuy có kinh người độ chuẩn xác, lại vị tất nhất định phải đoán tác trần hi di phát minh.

Đàm tinh

Tử vi

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> tinh hoa, ở chỗ “Chư tinh vấn đáp thiên” . Bởi cai thiên tự thuật lược khiếm hệ thống, liền trái lại thụ độc giả quên. Hiện tại vương đình của không ngại tương của sảo gia chỉnh lý, để nghiên cứu.

Tử vi thuần âm đất, là sao Bắc đẩu hệ chủ tinh.

Phàm khán tử vi, phải chú ý nhị sự: Vừa là “Tai thai”, vừa là “Hội chiếu” .

Tử vi thủ cung mệnh là trung tâm thai, tiền một vị là lên đài, hậu một vị là xuống đài, đến đây “Tai thai” cũng, chủ yếu là khán tử vi có vô cát diệu tướng giáp. Nhược “Tử vi phá quân” đồng cung, là văn xương văn khúc giáp, hoặc tả phụ hữu bật giáp, thì trở thành ngon kết cấu.

“Hội chiếu” là khán tam phương hội hợp tinh diệu, “Vô phụ bật đồng hành, thì là cô quân”, “Canh vu chư sát đồng cung”, là “Quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị” .

Tử vi đế tọa, phải quần thần giáp phụ, là cổ nhân ý.

Cổ ca vân: “Tử vi nguyên thuộc đất, cung Quan lộc chủ tinh. Có tướng là hữu dụng, vô tướng là cô quân.”

Giá vài câu cổ ca tức nhiều lần nói rõ, tử vi phải sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, văn xương văn khúc, thiên khôi thiên việt chờ cát diệu, sau đó tài năng xưng là có phụ tá, có phụ tá tức là có tướng.

Tử vi nên ở cung mệnh, cung Quan lộc, cung tài bạch. Cũng nên ở cung điền trạch. Nhưng không thích hợp ở cung tật ách, huynh đệ cung, nô bộc cung, cung phụ mẫu. Nên người cổ người coi là “Cường cung”, không thích hợp người cổ người coi là “Yếu cung” hoặc “Hãm cung” . Tử vi rơi tứ hãm cung, “Chủ nhân lao lực, làm việc không làm nổi” .

Cái tử vi ở cung phụ mẫu, quản người của chính mình lực lượng quá mạnh mẽ; ở huynh đệ cung, và hợp tác với mình người đó lực lượng quá mạnh mẽ; ở cung tật ách, thì ảnh hưởng cung phụ mẫu cập huynh đệ cung lực lượng quá mạnh mẽ, sở dĩ giai chủ tự thân lao lực, bởi vì bị người sai phái, cũng không lực sai phái người khác cũng.

“Chư tinh vấn đáp” trung tâm, có một đoạn “Trần hi di tiên sinh viết”, nêu rõ những nét chính của vấn đề, có chút trọng yếu.

“Tử vi là đế tọa, ở chư cung đánh bại phúc tiêu tai, giải trừ chư tinh của ác hư. Năng lực chế hỏa linh là thiện, năng lực hóa thất sát vì quyền. Được phủ không gặp nhau hữu xương khúc cát tập, không có không mắc, không phải cũng chủ cự phú, dù có Tứ Sát phá tan, cũng tác trung cuộc. Gia sát phá tan cũng bình thường, không vì thấp hèn.”

Một đoạn này, chủ yếu là luận tử vi ở cung mệnh suy đoán, vẫn đang yếu “Phủ không gặp nhau hữu xương khúc cát tập”, tức “Hội chiếu” chư cát diệu, sau đó mới được phú quý thượng cục.

Nhưng cổ ca lại vân, “Kình dương hỏa linh tụ, ăn trộm cẩu thâu đàn”, này đây tử vi tọa mệnh, sai ai ra trình diện kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh là thấp hèn, và “Gia sát phá tan” cũng bình thường, không vì thấp hèn tựa hồ mâu thuẫn, kỳ thực không phải, “Gia sát phá tan” hệ thừa có chư cát cùng xuất hiện người mà nói, nếu không sai ai ra trình diện cát, chỉ thấy sát, thì là thấp hèn.

Tử vi ở cung mệnh, ưa Thiên phủ, thiên tướng hội hợp, ở mười hai cung trung tâm, cận tử vi ở tử, ngọ nhị cung, có thể được phủ gặp gỡ chiếu, là tên là “Phủ tướng triêu viên” . Trong đó vừa dĩ ngọ cung bỉ tử cung là tốt, sở dĩ cổ nhân tương tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, danh của là “Cực hướng ly minh cách” .”Cực” chỉ tử vi, ngọ là ly cung.

Phàm tử vi ở tử, ngọ cung thủ mệnh, tức không được phụ bật, xương khúc hội chiếu hoặc tướng giáp, bởi vì có phủ tướng triêu viên quan hệ, cũng không là “Quân tử không cầm quyền” .

Tử vi Thiên phủ đồng cung, có thể hội chiếu thiên tướng; tử vi thiên tướng đồng cung, có thể hội chiếu Thiên phủ, nhưng tam phương lực lượng mất đi cân đối, không bằng “Tướng phủ triêu viên” vẻ đẹp.

Cổ đại nữ nhân vô sự nghiệp, sở dĩ tử vi tọa mệnh gặp được cát diệu hội chiếu, cũng cận chủ “Gặp cát sự quý nhân”, hiện đại nữ tính có việc nghiệp, cũng có thể chủ tự thân phú quý, bất quá trợ từ, dùng ở đầu câu cung tinh yếu, thì vị miễn thanh danh lớn hơn trượng phu, người ta nghĩ khỏe?

Nữ mệnh “Tử vi phá quân” hoặc “Tử vi thiên tướng” hôn nhân dường như khó dĩ hoàn mỹ.

Đương “Tử vi phá quân” ở cung mệnh thì, phu cung là “Liêm trinh tham lang” cùng độ; đương “Tử vi thiên tướng” ở cung mệnh thì, phu cung là tham lang ngồi một mình đối liêm trinh. Liêm trinh tham lang là đào hoa, bởi vậy cũng có thể suy đoán kỳ tình hình.

Đương phu cung có đào hoa thì, nhược nữ mệnh ôn nhu, thượng khả nhẫn nại, duy “Tử phá”, “Tử tướng” thủ mệnh nữ nhân, đều đã bị phá quân nhất diệu ảnh hưởng, tự nhiên khó có thể ách nhẫn.

Ở hiện đại, ly hôn sự, ở cổ đại, là được là khi dễ phu thiếp hãn đố phụ nhân.

Duy ở hiện đại, nữ nhân cũng có thể coi trọng sự nghiệp, không nói chuyện kết hôn, bởi vậy liền cũng có thể thủ công danh phú quý. Chỉ là thay đổi như chong chóng, phúc thủ là mưa là tính cách, sợ rằng nhưng nan tránh cho. Hương Cảng thập niên tám mươi,, hẳn là chuyên phát loại này nữ nhân, bất khả tương của khán tiểu.

Tử vi tọa mệnh người đó, lớn nhất khuyết điểm là việc chính quan, hơn nữa yêu ghét quá phận minh. Sở dĩ “Tử vi phá quân” đồng cung, liền tối năng lực thể hiện loại này tính chất.

Thơ cổ vân: “Tử vi gặp phá quân vu thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, vi thần bất trung, là tử bất hiếu.” chỉ kỳ thực tức là yêu ghét quá mức phân minh. Bởi vì yêu ghét phân minh, cho nên tức dễ cùng người phản bội, cũng dễ phát huy phản bội tính.

Thơ cổ vừa vân: “Tử vi phá quân tọa mệnh, giáp ất mậu đã canh sinh ra, phú quý kham kỳ.” còn đây là ưa ở chính giới phát triển cách cục, đó là phàm “Tử vi phá quân” ở cung mệnh, nhìn thấy hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, vô sát diệu, lợi cho tham chánh. Chính trị gia thay đổi như chong chóng, phúc thủ là mưa, rất hợp tử phá tính chất.

Thơ cổ vừa vân: “Tử phá thủ mệnh gặp dương đà, liền đi kinh thương.” sai ai ra trình diện sát bất lợi con đường làm quan, nhưng lại có thể kinh thương, bởi vì thương nhân cũng có thể mây mưa thất thường cũng.

Ở hiện đại, “Tử phá” lật chắc là tốt tạo.

Đương lưu niên, đại hạn cung mệnh sai ai ra trình diện tử vi thạch sùng thì, có lưỡng thủ cổ ca có thể tham khảo –“Tử vi viên nội ngôi sao may mắn lâm, nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng. Thường nhân gặp được đa tài phú, quan quý phùng của chức vị thăng.” “Tử vi nhập hạn bản là đàn, chích chỉ tam phương Sát Phá Lang. Thường thứ phùng nhiều bất lợi, quan viên lạc hãm có kinh thương” dựa vào cổ ca, phàm trải qua đi “Tử vi thất sát”, “Tử vi tham lang”, “Tử vi phá quân” cung độ người, vô luận dân chúng hay là quan quý đều có bất lợi, tình hình như thế, hiện đại vị tất là nhiên. Cái cổ đại phạ biến thiên, sở dĩ không thích “Sát Phá Lang”, người hiện đại có thể dũ thay đổi dũ kỳ, dũ thay đổi dũ đặc sắc, bởi vậy sai ai ra trình diện “Sát Phá Lang” thay đổi ra cũng đại có thể an tâm. Chích cần phải sai ai ra trình diện cát diệu, lại thấy lưu diệu chư cát vọt lên, đều chủ có tốt đẹp chính là chuyển biến.

Nhưng mà người già nua, đại vận tử vi “Sát Phá Lang” lại chưa chắc có lợi, mặc dù sai ai ra trình diện cát, cũng thường thường ứng với chú ý khỏe mạnh.

Thiên cơ

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> “Chư tinh vấn đáp”, xưng thiên cơ là “Thiện đoán ngôi sao”, cái gọi là “Thiện đoán” là chỉ mưu lược mà nói, không được chuyên chỉ đếm hết, tức là “Linh thay đổi cơ mưu” .

Thiên cơ hóa khí viết “Thiện”, cổ nhân hàm có thâm ý, bởi vì mưu kế cơ biến dụng của vu chính đạo thì có thể, dụng của vu tà đạo, tức là bộ phận then chốt * gạt. Đây là cổ nhân sở thùy của rút kinh nghiệm.

Là cho nên hi di tiên sinh viết: [ thiên cơ cùng trời lương và tả hữu xương khúc giao nhau, văn là thanh hiển, vũ là trung lương.” đến đây thiện ứng với cũng. Nhưng “Nhược cư hãm địa, Tứ Sát phá tan, là vì hạ cục.” này ắt là làm ác ứng với.

Suy tính đẩu số, yếu lưu ý mười bốn chính diệu hóa khí, tinh bàn trung tâm tinh diệu tính chất và hóa khí tương hợp người cát, tướng bội người hung, như thiên cơ tức là đồng loạt. Hội cát là thiện, là thuận, hội sát tức là ác, là bội. Do là cũng biết, thiên cơ đối “Phụ tá sát hóa” chư tinh, thực sự phi thường mẫn cảm.

“Thiên cơ cự môn” đồng cung, tên là “Cơ cự cùng lâm cách”, có tính chất đặc thù, nghiên cứu đẩu số người phải có chú ý.

Cổ ca vân: “Cự môn” đồng nhất vị, quan võ trấn biên đình, cũng yếu quyền phùng sát, lại vừa lập công danh.” tức chỉ “Cơ cự cùng lâm” mà nói. Chính cách là thiên cơ hóa quyền, sai ai ra trình diện sát ở tam phương mà không ở Bản cung, chủ quan võ quý hiển.

Cái này cách cục có rất nhiều biến hóa, nhược thiên cơ hóa lộc, thì nên dĩ kế hoạch mưu sinh; cự môn hóa quyền, thì lợi cho truyền bá giới phát triển; nhưng nếu Hóa kị mà có sát diệu đồng cung, nhất là Hỏa Tinh hoặc linh tinh, thì là đặc biệt, vô luận làm kế hoạch hoặc truyền bá, giai chủ chìm nổi, danh lợi không lâu sau, mà thiên cơ hóa lộc người đa dễ biến động, cự môn hóa lộc người thì dễ lưu là cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, vị là toàn bộ mỹ.

Cho nên khi “Cơ cự cùng lâm” là lúc, nhọc lòng, hóa quyền trội hơn hóa lộc, Hóa kị thì canh chủ phí sức sức lao động tốn nước miếng dĩ mưu sinh, vu tuyển trạch chức nghiệp thì có thể gia dĩ tham khảo.

“Thiên cơ thiên lương” cùng độ cách cục, cổ người coi là “Cơ lương gia hội” .

Cổ nhân cho rằng: “Thiên cơ cùng trời lương tả hữu xương khúc giao nhau, văn là thanh hiển, vũ là trung lương” .

Cơ lương giao nhau thiện đàm binh.

Thiên cơ canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân.

“Cơ lương cùng tồn tại thìn tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý hiền lành; nhược gặp dương đà thiên không diệu, thiên nên tăng nói.”

Tương đối những thuyết pháp này, có thể biết “Thiên cơ thiên lương” là một tính chất dễ thay đổi tinh hệ tổ hợp. Sai ai ra trình diện cát thì văn võ phú quý; canh chủ “Cao nghệ” ; sai ai ra trình diện sát canh sai ai ra trình diện thiên không diệu, thì là tăng nói của mệnh, cũng chỉ lục thân vô duyên.

Cổ ca luận thiên cơ có nhất tiết, rất là khó hiểu: Nhược ở dần mão tị, thất sát tịnh phá quân, huyết quang tai bất trắc, dương đà hỏa linh, nhược và chư sát hội, tai hoạ có ách kinh, vũ ám liêm phá hợp, lưỡng con mắt ít minh.” đến đây tiết rõ ràng là cổ nhân chinh nghiệm.

Nhưng dần mão tị tam cung thiên cơ, cũng không sai ai ra trình diện thất sát, cũng không sai ai ra trình diện phá quân; thiên cơ cũng quyết không cùng “Vũ ám liêm phá” đồng thời gặp gỡ hợp của để ý, sở dĩ hậu nhân chỉ có tương của trở thành lầm san.

Vương đình của nhưng có thể thuyết, bản tiết tuyệt không chử sai

Đài Loan nghiên cứu đẩu số, tẩu hỏa nhập ma, ngày gần đây cánh có người dùng ba trăm sáu mươi độ viên đồ lai sắp hàng mười hai viên, sở dĩ nhất cung có thể nhảy qua lưỡng viên, “Tam phương tứ chính” biến thành “Lục phương bát chính”, cho nên thiên cơ liền có thể và thất sát, phá quân chờ gặp gỡ, tìm cách rất là thông minh, nhưng cũng khó tránh khỏi tự cho mình là đúng.

Chính xác lý giải đến đây tiết, cần phải bằng “Tử vi tinh bí quyết” .

Vương đình của sư phụ truyện hạng nhất “Chinh nghiệm”, phàm thiên cơ thủ mệnh, tham lang thủ thân cung người, chủ nhân ngày đêm hối hả.

Lục bân triệu tiên sinh “Tử vi đẩu số giáo trình” thì viết: “Thiên cơ, thiên lương, Thái âm hội chiếu, mà tham lang trong người cung, chủ nhân ngày đêm hối hả, lao lực dị thường, hoặc có rượu thuốc lá chờ ham mê.”

Mới học đối với lần này lưỡng chủng thuyết pháp (kỳ thực chỉ là vừa nói), tất sinh nghi hoặc, bởi vì thiên cơ thủ mệnh, quyết không có khả năng tham lang thủ thân cung (trừ phi là căn cứ cái gọi là “Thấu phái” đứng dậy cung pháp). Phàm thiên cơ, thiên lương, Thái âm đồng thời hội chiếu cung độ là cung mệnh, cũng không có khả năng tham lang thủ thân cung.

Vương đình của vu bổ chú <tử vi đẩu số giáo trình> thì, quên chú ra điểm này, có thể gia bổ chính như sau – cái gọi là “Thủ mệnh” “Thủ thân” cổ nhân không chịu nói rõ, “Thủ thân” kỳ thực chỉ nguyên cục tinh bàn, “Thủ mệnh” thì chỉ “Lưu bàn” cung mệnh mà nói. Tức tham lang thủ thân người đi thiên cơ vận chủ hối hả.

Thiên cơ thủ mệnh, còn có một cái trọng yếu “Cơ nguyệt cùng lương cách”, tức thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm tứ khỏa chính diệu, ở cung mệnh tam phương tứ chính cùng hội.

Cổ nhân nói: Cơ nguyệt cùng lương tinh diệu kết cấu, từ khuyết điểm phương diện mà nói, chủ nhân hữu cơ tâm, hảo xoi mói, vừa tham tài, mà đa quyền mưu, cho nên liền cùng “Lại nhân” tính cách tương tự. Phàm “Lại nhân” tất ưa ở chính quyền lực trong phạm vi lộng quyền, độc giả ở ngành chánh phủ hoặc đại cơ cấu, tin tưởng đều gặp nhân vật như thế.

Nhưng mà từ chỗ tốt mà nói, “Cơ nguyệt cùng lương” cũng chủ nhân thiện cơ biến, hảo mưu lược, khéo kế hoạch, cũng thiện khẩu tài, sở dĩ cũng sẽ thành là xí nghiệp bộ phận then chốt liêu mạc, hoặc chủ kế hoạch quản Lý Công tác, chỉ là không thích hợp chính kinh doanh.

Nhược cung mệnh “Cơ nguyệt cùng lương” mà không lộng quyền, thì có thể cải biến cuộc sống gặp gỡ, cái gọi là “Công môn trong vòng hảo tu hành” .

“Thiên cơ Thái âm” cùng độ, cố nhiên thuộc về “Cơ nguyệt cùng lương cách”, nhưng tự có kỳ đặc tính, đáng giá nói chuyện.

Giá tổ tinh hệ bản chất di động. Cổ nhân nói: “Thiên cơ Thái âm ở chung dần thân, khó tránh khỏi bôn ba tha hương.” giá tức là di động tính chất cụ thể suy đoán.

Phàm Thái âm ở cung mệnh người, phải kiêm thị kỳ “Cung phúc đức”, “Cơ nguyệt” cùng độ thì, “Cung phúc đức” là cự môn, hơn nữa, tất ở thìn tuất lưỡng viên, giá lưỡng cung viên là cự môn không thích nhất thang nơi cho nên cũng liền ảnh hưởng đến cung mệnh tính chất.

Nhưng mà “Thiên cơ Thái âm” vừa chủ có đặc biệt năng lực cơ biến, sở dĩ cũng nên làm kế hoạch công tác, nhược thiên cơ hóa quyền, hóa khoa là lúc, vưu nên làm tài chính tài chính kế hoạch.

Thiên cơ hóa lộc, thì trái lại chủ nhân phí sức phí công, không được an bình, dễ mắc thần kinh suy nhược. Bởi bản chất di động, vừa chủ tình cảm không được chuyên nhất.

Thái dương

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> có cổ ca luận thái dương vân: “Từ ái lượng rộng thùng thình, Phúc Thọ hưởng xa linh.” hai câu này, và suy đoán đẩu số thì tối nên coi trọng.

Cái gọi là “Từ ái lượng rộng thùng thình”, đó là “Trung Châu phái” nói, thái dương dĩ “Thi mà không bị” làm gốc chất. Ánh dương quang chiếu khắp vạn vật, vạn vật vô ánh dương quang thì không được sinh, thậm chí vô ánh dương quang thì cũng không mưa móc, thế nhưng vạn vật cũng không một vật để thái dương, là tức “Thi mà không bị” cũng. Đối “Từ ái lượng rộng thùng thình” một lời, cũng phải như vậy lý giải, sau đó mới sẽ không võ đoán.

Lý giải cập bản chất, sau đó thủy biết thái dương của không động đậy tự Thái âm của động. Thái dương của động là phục vụ vu nhân, Thái âm của động thì nhưng yêu cầu tư lợi. Sở dĩ thái dương thủ mệnh người đó, tối nên làm phục vụ nết tốt là, như bác sĩ, luật sư, công tác xã hội người, truyền bá giới chờ đều là. Cái gọi là “Quý mà không phú”, đó là một thân người chủ chủ yếu là địa vị xã hội nhĩ.

Bởi vì thái dương chủ quý, sở dĩ suy đoán cung mệnh thái dương tọa thủ là lúc, hẳn là lưu ý chính là hắn địa vị xã hội, cái thứ nhất phát tài phú cũng phải và kỳ nhân địa vị tướng nhân ứng với. Địa vị cao người dũ phú, địa vị hèn mọn người tức giảm hình phạt.

Làm sao khán thái dương ở cung mệnh biểu hiển địa vị, có hai người nguyên tắc —

Đệ nhất, tiên khán mặt trời là phủ quang huy. Ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị sáu cung độ là quang huy, ở thân, dậu, tuất, hợi, tử, xấu sáu cung độ thì thất huy.

Nhật sinh ra “Giờ dần tới giờ Mùi sinh ra” ánh nắng huy tối cát; dạ sinh ra ánh nắng huy thứ cát; nhật sinh ra thái dương thất huy thì cát hung nửa nọ nửa kia; dạ sinh ra thái dương thất huy thì là hung.

Đệ nhị, cần phải khán tinh diệu hội hợp, bởi thái dương là trung thiên tinh chủ, sở dĩ ưa “Bách quan triều củng” cũng như tử vi, chỉ là không có “Phủ tướng triêu viên” cách cục, mà được thay thế bởi “Nhật nguyệt tịnh minh”, tức thái dương ở thìn, Thái âm ở tuất tương chiếu kết cấu.

Thái dương ở hợi cung, xưng là “Trái lại bối”, đây là “Tử vi đẩu số” một đại cách. Phàm đại cách một … gần … Là phi thường may mắn, một … gần … Là phi thường khốn trệ, có rất ít trung dung đích tình hình.

Hợi cung thái dương bản là thất huy, chủ kỳ một đời người vất vả cực nhọc, địa vị xã hội không cao, cho dù có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ chư cát cùng hội, cũng chỉ có thể cải thiện địa vị, vất vả cực nhọc thì nhưng khó tránh khỏi.

Thế nhưng hợi cung thái dương ưa sai ai ra trình diện “Lộc mã cùng bôn ba” của cục, tức cung mệnh và cung thiên di sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc lộc tồn, lại thấy thiên mã, đến đây tức là xa xứ dĩ thành phú quý đại cách. Thảng canh được xương khúc chư diệu cùng hội, cách cục tự nhiên cao hơn.

Thái dương ở hợi cung thủ mệnh người, niên thiếu bất lợi phụ tinh, “Lộc mã cùng bôn ba” người vưu nhiên. Điểm này, và xa xứ đồng nhất ý nghĩa, chí ít thay đổi ra cũng vừa chém làm bất năng khắc hưởng phụ mẫu phúc ấm. Nhiên nhập cách người nếu không ly hương, thì nhưng chủ khốn trệ.

“Chư tinh vấn đáp luận” thái dương viết: “Mệnh phùng chư cát thủ chiếu, canh được Thái âm cùng chiếu, phú quý toàn bộ mỹ.” vừa viết: “Nhược thân cư của, phùng cát chúng, thì có thể ở quý nhân môn hạ khách, bằng không công khanh đầy tớ.”

Một đoạn này, rất dễ làm cho bỏ qua. Kỳ phân biệt chủ yếu là thái dương ở cung mệnh, và thái dương trong người cung người bất đồng. Thái dương thủ mệnh, cát thì có thể phú quý, thái dương thủ thân, trừ phi cung mệnh lánh thành cách cục, bằng không mặc dù cát cũng chích chủ làm mướn không công.

Như thân cung là “Cung phu thê”, thái dương tọa thủ mà phùng chư cát củng chiếu cùng hội, ở nữ mệnh cố chủ giá phú quý của phu, ở nam mệnh cũng nguyên nhân chính thê được quý.

Cái gọi là “Nhân thê được quý”, cổ đại tinh khiết chỉ thụ nhạc gia đề bạt, duy ở hiện đại thì tình hình tương đương phức tạp, có thể chủ được thê tử lực mà khắc hưởng phú quý, cũng chủ được lấy vợ bản thân sự nghiệp quảng đại của thê, suy đoán thì bất khả tương cổ nhân thuyết pháp rập khuôn.

Chư sát đối thái dương ảnh hưởng, các không có cùng tính chất.

Thái dương tối không thích hợp Hóa kị. Nhược thái dương Hóa kị thủ mệnh người, nữ mệnh vưu bất lợi cho nam tính thân thuộc, niên thiếu phương phụ, hôn nhân khúc chiết, cảnh đêm thì và con nối dõi sanh ly. Đặc biệt ở hôn nhân khúc chiết phương diện, thường biểu hiện là bị người bội tình bạc nghĩa, cho nên nữ mệnh sai ai ra trình diện của, ở tình cảm thượng ứng với đặc biệt cẩn thận, không thích hợp tảo hôn, cũng không nên quá sớm nói yêu thương. Ở con nối dõi phương diện, cũng nên phòng sẩy thai sanh non vân vân.

Linh tinh không thích hợp cùng trời hình cùng chiếu thái dương Hóa kị, thảng tam diệu cùng độ, chủ tai bệnh, quan phi, thất bại, hình khắc. Khắc ứng với một loại tính chất, cần phải tường các cung tinh diệu mà định. Như “Cung Quan lộc” không được cát, thì chủ sự nghiệp khuynh bại.

Nhược kình dương, đà la tịnh chiếu thái dương Hóa kị, thì chủ tật bệnh, vưu chủ hệ thần kinh tật bệnh. Quốc gia của ta thuật số, thường tương trái tim cũng coi là hệ thần kinh, cho nên cũng chủ huyết quản trái tim của tật, đồng thời cũng chủ nội tiết mất cân đối.

Thái dương thủ mệnh, có một rất trọng yếu cách cục, xưng là “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” . Tức ở mão cung thủ mệnh. Bởi thái dương ở mão cung là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, quang mang vạn trượng, là cho nên là cát. Cái gọi là “Lôi môn”, là bởi vì mão cung thuộc chấn quẻ, chấn là sấm, cho nên thuật người là ẩn xưng mão cung là “Lôi môn” nhĩ.

Thái dương ở mão cung tất cùng trời lương cùng độ. Mừng nhất Thái âm ở hợi cung hóa lộc tái được văn xương, văn khúc cùng hội, thì là “Dương lương xương lộc” cách cục, cổ đại cho rằng lợi cho cuộc thi, có “Dương lương xương lộc, lư truyện đệ nhất danh” thuyết pháp, ở hiện đại, cũng có thể coi là học thuật nghiên cứu tinh hệ. Cũng chủ cạnh tranh được lợi, ví dụ như cạnh đầu một bức thổ địa trúng thầu các loại.

Duy không thích nhất thiên lương hóa lộc, cho dù thành “Dương lương xương lộc” của cách, cũng cận nên chuyên nghiệp, bất năng ở học thuật trên có thành tựu. Ví dụ như có thể tố bác sĩ, nhưng lại không thể làm y dược nghiên cứu, cực hạn tính tương đối lớn.

“Thái dương cự môn” cùng độ, cũng nhất trọng yếu tổ hợp, xưng là “Cự nhật cùng lâm cách” .

Phàm “Cự nhật cùng lâm”, tất ở dần, thân lưỡng cung. Cổ ca vân: “Cự môn bất tương phạm”, chủ yếu là chỉ dần cung mà nói, nhược ở thân cung, bởi thái dương thất huy, sở dĩ nam tính lục thân tất có khuyết điểm, nhất là nữ mệnh, không thích hợp tảo hôn.

“Cự nhật” đồng cung lớn nhất đặc điểm là chủ khẩu tài. Ở hiện đại, thì chủ ngữ nói thiên tài, chủ có thể học tập đa loại phương ngôn cập ngoại ngữ. Ở khẩu tài phương diện chủ yếu năng lực phát huy kỳ sức thuyết phục.

Một … khác ý tứ, “Cự nhật” vừa chủ tha hương nhân hoặc dị tộc. Cho nên khi thái dương hóa quyền, cự môn hóa lộc là lúc, mỗi chủ thụ tha hương nhân hoặc dị tộc nhân đề bạt, thưởng thức.

Thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, chủ vưu oán hoặc là phi, sở dĩ nên dĩ thị phi vưu oán là nghiệp, như luật sư, ngoại giao chờ. Bằng không cũng tất ứng với tốn nước miếng để cầu tài, như người đại diện.

Vũ khúc

“Tử vi đẩu số” trung tâm, có tam khỏa chính diệu đều thuộc “Tài tinh” : Vũ khúc, Thái âm, Thiên phủ. Nhưng mà ba người tính chất đã có chỗ bất đồng, vũ khúc là cầu tài hành động, Thái âm là cầu tài ý niệm, Thiên phủ thì là quản lý tài sản năng lực.

Hết thẩy cầu tài hành động, phải quả cảm quyết đoán, sở dĩ vũ khúc viên này tinh diệu tính chất, liền cũng có chứa loại này ý tứ hàm xúc.”Chư tinh vấn đáp” thuyết: “Chủ vu nhân tính Công-gô quyết, có thai có nộ, có thể phúc có thể tai.” vu luận võ khúc tọa cung mệnh thì vừa vân: “Vũ khúc tính Công-gô quyết, tâm thẳng không độc.” tức là lần nữa thân luận kỳ tính chất đặc biệt. Chí ít có thể nói, phàm vũ khúc tọa cung mệnh người đó, nhất định sẽ không không quả quyết.

Cổ đại xã hội không thích tính tình của nữ nhân quả cảm quyết đoán, cái gọi là “Nam tử vừa, nữ tử ôn nhu”, trừ phi là phụ nữ đương gia, nhưng giá liền có thể là thủ tiết mệnh, hoặc là khi dễ trượng phu mệnh, cho nên cổ nhân mới có thể thuyết “Vũ khúc ngôi sao là quả tú” .

Vũ khúc ở “Tử vi đẩu số” trung tâm thuộc sao Kim, ở cổ đại, và kim chúc có liên quan hành nghiệp, đại thể có thể chia ra làm ba loại. Nhất là trì lợi khí dĩ mưu sinh hành nghiệp, như quân nhân, đồ tể, cắt tóc chờ: Nhất là tài chính hành nghiệp, như ngân hàng tư nhân, bởi vì cổ đại sử dụng ngân lượng, đồng tiền, có thể nói tẫn là kim chúc; nhất là đào nấu chảy chế tạo công tượng, như cổ đại ngân công tượng.

Sở dĩ cổ nhân luận võ khúc thủ cung mệnh, lập tức giống như hạ thuyết pháp –“Nhập miếu, và xương khúc đồng hành, thì ra tương nhập tướng, quan võ vượng nhất. Hãm địa, xảo nghệ người.” cái gọi là “Xảo nghệ người”, tức là bằng tay nghề dĩ mưu sinh công tượng.

Ở xã hội hiện đại, có thể tương “Xảo nghệ” tính chất mở rộng, rất nhiều máy móc công nghiệp làm giàu người đó, cung mệnh cũng khả năng là vũ khúc; cũng có thể tương “Trì lợi khí dĩ mưu tài” tính chất mở rộng, rất nhiều ngành ăn uống nhân sĩ, cung mệnh cũng khả năng là vũ khúc. Về phần tài chính và kinh tế giới, thì vui hơn sai ai ra trình diện vũ khúc miếu thủ mệnh vậy.

Phân biệt vũ khúc tọa mệnh người đó, sở thích hợp hiểu rõ hành nghiệp tính chất, có thể căn cứ hạ thuật một ít đặc thù để phán đoán.

Ở tị, hợi lưỡng cung, “Vũ khúc phá quân” cùng độ, sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể sát diệu cùng độ có thể chiếu, chủ một thân có sở trường đặc biệt tài nghệ. Nói như vậy, không thích hợp kinh thương, cũng không nên làm thông thường văn chức, bằng không trái lại chủ bần hàn.

Ở xấu, vị lưỡng cung “Vũ khúc tham lang” cùng độ, có sát diệu, cũng nên tài nghệ công tác, vô sát diệu, thì là thương nhân mệnh, nhưng “Vũ tham” ở cung mệnh người đó, lại khả năng xuất thân giàu có, mà không năng lực khắc hưởng phụ ấm, hoặc thời niên thiếu gia cảnh nghịch chuyển, sau đó kháo tự thân nỗ lực gây dựng sự nghiệp hưng gia.

Ở mão dậu lưỡng cung, “Vũ khúc thất sát” cùng độ, là đái tính nguy hiểm chất tinh diệu kết cấu. Nhược cung mệnh có sát đồng cung, thì nên “Trì lợi khí để cầu tài”, như đồ tể; nhược cung mệnh vô sát, nhưng hội sát diệu, thì nên làm quân cảnh hành nghiệp.

Vũ khúc ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung giá tham lang, lại thấy Hỏa Tinh hoặc linh tinh và tham lang cùng độ, đây là một cái “Vũ khúc tham lang” mệnh cách, bởi vậy cũng có thể thuyết, là xã hội hiện đại tối nên buôn bán mệnh cách, bất quá lại cần phải chú ý bạo phát lúc cũng có thể bạo bại, bởi vậy phải lưu ý thoái thoái cơ hội.

Nhược cân xấu vị nhị cung “Vũ khúc tham lang” cùng độ tương đối, “Vũ tham” và hỏa linh cùng độ cũng thượng cách, có thể bạo phát, cũng năng lực bạo bại, duy nhất phân biệt cũng, xấu vị cung người đó, niên thiếu cảnh ngộ có nghịch chuyển, hội do hảo đồi bại; mà thìn tuất cung người đó, lại có chứa tay không hưng nhà tính chất.

Nhưng mà phải chú ý không ở thìn tuất xấu vị tứ cung vũ khúc, cũng rất sợ lửa tinh và linh tinh cùng độ, cổ nhân nói, “Vũ khúc hỏa linh đồng cung, nhân tài bị cướp”, giá đó là là “Nhân tài gây”, đây là nhất cực kỳ chính xác chinh nghiệm.

Vũ khúc mồi lửa linh phi thường mẫn cảm, suy đoán thời nghi gia chú ý.

Vũ khúc tọa mệnh người đó, có một đặc thù kết cấu, tức ở tử ngọ nhị cung, “Vũ khúc Thiên phủ” cùng độ. Vũ khúc là tài tinh, Thiên phủ cũng tài tinh. Vũ khúc chủ cầu tài hành động, Thiên phủ chủ để ý năng lực, cho nên khi lưỡng sao diệu cùng chỗ nhất cung viên trong vòng thì, nếu có ngôi sao may mắn đến đỡ, là được giàu có, tối nên xã hội hiện đại buôn bán nhân.

Cổ nhân nói, “Thiên phủ vũ khúc cư tài trạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông” . Nói tuy là “Vũ phủ” ở cung tài bạch, nhưng ở cung mệnh nhược sai ai ra trình diện “Vũ phủ” cùng triền, lại thấy văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật; hoặc vũ khúc hóa lộc, vũ khúc hóa quyền; còn lại là buôn bán phú cách. Bất quá nhược đương lộc tồn cùng độ là lúc; thì khó tránh khỏi phẩm tính ích kỷ, mặc dù phú mà khan tham thô tục.

Nếu “Vũ phủ”, thiên khôi, thiên việt, thì nên làm xử lý thuế má, hoặc nhập chủ cơ quan tài chính, trái lại bất lợi kinh thương, tổng dĩ công chức là nên.

Vũ khúc thuộc kim, sở dĩ sai ai ra trình diện sát liền dẫn tính nguy hiểm chất. Cổ nhân nói: “Vũ khúc kiếp sát hội kình dương, nhân tài cầm đao.” còn nói: “Vũ khúc dương đà kiêm hỏa ở lại, chết nhân tài.” liền là nói rõ vũ khúc không thích sai ai ra trình diện sát. Đại hạn lưu niên nhìn thấy thì loại kết cấu này, thảng như có lưu sát vọt lên, cũng đồng dạng có tài bạch tranh cãi, hơn nữa dễ bị gặp hung hiểm.

Vũ khúc không thích hợp Hóa kị, nhược Hóa kị tinh, tái kiến sát diệu, thường thường chủ tai bệnh ngoài ý muốn.

Ngoài ra, nhược “Vũ khúc phá quân” cùng độ vu hợi cung, sai ai ra trình diện sát kị chư diệu, chủ đầu sông chết chìm;”Vũ khúc thất sát” cùng độ vu mão cung, sai ai ra trình diện sát kị, chủ “Mộc áp lôi kinh” tai ương, ở hiện đại có thể nghĩa rộng là tháp tường tai hoạ; thảng đồng dạng tinh diệu kết cấu ở dậu cung, thì là tai nạn xe cộ, thú thương của chinh.

Ở mão dậu nhị cung “Vũ sát”, mỗi ngày hình, đại hao, lại thấy sát kị, thì chủ bị cướp đoạt. Lưu niên lưu nguyệt lưu nhật đều nhiên.

Vũ khúc ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, nhược sai ai ra trình diện linh xương đà vũ tinh diệu kết cấu, cũng ngăn trở và ngoài ý muốn hiện ra. Cổ nhân nói, linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông. Cái gọi là linh xương đà vũ, tức vũ khúc tọa thìn tuất nhị cung, và linh tinh, đà la, văn xương tam diệu ở thìn tuất giao nhau, kỳ khắc ứng với đầu sông, cơ bản tính chất có thể coi là ngoài ý muốn bất hạnh, hoặc sự nghiệp thượng trọng đại ngăn trở. Hai người phân biệt, ứng với tường cung tài bạch, cung tật ách chờ mà định.

Nguyên cục thành linh xương đà vũ kết cấu, đại hạn hoặc lưu niên sai ai ra trình diện lưu xương, lưu đà vọt lên, lại thấy sao Hóa kỵ người, hung hiểm phi thường to lớn, phải cẩn thận thuỷ ách. Nhược nguyên cục chỉ có vũ khúc, linh tinh, nhưng mà vu lưu niên sai ai ra trình diện lưu xương cập lưu đà hội nhập thìn tuất nhị cung, thì hung hiểm nhỏ lại, nhưng nhưng không thấy trọng trọng sát kị, sau đó thủy có thể miễn tai.

Cung phu thê sai ai ra trình diện linh xương đà vũ, chủ nửa đường phân phi.

Thiên đồng

Thiên đồng là phúc tinh. Sở dĩ <tử vi đẩu số toàn bộ thư> thuyết: Là cung phúc đức đứng đầu tể, vân hóa phúc. Vừa viết: Mười hai cung trung tâm giai nhật phúc, vô kẽ hở là tường.

Nhưng mà thiên đồng chỗ vị phúc, nhưng bây giờ có chuyển họa là phúc ý tứ hàm xúc, do bất lợi biến thành may mắn, sau đó thủy xưng là phúc. Ở mười hai cung đều có giá cơ bản tính chất.

Thiên đồng cũng chủ tâm tình cập ý chí. Sở dĩ ưa sai ai ra trình diện chư cát, cũng ưa ở thích đương dưới tình hình sai ai ra trình diện một điểm sát kị. Người trước là tâm tình thượng bình tĩnh, người sau thì là kích phát lực.

Hai người tương đối, thụ kích phát thiên đồng thành tựu trọng đại. Sở dĩ có đầu ngựa đái tiến cùng với tuất cung trái lại bối lưỡng chủng cách cục.

Đầu ngựa đái tiến là thiên đồng và kình dương ở ngọ cung cùng độ. Tiền nhân vân: Đầu ngựa đái tiến uy trấn biên cương. Tuất cung trái lại bối thiên đồng ở tuất cung, nhưng vu thìn cung cự môn hóa lộc và văn xương Hóa kị cùng triền, là hết cùng lại thông của tượng.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> luận cung mệnh, tường liệt thiên đồng thủ mệnh thì các loại cát hung, không ngại gia dĩ nghiên cứu.

Bính sinh ra vu tị hợi dậu cung an mệnh, tài quan song mỹ phúc không nhỏ, vị cung thứ hai.

Tị hợi lưỡng cung thiên đồng, cùng trời lương tương đối. Bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc, lộc tồn tại tị, sở dĩ trở thành điệp lộc của cách. Phàm điệp lộc giai chủ phú, nhược sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt, thì là quý cách, sở dĩ xưng là tài quan song mỹ.

Ở dậu cung, thiên đồng và Thái âm tương đối, hội tị cung cự môn là cung tài bạch, bính năm sinh ra, thiên đồng ở cung mệnh đã hóa lộc, tài bạch lại thấy cự môn của lộc, bởi vậy cũng phú cách, sai ai ra trình diện phụ diệu ngôi sao may mắn cũng chủ phú quý song toàn. Ở vị cung là trời cùng cự môn cùng độ, bính năm thiên đồng hóa lộc, lộc tồn tại cung phu thê, cho nên liền không bằng có thể được điệp lộc người của tốt, này đây phú quý không bằng. Do là có thể thấy được thiên đồng ưa điệp lộc cũng.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> luận thiên đồng tọa mệnh vừa vân: Ngọ hãm, đinh sinh ra nên của.

Ở ngọ cung thiên đồng Thái âm cùng độ, đinh sở sanh nhân, lộc tồn tại ngọ, Thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền, cung ký sai ai ra trình diện điệp lộc, thiên đồng hóa quyền thì có thể tăng cường ý chí, sở dĩ mặc dù ở ngọ cung hãm địa cũng chủ phát việt.

Cái này cách cục, như thuộc mậu năm sinh ra thì kình dương tất ở ngọ cung, là được là đầu ngựa đái tiến.

Đầu ngựa chỉ ngọ cung, bởi vì mười hai cầm tinh ngọ thuộc mã. Đến đây thuộc tử vi đẩu số trung tâm đại cách, chủ nhân kinh lịch trọng trọng hiểm trở sau đó phát tích thay đổi thái.

Nhưng thiên đồng Thái âm chủ tâm tình biến hóa biên độ đại, sở dĩ mậu nhân vu thay đổi thái lúc, thường thường trong lòng trái lại bất năng bình ổn, có bi quan tư tưởng, thậm chí đa nghi đa kị, đến đây thường thường vu thứ năm đại hạn khắc ứng với, tức đương ngoài sáu mươi tuổi là lúc.

Toàn bộ thư luận thiên đồng vừa vân: Nhược ở hợi địa, canh sinh ra hạ cục. Canh gặp dương đà linh kị xung hội, thì cô đơn mặt mày hốc hác con mắt tật. Thiên đồng ở hợi cung, canh năm sinh ra thì thiên đồng Hóa kị, cho nên là hạ cục. Hiện nay các phái đẩu số phân khởi, có thiên đồng không thay đổi kị nói đến, canh năm định vì Thái âm Hóa kị, do toàn bộ thư đến đây luận, thì tự nhưng định thiên đồng Hóa kị là an.

Có thể tham khảo, còn có toàn bộ trong sách dưới thuyết pháp — thìn tuất bình thản, bính đinh sinh ra lợi đạt, canh quý sinh ra phúc không kiên nhẫn cửu.

Thìn tuất nhị cung thiên đồng ngồi một mình, đối cung là cự môn, bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc, năm đinh sinh ra, thiên đồng hóa quyền, sở dĩ xưng là lợi đạt. Nhưng canh năm sinh ra, thiên đồng Hóa kị, cố xưng phúc không kiên nhẫn cửu nhĩ.

Về phần quý năm sinh ra của không được cát, là bởi đối cung cự môn hóa quyền, chủ xa xứ, cho nên là cổ nhân sở không thích.

Thiên đồng ở tuất cung trái lại bối, có lưỡng chủng bất đồng tinh diệu tổ hợp.

Loại thứ nhất là tân năm sinh ra, thiên đồng ở tuất, mà cự môn ở đối cung thìn viên hóa lộc, vừa có văn xương Hóa kị cùng triền.

Loại thứ hai là năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung hóa quyền, chuyện xảy ra nghiệp cung Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, đồng thời cự môn ở thìn cung Hóa kị, trở thành tứ hóa đủ sẽ cách cục.

Sở dĩ cổ nhân có thiên đồng ở tuất, đinh tân nhân gặp trái lại là kỳ thuyết pháp, sở dĩ tức là tuất cung trái lại bối.

Thiên đồng ưa hóa lộc, nhưng ở thích hợp dưới tình hình, lại nhưng ưa Hóa kị gia dĩ kích phát, đây là trái lại bối cách cục nguyên lý. Nhưng ký thụ kích phát, liền nhất định là do bất lợi biến thành có lợi, do hàn vi biến thành thông thái, cho nên định của là hết cùng lại thông, cái là tay không hưng nhà điển hình cách cục.

Nhưng mà đến đây cục, cổ nhân lại cho rằng đối nữ mệnh không thích hợp.

Thiên đồng ở nữ mệnh cung mệnh, cổ nhân không thích thiên đồng và Thái âm đồng cung hoặc tương đối (tức ở tử ngọ mão dậu cung), cũng không ưa thiên đồng cùng trời lương đồng cung hoặc tương đối (tức ở dần thân tị hợi cung) cho rằng là tuy đẹp mà dâm cách cục. Kỳ thực, suy đoán then chốt ở chỗ ý chí lực.

Thiên đồng thụ Thái âm ảnh hưởng, ý chí tương đối bạc nhược, lại càng không nên thụ Hỏa Tinh hoặc linh tinh kích thích.

Thiên đồng thụ thiên lương ảnh hưởng, dễ có nhân sinh như giấc mộng cảm giác, thì không thích hợp sai ai ra trình diện kình dương hoặc đà la.

Cho nên toàn bộ thư vân nữ nhân phùng sát phá tan, hình phu khắc tử; lương nguyệt phá tan, tác nhà kề. Đặc biệt chỉ rõ thiên lương, Thái âm nhị diệu nhìn trời cùng ảnh hưởng.

Kỳ thực thiên đồng được lộc quá nặng, cũng sẽ khiến tâm tình thượng không thăng bằng, ở tình cảm phương diện mà nói, cũng không là nữ mệnh sở hỉ. Nhưng giá đã tiền nhân đạo đức tiêu chuẩn, sợ rằng đã không hợp hiện đại thuỷ triều.

Thiên đồng sở chủ, là tâm tình cập ý chí, sở dĩ đến đây tinh khó nhất suy đoán, vu sai ai ra trình diện lộc, quyền, khoa, kị là lúc, nhất là nhu phải chú ý tinh diệu tính chất có hay không có thể cân đối.

Cổ nhân luận mệnh, phi thường nặng thị thiên đồng được lộc, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn đều tốt, giá là bởi vì tài lộc có thể dưỡng sinh, bởi vậy tựu dễ cân đối tâm tình, nhưng không có thảo luận đáo tình cảm một phe này mặt vấn đề, cái duyên cổ đại xã hội, không nam nữ luyến ái việc đáng nói, chính đồ hôn nhân chỉ điểm vu phụ mẫu môi chước, bởi vậy đối vấn đề này liền không khỏi quên.

Nhược tựu tình cảm mà nói, thiên đồng không thích thấy nhiều lộc, nhất là cùng ngày cùng cự môn cùng độ là lúc, thường thường dễ sinh nội tâm thống khổ yêu say đắm. Đây là bởi vì cự môn là ám diệu, có thể che đậy thiên đồng nội tâm tâm tình của cho nên.

Thiên đồng lộc nặng thì đa tình cảm làm phức tạp, có nhất cú tục ngữ có thể hình dung: Ăn no noãn tư dâm dục.

Liêm trinh

Liêm trinh viên này tinh diệu, cát hung vô định, đương kỳ và ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp là lúc, thì chủ nhân địa vị cao thượng, nhất là lợi cho ở chính giới phát triển. Đương hội hung tinh sát diệu là lúc, thì chủ kéo dài hung họa, nhất là chủ mủ máu tai ương.

Ở hán đại, dịch học gia cánh phụng liền tằng nhắc tới tham lang và liêm trinh tên, đồng thời thuyết, tham lang thiện hạnh, liêm trinh làm ác, giá tức là thuyết giá lưỡng sao diệu có thể trở nên cùng với bản chất tương phản. Liêm trinh vốn có chủ phẩm trật của quang vinh, thế nhưng cũng có thể chuyển biến thành ác. Cổ đại đẩu số gia dĩ liêm trinh hóa khí là tù, tức và cánh phụng thuyết pháp tương tự.

Liêm trinh cơ bản tính chất là tình cảm, trở thành là thiện là lúc, chủ tình cảm hòa hợp, nhưng trở thành ác là lúc, lại chủ tình cảm vỡ tan. Đương liêm trinh ở lục thân cung viên thì, có thể bởi vậy suy đoán nhân tế quan hệ, đến tột cùng tốt hay xấu. Liêm trinh là thứ đào hoa, cũng do tình cảm dẫn thân mà đến.

Bởi liêm trinh tình cảm màu sắc nồng hậu, sở dĩ ở nữ mệnh biến hóa lớn hơn nam mệnh. Đương hội sát kị hình diệu là lúc, chủ hôn nhân lưỡng độ tới tam độ vỡ tan. Hội tham lang, phá quân, thất sát, thì là nhà kề hoặc kế thất của mệnh, hoặc chủ kết hôn mà vô chính thức hôn lễ. Nhưng có liêm trinh thanh bạch cách, kỳ kết cấu có thể chia làm ba loại, 1, liêm trinh thất sát vu vị cung cùng độ, mà liêm trinh hóa lộc. 2, liêm trinh ở dần cung ngồi một mình, lộc tồn cùng độ hoặc tương đối. 3, liêm trinh ở thân cung ngồi một mình, lộc tồn cùng độ hoặc tương đối.

Nhưng mà cái gọi là liêm trinh thanh bạch, tức chỉ là hôn nhân số lần không nhiều lắm, đương tình cảm thất bại lúc, vẫn đang lòng mang quyến luyến, là của vị liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau. Ba loại kết cấu, đều dĩ được lộc là việc chính, có thể thấy được gần nhau cũng phải dĩ của cải làm bối cảnh. Nhược hình kị giao xâm, là được tài cán vì liễu sinh hoạt mà tang chí, là được là rơi xuống cách cục.

Liêm trinh ở nam mệnh, cũng không phải thường coi trọng và thất sát quan hệ. Đương liêm trinh thất sát cùng tồn tại vị cung, hoặc liêm trinh ở thân cung, thất sát ở ngọ cung là lúc, chỉ cần không gặp sát diệu, có phụ tá cát diệu gặp gỡ, liền xưng hùng ở lại càn nguyên cách, chủ nhân tiên lịch gian nan sau đó quang hoa thổ lộ, trung niên sau đó đại tài trưởng thành trể. Nhưng nếu và thất sát ở xấu vị nhị cung cùng độ thì, gặp sát kị hình diệu, tức là da ngựa bọc thây, chính và phụ sự quan võ người tuẫn vu cương vị công tác. Sở dĩ nhìn thấy cung mệnh có đến đây kết cấu, dĩ không theo sự quan võ là nên. Vu tị hợi nhị cung, tham lang cùng độ, nếu vì cung thiên di, sát kị hình thấu hội, tức chủ khách tử tha hương. Cho nên nhìn thấy giá kết cấu dĩ không ra khỏi cửa là nên. Giá tức là cát hung xu tị chi đạo. Vu mão dậu nhị cung và phá quân cùng độ, sát kị hình hội, thì chủ phúc xa thú thương. Ở cung mệnh cập cung thiên di giai nhiên.

Nói chung, liêm trinh và Sát Phá Lang cùng độ, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, giai phòng có ý định ngoại tai ương.

Liêm trinh ưa hóa lộc, không thích Hóa kị, đây là hai người cực đoan.

Đương hóa lộc là lúc, chủ phú quý; Hóa kị lại chủ huyết quang tai ương. Duy nữ mệnh phùng của, là năm sinh sản là được tránh cho.

Phá quân thất sát hội chiếu liêm trinh tham lang, mà liêm trinh Hóa kị, lại thấy Tứ Sát thiên không cướp thiên hình, chủ ly bất trắc tai ương, vu cổ đại thậm chí cho rằng có thể tao hình lục (tức tử hình).

Liêm trinh và phá quân cùng độ, hoặc liêm trinh thiên tướng ở tử ngọ cung và phá quân tương đối, mà liêm trinh Hóa kị, lại thấy Tứ Sát thiên không cướp thiên hình, canh sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ, chủ nhân sinh tự sát chi tâm.

Liêm trinh ở xấu vị, hoặc ở tị hợi cung viên, liêm trinh Hóa kị người, nhược canh sai ai ra trình diện sát hình thiên không diệu, tức chủ có áp thương cập thú thương.

Ở giống nhau dưới tình hình, liêm trinh lạc hãm vừa Hóa kị tinh, đều chủ huyết quang tai ương, cần phải cẩn thận thông nhau ngoài ý muốn. Ở cung tật ách thì, vừa chủ là bệnh lây qua đường sinh dục, bởi vì bệnh lây qua đường sinh dục cũng thuộc mủ máu tai ương. Ở đây dưới tình hình, nữ mệnh mang thai sinh sản đều có thể tránh cho.

Liêm trinh mừng nhất cùng trời phủ ở thìn tuất nhị cung cùng độ, chủ nhân nội tâm dày rộng. Nhất là sẽ cùng văn xương, văn khúc gặp gỡ là lúc, thì chủ nhân hài hước, trung hậu hơn nữa nho nhã lễ độ. Lúc này, tối năng lực phát huy liêm trinh tốt đẹp tính chất một mặt.

Ngoài ra, liêm trinh ở thân cung được lộc, hoặc liêm trinh hóa lộc mà cung thiên di sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba người, thì cũng phú quý thượng cách, rất có xương khúc giao nhau, kỳ chủ nhân phú quý không ít.

Vừa phàm có tứ vượng cung (tức tử, ngọ, mão, dậu cung) liêm trinh phá quân, liêm trinh thiên tướng kết cấu, nhược liêm trinh Hóa kị người, chủ một đời người phập phồng gợn sóng quá nhiều, bạo khởi sụt, xu tị chi đạo, ở chỗ bạo khởi lúc chú ý trì doanh bảo thái, giới kiêu giới táo, có thể giỏi về giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, là được cát xương.

Nhưng giá tứ cung liêm trinh nhược hóa thành lộc tinh, lại chủ một thân kinh lịch ngăn trở sau đó dồn thủ phú quý, cho dù có sát diệu hội hợp, cũng không quá một thời thất bại.

Ở giống nhau dưới tình hình, liêm trinh trừ ưa cùng trời phủ cùng ngoài suy xét, cũng ưa cùng trời tương đồng độ, tức triền tử ngọ nhị cung.

Liêm trinh thiên tướng ưa liêm trinh hóa lộc; lộc tồn cùng độ; tài âm giáp ấn. Đã ngoài ba loại kết cấu, đều chủ nhân phú quý miên xa, suốt đời không gió ba trắc trở.

Đang bình thường dưới tình hình, chích cần phải không gặp sát diệu cùng độ, thiên tướng cũng có thể điều hòa liêm trinh đặc tính, khiến cho khả năng phát huy đồng tình tâm, cho nên chủ nhân nặng hữu nghị, nặng tín nặc. Cổ nhân đối với lần này, xưng là thiên tướng năng lực hóa liêm trinh của ác. Thảng như có phụ tá chư diệu cùng triền, thì nên làm chính trị, có thể phát triễn đạo vạn.

Liêm trinh thiên tướng và liêm trinh Thiên phủ bất đồng. Người trước phải làm đến nơi đến chốn phát triển, người sau thì có thể trống rỗng đánh ra thiên hạ, sở dĩ sức sang tạo so sánh cường.

Nếu không có phụ tá cát diệu cùng hội, trái lại sai ai ra trình diện sát diệu xâm lăng, thì chủ một đời người ba đào phập phồng quá nhiều.

Cổ vân; liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc thiên di tác bối nhung. Cái gọi là bối nhung, còn lại là kẻ trộm chữ đoán chữ cách. Người thời nay có đổi thành tác lại nhung người, đại lầm .

Phía trước đã nói qua, liêm trinh không thích cùng Sát Phá Lang cùng độ cập hội hợp, duy phải sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư diệu, tái kiến văn khúc nhất là văn khúc Hóa kị, sau đó thủy chủ một thân hảo tiện nghi nhỏ, phẩm hạnh không hợp.

Đương lưu niên liêm trinh ở cung mệnh, có sát diệu, lưu niên bạch hổ cùng độ, thì chủ lao ngục tai ương.

Nhược cung Quan lộc tức cảnh làm thơ nghiệp cung liêm trinh kình dương cùng độ, thì chủ quan tư kiện tụng mà dồn họa.

Liêm trinh lạc hãm, và văn khúc Hóa kị đồng cung, thì chủ một thân hảo tham tiện nghi, vô luận là thương là chính tất tham.

Liêm trinh và đào hoa chư diệu cùng độ, bà chủ khoa bệnh cập nam tính bệnh thận. Hóa kị thì thậm chí bệnh liêt dương.

Thiên phủ

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh. Tựu chủ tinh tính chất mà nói, cân bắc đẩu chủ tinh tử vi như nhau, có một mình đảm đương một phía đặc tính, cũng đồng dạng có lĩnh đạo tài năng. Thế nhưng, tử vi lĩnh đạo mới có thể có khai sáng lực, Thiên phủ thì chích nên ở sẵn dưới cục diện phát triển. Sở dĩ đồng dạng thuộc về lĩnh đạo, cụ thể tình hình lại lớn không giống nhau. Bất quá từ phương diện tốt mà nói, Thiên phủ nhưng không có tử vi chủ quan, so sánh dễ tiếp thu ý kiến của người khác.

Sở dĩ cổ nhân định tử vi cập Thiên phủ phân biệt, là tử vi chủ tước lộc Thiên phủ chủ tài bạch y lộc. Cái cổ nhân cho rằng phú không bằng quý; quý người thì cụ uy quyền và lập công danh khả năng lực, mà phú người thì dĩ thiện giấu là sở trường đặc biệt.

Cổ nhân tái bút cho rằng sao Nam Đẩu chủ sinh, bắc đẩu chủ tử, sở dĩ Thiên phủ vừa là sanh dục tượng trưng. Phàm Thiên phủ ở huynh đệ cung, huynh đệ tất đa, tức thủ nghĩa hơn thế. Nhược ở cung mệnh, thì trường thọ của chinh, đo đó được xưng là diên thọ giải trừ ách ngôi sao.

Thiên phủ ở mệnh, giống nhau đều biểu hiện cẩn thận một chút, ôn lương khiêm cung. Nhưng Thiên phủ là tài kho, dĩ giấu làm gốc chất, bởi vậy phải sai ai ra trình diện lộc, sau đó thủy chủ phủ kho tràn đầy. Nhược thí dụ như Thiên phủ là hiện đại ngân hàng trung ương, phải ngân hàng có dự trữ, sau đó thủy chủ tín dụng rõ ràng, bằng không liền là thiên không kho, tịnh điềm xấu.

Thiên phủ cũng không ưa sai ai ra trình diện sát, nếu vì hỏa linh dương đà phá tan, hoặc và địa không Địa kiếp đồng cung, thì xưng là lộ kho. Tài kho bại lộ, cố dễ khiến cho tranh đoạt, lại cùng Thiên phủ thiện giấu tính chất tương phản, bởi vậy cũng không chủ may mắn.

Cổ nhân nói: Thiên phủ và hỏa linh đà dương hội hợp, hảo gạt. Tức là bởi vì lộ kho duyên cớ. Giống như một nhà ngân hàng trung ương, cất trong kho bất túc, liền tự nhiên yếu đối với dân chúng lừa gạt. Đương cùng trời diêu, thiên hư cùng hội là lúc, canh chủ một thân đa quyền mưu âm mưu, hảo lộng thủ đoạn.

Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, phàm chủ tinh tất ưa bách quan triều củng, cũng ưa hóa khoa. Điểm này, và tử vi tính chất hoàn toàn tương đồng. Chỉ là tử vi ưa Thiên phủ thiên tướng hội chiếu, xưng là phủ tướng triêu viên, thuộc về bách quan triều củng một loại kết cấu. Nhưng Thiên phủ và tử vi, thiên tướng gặp gỡ thì, cũng không tử tướng triêu viên cách cục, cũng không đoán bách quan triều củng.

Thiên phủ chủ yên ổn, bởi vậy thiên khôi thiên việt với hắn mà nói cũng không thập phần trọng yếu. Cái khôi việt cận trưởng máy hội, đối yên ổn bảo thủ người mà nói, cơ hội tầm quan trọng ít. Cho nên Thiên phủ mừng nhất tả phụ, hữu bật; văn xương, văn khúc cùng hội, cũng ưa Thiên phủ tọa xấu vị cung thì, là tả hữu, xương khúc sở giáp. Thậm chí Thiên phủ ở mão giờ Dậu, sở hội thiên tướng, là tả hữu xương khúc sở giáp, cũng tốt đẹp chính là tinh diệu tổ hợp.

Cho nên Thiên phủ hóa khoa, hoặc sai ai ra trình diện tả hữu xương khúc, tuy không lộc, sai ai ra trình diện sát, cũng không là thiên không kho, lộ kho.

Thiên phủ hóa khoa, chủ nhân ở tiền tài trên có tín dụng, sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, canh chủ dễ bị người tin cậy, từ về phương diện khác mà nói, cũng đa phụ trách hiện ra.

Thiên phủ ở thìn tuất nhị cung, đều có cơ hội là trời khôi, thiên việt sở giáp, đến đây cũng cùng trời phủ hóa khoa lược cùng, chủ dễ bị người tin cậy. Bởi vậy tất dễ bị người tôn sùng, trở thành người lãnh đạo tài.

Ở tứ hóa trung tâm, Trung Châu phái không được dĩ tả phụ, hữu bật hóa khoa, hơn nữa canh can cập nhâm can đều là Thiên phủ hóa khoa, đây là bản phái truyền thụ cho đặc sắc.

Chiếu bản phái thuyết pháp, Thiên phủ là phủ kho, bản thân tức chủ quyền sở hữu tài sản, bởi vậy không thay đổi lộc; Thiên phủ quyền lực khổ, thụ đối cung thất sát ảnh hưởng, bởi vậy không thay đổi quyền; Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, và bắc đẩu chủ tinh tử vi như nhau không thay đổi kị (không cầm quyền cô quân tử vi tức bằng Hóa kị; thiên không lộ Thiên phủ cũng bằng Hóa kị), nhưng tài kho phải nổi danh dự tín dụng, sở dĩ Thiên phủ hóa khoa.

Thiên phủ và thất sát tương đối. Thất sát là lực đánh vào, Thiên phủ thì bảo thủ, giá lưỡng sao diệu vĩnh viễn ở đối cung, tức là cho nhau ngăn được. Suy đoán thì, phải chú ý một loại tính chất so sánh cường, sau đó tài năng suy đoán chuẩn xác.

Chẳng hạn như, nhược Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, thì phủ kho có lộc, là yên ổn hiện ra, lúc này, bảo thủ lực lượng liền lớn hơn trùng kích rung chuyển lực lượng.

Nhược Thiên phủ vô lộc, nhưng cũng không sai ai ra trình diện sát, thì ưa đối cung thất sát lực lượng tăng mạnh, nhân sinh đã bị kích phát, cho nên có thể làm giàu quý. Sở dĩ Thiên phủ ở tị hợi lưỡng cung, và tử vi thất sát tướng kết, nhược tử vi sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, thì chủ nhìn trời phủ năng lực sản sinh tốt đẹp chính là kích phát lực, bởi vậy là phú quý của mệnh. Lúc này, Thiên phủ bảo thủ lực cũng tương đối yếu bớt.

Nhược thất sát có kích phát lực, mà vô phụ tá cát diệu, thì trái lại ảnh hưởng Thiên phủ, vu sự nghiệp sảo thành thì, nghĩ nhân sinh trống rỗng.

Thiên phủ tọa mệnh, và thất sát tương đối, phía trước đã nói qua, ở thất sát có kích phát lực và phụ tá cát diệu cùng độ, mà trái lại vô phụ tá cát diệu đồng cung dưới tình hình, chủ nhân dễ dễ nghĩ nhân sinh trống rỗng, nhất là vu sự nghiệp sau khi thành công, trống rỗng cảm giác canh du nhiên nhi sinh.

Nếu kể trên tinh hệ kết cấu, đồng thời kiến giải thiên không hoặc Địa kiếp cùng trời phủ cùng độ (hội hợp người điều không phải), thì biến thành một loại khác tính chất, tức kỳ tư tưởng của người ta cập hành vi cũng không dễ làm người giải trừ, nhưng lại có thể bằng bản thân đặc biệt tìm cách, tay không dồn công danh phú quý.

Nếu không phải kể trên tình hình, mà là thiên không kho, lộ kho Thiên phủ, canh và thiên không cướp cùng độ, thì không tư tưởng đặc biệt tính chất, trái lại biến thành rỗng ruột lão quán, hành vi thường thường bội ư nhân tình, dễ biến thành cô lập, bất quá cổ nhân lại cho rằng còn đây là tăng nói của mệnh, dĩ ly thế tục xuất gia tu hành là tốt, cái tăng nói và lục thân vô duyên, tức là cô lập cũng.

Nữ mệnh Thiên phủ, ở hiện đại ứng với và nam mệnh cùng phán đoán, bởi vì hiện đại nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình.

Bất quá trong đó cũng có một chút tình huống đặc biệt —

Thiên phủ ở tị hợi nhị cung, và tử vi thất sát tương đối; hoặc ở mão dậu nhị cung, và vũ khúc thất sát tương đối, như vậy cung mệnh nữ nhân, giống nhau đều nên có sự nghiệp của mình. Như vô sự nghiệp, trái lại chủ bao trùm trượng phu, hôn nhân tranh luận dĩ hài hòa.

Cái gọi là bao trùm trượng phu cũng có lưỡng chủng tính chất. Nhược Thiên phủ và phụ tá cát diệu hội hợp, thì là tốt, cận chủ năng là vợ, giúp đỡ trượng phu là sự nghiệp, hoặc đại trượng phu quản lý nghiệp vụ, nhược và ác sát thiên không cướp cùng hội, thì là khi dễ tranh đoạt, mọi việc tả hữu trượng phu ý kiến, hơn nữa hiệu quả vừa phôi.

Xu tị chi đạo, ở chỗ nữ nhân phải thành lập sự nghiệp của mình, thì sẽ không nhân bao trùm trượng phu cho tới hôn nhân không thoải mái. Và lộc tồn cùng độ thì, canh chủ sự nghiệp tốt lợi.

Thái âm

Tử vi đẩu số bình luận Thái âm, yếu phân tam phương diện lai châm chước – Thái âm chỗ cung viên miếu vượng lợi hãm; nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra giá trị Thái âm tọa mệnh; một thân ra đời ngày, là thuộc thượng huyền hoặc hạ huyền.

Thái âm ở hợi tử xấu tam viên điều kiện tốt nhất, thân dậu tuất tam viên thứ hai; ở dần mão thìn tam viên đã thuộc thất huy; ở tị ngọ vị tam viên lạc hãm, tính chất tương đối bất tường. Trong đó vừa dĩ ở hợi cung là tối cát, xưng là trăng sáng Thiên môn. Thiên môn tức chỉ hợi cung mà nói.

Cái gọi là nhật sinh ra, là chỉ dần mão thìn đã ngọ vị lục canh giờ ra đời nhân, dạ sinh ra, thì chỉ thân dậu tuất hợi tử xấu lục canh giờ ra đời nhân.

Thượng huyền, hạ huyền, là chỉ người sinh ra ngày, do mùng một tới mười lăm là thượng huyền; mười sáu tới ba mươi là hạ huyền. Thượng huyền nguyệt tiệm viên, cho nên cát; hạ huyền nguyệt tiệm thiếu, cho nên hung. Nhưng mười lăm sinh ra là đầy tháng, đã đến đỉnh núi, trái lại thua mười ba, mười bốn sinh ra. Cổ nhân nói: Thái âm ở mệnh thân cung, chủ tùy nương tái giá. Thuyết pháp này, tuyệt không nên quơ đũa cả nắm, bởi vì có thật nhiều phụ gia điều kiện – như Thái âm lạc hãm, nhất là ở tị cung; một thân lại đang hạ huyền nguyệt ngày sinh ra, sinh thì lại đang ban đêm, hơn nữa Thái âm và Tứ Sát cùng độ có thể chiếu, nhất là Hỏa Tinh cùng triền, sau đó thủy chủ khắc ứng với.

Cổ nhân còn nói, Thái âm thủ mệnh người đó, giống nhau đối nữ thân bất lợi. Nam mệnh bất lợi mẫu, thê, tỷ muội, nữ; nữ mệnh bất lợi mẫu, tỷ muội, nữ cập tự thân.

Thuyết pháp này vừa bất khả quơ đũa cả nắm, nhưng cần phải tham khảo Thái âm miếu hãm, sinh ra ở trên hạ huyền hoặc ngày đêm mà định.

Thái âm trong người cung, tính chất vừa bỉ ở cung mệnh tương đối nghiêm trọng. Nhược Thái âm ở tị cung là thân cung, cung mệnh là thái dương thiên lương ở dậu cung, Thái âm lại cùng sát diệu cùng triền, thì tính chất nhất là nghiêm trọng. Bất quá ở xã hội hiện đại, tùy nương tái giá đã không bằng cổ đại của phôi nhĩ.

Suy tính tử vi đẩu số có một chút không đổi nguyên tắc, thí dụ như phùng phủ xem tướng (tức đương quan sát Thiên phủ nhất diệu cát hung thì, phải kiêm nhìn bầu trời tướng, thiên tướng cát, thì ảnh hưởng Thiên phủ tính chất cũng cát; thiên tướng không được cát, thì Thiên phủ cũng ngu dốt bất lợi ảnh hưởng. )

Kỳ thực vương đình của còn có thể bổ sung một nguyên tắc, phùng nguyệt khán nhật. Đương quan sát Thái âm cát hung hưu cữu thì, cần phải kiêm thị kỳ sở thụ thái dương ảnh hưởng. Đây là bởi vì Thái âm bản thân không ánh sáng, quang huy của nó cần phải kháo thái dương chiếu xạ.

Ở đẩu số tinh chi chít cấu trung tâm, ngoại trừ xấu vị nhị cung Thái âm thái dương cùng độ ở ngoài, giống nhau dưới tình hình, thái dương miếu vượng, Thái âm cũng miếu vượng; thái dương lạc hãm, Thái âm cũng lạc hãm. Thế nhưng, nhược thái dương thụ Tứ Sát thiên không cướp quấy rầy, ảnh hưởng đến nó tính chất không được cát, thì đến đây thái dương phôi tính chất, cũng có thể phản xạ cấp Thái âm.

Suy tính đẩu số nặng nhất đối tinh, phủ tướng, nhật nguyệt tức là mười bốn chính diệu trung tâm lưỡng đúng đúng tinh, tính chất bỉ ảnh hưởng này.

Dĩ Thái âm thái dương tương đối vị trí nói, đây đó có cùng độ xấu vị cung; củng chiếu thìn tuất cung; hội chiếu (trừ kể trên tứ ngoài cung, dư bát cung giai hội chiếu, chỉ là trong đó có tá cung hội chiếu đích tình huống).

Xấu vị cung Thái âm thái dương cùng độ, dĩ vị cung là tốt, bởi vì dĩ thái dương là việc chính, ở xấu cung thái dương lạc hãm, Thái âm tuy nhập miếu cũng không lực bổ cứu Thái âm thất huy khuyết điểm, sở dĩ chủ nhân phát lên điệt thay đổi luôn. Ở vị cung thì mặc dù Thái âm lạc hãm, nhưng năng lực tạ thái dương quang huy gia dĩ bổ cứu, là cố nhân sinh cũng tương đối yên ổn.

Nhưng bởi nhật nguyệt đồng cung tất đa khuyết điểm, sở dĩ cổ nhân nói: Nhật nguyệt thủ mệnh, không bằng gửi thông điệp tịnh minh. Giá tức là thuyết nhật nguyệt đồng cung không bằng củng gửi thông điệp chiếu, nhất là không bằng hợi cung Thái âm hội chiếu mão cung thái dương; tuất cung Thái âm hội chiếu thìn cung thái dương.

Cổ nhân còn nói: Nhật nguyệt mệnh thân cư xấu vị, tam phương vô cát trái lại là hung. Tức là nhật nguyệt đồng cung cần phải tạ hội hợp cát diệu lai bổ cứu.

Thái âm nhập miếu sinh ra, giống nhau chủ thông minh tuấn tú, nữ mệnh dung tư mỹ lệ. Sai ai ra trình diện xương khúc cùng hội người cao hơn. Nhưng cũng chủ xử trí theo cảm tính, dễ thụ tình cảm làm phức tạp. Đến đây cái gọi là sự vô lượng toàn bộ, phải tạ hậu thiên nhân sự lai bổ cứu.

Thái âm tối kiêm cự môn. Ví dụ như, thái dương cự môn ở thân, tá nhập dần cung, hội chiếu Thái âm thiên đồng, đến đây Thái âm thiên đồng tức thụ cự môn ảnh hưởng, phát sinh thuộc về bầu không khí không lành mạnh tính chất sự cố. Nhược Thái âm thiên đồng ở cung mệnh, chủ nhân ý chí bạc nhược, sai ai ra trình diện sát kị thiên không cướp người vưu quá mức; nhược Thái âm thiên đồng ở cung phu thê, sát diệu cùng triền, thì hôn nhân chỉ sinh biến hóa.

Thái âm cũng không ưa thiên lương, chủ mẹ goá con côi. Sở dĩ tị cung Thái âm, hội thái dương thiên lương, sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, vô luận nam nữ mệnh, giai chủ nhân sinh cô độc, lục thân ly tán, vưu chủ hôn nhân bất lợi, dễ và phối ngẫu sinh ly tử biệt, nữ mệnh vưu quá mức. Nhược dương lương lại cùng sát kị cùng độ, chủ quả.

Ở tử vi đẩu số trung tâm, có một và Thái âm có liên quan kỳ cách, xưng là minh châu rời bến cách.

Cái này cách cục kết cấu là – ở vị cung an mệnh, vô chính diệu, cũng không phụ tá sát diệu, hội hợp hợi cung đình Thái âm là trăng sáng Thiên môn, cập mão cung thái dương thiên lương (mặt trời này là ánh sáng mặt trời Lôi môn).

Cổ nhân vân: Nhật mão nguyệt hợi mệnh vị cung, minh châu rời bến vị tam công, chủ nhân còn trẻ là được do chính đồ khoa cử xuất thân, một đường lên như diều gặp gió, đạt dồn cao phong.

Nhưng đến đây cách cục, lại ưa có phụ tá chư cát và Thái âm hoặc thái dương cùng độ, càng không sát diệu tướng xâm. Nếu không sai ai ra trình diện cát, trái lại sai ai ra trình diện sát, thì cách cục bình thường.

Đến đây cách cục đặc biệt, là thái dương Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, lại thấy sát diệu, thì trái lại chủ một đời người phần nhiều là phi khởi điệt, thường thường nhân tình cảm làm phức tạp mà ảnh hưởng chung thân hạnh phúc.

Suy tính đẩu số, vừa cần phải lưu ý nhật nguyệt tướng giáp cung viên.

Như thái dương ở tử, thiên cơ Thái âm ở dần, giáp xấu cung Thiên phủ; thái dương ở ngọ, thiên cơ Thái âm ở thân, giáp vị cung Thiên phủ; thái dương cự môn ở dần, thiên đồng Thái âm ở tử, giáp xấu cung vũ khúc tham lang; thái dương cự môn ở thân, thiên đồng Thái âm ở ngọ, giáp vị cung vũ khúc tham lang. Tức phàm bị nhật nguyệt tướng giáp cung viên, tất là xấu cung hoặc vị cung.

Tình hình chung hạ xấu cung bị giáp trội hơn vị cung bị giáp.

Bị giáp cung viên ra sao cung viên, quan hệ quá nhiều. Nhược sở giáp người là cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, có cát cùng độ thì cát, chủ phú hơn nữa quý. Nhược ở vị cung, hoặc canh mà lại sai ai ra trình diện sát, thì chủ lao lực gian khổ dĩ độ nhật. Không thích nhất cung phu thê ở vị viên bị giáp, lại thấy sát, chủ hôn nhân sinh biến hóa.

Nhược Thiên phủ thiên không lộ bị giáp, chủ nhân tiểu khí lừa gạt.

Tham lang

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> xưng tham lang là bắc đẩu giải trừ ách chi thần, nhưng vu bình thích là lúc, lại chỉ nặng tham lang nhất diệu tửu sắc bay bổng một mặt, cũng không quá tốt đánh giá, trong trường hợp đó cái gì gọi là giải trừ ách chi thần cũng?

Không biết tham lang giải trừ ách, chánh nặng vu kỳ giao tế xã giao phương diện kia. Nếu có nhân khéo léo, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không nhìn được, có việc phát sinh, đứng ra chu toàn liền có thể bãi bình một việc, tư là vị của giải trừ ách vậy.

Về phương diện khác, phàm tham lang thủ mệnh người đó, sảo sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tức chủ trường thọ, vừa vui học thần tiên tu luyện thuật (ở hiện đại là tôn giáo tín ngưỡng), sở dĩ cũng có thể dẫn thân là giải trừ ách của nghĩa.

Về phần tham lang linh tinh vu thìn tuất xấu vị tứ ưa mộ trong cung cùng triền, hoặc tham lang dương triền vu ngọ cung, giai chủ do quyền thế thủ phú quý. Tòng quyền thế cùng lúc mà nói, xưng là giải trừ ách cũng không bất khả. Đã ngoài giai tham lang giải trừ ách của nghĩa.

Tham lang ưa cư thìn tuất xấu vị tứ mộ cung, không thích cư tử ngọ mão dậu tứ vượng địa.

Có một loại giải thích, vị tham lang hóa khí là đào hoa, tử ngọ mão dậu vượng địa, đồng thời cũng tứ tắm rửa đào hoa nơi, sở dĩ tham lang cư của, liền đào hoa quá nặng, là cho nên không được cát.

Chiếu vương đình của kiến giải thì không phải, tham lang chủ thái độ làm người ham muốn hưởng thu vật chất nặng, ở tứ vượng địa, thì kỳ ham muốn hưởng thu vật chất quá nặng, là cho nên không được cát. Phàm cư tử ngọ mão dậu tham lang, hoặc và tử vi tương đối, trở thành tử tham phe tinh diệu tổ hợp, không chỉ ham muốn hưởng thu vật chất nặng, hơn nữa tình dục cũng nặng, cái gọi là cổ nhân có nam đạo nữ xương thuyết pháp, thuyết pháp này vị miễn vô cùng võ đoán hơn nữa khuyếch đại, chỉ cần thể hiện kỳ ham muốn hưởng thu vật chất tình dục một mặt có thể vậy.

Thơ cổ vừa vân, tử tham đồng cung, cần phải tả hữu xương khúc giáp chế, cái gọi là giáp chế, cũng không phải là cung viên tướng giáp, chỉ là ở tam hợp cung gửi thông điệp, bởi vì tả hữu xương khúc vĩnh bất năng giáp tử tham.

Tham lang ở xấu vị cung tọa mệnh, có thể trở thành đại cách. Bởi vì ở xấu vị cung vũ khúc tham lang cùng độ, hội tử vi thất sát và liêm trinh phá quân, Sát Phá Lang tam tinh giai các hữu chính diệu cùng độ, tinh hệ tính chất trở nên phức tạp, tính chất cường liệt, cho nên biến hóa quá nhiều.

Càng thêm thượng phàm vũ tham tất là thái dương cự môn cập thiên đồng Thái âm sở giáp, là nhật nguyệt giáp mệnh, thảng như càng thêm tả phụ hữu bật, hoặc văn xương văn khúc tướng giáp, là được là tham vũ đồng hành cách cục, chủ phú quý uy quyền. Thảng canh và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, chủ phú quý vô luân, duy trước phải lịch gian khổ sau đó phát tích, cho nên cái gọi là vũ tham không được phát người thiếu niên cũng.

Nhược vũ tham không gặp tả hữu xương khúc giáp, cũng không sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu lai hội, vừa phải không hỏa tham, linh tham cách cục, thì niên thiếu hưởng thụ, nhưng tất sinh rủi ro, sau đó bằng xảo nghệ an thân. Nhược canh sai ai ra trình diện sát kị, thì phát triển là vì tư lợi vũ tham.

Tham lang chủ đào hoa, nhưng lại có thể phát triển là xảo nghệ, thơ cổ vân: Tham vũ tứ sinh tứ mộ cung, phá quân kị sát bách công thông, còn lại là chỉ đến đây mà nói.

Cụ thể tinh diệu kết cấu là – xấu vị cung vũ tham sai ai ra trình diện dương đà, không gặp tả hữu xương khúc; thìn tuất cung tham lang ngồi một mình đối vũ khúc, không gặp tả hữu xương khúc. Hai người nhược canh phùng sát kị, thì chủ nhân lại xảo nghệ dĩ mưu sinh.

Có lẽ, dần thân cung tham lang ngồi một mình, và liêm trinh tương đối, hoặc tị hợi cung liêm trinh tham lang cùng độ, sai ai ra trình diện sát kị mà không sai ai ra trình diện cát, cũng chủ nhân xảo nghệ để cầu tài.

Đại thể mà nói, tham lang, liêm trinh, vũ khúc tam diệu cùng độ hoặc gặp gỡ, tức cấu thành xảo nghệ cơ bản điều kiện, thuộc về loại nào xảo nghệ, thì cần phải tường còn lại tinh diệu tổ hợp mà định. Như sai ai ra trình diện xương khúc người tinh vu thiết kế; sai ai ra trình diện Hỏa Tinh thiên trù người nên ẩm thực hoặc thực phẩm nghiệp; sai ai ra trình diện đà la người tinh vu máy móc các loại, nhiều như rừng, biến hóa tương đương phức tạp.

Cổ bí quyết có nhất cú: Tham nguyệt cùng sát hội cơ lương, tham tài vô ghét tác kinh thương. Vừa vân cơ lương tham nguyệt cùng sát hội, nửa đêm kinh thương chưa chợp mắt thụy. Lưỡng bí quyết thực là nhất bí quyết, tức tham lang, cơ nguyệt cùng lương cách cục, sát diệu cùng triền, như vậy ba người cấu thành một sao hệ, tức chủ nhân mộ dạ kinh thương, vất vả cực nhọc là tài.

Nhưng người thời nay nghiên cứu đẩu số, đối hai câu này cổ bí quyết đều có hoài nghi, bởi vì ở tinh hệ tổ hợp trung tâm, cơ nguyệt cùng lương không khả năng và tham lang gặp gỡ chiếu. Cho nên người thời nay đa cho rằng còn đây là lầm san, hay hoặc là ý đồ tương đến đây hai câu cổ bí quyết sửa chữa.

Vương đình của có thể nói, hai câu này cổ bí quyết không lầm, cũng không lầm san, cũng không là cổ nhân cho nên bày nghi trận, tương nói thác. Ở đẩu số cổ bí quyết trung tâm, nhìn như không có khả năng gặp gỡ, mà cổ nhân tương nói đến thành đây đó gặp gỡ tinh diệu rất nhiều, kỳ thực đồng nhất đạo lý, nhược độc quá <tử vi đẩu số tinh bí quyết>(tống ngô cảnh loan soạn, tương truyền hắn là trần hi di đệ tử), tiện lợi có thể minh bạch tất cả.

Tham lang thủ mệnh, tối ngại thân cung sai ai ra trình diện thất sát hoặc phá quân. Chủ một đời người đa bay bổng không có rễ, sự nghiệp hay thay đổi.

Cổ nhân nói và thất sát cùng thủ thân mệnh, nam có kẻ trộm thân thể, nữ có thâu hương thái độ, chư cát áp bất năng là phúc, chúng hung tụ dũ kỳ gian. Dĩ sự giấu cơ, hư hoa vô thực, cùng người giao, hậu người mỏng, mỏng người hậu, cho nên vân thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng. Nhược thân mệnh và phá quân ở chung, canh cư tam hợp của hương, sinh vượng nơi, nam hảo uống mà đánh bạc du đãng, nữ vô môi mà tự giá dâm bôn, ưa sai ai ra trình diện không vong, phản chủ đoan chính.

Cổ bí quyết nói cập nam đạo nữ xướng, cũng không miễn quá mức kỳ từ, nhưng nếu ham muốn hưởng thu vật chất sâu, tình dục nặng, mà vừa vui vui mừng cải biến sự nghiệp, hoặc khiếm khuyết kinh lịch gian khổ nghị lực, thì cũng dễ trượt chân mà xu hạ lưu.

Tham lang sai ai ra trình diện sát, liền không thích hợp văn khúc cùng độ, nhược tham lang thủ thân, thất sát phá quân thủ mệnh, sai ai ra trình diện sát lại cùng triền văn khúc, thì chủ suốt đời đa ngoài ý muốn hung hiểm.

Tham lang không thích cùng văn xương văn khúc đồng cung. Cùng triền văn khúc sai ai ra trình diện sát, đã chủ suốt đời đa ngoài ý muốn, ở tính cách phương diện, thì không luận xương khúc cùng triền, giai chủ thái độ làm người đa hư ít thực. Nữ mệnh vưu chủ thông minh mà bạc mệnh, nhược ở cung phúc đức người, cần phải thận phòng trượt chân.

Tham lang cũng không thích cùng kình dương, đà la cùng độ. Ở hợi tử cung, tên là hiện lên thủy đào hoa, ở còn lại cung độ, thì chủ là đồ tể, đại hạn lưu niên phùng của, chủ mổ. Duy ở ngọ cung, tham lang kình dương cùng độ, cũng danh mã đầu đội tiến; ở dần cung, đà la cùng độ, thì tên là phong lưu màu trượng.

Hiện lên thủy đào hoa và phong lưu màu trượng giai nguyên nhân chính sắc dồn họa, nhưng nếu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu, thì cận chủ thái độ làm người thơ rượu phong lưu, phong hoa tuyết nguyệt, cũng không chủ hoa tửu táng thân.

Tham lang hóa lộc hoặc hóa quyền, dĩ sai ai ra trình diện hỏa linh cùng độ là tốt, hóa lộc chủ phú, hóa quyền chủ quý. Đã ngoài giai thuộc về tham lang cách cục, cát hung biến hóa quá nhiều.

Cự môn

Tử vi đẩu số dĩ cự môn là ám diệu. Rất nhiều người ngộ giải ám diệu ý, tưởng chỉ cự môn bản thân không ánh sáng.

Trên thực tế nhưng phi như vậy. Cự môn sở dĩ là ám, là đến đây tinh giỏi về che đậy cái khác tinh diệu hiểu rõ quang huy, bởi vậy cự môn một gã, có thể lý giải là to lớn chướng ngại vật.

Thế gian bất luận cái gì chướng ngại vật, duy bất năng cản trở ánh dương quang, bởi vậy cận thái dương bất úy cự môn. Nhiên đến đây thái dương phải nhập miếu quang huy thủy có thể.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> xưng, hội thái dương thì cát hung tướng bán, tức là chỉ cự môn ưa sai ai ra trình diện có ánh sáng huy thái dương. Cũng không phải cự môn không ánh sáng, cần nhờ thái dương chiếu xạ, mà là đương cự môn cản trở cái khác tinh diệu là lúc, có thái dương thì giảm bớt kỳ cản trở âm u.

Cự môn bởi vì có ám tế lực, sở dĩ xấu nhất là nhân tế quan hệ, <tử vi đẩu số toàn bộ thư> thuyết: Kỳ tính thì mặt là bối phi, lục thân khó hoà hợp; giao người sơ chết già ác. Vừa xưng là cô độc số, khắc bác chi thần. Tức chỉ nhân tế quan hệ mà nói.

Cự môn hóa lộc, hóa quyền, cũng Hóa kị, nhưng không thay đổi khoa. Trong này có thâm ý tồn yên.

Cự môn Hóa kị, cản trở che đậy lực tối năng lực phát huy, sở dĩ cự môn Hóa kị giai chủ thị phi khẩu thiệt, hoặc biểu chinh là về tình cảm nan ngôn chi ẩn, hoặc biểu chinh làm quan tư kiện tụng.

Cự môn hóa lộc, thì khẩu thiệt phát tài. Tương ý này nghĩa mở rộng, cũng có thể hợp xã hội hiện đại truyền bá giới. Nhưng về phương diện khác cũng có thể biểu hiện là miệng điềm lưỡi trợt, nội tâm lại ít chân thực tình cảm. Dĩ thiên cơ cự môn mà cự môn hóa lộc người là quá mức.

Cự môn hóa quyền, cổ người coi là hung là điềm lành, tức phát sinh sự thị của tự hung, nhưng thật là cát sự. Còn đây là cản trở lực phát sinh tác dụng, do cản trở mà dồn thành công.

Cự môn am hiểu cản trở, sở dĩ thường thường biểu hiện là thao thao bất tuyệt, dĩ khẩu tài ở xã giao trường hợp ra phong đầu. Cũng nguyên nhân chính là kỳ am hiểu biểu hiện, sở dĩ không cần hóa khoa.

Cự môn che đậy cản trở lực, thị và ở đâu tinh cùng hội, phát sinh sự cố thường thường bất đồng, ví dụ như —

Thiên cơ cự môn, thiên cơ chủ quyền thay đổi, và cự môn cùng độ, thì mới có thể biến thành dũ thi quyền biến mà dũ sinh làm phức tạp.

Thiên đồng cự môn, thiên đồng chủ tình cảm, và cự môn cùng độ, thì là tâm tình thượng bầu không khí không lành mạnh, thường thường biểu chinh là khổ trung.

Thái dương cự môn, thái dương chủ phát tán, ở nhân sinh thì vi biểu hiện, dần cung thái dương thượng khả, thân cung thái dương là mặt trời lặn tây sơn, và cự môn cùng độ, thì ánh chiều tà yểm một, thường thường biểu chinh là nghị lực bất túc, quyết đoán bất túc.

Nhược cự môn ngồi một mình, thì tự sinh cản trở, thường thường biểu hiện là đa nghi lự, phần nhiều là phi, đa học ít tinh, tiến thối lưỡng nan. Về những … này đặc tính, <tử vi đẩu số toàn bộ thư> đã lũ nói của vậy.

Tử ngọ cự môn ngồi một mình là thạch trung tâm ẩn ngọc, cũng phải ẩn mà không nên hiển, do là cũng biết kỳ ám tế đặc tính.

Cự môn ám tế, nhân tuy nhiều nói kỳ bất tường một mặt, nhưng tử vi đẩu số bất luận cái gì tinh diệu, đều có cát hung hai mặt đặc tính, cho nên khi kỳ biểu hiện hài lòng thì, cũng thường thường trung liệt. Không ít trung thần liệt sĩ tức là cự môn ngồi một mình cung mệnh.

Ví dụ như cự môn ở thìn cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, cự môn Hóa kị. Sở hội thái dương lại đang tử viên, không ánh sáng huy để giải cự môn của ám, nhưng tam phương đã có thiên đồng hóa quyền đối củng, thân cung vô chính diệu tá dần cung Thái âm thiên cơ an tinh, mà Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, là lộc quyền khoa kị tứ hóa toàn bộ phùng.

Như vậy mệnh cục kết cấu, biểu hiện là một thân thị phi tuy lớn, nhưng mà lại nhân không chịu nước chảy bèo trôi mà thành đại nghiệp.

Hoặc giả cự môn ở thìn hóa lộc, hội thái dương ở tử hóa quyền, nhược đối cung tuất viên có văn xương Hóa kị tương chiếu, mà thìn cung thì văn khúc hóa khoa, đến đây cũng đại cách, chủ đột thụ đề bạt mà có điều biểu hiện cũng nên được phú quý. Chỉ là lại khuyết thiếu thìn cung cương nghị.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> sở chở cổ bí quyết, về cự môn người, có thể nói thái bán và thái dương can thiệp — cự nhật dần cung lập mệnh thân, tiên phong danh sau đó thực lộc. Cập cự nhật thân cung mệnh dần, lừng danh thực lộc.

Đây là thuyết, thân cung lập mệnh, cung viên vô chính diệu, tá đối cung (dần cung) của thái dương cự môn an tinh; hoặc dần cung lập mệnh, cung viên vô chính diệu, tá đối cung (thân cung) của thái dương cự môn an tinh. Đều chủ tiên nổi danh sau đó có lợi, có lẽ có thể nói, kỳ thu hoạch của lợi nhiều ít, hệ căn cứ đoạt được tên khổ mà định.

Cự nhật cung mệnh dần vị, thực lộc lừng danh. Cự nhật mệnh lập thân cung cũng hay. Đây là thuyết thân dần lưỡng cung thái dương cự môn, trước hết thực lộc sau đó được gọi là, vừa vặn và tá tinh an cung đích tình diện mạo bên ngoài trái lại. Chỉ là thân cung thái dương mất đất, không bằng dần cung, sở dĩ cổ bí quyết chích xưng cũng hay.

Phần lần đó giai chỉ cự dương hội cát mà vô sát kị người nói.

Về cự môn và thái dương quan hệ, còn có hai câu cổ bí quyết: Cự ở hợi cung, nhật mệnh tị, thực lộc lừng danh. Cự khắp nơi tị cung, nhật mệnh hợi, trái lại là không tốt.

Đây là thuyết cung mệnh ở tị, thái dương thủ mệnh, đối cung cự môn ở hợi người, chủ tiên thực lộc sau đó được gọi là. Thế nhưng nhược tình hình tương phản, cung mệnh ở hợi, thái dương thủ mệnh, đối cung cự môn ở tị người trái lại không được món chính lộc lừng danh, nguyên nhân tức ở chỗ hợi cung thái dương lạc hãm, tị cung thái dương miếu vượng, lạc hãm người thì dễ là cự môn sở tế.

Ngoài ra, thạch trung tâm ẩn ngọc cách kỳ thực và cự môn hữu quan – cự môn ở tử ngọ, lộc quyền khoa hội, đều vì hợp cách, chủ nhân không lấy ngọn núi cao nhất địa vị nhưng năng lực phú quý. Hai người vừa dĩ cự môn ở tử người là tốt, bởi vì được hội thìn cung miếu vượng thái dương, cự môn ở ngọ, thì thái dương ở tuất cung lạc hãm, sở dĩ cách cục sảo thứ.

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách, lộc tồn cùng triền cự môn, không bằng cự môn hóa lộc, đến đây vừa phải có biết.

Cự môn thiên cơ cùng độ tất ở mão dậu nhị cung, ở mão cung người cát.

Bởi vì cơ cự chủ động đãng, chủ nhân bất an nhất nghiệp, hứng thú quá phận rộng khắp, nghị lực bất túc, là cho nên cách cục cao thấp, phải kiêm thị cung phúc đức.

Cơ cự lập mệnh người, cung phúc đức tất ở tị hợi, thiên lương độc thủ, mão cung lập mệnh người, thiên lương ở tị, chủ nguyên tắc tính cường; dậu cung lập mệnh người, thiên lương ở hợi, tính chất cũng dao động, nổi danh sĩ phong độ, sở dĩ phải tị cung thiên lương, thủy năng lực bổ cứu mão cung cơ cự khuyết điểm, hợi cung thiên lương thì bất năng.

Kỳ thực cơ cự lập mệnh, dĩ được lộc là việc chính. Cự môn hóa lộc, thiên cơ hóa lộc, có thể thiên đồng hóa lộc, Thái âm hóa lộc đều có thể. Không thích hợp thái dương hóa lộc, nhân mão cung cơ cự vu thái dương hóa lộc thì, tất đồng thời là dương đà chiếu xạ, là vì đặc biệt.

Cơ cự tối ngại hỏa linh cùng triền, cổ bí quyết vân: Cự hỏa linh tinh phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. Cho nên mặc dù sai ai ra trình diện lộc cũng đặc biệt.

Thiên tướng

Tiền nhân tỉ dụ thiên tướng là chưởng ấn của quan tỉ dụ thiên cơ là mưu thần, tức là thuyết, thiên tướng thiên cơ đều thiếu nợ thiếu lĩnh đạo lực, nhưng có phù khuông lực. Cho nên vô luận tinh diệu hội hợp làm sao của tốt, một thân đều khó khăn dĩ thủ đỉnh núi vị trí, chích có thể trở thành là tá thức.

Nhưng mà thiên tướng thiên cơ lại có thuộc về bất đồng. Thiên tướng có thể nói chính trị tính nặng hơn, sở dĩ đa số hành chính chủ quản nhân tài; thiên cơ thì dĩ mưu lược làm trọng, sở dĩ đa số kế hoạch nhân tài.

Bởi thiên tướng có sắc thái chính trị, hơn nữa còn là tá thức mà không phải là đứng đầu, bởi vậy thiên tướng bản thân thiện ác, liền cần phải dĩ hội hợp tinh diệu mà định. Như hội hợp tinh diệu thiện, thì thiên tướng cũng thiện; thảng hội hợp tinh diệu ác, thì thiên tướng cũng ác. Tiền nhân thuyết thiên tướng có thể thiện ghê tởm, chính là như vậy ý tứ, cũng không phải thuyết phàm thiên tướng thủ mệnh người đó, kỳ tính cách có thể thiện ghê tởm. Bởi vì kỳ tính cách đã có thể do tinh bàn trung tâm tinh diệu tổ hợp hiện ra. Tuyệt không năng lực cô lập thiên tướng một sao lai luận người phẩm cách.

Thiên tướng là chưởng ấn ngôi sao, sở dĩ cũng chủ quyền lực, kỳ quyền lực khổ, chích thị sở hội phụ tá chư diệu cập cát lợi tạp diệu nhiều ít mà định, bởi vậy trên cơ bản thiên tướng cũng ưa bách quan triều củng, chỉ là kỳ ý nghĩa bất đồng tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm chờ tinh chủ, tinh chủ có vô bách quan triều củng là suy đoán lĩnh đạo lực cập lĩnh đạo cục diện lớn nhỏ căn cứ, mà thiên tướng có vô bách quan triều củng, còn lại là quyền lực lớn nhỏ căn cứ. Quyền lực không giống với lĩnh đạo lực, một vị thự trường, có thể nói có tương đối quyền lực, nhưng lĩnh đạo lực thì khả năng thua tham chính đoàn thể hiểu rõ đứng đầu, bởi vậy lệ là được suy ra còn lại.

Cổ nhân luận thiên tướng viết: Là tư tước của ở lại, hóa khí viết ấn, là vì quan lộc văn tinh tá đế vị; vừa viết: Đế tọa hợp của thì tranh quyền, lập tức là luận thiên tướng tất chú ý cực kỳ quyền lực ý.

Thiên tướng ưa chư cát, vưu ưa tử vi, đó là ý này.

Thì vu thiên tướng dễ thụ sở hội tinh diệu ảnh hưởng bản chất, mà thiên tướng ở tinh bàn phân bố trung tâm, lại cùng tử vi, vũ khúc, liêm trinh tam diệu quan hệ quá nhiều, sở dĩ phàm thiên tướng ở mệnh, phải kiêm thị đến đây tam diệu có hay không gặp gỡ, nhược gặp gỡ, kỳ tính chất là ưu là kém, bởi vì bọn họ ưu khuyết, hầu như là được quyết định thiên tướng ưu khuyết.

Nhược tử vi thiên tướng cùng độ, có bách quan triều củng, dù cho phú quý song toàn cách cục; nhược thiên tướng ở xấu vị nhị cung ngồi một mình, đối cung là tử vi phá quân, tử phá hội hợp chư cát, có bách quan triều củng, thì đến đây ngồi một mình thiên tướng thụ ảnh hưởng, cũng có thể suy đoán là phú quý song toàn. Nhưng nếu vô chư cát hội hợp, tử phá lại thấy sát kị hình thấu, ảnh hưởng có thể đạt được, đối cung thiên tướng cũng tính chất không tốt.

Cổ nhân nói: Thiên tướng, tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân, liền cũng dùng võ tướng, liêm tướng tinh hệ có hay không sai ai ra trình diện sát là suy đoán căn cứ.

Suy đoán tử vi đẩu số có nhất cú khẩu quyết, viết: Phùng phủ xem tướng, tức là thuyết, phàm suy đoán Thiên phủ nhất diệu cát hung, không được ứng với chích thị Thiên phủ nhất diệu, ứng với đồng thời kiêm thị thiên tướng cát hung, thiên tướng cát, Thiên phủ cũng cát, thiên tướng hung, Thiên phủ cũng hung.

Kỳ thực nhìn bầu trời phủ kiêm thị thiên tướng, nhìn bầu trời tướng cũng – nên kiêm thị Thiên phủ, cho nên cũng có thể viết: Phùng nhìn nhau phủ.

Nhược thiên tướng sở hội Thiên phủ, có lộc cùng triền, thì ảnh hưởng có thể đạt được, thiên tướng cũng chủ phú.

Nhược thiên tướng sở hội Thiên phủ, vô lộc, vô sát, tức cái gọi là thiên không kho hoặc lộ kho, thì ảnh hưởng có thể đạt được, đến đây thiên tướng cũng chủ mệt mỏi.

Cho nên Trung Châu phái luận thiên tướng, dĩ sở hội hợp tử vi, thị thiên tướng của quý, dĩ kỳ sở hội hợp Thiên phủ, thị thiên tướng của phú. Cổ nhân thị đây là bí truyền, không chịu đơn giản tiết lộ. Học giả đương giỏi về thể hội ý này.

Thiên tướng có “Tài âm giáp ấn” cập “Hình kị giáp ấn” nhị cục, ở suy đoán thượng phi thường nặng yếu.

Phàm thiên tướng chỗ ở cung viên, kỳ lưỡng lân, tất vừa là cự môn, nhất hôm nay lương, không hề ngoại lệ.

Thiên lương là ấm tinh, nhược lánh một bên cự môn hóa lộc tinh là lúc, thì đến đây thiên tướng liền là hóa lộc cập ấm tinh sở giáp, xưng là tài ấm giáp ấn, là kỳ sổ trung tâm trọng yếu cách cục, chủ suốt đời biết dùng người trợ lực hoặc che chở, do đó dồn thủ phú quý.

Nhược giáp thiên tướng là trời cơ hoá lộc, thiên đồng hóa lộc, mà không phải là cự môn hóa lộc, cũng thành đến đây cách, duy nhất vậy chủ cách cục so sánh thứ.

Thiên lương vừa là hình hiến ngôi sao, nhược lánh một bên cự môn hóa thành sao Hóa kỵ, thì thành hình kị giáp ấn của cục, chủ một đời người thụ áp lực, mà lại đa hình thương khắc hại.

Nhược giáp thiên tướng thiên cơ Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, mà không phải là cự môn Hóa kị, cũng thành đến đây cách, nhưng khắc hại kém cỏi.

Vu Tứ Sát, thiên tướng bất úy kình dương hoặc đà la cùng độ, nhưng úy dương đà tướng giáp, là cũng cấu thành hình kị giáp ấn. Bởi vì kình dương là hình, đà la là kị.

Ở đây dưới tình hình, nhược cùng trời tương đồng cung tinh diệu Hóa kị, như vũ khúc thiên tướng mà vũ khúc Hóa kị; liêm trinh thiên tướng mà liêm trinh Hóa kị, thì không chỉ là hình kị giáp ấn, hơn nữa là dương đà giáp kị, tinh diệu tổ hợp rất là ác liệt, chủ nhân dễ chiêu thị phi kiện tụng, thụ áp lực, có hình thương. Nhược cung mệnh thấy vậy tình hình, cổ nhân cho rằng cận xuất gia tu hành có thể lấy được cát; ở hiện đại, cũng nên đề cao tự thân tu dưỡng, tránh cho cạnh tranh, thích ứng trong mọi tình cảnh là là.

Thiên tướng không thích cùng hỏa linh cùng độ, cũng không ưa hỏa linh giáp, thậm chí ở tam phương sai ai ra trình diện hỏa linh cũng không là cát.

Cổ nhân nói: Thiên tướng thủ mệnh, hỏa linh phá tan, tàn tật. Lời ấy có điểm quá phận, nhưng chủ một đời người lao lực, hoặc sắp thành lại bại, cho nên nên tăng mạnh mình tu dưỡng.

Cổ bí quyết vân: Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cập phu hiền. Câu này ca quyết, có tiên quyết điều kiện. Phải sai ai ra trình diện hóa lộc hoặc lộc tồn, cập hóa quyền, hóa khoa, sau đó tài tử quý phu hiền. Cho nên dĩ kỷ sinh ra tử cung liêm trinh thiên tướng; giáp sinh ra ngọ cung liêm tướng; canh sinh ra thìn cung tử vi thiên tướng là hợp cách.

Cổ bí quyết vừa vân: Nữ mệnh thiên tướng hữu bật phúc đã tới, còn đây là nhân thiên tướng là tá thức ngôi sao, hữu bật vừa là tá thức, sở dĩ đồng khí, bởi vậy mừng nhất đến đây nhị diệu đồng cung.

Nhưng giá tinh diệu tổ hợp, ở hiện đại cũng có nhất khuyết điểm, tức tục ngữ cái gọi là đại bà mệnh, chủ trượng phu cưới vợ bé. Ở cổ đại trượng phu cưới vợ bé cũng không coi là chuyện xấu, trái lại cho rằng có phúc, bởi vậy thiên tướng hữu bật ở hiện đại thì không thể coi là tốt cấu.

Nữ mệnh thiên tướng, không thích sai ai ra trình diện xương khúc, chủ thông minh mà bạc mệnh, cổ nhân cho rằng là thiếp thị của mệnh.

Thiên lương

Cổ đại tinh gia tương truyền, sao Nam Đẩu chủ sinh, bắc đẩu chủ tử, thiên lương tức là sao Nam Đẩu tư thọ ngôi sao, tham lang là bắc đẩu tư tai ách tử vong ngôi sao.

Cho nên ra lệnh cho cung hoặc cung tật ách mỗi ngày lương, chủ gặp dữ hóa lành, tiêu tai giải trừ ách. Mà tham lang nhược phùng sát kị hình hao tổn hội hợp, canh gặp lưu sát vọt lên, thì là tử vong, tai nạn hiện ra (vưu kị hội liêm trinh Hóa kị).

Nhưng mà thiên lương tức năng lực tiêu tai giải trừ ách, từ về phương diện khác mà nói, liền cũng tất có tai ách phát sinh, sau đó thủy sai ai ra trình diện kỳ tiêu mất năng lực phát huy. Sở dĩ phàm thiên lương tọa mệnh người đó, suốt đời tai nạn tất nặng, lúc nhỏ cũng tất có tai ách nguy chứng, chung năng lực gặp dữ hóa lành, nguy mà không nguy nhĩ.

Thiên lương không thích lâm tị, ngọ, vị tam cung. Cái sở hội thái dương ở hợi, tử, xấu tam cung lạc hãm, không đủ để giải trừ thiên lương cô khắc hình kị của tính.

Thiên lương ở tị, không cần sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, đã chủ suốt đời nhiều tai nạn, hoặc đa bệnh hoạn, hoặc làm đái tính nguy hiểm chất công tác. Nhược sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, canh chủ cửu tử nhất sinh, duy nhất định năng lực tránh được đại nạn. Loại này mệnh lệ nhìn mãi quen mắt, độ chuẩn xác rất cao. Từng có người đã buộc phó pháp trường, tối hậu quan đầu được cứu vớt.

Thiên lương ở ngọ, vị lưỡng viên, giai chủ dễ bị người xa lánh. Nhất là cùng ngày lương và lộc tồn cùng độ, hoặc thiên lương và hóa lộc hội hợp, giai dễ chiêu thị phi vưu oán. Nhược và sát diệu cùng độ, thì khẩu thiệt thị phi quá nặng, mà lại dễ thụ đả kích, duy cũng thủy chung năng lực dư hóa giải.

Bất quá, ngọ, vị nhị cung thiên lương, tương đối cô độc, đặc biệt ít người duyên, mà lại lục thân lại không có dựa vào, nhân sinh tương đối gian khổ.

Thiên lương ở ngọ cung và văn khúc cùng độ thì trái lại là đại quý của chinh.

Nhược thiên lương và âm sát cùng độ, canh hội thiên cơ cập sát diệu, thì chủ nhân có âm mắt, năng lực gặp quỷ mị, thảng linh tinh cũng cùng độ người, tính chất nhất là nghiêm trọng, có thể bởi vậy phát triển tới thần kinh suy nhược. Duy hội cát hóa cập cát diệu, thì tiền nhân cho rằng có thể lệnh âm vật lảng tránh.

Nhưng khi mất không sát diệu cũng cùng độ là lúc, thì đa có khuynh hướng tôn giáo cập thần bí, ở cổ đại tức là tăng nói chi lưu.

Cổ nhân nói: Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, nhưng mà <tử vi đẩu số toàn bộ thư> trung tâm chư tinh vấn đáp, rồi lại vân: Phùng thiên cơ hao tổn diệu, tăng nói thanh nhàn. Hai người phân biệt, ở chỗ hao tổn diệu.

Cái gọi là hao tổn diệu, giống nhau cho rằng chỉ phá quân, thế nhưng thiên lương ở tam phương tứ chính cũng không và phá quân gặp gỡ, bởi vậy có người là chỉ đại hao, đại hao ở đẩu số trung tâm chích thuộc tạp diệu, khởi tác dụng không được ứng với khổng lồ như vậy.

Ở vấn đề này thượng, có thể nói là cổ nhân cố lộng huyền hư, thực tế tình hình là: Thiên cơ thiên lương cùng độ vu thìn tuất nhị cung, chủ một thân ham mê rộng khắp, nhất là yêu thích huyền diệu tài hoa, nhưng lướt qua, tọa nói vạn lý bất năng khởi hành. Văn nhân cổ đại dĩ năng lực đàm binh pháp là văn võ kiêm toàn, tức là loại này.

Thiên lương là thọ tinh, cho nên khi thiên lương cùng trời thọ đồng cung là lúc, thường thường liền tượng trưng nhân tế quan hệ đang lúc niên kỉ linh chênh lệch.

Ví dụ như, cung phu thê mỗi ngày lương thiên thọ cùng độ, nữ mệnh chủ phối phu lớn tuổi mười hai năm hoặc đã ngoài (bằng không tương phản, chính bỉ trượng phu lớn tuổi nhất tới ba năm). Nam mệnh thì chủ phối ít thê, tuổi tác chênh lệch có thể bát năm trở lên (bằng không tương phản, phát triển trái ngược thê tử tuổi còn trẻ nhất, hai năm).

Nếu như thiên lương ở cung tử nữ, thiên thọ cùng độ, thì chủ lúc tuổi già có con, hoặc nữ nhi và nhi tử niên kỉ linh chênh lệch khá lớn.

Như trên thuật tinh diệu tổ hợp ở cung phụ mẫu, thì họ Chủ Phụ mẫu tuổi tác có khá lớn chênh lệch.

Nhược ở huynh đệ cung, thì chủ tự thân là trưởng tử hoặc trưởng nữ, và huynh đệ tỷ muội tuổi tác phân biệt cự, hoặc có thứ sở sanh huynh đệ. Trở lên chinh nghiệm có chút chuẩn xác, có thể cung cấp định tinh bàn của dụng.

Thiên lương tọa cung mệnh, giống nhau chủ có thọ. Hoặc cung mệnh của đối cung (tức cung thiên di) có thiên lương triền độ người cũng thế.

Nhưng khi sát kị hình hao tổn chư diệu cùng trời lương cùng triền thì, cái gọi là có thọ lại không phải là khỏe mạnh, có thể là đái bệnh duyên niên, hoặc uống thuốc dĩ duyên niên (từ trước người đó hút nha phiến lai trị liệu khạc ra máu, tức là uống thuốc duyên niên đồng loạt).

Bởi vậy, thiên lương cũng hít thuốc phiện uống thuốc tinh diệu, nhất là đương sở hội thái dương lạc hãm, mà lại có hỏa linh cùng độ là lúc, hơn nữa một ít đái bất lương tính chất tạp diệu, tức chủ có hít thuốc phiện khuynh hướng (trường kỳ ăn thuốc ngủ cũng chờ như hít thuốc phiện, uống thuốc độc).

Quốc gia của ta cổ đại, danh sĩ mỗi có ăn độc dược tập quán, như Ngụy Tấn danh sĩ của phục ngũ thạch tản, đường tống danh sĩ của phục đan hống, cứ thế đời Thanh danh sĩ của hút nha phiến, giai thuộc loại này. Sở dĩ thiên lương tọa mệnh người đó, cũng mỗi hơn sĩ phong độ. Thiên lương thiên đồng đối củng người hội sát diệu thiên không cướp, tức nhiều như đến đây.

Thiên lương nhất diệu tức đái danh sĩ phong phạm, cho nên liền ưa sai ai ra trình diện phụ bật, xương khúc, khôi việt. Cổ nhân vân: Thiên lương và văn xương cư miếu vượng, vị tới thai cương; thiên lương tả hữu xương gia hội, ra tương nhập tướng; thiên lương cư ngọ văn khúc cùng, thai tỉnh vị. Cái tự tống đại một thời kỳ nào đó trở về sau, nặng danh sĩ mà không nặng dòng dõi, sở dĩ thiên lương gặp cát liền chủ thanh quý. Ở hiện đại, thì là nhân sĩ chuyên nghiệp, mà lại đa cư giám hạch quản lý kế hoạch của chức.

Nhược thiên lương sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn chư tinh, thì danh sĩ khí chất hóa thành lang thang không kềm chế được. Cổ nhân vân: Lương cùng đối cư tị hợi nam lang thang, nữ đa dâm (cổ đại nữ nhân lang thang tức là kỹ nữ, cho nên suy đoán là đa dâm); thiên lương thiên mã hãm, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu; lương dậu nguyệt tị, lại tác phiêu oành của khách. Tối kém tinh hệ kết cấu, là trời lương cư tị cung, Hỏa Tinh, đà la cùng độ, thì không chỉ suốt đời đa tai ách, hơn nữa lục thân cô khắc, nhân sinh cũng tương đương bay bổng không chỗ nương tựa.

Thiên lương vừa là truyền bá chi tế tinh, kỳ truyền bá tính chất, hệ do thiên lương đái văn diệu màu sắc mà đến, cho nên và xương khúc, thiên tài cùng độ, nhược sự nghiệp cung có cự môn triền độ hoặc đối củng, thì tất có khuynh hướng truyền bá sự nghiệp.

Nhưng nếu thiên lương và đào hoa chư diệu cùng độ, thì có khuynh hướng nghệ thuật biểu diễn, canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì nguyên nhân chính sắc dồn họa, phàm thiên lương tọa mệnh người, cung phu thê tất sai ai ra trình diện cự môn, cho nên đối với hôn nhân ứng với gia chú ý.

Thiên lương cư tử, nhược đa đào hoa chư diệu, nhất là ưa tìm kích thích, dĩ tình cảm làm phức tạp làm vui sự. Lúc này, nhược xương khúc hội hợp, thì xương khúc cũng hóa thành đào hoa, cũng không chủ nhân địa vị cao thượng. Mà lại nhân sinh cũng đa bay bổng không có rễ.

Là cho nên thiên lương nhất diệu, tuy có che chở ý, mà lại vừa là thọ tinh, nhưng cũng không phải là toàn bộ cát, vu suy đoán thời nghi lưu ý kỳ cung phúc đức, cùng với sở hội thái dương là miếu vượng ức lạc hãm. Bởi thiên lương ở cung mệnh người, cung phúc đức tất vu Thái âm hữu quan, cho nên mỗi ngày lương tất kiêm thị nhật nguyệt.

Thất sát

Thất sát ở tử vi đẩu số là thuộc ác diệu, sở dĩ phàm thất sát tọa mệnh người đó, vô luận cách cục làm sao hài lòng, mà lại sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu, trong cuộc đời cũng tất gặp qua một đoạn thời kỳ hung nguy. Cổ nhân vân: Nhị cung phùng của, định lịch gian khổ là cũng. Cái gọi là nhị cung tức chỉ thân mệnh nhị cung mà nói.

Sở dĩ thất sát thủ mệnh, phải tường phán đoán kỳ các đại hạn thật là tốt phôi. Vận may tới dũ sớm dũ cần phải phòng trung tâm vãn vận thất bại. Loại này mệnh cục, bởi niên thiếu đắc chí, cho nên một khi thất bại, khả năng ảnh hưởng cả đời. Nhược thất bại vận trình ở hơn hai mươi tới hơn ba mươi tuổi một đoạn thời kì, thì trái lại tốt hơn, bởi vì mười năm tôi luyện, thường thường trái lại thành đại khí.

Thất sát tọa mão dậu cung nhất không thích hợp, bí trải qua cái gọi là thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không được sinh, cũng dĩ cư mão dậu cung nhất căng thẳng. Phàm mão dậu cung vũ khúc thất sát tọa mệnh, thì dễ có hung tai của tính. Mà lại dễ suốt đời khốn trệ, dĩ rời xa nơi chôn rau cắt rốn là nên.

Thất sát tối không thích hợp cư mão dậu nhị cung, tức vũ khúc thất sát cùng độ. Trung Châu phái xưng là sát hãm chấn đổi.

Tử vi đẩu số toàn bộ thư có thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không được sinh thuyết pháp, nhưng mà rồi lại thuyết thất sát vô hãm cung, hai người mâu thuẫn lẫn nhau, trên thực tế mão dậu nhị cung tức là hãm địa, mão cư chấn phương, dậu cư đổi phương, sở dĩ xưng là sát hãm chấn đổi.

Vũ khúc thất sát nhược và sát kị hình hao tổn chư diệu cùng độ, thì có chứa tai hoạ tính chất, nhược canh bị lưu sát lưu kị vọt lên, là năm chủ sinh ý ngoại. Có lúc mà lại vừa đái mình hủy diệt tính chất kết cấu.

Dĩ cách cục nói, sát hãm chấn đổi, cũng cận nên bằng công nghệ hoặc tay nghề mưu sinh. Thất sát bản chủ có tương đương mạnh năng lực quản lý, thế nhưng lạc hãm địa hậu, năng lực quản lý rất là suy yếu, chích nên cá nhân bằng tài nghệ phát triển.

Tại đây dạng dưới tình hình, sai ai ra trình diện hỏa tham, linh tham, cũng thường thường cùng nhau nhất quyết, hoành nổi giận phá.

Thất sát mừng nhất tử vi, sở dĩ tử vi thất sát cùng độ, xưng là hóa sát vì quyền, và tử vi Thiên phủ đối củng, cũng chủ uy quyền, xưng là thất sát triêu đấu.

Nhưng mà ký đã hóa thành quyền uy, liền không thích sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, long trì, phượng các chư diệu, dĩ văn võ khí chất bất tương đầu, trái lại bất lương không được dửu.

Cũng không ưa tái kiến tử vi hóa quyền, quyền lực ngôi sao quá nặng, thì trái lại sai ai ra trình diện cô khắc, hơn nữa nhân tế quan hệ dễ không tốt.

Lại càng không ưa vu lúc này thấy Hỏa Tinh, linh tinh, chủ uy quyền quá nặng, nhưng dễ lục thân không hợp, tự thân lưu ly, suốt đời kinh lịch gian nguy mà thành sự nghiệp, thế nhưng cũng không nhân giúp đỡ, tuy có sự nghiệp cũng tất khổ cực. Tới lúc tuổi già trái lại dễ tiêu cực.

Hóa thành quyền uy thất sát, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc, mà lại có phụ bật, khôi việt gia hội, sở hội tham lang hóa lộc thì Vưu Giai, hoặc hỏa tham, linh tham, thì chủ lịch gian khổ mà thành đại khí.

Cổ nhân luận thất sát tọa mệnh, dĩ dần thân tử ngọ tứ cung viên là cao cách, ở dần cung là thất sát ngưỡng đấu, ở thân cung là thất sát triêu đấu.

Ở tử ngọ cung thì là hùng ở lại càn nguyên cách; lúc này liêm trinh ở cung phúc đức, liêm trinh âm hỏa rèn đúc thất sát âm kim, chủ lịch gian khổ mà phát việt.

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại thì lược không có cùng, ngọ cung người tốt, tử cung thủy viên hơi đặc biệt, trái lại vị cung liêm trinh thất sát cùng độ, cũng thành hùng ở lại càn nguyên cách.

Sở dĩ thất sát tọa mệnh người, thực dĩ dần, thân, ngọ, vị tứ cung viên dễ thành cao cách.

Duy trở lên cách cục, phải thất sát sai ai ra trình diện lộc thủy là tốt, vừa cần phải không cùng sát hình hao tổn cùng độ, cập sẽ không sao Hóa kỵ, bằng không tức thành đặc biệt. Lại càng không ưa lâm vu tứ trường sinh trung tâm tuyệt địa (tất ở dần thân cung) bằng không cũng thuộc đặc biệt.

Thất sát có thể nhập mộ không thích hợp lâm tuyệt, tuyệt thì không tức giận.

Thất sát dĩ ở dần, thân, ngọ, vị cung là cao cách, nhưng những … này cách cục lại có một đặc công điểm, chủ quý mà không chủ phú. Tức là thuyết, một thân dĩ địa vị xã hội làm trọng, tài phú thu nhập, thị kỳ địa vị xã hội cao thấp mà định. Cổ đại nặng công danh, người hiện đại nặng bằng cấp, nhân dĩ, phải gian khổ yêu cầu danh, sau đó mới có thể có dĩ phú quý, nhược cam chịu, thì địa vị xã hội không cao, kỳ giàu có trình độ cũng tất giảm bớt nhiều.

Cho nên kể trên cách cục, dĩ cung phúc đức văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các chư diệu là tốt. Nhất là hùng ở lại càn nguyên cách, cung phúc đức liêm trinh ngồi một mình, sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu thì nhân sinh giảm thiểu nhấp nhô – thất sát tọa mệnh, cung mệnh không thích văn diệu, mà cung phúc đức thì ưa của, đây là suy đoán thì yếu điểm.

Thất sát ở tị hợi nhị cung, tử vi cùng độ, hóa thành quyền lực tinh diệu tổ hợp, thì cũng nên cung phúc đức sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, bởi vì dù sao thuộc danh lớn hơn lợi.

Tiền nhân luận đẩu số tinh diệu, dĩ thiên lương là gió hiến của diệu, luận thất sát, vừa vị chủ vu phong hiến, kỳ uy tác kim của linh, kỳ tất nhược thanh lương của trạng. Trên thực tế thiên lương và thất sát phong hiến, không có cùng bản chất.

Thiên lương đứng đầu phong hiến, là giám sát, giống như liêm chánh công thự, hoặc cổ đại Ngự Sử thai; thất sát đứng đầu phong hiến, thì giống như cổ đại tuần Ngự Sử, cũng hôm nay nhật trị an kỷ luật bộ đội. Hai người trọng yếu phân biệt, ở chỗ người trước không được đích thân tới cương vị, chích ở phía sau màn, sau đó người thì kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh, mặt đối mặt chấp hành nhiệm vụ.

Sở dĩ thiên lương ở một cơ cấu trung tâm, sẽ làm kế hoạch quản lý nhiệm vụ, mà thất sát còn lại là trực tiếp tham dự quản Lý Công tác. Ví dụ như ở tài chính và kinh tế cơ cấu, thiên lương có thể trở thành tài vụ kế hoạch, chợ nhân viên nghiên cứu, mà thất sát thì trực tiếp tố vu tài chính và kinh tế nghiệp vụ, vưu chủ quản để ý nghiệp vụ nhân viên.

Cổ nhân tối ngại nữ mệnh thất sát. Ca vân nữ mệnh buồn phùng thất sát tinh, bình sinh làm việc quả thông minh, khí cao chí đại không nam nữ, không khỏi hình phu lịch đau khổ tân. Vừa vân: Thất sát cô tinh tham ở lại phùng, hỏa đà được thông qua phi là quý, nữ nhân được đến đây tất bất lương, không thể làm gì khác hơn là nhà kề là khiến cho tì. Vừa vân: Thất sát dần thân nữ mệnh phùng, ác sát gia của dâm xảo dung, canh phùng cát hóa chung không đẹp, tì thiếp phụng người chủ. Thông minh mà khí cao chí đại, phi cổ đại phụ nữ sở nên, bởi vậy sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu cũng không là mỹ. Xã hội hiện đại tự nhiên bất đồng.

Hiện nay phán đoán suy luận nữ mệnh, chích cần phải thị kỳ có vô sát diệu cùng hội, có thể chiếu Hóa kị, như có thì nhân sinh tương đối cô độc, chích nên toàn lực phát triển sự nghiệp của mình. Như vô, thì nhân sinh vẫn đang hạnh phúc, chích cần phải chú ý và lục thân nhân tế quan hệ. Sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, thì canh chủ có năng lực lãnh đạo, tài quản lý.

Duy thất sát ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu cập Hỏa Tinh, đà la, thì chủ tình cảm không được chuyên nhất, nữ mệnh tự đa khúc chiết.

Phá quân

Tiền nhân luận phá quân thiên đa lời chê. <tử vi đẩu số toàn bộ thư> vân: Chủ nhân bạo hung giả dối, kỳ tính gian xảo, cùng người khó hoà hợp, động tổn hại nhân, người tàn tật của thiện, thiện trợ giúp nhân của ác ngược. Thị lục thân như kẻ thù, chỗ cốt nhục vô nhân nghĩa. Có thể nói không đúng tý nào. Nhưng mà đến đây thuộc loại lời bàn thiên vị.

Về phần thuyết: Phùng Thiên phủ thì tác gian ngụy, hội thiên cơ thì ăn trộm cẩu đạo. Thì canh có ám chỉ gì khác, bởi vì ở tinh bàn trung tâm, phá quân vĩnh viễn không cùng trời phủ, thiên cơ gặp gỡ của để ý.

Kỳ cái gọi là duy thiên lương có thể giải trừ kỳ ác, thiên lộc có thể giải trừ kỳ cuồng, cần phải chú ý phá quân cũng vĩnh không cùng thiên lương gặp gỡ, nhưng phá quân lại ưa sai ai ra trình diện lộc, lộc tồn hoặc hóa lộc đều có thể. Sở dĩ cổ nhân nói, lục giáp lục quý sinh ra hợp cách, chủ phú quý, đó là vu lục giáp sinh ra, phá quân hóa quyền; lục quý sinh ra, phá quân hóa lộc.

Phá quân mừng nhất được lộc, hóa quyền thứ hai, là được tương phá quân khuyết điểm bù đắp, trở thành thượng cách.

Phá quân ưa sai ai ra trình diện lộc, duy gặp tham lang hóa lộc, hoặc tham lang và lộc tồn cùng độ là lúc, lại cần phải cẩn thận. Nhược lúc này canh mỗi ngày mã, thì trái lại thành bại cục, cùng với hắn tinh diệu niềm vui lộc mã cùng bôn ba bất đồng. Cổ nhân vân: Phá quân tham lang phùng lộc mã, nam đa lang thang nữ đa dâm, tức là chỉ loại này tinh tú kết cấu mà nói.

Thi kỳ nguyên do, là nhân phá quân bản thân đã có khứ cũ canh tân tính chất, đương tham lang lộc lập tức tới hội là lúc, cùng lúc gia tăng rồi hắn biến thiên, về phương diện khác cho dù một thân ý đồ may mắn, Vì vậy biến thành không tuân thủ nhất nghiệp, bất an sẵn cục diện. Ở cổ đại, phụ nữ vô sự nghiệp của mình, Vì vậy là nại gìn giữ cái đã có, liền biến thành đứng núi này trông núi nọ, do phải không an vu thất, bởi vậy mới có nam đa lang thang nữ đa dâm thuyết pháp.

Xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ ức chế chính manh động khuynh hướng, nếu có thể mọi việc mưu định sau đó động, đang vì thích đương thời khắc bất khả miễn cưỡng yêu cầu biến động, thì năng lực trì doanh bảo thái vậy.

Phá quân tối kỵ lạc hãm, cho nên không thích cư mão dậu lưỡng cung. Hơn thế lưỡng cung viên, là liêm trinh phá quân cùng độ, vừa dĩ dậu cung tương đối hung hiểm.

Phàm liêm trinh phá quân ở dậu cung, là mệnh hoặc cung thiên di, nhược gặp thiên hình, canh sai ai ra trình diện sát diệu cập Hóa kị, thường chủ nhân sinh có nặng tổn thất nặng nề có lẽ gặp ngoài ý muốn. Liêm trinh Hóa kị người, canh chủ tồn tự sát chi tâm. Duy ít thấy liêm trinh Hóa kị mà không sai ai ra trình diện sát hình hao tổn diệu, thì là trái lại cách, chủ nhân có thể bạo phát, nhưng cần phải phòng nam đa lang thang nữ đa dâm bại, phải vu phát tài hậu chuyển biến nguyên lai làm của nghiệp vụ, thủy tránh được miễn. Đến đây dĩ liêm trinh phá quân cư mão cung vưu nhiên.

Phá quân vốn không nên sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, cổ nhân vân: Và văn tinh thủ mệnh, suốt đời bần sĩ, duy vu mão cung sai ai ra trình diện văn xương (nhất là văn xương hóa khoa) thì cũng thuộc trái lại cách, chủ đột bị người đề bạt mà lên chức, nhưng nhưng cần phải phòng đột nhiên băng sơn ngã xuống, khó có thể trường kỳ dựa hậu trường.

Phá quân bạo phát bạo bại, trừ liêm trinh phá quân ở ngoài, còn có xấu vị cung tử vi phá quân.

Mặc dù nói ưa tử vi thì có quyền uy, nhưng nhưng chủ phát hậu có đại rách nát, trừ phi là không gặp hình sát chư diệu, mà được bách quan triều củng, thủy chủ phú quý miên xa.

Nếu là cát hung chư diệu cùng xuất hiện, ở vị cung tử phá thượng khả, ở xấu cung người, mỗi khi phát ra tử phá thủ mệnh lưu niên, cũng bại vào tử phá thủ mệnh lưu niên, kỳ phú quý chỉ có thể duy trì mười hai năm. Xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ có thể dòng chảy xiết dũng tiến, thì phú quý có thể bảo trì.

Phàm tử phá tóc tích, nhược sai ai ra trình diện lộc, có thể hỏa tham, linh tham, chủ đột nhiên đắc ý ngoại của tài; nhược hóa quyền, hoặc sai ai ra trình diện xương khúc hóa khoa, mà lại sai ai ra trình diện phụ bật, khôi việt, thì chủ đột nhiên bị người đề bạt mà đề cao địa vị xã hội, nhưng cũng đột nhiên mất đi chỗ dựa vững chắc, đến nỗi địa vị khó giữ được.

Phá quân và tử vi cùng độ, sai ai ra trình diện cát thượng khả thủ phú quý, duy cần phải chú ý trì doanh bảo thái, nhưng khi phá quân và tử vi thiên tướng đối củng là lúc tính chất lại hoàn toàn bất đồng, kỳ lực phá hoại nhiều sức sang tạo. Tiền nhân giải thích, tử phá cùng độ, giống như đại tướng lĩnh binh, vâng mệnh vu ngự giá thân chinh hoàng đế, nhưng phá quân và tử tương đối củng, đã có như tương tại ngoại, quân mệnh có điều không bị, bởi vậy lực phá hoại so sánh cường.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> vân: Ưa tử vi, có uy quyền, là chỉ tử phá đồng cung mà nói; vừa vân: Phùng tử vi, thất uy quyền, là chỉ phá quân và tử vi đối củng mà nói. (nay bản tác cư tử vi, thất uy quyền, tất thắng, là lầm san).

Phàm thìn tuất lưỡng cung phá quân, thì nhân và tử vi đối củng duyên cớ, tự thân thường có bất hạnh tao ngộ, sai ai ra trình diện sát người chủ tàn tật hoặc triền miên bệnh hoạn, duy sinh mệnh lực rất mạnh, mà lại có nghệ thuật khí chất, nhược sai ai ra trình diện lộc, thì cũng có thể phú quý.

Ở dần thân nhị cung, phá quân ngồi một mình, đối cung là vũ khúc thiên tướng. Dần thân cũng phá quân hãm địa (bản phường lầm là bình cung), sở dĩ cũng và mão dậu phá quân tương đồng, chủ xa xứ, hoặc mà lại lượng nặng phụ mẫu.

Nhược và hỏa linh cùng độ người, suốt đời lục thân duyên mỏng, bôn ba lao lực, mặc dù chỗ thuận cảnh cũng khó an hưởng, nhưng cần phải mọi việc thân lực thân vi.

Nhược phùng vũ khúc hóa thành sao Hóa kỵ, thì tài bạch có thất, hoặc chủ suốt đời nhân khiếm tài lực chi trì mà không năng lực đạt chí lý tưởng. Thảng sát diệu nặng người, thì suốt đời đông khuynh tây đảo.

Phàm phá quân và hỏa linh cùng độ, tham lang lai hội, cũng không tác hỏa tham, linh tham khán, nhân phá quân thụ hỏa linh ảnh hưởng, ngay cả phát tích tất kinh lịch gian khổ, hơn nữa đương ý đồ tiến thêm một bước thì, thường thường trái lại thu nhận rủi ro.

Đương linh tinh, kình dương cùng độ là lúc, nhất là chủ sự của sắp thành lại bại, dẹp an phân thủ kỷ, nhậm chức thụ lương là nên.

Quá nhỏ phú thuyết, phá quân ám diệu cộng hương, trong nước tác mộ. Thì vu đẩu số dĩ cự môn là ám diệu, sở dĩ giống nhau bản in giai vị phá quân và cự môn đồng cung, chủ có bảo hiểm đường thuỷ.

Mà ở đẩu số tinh bàn trung tâm, phá quân vĩnh bất năng và cự môn cùng độ. Cho nên phá quân cự môn thuyết pháp, hiển nhiên có sai lầm. Biết câu này khẩu quyết người đó, mỗi đa coi là cực lớn bí mật, không chịu tiết lộ.

Trên thực tế Trung Châu phái khẩu quyết là và văn khúc nhập vu thuỷ vực, tàn tật ly hương, tức chỉ hợi, tử, xấu tam cung phá quân mà nói. Hợi tử xấu là phương bắc, thuộc thủy, cố xưng là thủy vực. Mà quá nhỏ phú thuyết pháp, kỳ thực hẳn là độc tác phá quân ám diệu cộng Hương Thuỷ trung tâm, tác mộ, tác mộ là chỉ một thân như ở mộ mộ, mỗi đa đen tối.

Cái gọi là ám diệu, trên thực tế là chỉ văn khúc Hóa kị mà nói. Văn khúc Hóa kị xưng là ám diệu, người bình thường chẳng.

Văn xương

Văn xương chủ khoa bảng, duy không thích cư dần, ngọ, tuất tam cung. Ở còn lại các cung, giai chủ thông minh, tính cận văn nghệ. Nhược xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở cung mệnh người, một thân trí tuệ hơn người. Sai ai ra trình diện tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi.

Nhưng nếu cung mệnh chỉ thấy văn xương, không gặp văn khúc chờ diệu, vừa không thay đổi là khoa tinh, thì cận chủ thông minh, vị tất lợi cuộc thi yêu cầu danh. Sai ai ra trình diện long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ, hoặc có thuộc về sức lao động của chuyên nghiệp kỹ năng. Xương khúc ở cung mệnh người, cũng chủ nhân dễ thụ khác giới lọt mắt xanh. Cung mệnh chính diệu là Thái âm, thiên đồng, thiên cơ, tử vi người vưu quá mức.

Và thái dương, thiên lương, lộc tồn cùng hội, là dương lương xương lộc cách, đại lợi cuộc thi cập cạnh tranh. Kỳ phát tích của kỳ, tất ở trên trời cùng triền độ cung viên. Là vì thái dương ấm phúc – thiên lương là ấm tinh, thiên đồng là phúc tinh.

Dương lương xương lộc, dĩ thái dương thiên lương ở mão dậu người là chính cách; thái dương ở thìn tuất, hội thiên đồng thiên lương mà sai ai ra trình diện văn xương, lộc tồn hoặc hóa lộc người là thiên cách. Thiên cách người, dĩ thái dương hóa lộc là tốt. Giai chủ lợi cuộc thi cạnh tranh. Ở hiện đại, vừa là học thuật nghiên cứu của chinh.

Nhưng thái dương ở tuất, văn xương cùng độ, mặc dù thành dương lương xương lộc thiên cách, duy văn xương lạc hãm, thì cách cục hơi thấp. Nhược canh văn xương hóa thành sao Hóa kỵ, hoặc thái dương hóa thành sao Hóa kỵ, liền là đặc biệt, trái lại chủ có tài nhưng không gặp thời, đa lang bạc kỳ hồ.

Văn xương cách cục, dĩ linh xương đà vũ là tối kém. Cổ nhân nói: Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông, đây là chỉ vũ khúc, văn xương, linh tinh, đà la ở thìn tuất nhị cung giao nhau mà nói. Phàm thành cách người, dùng võ khúc đà la cùng độ là hợp, thì hoặc vũ khúc Hóa kị, có thể liêm trinh Hóa kị, cho nên là thất bại hoặc ngoài ý muốn hiện ra, không cần xác định vững chắc là đầu sông chết chìm của ưu.

Văn xương cũng có thể hóa thành đào hoa, đặc biệt đương văn xương chỉ thấy ở cung mệnh, mà không hội văn khúc là lúc, đào hoa ý tứ hàm xúc quá nặng. Hoặc vu đào hoa chư diệu tất tập dưới tình hình, xương khúc cùng triền, liền cũng hóa thành đào hoa. Cổ nhân dĩ nữ mệnh không thích văn khúc văn xương, tức là bởi vậy. Thậm chí thuyết dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương, ý là Dương quý phi mệnh, tức thụ xương khúc nhị diệu ảnh hưởng.

Nhưng mà cũng cần phải chính diệu là cái gì tinh hệ mà định. Không thích nhất liêm trinh, tham lang. Cốt tủy phú thuyết: Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi, văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm, tức ngại đào hoa quá nặng, chuyển thành đơn bạc của chinh. Kỳ chỉ, hệ tị hợi nhị cung liêm trinh tham lang cùng độ, sai ai ra trình diện sát diệu, Hóa kị, cập văn xương văn khúc mà nói.

Nhược phá quân ở mão dậu nhị cung và văn xương cùng độ, sai ai ra trình diện hỏa linh; hoặc phá quân ở thìn tuất nhị cung và văn xương cùng độ, là hỏa linh giáp, giai chủ lục thân vô duyên, bất lương không được dửu, mà tự thân cũng bôn ba lao lực.

Văn khúc

Văn khúc cũng khoa danh của diệu, nhưng và văn xương bất đồng. Văn xương chủ chính đồ xuất thân, văn khúc thì là dị lộ công danh.

Ở hiện đại mà nói, văn xương phần kết học nghệ thuật, văn khúc thì chủ sổ để ý. Người hiện đại dĩ sổ để ý xuất thân, vốn có đã không tính là dị lộ, nhưng tử vi đẩu số đến tột cùng là cổ đại thuật số, chúng ta chỉ có thể tương các tinh diệu chinh nghiệm gia dĩ mở rộng. Cho nên liền phải tương văn khúc sở biểu chinh sổ để ý, công trình, công nghệ coi như là kị lộ công danh.

Bởi vậy, đương cung mệnh văn khúc hóa khoa, hội chiếu Hóa kị là lúc, một thân liền chích nên nghiên cứu khoa học công trình, đối văn học nghệ thuật chích khả năng có hứng thú, không có khả năng tinh thông.

Văn xương đại diện văn tự, văn chương, văn khúc thì đại diện khẩu tài, đến đây vừa là hai người chỗ bất đồng.

Văn khúc vừa là thuật số, sở dĩ cổ nhân nói: Văn khúc Thái âm, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Văn khúc tối không thích hợp hóa thành sao Hóa kỵ, ở rất nhiều dưới tình huống, bỉ văn xương Hóa kị còn muốn tệ hơn.

Ví dụ như tử vi tham lang ở mão, và văn khúc Hóa kị cùng triền, dù cho nhân đổ phá nhà cách cục. Có một vị đối thể thao sáng sớm phi thường cố tình được người đó, mỗi đua ngựa tất đại âm, dù cho cái này mệnh cách. Giả như văn khúc không thay đổi là sao Hóa kỵ, thì tất bất trí đến đây.

Đương vũ khúc tham lang ở xấu vị cung viên, và văn khúc Hóa kị cùng triền là lúc, cổ nhân vân phòng chết chìm của ưu. Cho nên có thể coi là cụ rách nát ngăn trở tính chất vận hạn.

Văn khúc Hóa kị, cổ người coi là ám diệu. Cái ý này nghĩa, đáo đời Minh những năm cuối đã hơi không rõ, thuật người cho rằng ám diệu chuyên chỉ cự môn, bởi vậy liền tương phá quân ám diệu cộng Hương Thuỷ trung tâm tác mộ ám diệu lầm là cự môn, trên thực tế tức chỉ văn khúc Hóa kị mà nói — kỳ thực sát, phá, tham triền văn khúc Hóa kị đều không tốt, như thất sát triền văn khúc Hóa kị, cổ nhân thì xưng là gạt ngụy.

Văn khúc cũng có chứa đào hoa tính chất. Đương đào hoa chư diệu tất tập là lúc, văn khúc cùng độ, thường thường là được là đào hoa. Ở hiện đại, bởi hành nghiệp tính chất rộng khắp, sở dĩ có thể làm đa và khác giới tiếp xúc hành nghiệp, cho rằng hóa giải. Người viết gặp qua một mệnh tạo, cung mệnh là trời cơ Thái âm triền văn khúc, sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu. Loại này mệnh cục, cổ nhân cho rằng không thích hợp kinh thương, nhưng nhân lại dĩ mại nữ trang nữ giày lập nghiệp hưng gia. Song khi văn khúc và cự môn hoặc thiên đồng cùng độ là lúc, sẽ không văn xương, thì mỗi đa thống khổ tình cảm lưu luyến, cổ đại cho rằng nữ mệnh nhất không thích hợp, chủ dễ dàng thay đổi.

Bởi văn khúc chủ khẩu tài lưỡi biện, cho nên khi kỳ đái đào hoa tính chất là lúc, cũng chủ năng dĩ khẩu tài ngôn từ lấy lòng vu khác giới.

Căn cứ giá tính chất nghĩa rộng, liêm trinh văn khúc là được là khẩu thiệt liền cho năng lực lại. Duy tất thiên lương, tử vi, Thiên phủ chờ tinh diệu sai ai ra trình diện văn khúc, sau đó thủy chủ thông minh.

Xương khúc

Văn xương văn khúc hai sao, ở tinh bàn trung tâm, nhân đồng cung, giáp cung quan hệ, thường thường hình thành một ít đặc thù tính chất.

Xương khúc có thể ở xấu vị nhị cung cùng độ, tối nên sai ai ra trình diện chính diệu Thái âm thái dương, là vì âm dương hội xương khúc cách cục, chích cần phải không được phùng Hóa kị, sát diệu không nặng, tức chủ phú quý miên xa. Sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt canh cát. Cổ nhân nói: Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Thiên lương ở xấu vị nhị cung, cũng quá mức nên và xương khúc cùng độ, không chỉ thông minh, hơn nữa chủ có đứng đầu tài.

Ngoài ra vũ khúc tham lang và xương khúc cùng độ, là văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân và xương khúc cùng độ, thì chủ có tương đương mạnh sức sang tạo, giống nhau giai coi là hài lòng cách cục.

Duy xấu vị cung thiên đồng cự môn, không thích hợp và xương khúc cùng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; xấu vị cung thiên cơ sẽ không nên và xương khúc cùng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát thì lưu là giả di động, giai phi mỹ cách.

Văn xương văn khúc giáp cung mệnh, giống nhau chủ thông minh. Duy nhưng được thị sở giáp chính diệu mà định. Văn xương văn khúc năng lực giáp viên, tất ở xấu vị. Cũng dĩ Thái âm thái dương là xương khúc sở giáp, chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp, thì chủ nhân thông minh cơ trí, nhưng ở vị cung thì, không thích hợp khoe tài vặt, bằng không tức chỉ chiêu oán.

Nhược thiên tướng là xương khúc sở giáp, ở cung mệnh, nhưng chủ thông minh, nhưng dễ đông diêu tây bãi, thấy gió sử đà, không một định chủ kiến. Nhược ở cung tử nữ, sai ai ra trình diện cát hóa, cát diệu, đặc biệt sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, hồng loan thiên hỉ dưới tình hình, thường thường chủ được song sinh tử nữ.

Tử vi phá quân là xương khúc sở giáp, khí chất biến thành thuần và; Thiên phủ là xương khúc giáp, thì ôn hoà hiền hậu mà minh mẫn.

Duy thiên đồng cự môn là xương khúc sở giáp, thì trái lại thành đào hoa; thiên cơ là xương khúc giáp, lưu là nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là nội tài; liêm trinh thất sát là xương khúc giáp, thì chủ nhân phù phiếm.

Phụ bật

Tiền nhân luận mệnh, nam ưa tả phụ, nữ ưa hữu bật. Nhưng cũng không phải thuyết nam mệnh cận được một viên tả phụ, nữ mệnh cận được một viên hữu bật là được tốt cấu, phải một thủ cung mệnh, một … khác ở tam phương hội hợp, sau đó tài có vẻ ra thủ cung mệnh viên kia phụ bật lực lượng.

Tả phụ cân hữu bật tính chất, trên cơ bản tương đồng, nhưng tả phụ thì đái chủ động, cho nên ra lệnh cho cung sai ai ra trình diện tả phụ, thường thường được chủ động trợ lực. Nhưng mà người sang tự lập, cho nên phải cung mệnh chính diệu hữu lực, kết cấu hài lòng, sau đó trợ lực thủy năng lực dệt hoa trên gấm. Từ về phương diện khác ý nghĩa mà nói, phụ bật cũng không chủ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giá tức là chúng nó cân thiên khôi thiên việt lớn nhất chỗ bất đồng.

Tiền nhân dĩ tả phụ hữu bật làm quan lộc ngôi sao, dĩ tả phụ là chính, dĩ hữu bật là phó, như nhau văn xương văn khúc, sở dĩ chỉnh lý tả phụ chủ chính đồ xuất thân (do khoa cử xuất sĩ); hữu bật thì là dị lộ công danh (ví dụ như quân công lập nghiệp, quyên ban xuất thân). Nhưng Trung Châu phái thì dĩ tả phụ chủ quý, hữu bật chủ phú. Những … này suy đoán chuẩn tắc có thể tham khảo.

Cổ nhân nói: Tả hữu đồng cung, phệ la y tử, tức là đạt được công danh ý. Đây là tháng tư, tháng mười sinh ra, cung mệnh ở xấu vị nhị viên người cũng có. Nhưng mà kỳ thực nhưng cần phải tường cung mệnh chính diệu mà định, dĩ Thiên phủ, Thái âm thái dương, thiên tướng, thiên lương ở cung mệnh người là tốt, nhưng nhưng cần phải không gặp sát kị hình hao tổn chư diệu, sau đó thủy chủ khắc ứng với.

Ở hiện đại, giá còn lại là địa vị xã hội cao thượng tượng trưng. Nhưng nếu cung phúc đức tính chất bất lương người, thì trái lại không thích hợp tranh thủ địa vị, bằng không trái lại chủ có tiếng xấu. Biết chỉ thì chỉ, dã tâm bất khả quá lớn, dù cho xu tị chi đạo.

Nhược cung vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật chỉ thủ cung mệnh, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, thì là cho làm con thừa tự cấp mạng của người khác; bằng không là nhà kề và ngoại thất sở sanh. Cái này chinh nghiệm vô cùng chuẩn xác. Đã từng tính qua như vậy một mệnh tạo, bản thân của hắn không rõ ràng lắm, sau lại hỏi phụ mẫu, thủy biết là thuộc nuôi con.

Ở lục thân cung viên nội, cung phu thê tối không thích hợp chỉ sai ai ra trình diện tả phụ hoặc hữu bật. Cái gọi là chỉ sai ai ra trình diện, tức một viên tinh cùng độ, một viên khác tinh lại không thể ở tam phương gặp gỡ.

Tình hình như thế, chủ bên thứ ba xâm nhập, hoặc chủ luyến ái thì tỷ lệ phát sinh cao sinh tam giác quan hệ. Ở cổ đại, cho rằng tình hình như thế cận bất lợi nữ mệnh, ở hiện đại, đối nam mệnh ứng với cũng không nên.

Thảng như cung phu thê chính diệu là cự môn, hoặc là cự môn tổ hợp, nhìn thấy phụ bật chỉ tinh mà không thành đôi, kiêm thả cự môn Hóa kị, thì tình huống càng thêm nghiêm trọng, đương sự ở luyến ái phương diện lũ bị nhục chiết, khả năng nhân ảnh hưởng này đáo nhân sinh quan.

Tả phụ hữu bật vừa không thích Hỏa Tinh cập linh tinh. Đương chúng nó và hỏa linh cùng độ là lúc, nhược cư nữ nhân mệnh hoặc cung phu thê, cổ đại cho rằng là nhà kề của mệnh. Ở hiện đại thì khả năng là ngoại thất. Nhưng nhưng cần phải tham khảo chính diệu bản chất mà định, bất khả chích dựa vào phụ bật hỏa linh lai suy đoán.

Tả phụ hữu bật hai sao, nhược nhất cư cung mệnh, nhất cư cung phu thê, đồng thời sai ai ra trình diện sát kị, thì không luận nam nữ giai chủ hai lần hôn nhân. Ở dưới tình hình như thế, nếu lại thấy đào hoa, thì nữ mệnh không được trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giá lưỡng sao, giả như vừa vào cung mệnh, vừa vào cung phúc đức, thì phải bất đồng thì sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, bằng không chủ phúc mỏng. Về phần đang phương diện gì biểu hiện ra phúc mỏng đích tình huống, thì cần phải tường mười hai cung tinh diệu tính chất mà định, hoặc đa bệnh, hoặc hôn nhân bất lương, hoặc vô tử nữ dựa vào, hoặc vô hưởng thụ, hoặc dễ thụ xa lánh.

Đương nhiên, cũng – nên bằng cung mệnh chính diệu mà định phúc mỏng trình độ. Có đôi khi cận biểu chinh là rất vụn vặt chuyện món. Tằng gặp qua một mệnh tạo, cận cả đời bất năng thực hải sản, mỗi thực thì da vết dương bất kham. Cái này suy đoán, cần phải đồng thời tham khảo cung tật ách tinh diệu.

Nhược hỏa linh cũng đồng thời các nhập nhất cung, thì kể trên tình huống so sánh nghiêm trọng.

Tả phụ hữu bật điều kiện tốt nhất phối trí, là nhất cư sự nghiệp cung, nhất cư cung tài bạch, và cung mệnh gặp gỡ. Thảng như tam cung chính diệu tính chất tốt đẹp, thì không chỉ chủ kỳ một đời người đa lấy được trợ lực, hơn nữa cũng chủ một thân địa vị cao thượng, bỉ tả hữu giáp cung mệnh đích tình hình còn tốt hơn. Duy tử vi phá quân giá tổ tinh thì thuộc ngoại lệ, ưa giáp quá mức vu ưa hội. Được tả hữu giáp tử vi, quyết đoán cực đại, thường thường năng lực sáng lập hưng tân là sự nghiệp.

Thảng như tả phụ hữu bật vừa và vu văn xương văn khúc cùng độ, đồng thời ở riêng sự nghiệp, tài bạch nhị cung lai hội cung mệnh, thì cần phải cung mệnh chính diệu hữu lực, điều không phải phù động tinh hệ, sau đó thủy chủ được trợ lực, hơn nữa sự nghiệp quang vinh xương. Nhược cung mệnh tinh diệu di động, thì trái lại chủ nhân sinh đa động đãng. Nữ mệnh thì là hồng nhan bạc mệnh.

Thảng như tả phụ hữu bật vừa cùng trời khôi thiên việt cùng độ, lai hội cung mệnh, cung mệnh chính diệu vừa cát, thì chủ phú quý. Giống nhau dưới tình hình, chủ đắt hơn vu chủ phú.

Ở giống nhau dưới tình hình, tả phụ hữu bật cùng trời khôi thiên việt cùng độ, trội hơn và xương khúc cùng độ. Bởi vì xương khúc cùng độ cận chủ thông minh mái tóc, luận phúc trạch thì không bằng khôi việt cùng độ.

Trái lại chỉ là tả phụ hữu bật hai sao, nhất ở cung mệnh, nhất ở cung thiên di và cung mệnh đối củng, luận phúc trạch thâm hậu, cũng trội hơn tả hữu xương khúc ở tam phương cùng độ lai hội cung mệnh.

Ở đây nói phúc trạch thâm hậu, đương nhiên cũng bao quát năng lực người làm phiền đích tình hình ở bên trong.

Nếu như chỉ tựu tả phụ hữu bật hai sao mà nói, hai sao đối củng, vừa bỉ hai sao ở riêng tài bạch, sự nghiệp nhị cung hữu lực. Cung mệnh đồng nhất chính diệu tổ hợp, phụ bật đối củng người, lĩnh đạo lực cập danh vọng giai trội hơn phụ bật cùng hội.

Tả hữu giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc, chủ phú; tả hữu giáp sự nghiệp cung, sự nghiệp cung chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý. Kỳ tình hình đương nhiên hẳn là tham khảo chính diệu tổ hợp bản chất mà định.

Cổ nhân nói tả hữu xương khúc phùng dương đà, đương sinh ám chí. Đây là hạng nhất phán định mệnh bàn có hay không chính xác chinh nghiệm, kỳ cụ thể tình hình là, tả phụ hữu bật và văn xương hoặc văn khúc cùng độ, sai ai ra trình diện kình dương đà la ở tam phương tứ chính gặp gỡ, thì trên thân thể đương có bớt, hoặc hình dạng so sánh kỳ lạ ban chí.

Nhưng mà cái này chinh nghiệm, tịnh không có nghĩa là số phận đồng thời xuất hiện cái gì riêng tình huống. Đương suy đoán đẩu số thì, nhược thuật người tính ra cái này chinh nghiệm, thảng như còn nói giá ám chí bớt đối cái gì bất lợi, có thể nói, tuyệt đối không có chinh nghiệm căn cứ, ngàn vạn lần bất khả bởi vậy thụ ngu.

Trung Châu phái vốn đang truyện có một chút chinh nghiệm, định ám chí bớt sở sanh lớn lên bộ vị, bất quá vương đình của ở đây thì tưởng lược mà không luận, bởi vì … này ta chinh nghiệm ký không quan hệ số phận, độc giả không biết cũng không trọng yếu, nhược công khai tiết lộ, thì trái lại dễ là người tâm thuật bất chánh lợi dụng.

Khôi việt

Thiên khôi, thiên việt, xưng là thiên ất quý nhân, ngọc đường quý nhân, đó là tử Bình gia chỗ vị ban ngày quý, dạ quý. Khôi việt ở cổ đại cũng cho rằng chủ khoa danh, ở hiện đại, không bằng coi như là cơ hội.

Bất quá với cơ hội, thì tất và điển chương văn vật chế độ hữu quan. Ví dụ như hiện đại Hương Cảng thực hành chính chế cải cách, quan lại xét tài định cấp chế độ tùy theo cải biến, thì chế độ gây cho một số người chỗ tốt, liền có thể thiên khôi, thiên việt hiện ra.

Ở thương nghiệp xã hội, địa vị cập tài phú không nhất định thì nhâm công chức mà đến, sở dĩ một cái xí nghiệp ở kế hoạch thượng sửa đổi, mang đến một số người lợi ích, tình hình như thế cũng có thể thì khôi việt nhị diệu biểu chinh.

Có cơ hội còn cần có trợ lực, sở dĩ thiên khôi, thiên việt ưa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật gặp gỡ. Và xương khúc gặp gỡ, mặc dù nói cùng là khoa danh ngôi sao, nhưng tính chất kỳ thực bất đồng, đây đó trái lại khó sinh sinh hoà hợp lực lượng.

Cổ nhân cho rằng xương khúc chủ khoa danh, khôi việt cũng chủ khoa danh, Vì vậy bọn họ cơ bản tính chất liền dễ lẫn lộn. Kỳ thực cổ nhân ý tứ, là cho rằng xương khúc chủ thông minh tài trí, văn chương học vấn, mà khôi việt còn lại là ở khoa danh nâng lên mang theo khiết lực lượng. Sở dĩ cuộc thi thị xương khúc, ra sĩ thì thị khôi việt.

Khôi việt trong, vừa dĩ thiên khôi chủ chính đồ xuất thân, thiên việt chủ dị lộ công danh, sở dĩ từ trước khoa cử thời đại, liền có sao Khôi thuyết pháp. Thuật lại sao Khôi trì chu sa bút, nhược ở sĩ tử danh bộ thượng điểm thùy tên của người, ai là được đăng khoa xuất sĩ. Là cho nên từ trước taxi tử đều vu cuộc thi tiền bái sao Khôi, thì đến đây có thể thấy được cổ nhân nhìn trời khôi nhất diệu và khoa danh quan hệ nhận định.

Về phần thiên việt, thì phải cùng trời khôi vừa phải phối hợp, sau đó thủy chủ chính đồ công danh. Ví dụ như khôi việt giáp mệnh, hoặc khôi việt nhị diệu, nhất ở cung mệnh, nhất trong người cung. Bằng không thiên việt chỉ tinh không chỉ lực lượng bất túc, hơn nữa chích chủ một ít tiểu cơ hội.

Thiên khôi thiên việt hai sao, nhược nhất ở cung mệnh, nhất ở cung phu thê, mà cung phu thê vừa vừa là thân cung, mà hơn nữa mệnh thân nhị cung tinh tổ hợp hài lòng, tức chủ niên thiếu đăng khoa, hơn nữa được thủ mỹ thê. Nhưng nếu sở triền mệnh thân nhị cung chính diệu không được cát, thì không được chủ công danh phú quý, mà được lấy vợ mỹ thê tính chất cũng không thay đổi.

Lúc này, liền được thị có hay không ác sát thiên không cướp cũng cùng độ gặp gỡ, hoặc có đào hoa chư diệu cùng hội, nhược nhiên, cổ nhân liền cho rằng mặc dù phú quý mà không miễn dâm ẩn. Nữ mệnh bất túc là việc chính tư tình.

Đương khôi việt hai sao, nhất cư xấu cung, nhất cư vị cung, hơn nữa chia ra làm cung mệnh cập cung thiên di, thế nhưng cung thiên di trùng hợp vừa thân cung là lúc, thì xưng là tọa quý hướng quý.

Tọa quý hướng quý tốt hay xấu, ứng với dĩ cung viên trung tâm chính diệu là việc chính, nhược tổ hợp may mắn, thì nam nữ giai chủ phú quý, nhưng đồng thời cũng chủ dễ được khác giới lọt mắt xanh. Sở dĩ cổ đại liền cho rằng tọa quý hướng đắt tiền nữ mệnh là đào hoa.

Tinh bàn trung tâm khôi việt, nhất định phải cân lưu niên hoặc đại vận lưu khôi lưu việt tướng điệp, sau đó tài năng hiện ra giác đại lực lượng, đây là suy đoán vận hạn thì kiến thức căn bản.

Ví dụ như giáp năm sinh ra, thiên khôi ở xấu, thiên việt ở vị, thì vu giáp mậu canh đại hạn hoặc lưu niên, lưu khôi lưu việt liền tướng điệp, tường thị khôi việt tướng điệp ra sao cung viên, thường thường liền chủ vui mừng. Như ở cung phu thê tướng điệp, thường thường là hôn nhân của năm; ở cung tử nữ tướng điệp, thường thường là có con niềm vui.

Khôi việt tướng giáp, cũng tất và lưu khôi lưu việt tướng điệp, sau đó tài năng phát huy lực lượng. Như năm đinh sinh ra, thiên khôi ở hợi, thiên việt ở dậu, tuất cung là khôi việt sở giáp, vu bính tuất năm, lưu khôi ở hợi, lưu việt cũng ở dậu, là thì lưu niên cung mệnh ở tuất viên liền là lượng nặng khôi việt sở giáp, chủ kỳ năm được điển chương văn vật chế độ mang tới cơ hội.

Khôi việt hai sao, cần phải thành đôi sau đó năng lực phát sinh lực lượng; thành đôi lúc, còn phải tướng điệp, điểm này phải chú ý.

Khôi việt sở giáp cung viên, mừng nhất tử vi thiên tướng.

Tử vi thiên tướng tọa mệnh người đó, vốn có có không ít khuyết điểm. Giống nhau dưới tình hình, phúc trạch tất nan toàn bộ mỹ, nhưng ở thìn tuất nhị cung là khôi việt sở giúp đỡ, thì một thân tất có tương đương cao thượng địa vị xã hội.

Khôi việt tương đối cung viên mừng nhất Thái âm thái dương.

Thái âm thái dương tọa cung mệnh người đó, cũng có không ít khuyết điểm, tức nhân khó có thể thuận buồm xuôi gió, phát việt lúc, tức dễ ứ đọng. Nhưng khi là khôi việt hai sao cùng độ cập triều củng là lúc, chủ khảo vận đại lợi, cũng chủ dễ thụ quý nhân đề bạt,

Ở thân tử nhị cung khôi việt, ưa hội thìn cung vũ khúc, vũ khúc sai ai ra trình diện lộc Vưu Giai, kinh thương cũng có thể phú quý.

Dần ngọ nhị cung khôi việt, ưa hội tuất cung cự môn. Nhân dễ cấu thành trái lại bối kỳ cách. Cho dù phải không trái lại bối của cục, cũng chủ suốt đời đa may mắn kỳ ngộ.

Thiên khôi thiên việt, không vào thìn tuất, thìn là trời la, tuất là địa võng.

Nhưng xấu vị nhị cung khôi việt, cận vi vượng cung, không vào miếu. Tại đây lưỡng cung viên khôi việt, cổ nhân cho rằng bốn mươi tuổi hậu gặp của là quý nhân nhập mộ, không chỉ không được trưởng máy hội, trái lại biến thành âm tiểu thương hại. Sở dĩ có khôi việt gặp lại kiêm sát thấu, cố tật vưu nhiều thuyết pháp. Nhược bốn mươi hậu đại hạn lưu niên ở xấu vị lưỡng cung, lưu khôi lưu việt và thì ra là khôi việt tướng điệp, hơn nữa có hỏa linh dương đà cùng độ hội chiếu, thì chủ mắc triền miên không được dũ tật bệnh.

Kể trên chinh nghiệm, tuy có trình độ nhất định chuẩn xác, thế nhưng xã hội hiện đại người đó, trung niên sau đó đạt được công danh phú quý cơ hội, bỉ cổ đại là đa, bởi vậy cũng không năng lực quơ đũa cả nắm.

Nhưng bốn mươi sau đó, khôi việt lại có thể hóa thành đào hoa. Đương và đào hoa chư diệu cùng hội là lúc, nam mệnh thường thường chủ trung niên sau đó mới nhiều ngoại cưng chìu. Nữ mệnh có hay không như vậy, độc giả không ngại tự hành chinh nghiệm.

Khôi việt chủ đào hoa, dĩ ở cung phúc đức cập cung phu thê là xác thực. Ở cung mệnh người điều không phải.

Ví dụ như cung phúc đức ở tử, cung phu thê ở thân, ất năm hoặc kỷ năm sinh ra, thiên khôi ở tử, thiên việt ở thân, ở đây lưỡng cung lại thấy tắm rửa, Hàm trì, đại hao, thiên diêu chờ diệu, thì khôi việt liền cũng thường thường hóa thành đào hoa.

Lúc này liền cần phải tường sát cung mệnh, cung phu thê, cung phúc đức chính diệu tổ hợp bản chất mà định. Giả như cung phúc đức là trời cùng Thái âm các loại, thì chủ một thân dễ nhân ý chí bạc nhược mà nhạ tình cảm thượng làm phức tạp. Giả như là vũ khúc Thiên phủ, thì chủ đa số có vợ của truy cầu.

Nếu như cung viên trung tâm chính diệu ổn định, hơn nữa sai ai ra trình diện lộc, thì trái lại nguyên nhân chính thê được tài. Ví dụ như cung phúc đức là tử vi, cung phu thê là vũ khúc hóa lộc cập thiên tướng, cung mệnh vừa hội ngọ cung lộc tồn, liền thuộc đến đây lệ.

Lộc mã

Cái gọi là lộc mã, tức chỉ lộc tồn cùng trời mã. Giá lưỡng sao diệu vốn có các hữu độc lập tính chất, nhưng khi chúng nó hội hợp cùng một chỗ thì, rồi lại hình thành một loại đặc tính, sở dĩ ở đẩu số trung tâm, thường thường liền lộc mã tịnh xưng.

Lộc tồn nhất diệu, kỳ cơ bản ý nghĩa là y lộc, sở dĩ vừa có thể biểu chinh là tài phú. Ở đẩu số trung tâm, phàm lộc tồn triền độ cung viên, kỳ tả hữu lưỡng viên, tất nhất triền kình dương, nhất triền đà la, tức là dương đà sở giáp, như vậy tổ hợp, có rất sâu xa ý tứ hàm xúc, tức biểu thị phàm tài phú chỗ chỗ, tả hữu tất có nhân rình.

Ngoài ra, phàm dương đà sở giáp cung viên, mỗi khi có chứa thị phi khẩu thiệt, hoặc lao tâm lao lực tính chất, lộc tồn là dương đà sở giáp, liền cũng đại diện yếu kiếm lấy tài phú, tất đồng thời có chứa thị phi và mệt nhọc. Trong thiên hạ vô dễ như trở bàn tay chính tài, còn lại là cũng biết đẩu số tinh diệu sắp hàng, thực sự phi thường của hợp ăn khớp. Chú ý tới loại này ăn khớp tính, thật là suy đoán đẩu số sở thiết yếu.

Thì vu lộc tồn tất là dương đà sở giáp, bởi vậy và lộc tồn cùng độ, đến tột cùng là cái gì chính diệu, là được là suy đoán then chốt. Tiền nhân thuyết — lộc tồn bắc đẩu đệ tam tinh, chân nhân của ở lại. Chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ. Đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ, Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên lương thiên đồng cộng kỳ tường.

Tức là thuyết, lộc tồn và tử vi, thiên tướng cùng độ, chủ quyền lực. Cũng ưa và thái dương Thái âm cùng độ, chủ quang huy. Về phần Thiên phủ, vũ khúc bản là tài tinh, đương nhiên vui hơn lộc tồn đồng khí; thiên lương chủ ấm, thiên đồng chủ phúc, cũng ưa và lộc tồn cùng độ, tăng kỳ phúc lộc che chở lực.

Thì vu lộc tồn cơ bản ý nghĩa là y lộc, sở dĩ cũng để mà suy đoán một người thọ mệnh. Thọ mệnh lớn lên nhân đương nhiên y lộc hưởng dụng thời gian dài, sở dĩ thiên lương và lộc tồn cùng tồn tại cung mệnh người đó. Thường thường trường thọ.

Tiền nhân luận lộc tồn, viết: Nhược độc thủ mệnh mà vô cát hóa, là kẻ keo kiệt nhĩ. Đến đây luận có chút khắc sâu.

Phía trước đã nói qua, phàm lộc tồn chỗ ở cung viên, tất là dương đà sở giáp, bởi vậy nhược lộc tồn sống một mình cung mệnh, mà vô cát diệu cùng viên, tam phương vừa không gặp được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì lộc tồn nhất diệu liền cảm cô lập. Ở tình hình này hạ, lộc tồn thủ mệnh người đó liền biểu hiện dị thường cẩn cẩn dực dực, đề phòng tả hữu rình, bởi vậy liền thường thường tiểu khí, đối tiền tài xử lý nhất là cẩn thận.

Vì vậy cô lập lộc tồn, không bằng thủ cung thiên di, và cung mệnh tương đối, thì cung mệnh không bị đáo kình dương, đà la uy hiếp kèm hai bên, mà có lộc củng chiếu, giống nhau dưới tình hình chủ y lộc phong chu, đặc biệt lợi cho kiếm lấy cố định lợi tức, như lương bổng, phòng tô, ngân hàng gởi ngân hàng lợi tức các loại. Nhược cung thiên di lộc tồn canh sai ai ra trình diện cát hóa cập cát diệu, thì chủ nhân ở phương xa có tín dự, có thể yêu cầu viễn phương của tài. Ở hiện đại, kỳ cát người sẽ thành là nhảy qua quốc xí nghiệp.

Lộc tồn thủ cung thiên di sai ai ra trình diện cát hóa, cố nhiên nên vu yêu cầu viễn phương của tài, nhược cung mệnh sai ai ra trình diện lộc mã, cũng có đồng dạng tính chất.

Cái gọi là sai ai ra trình diện lộc mã, tức lộc tồn và thiên mã ở tam phương tứ đang cùng cung mệnh cùng hội. Đây là động mà phát tài dấu hiệu, cho nên cổ nhân giới định là được viễn phương của tài. Ở hiện đại, động mà được tài không nhất định ở phương xa, rất nhiều làm vận tải đường thuỷ, hàng không nghiệp người đó, cũng thuộc động mà được tài, cho nên ra lệnh cho cung thường thường cũng sai ai ra trình diện lộc mã.

Lộc tồn cùng trời mã đồng cung hoặc đối củng, tên là lộc mã cùng bôn ba, sở dĩ và cung mệnh tướng kết vị trí, một … gần … Là theo cung mệnh cùng độ, một … gần … Là ở cung thiên di cân cung mệnh đối củng, một … gần … Là lưỡng sao diệu, ở riêng cung mệnh và cung thiên di. Trong đó dĩ hai sao, cùng tụ vu cung thiên di thì, động tượng rõ ràng nhất, lực lượng cũng lớn nhất.

Lộc mã cùng bôn ba mừng nhất đồng thời sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì có thể giảm thiểu vất vả cực nhọc, tối không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thì suốt ngày hối hả lao lực, thậm chí phải bị phong sương mưa móc nổi khổ.

Lộc mã cùng bôn ba mặc dù chủ động mà được lợi, nhưng nhưng ứng với tường sát thiên mã bản chất mà định.

Thiên mã nhất định triền độ dần, thân, tị, hợi bốn người cung vị, giá cũng trường sinh, tuyệt tinh cập thiên vu sở tất triền độ cung vị. Sở dĩ ngoại trừ muốn xem thiên mã cân cái gì chính diệu tinh hệ cùng độ ở ngoài, còn phải xem có hay không đuổi kịp thuật tinh diệu cùng độ.

Thiên mã nhược và trường sinh cùng độ, mặc dù chủ xuất môn lợi ích, nhưng đồng thời cũng chủ động mà không hơi thở, sở dĩ mỗi chủ bôn ba mà không ngừng nghỉ là lúc; nhược và tuyệt tinh cùng độ, thì mặc dù động mà tức giận bất túc, mỗi khi chủ bị động, cũng chủ bị động sau khi ra cửa, sức sống bất túc, có bì cảm giác mệt mỏi; nhược cùng trời vu cùng độ, sai ai ra trình diện cát diệu, thì chủ tại ngoại cũng có thành tựu cơ hội.

Thiên mã và hỏa linh cùng độ, chủ bôn ba; và đà la cùng độ, thì nhân đà la có kéo dài, cản trở tính chất, cố xưng là chiết đủ mã; và thiên không diệu cùng độ, thì động mà không thực, lại lại không thể bất động.

Thiên mã cân cái gì chính diệu tinh hệ cùng độ, đây đó đang lúc ảnh hưởng cũng tương đối lớn.

Ví dụ như, thiên cơ đã có phù động màu sắc, nhược thiên mã và của cùng độ, thì đây đó phù động lực lượng tương hỗ tăng mạnh, vô luận ở cung mệnh hoặc cung thiên di, giai chủ động đãng, không tuân thủ nhất nghiệp, hoặc không tuân thủ đầy đất, về phần là cát là hung, thì ứng với tường và cát diệu hoặc sát diệu cùng độ tình hình mà định.

Nếu như Thiên phủ là yên ổn tinh diệu, cùng trời mã cùng độ là lúc, thiên mã cố nhiên mang đến thiên động lực, nhưng Thiên phủ yên ổn cũng nhưng đồng thời ràng buộc thiên mã, lúc này, thường thường liền nhu lưu niên hoặc đại vận lưu mã, và nguyên cục thiên mã tương giao xung động, sau đó thủy chủ có thiên động.

Cử đến đây nhị lệ, còn lại tinh hệ cùng trời mã gặp gỡ thì động tĩnh, cũng có thể còn lại là suy ra. Duy văn xương văn khúc hoặc lưu xương lưu khúc cũng chủ động tượng, đến đây vừa phải có biết.

Ngoại trừ cung mệnh cập cung thiên di ở ngoài, cung tài bạch cập cung điền trạch sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, cũng có đặc thù ý nghĩa.

Cung tài bạch sai ai ra trình diện lộc mã, thì chủ ở phương xa phát tài, hoặc động mà được tài. Ở hiện đại, kinh doanh xuất khẩu nghiệp người đó, tức ưa sai ai ra trình diện loại này tinh diệu kết cấu.

Nhược cung điền trạch sai ai ra trình diện lộc mã, thì chủ ở phương xa có thể đưa sản nghiệp, hoặc ở phương xa dĩ điền trạch làm giàu. Ở hiện đại, cung điền trạch cũng dùng để suy tính công ty cơ cấu thịnh suy, sở dĩ thường thường cũng ngoại quốc tổ chức công ty tượng trưng.

Cho nên tài bạch điền trạch nhị cung, mừng nhất thái dương cự môn và lộc mã cùng độ, nếu không có sát kị quấy rầy, rất có cát diệu tướng phù, thì thường thường năng lực phát triển là nhảy qua quốc xí nghiệp, không phải, cũng chủ là nhảy qua quốc xí nghiệp phục vụ. Bởi vì ở chính diệu tinh hệ trung tâm, thái dương cự môn có vực phương xa tính chất.

Về phần cung phu thê triền lộc mã, thì làm trọng lợi khinh biệt hiện ra.

Hỏa linh

Hỏa Tinh và linh tinh là tử vi đẩu số trung tâm tam đối sát diệu trung tâm một đôi. Còn lại lưỡng đối là kình dương, đà la; địa không, Địa kiếp. Đóng lại xưng là lục sát, mà hỏa linh dương đà tứ diệu, thì cũng có Tứ Sát danh xưng là.

Hỏa Tinh và linh tinh chủ mang đến biến động, cái gọi là biến động, tức là sự kiện phát sinh trước sau hoàn cảnh tuyệt nhiên bất đồng.

Sạ nghe, tựa hồ hỏa linh nhị diệu mang tới sự cố rất nghiêm trọng. Ở rất nhiều dưới tình hình, cũng đúng là như thế. Ví dụ như cung mệnh vô chính diệu, hoặc chính diệu không được cát, Hỏa Tinh hoặc linh tinh độc thủ hoặc cùng độ, cung phụ mẫu vừa không tốt, chủ lúc nhỏ tức tao phụ mẫu khí trịch, còn lại là nhị họ diên sinh.

Nhưng có rất nhiều tình hình, cũng không chủ tính chất nghiêm trọng. Ví dụ như cung phụ mẫu có hỏa linh cùng độ, duy chính diệu may mắn, lại thấy lộc mã, có lúc chích chủ theo cha mẫu di cư đất khách. Di cư hậu, khách quan hoàn cảnh đương nhiên hoàn toàn bất đồng, nhưng tình thế tầm thường.

Hỏa linh hai sao mặc dù cùng chủ biến động, mà lại thường thường có chứa không rõ tính chất, thế nhưng hỏa linh nhị diệu lại có một chút bất đồng đặc tính, xưng là hỏa minh linh ám.

Hỏa Tinh mang tới bất lợi, thường thường ở bên ngoài, tức tai nạn của lai, người người có thể nhìn thấy, thậm chí có thể mong muốn. Thế nhưng linh tinh mang tới tai nạn, cũng chỉ có đương sự tự mình biết, mà lại thường thường thay đổi sinh tiền hậu, khó có thể dự phòng.

Ví dụ như cùng là cung điền trạch rủi ro tinh hệ, cháy đó là thuộc về bên ngoài tai hoạ, thế nhưng làm cho phóng hỏa, liền dẫn có bầu không khí không lành mạnh tính chất.

Suy tính tử vi đẩu số đối điểm ấy phải lý giải. Bằng không liền gặp phải lệch lạc, hơn nữa khó có thể đẩy dời đi chi tiết. Nhất là ở suy đoán tật ách là lúc, hỏa minh linh ám tính chất đặc thù trọng yếu, Trung Hoa Trung Quốc cái gọi là nóng lạnh trong ngoài hư thực, tức thường thường có thể dùng minh ám lai suy đoán, do là tài khả đẩy dời đi bệnh trạng và mấu chốt.

Hỏa linh hai sao chủ động đãng, sở dĩ ở cung mệnh, chủ ít tiểu ly hương, sai ai ra trình diện dương đà kị điệp xung, thậm chí chủ ra tự hoặc cho làm con thừa tự; ở cung phụ mẫu, có lúc chủ sinh ra thì phụ thân không ở nhà, hoặc chủ lúc nhỏ tức có một đoạn thời gian cân phụ mẫu chia lìa; ở huynh đệ cung, chủ huynh đệ ly tán không được cư đầy đất; ở cung phu thê, thường thường chủ ly biệt hoặc ly dị. Phần lần đó giai thuộc rung chuyển, đương nhiên cụ thể tình hình tất không được thoát ly hỏa minh linh ám ý.

Thậm chí cấu thành đái hài lòng ý tứ hàm xúc dấu hiệu, cũng có rung chuyển tính chất.

Ví dụ như hỏa tham, linh tham cách, chủ đột phát; sai ai ra trình diện lộc tồn cập hóa lộc, chủ hoành được của cải, tức cái gọi là bạo phát. Loại này đột phát và bạo phát, bởi thình lình xảy ra, đương nhiên cũng cụ rung chuyển ý, đó là sự kiện phát sinh trước sau, khách quan hoàn cảnh tuyệt nhiên bất đồng.

Về phần hỏa tham, linh tham sai ai ra trình diện thiên không cướp hình kị, chủ bạo phát bạo bại, đương nhiên canh hàm rung chuyển ý tứ hàm xúc.

Hỏa linh thuộc hỏa, sở dĩ ưa và tham lang cùng độ hoặc đối củng, bởi vì tham lang thuộc mộc, mộc sinh hỏa thì phát đạt quang huy.

Nhưng mà hai người tương đối, linh tham thực không bằng hỏa tham. Đây là bởi vì hỏa minh linh ám duyên cớ. Hỏa Tinh và tham lang có thể sánh bằng dụ là minh hỏa, mà linh tinh và tham lang lại chích thuộc ám hỏa, hỏa nên minh không thích hợp ám, sở dĩ tiền nhân luận Hỏa Tinh viết: Nhược được tham lang hội, vượng địa quý vô luân, phong hầu cư thượng tướng, công lao và sự nghiệp vào đề đình. Tam phương vô sát phá, trung niên hậu thủy hưng. Nhưng luận linh tinh thì viết: Hoặc gặp tham lang ở lại, quan lộc cũng không ninh. Nhược phùng cư vượng địa, phú quý bất khả luân, tuy rằng cùng là phú quý vô luân, thế nhưng linh tham đã có không yên khuyết điểm.

Cái gọi là quan lộc không yên, tức là được phú quý vu thời buổi rối loạn, có thật nhiều hoàn cảnh yếu ứng phó, thậm chí đi qua một cái pháp lệ đều phải bị người thóa mạ, không được đi qua vừa đã bị tằng phong áp lực, mặt ngoài phong cảnh, nội tâm không được tịnh, đến đây tức linh tinh không bằng Hỏa Tinh chỗ.

Hỏa minh linh ám đặc tính, do cung tử nữ cũng có thể nhìn ra.

Phàm tử nữ vô chính diệu, Hỏa Tinh độc thủ người, nhược đối cung chính diệu cát, không được chủ tử cô, nhưng đồng dạng tình hình xuất hiện ở linh tinh trên người của; lại chủ thứ thất hoặc ngoại cưng chìu sống chết, thê sống chết tự nhiên thuộc về bên ngoài, mà thứ thất hoặc ngoại cưng chìu sống chết, liền có ám mặt ý tứ hàm xúc.

Ở nô bộc cung (hiện tại đổi tên là cung Nô bộc, cái này đổi tên, kỳ thực thượng cần phải thương quyền), ý nghĩa cũng tương đồng.

Hỏa Tinh thủ nô bộc cung, và hình kị thấu hội, cận chủ thụ nô bộc vưu oán, cũng không chủ thụ trả thù hãm hại, thế nhưng đồng dạng tình hình xuất hiện vu linh tinh trên người thì, lại chủ nô bộc bối chủ hoặc bán đứng chủ nhân, hoặc âm mưu hãm hại, hoặc tư chiêm ngầm chiếm. Kỳ sở chủ ý nghĩa, cũng có minh và ám phân biệt, suy một ra ba, hỏa linh cơ bản ý nghĩa cũng biết.

Ở tử vi đẩu số trung tâm, ngoại trừ hỏa linh ở ngoài, còn có dương đà một đôi sát diệu, đây đó trong lúc đó giao nhau, có khác đặc thù ý nghĩa.

Dương đà thuộc kim, hỏa linh thuộc hỏa, bởi vậy đương giao nhau là lúc, liền có dĩ hỏa luyện kim ý tứ hàm xúc. Duy ở giữa cũng có phần biệt.

Kình dương thuần dương kim, cho nên ưa Hỏa Tinh minh hỏa lai rèn đúc, đến đây giống như thợ kim hoàn hoả lò thành dụng cụ. Bởi vậy đương kình dương Hỏa Tinh đồng cung hoặc đối củng là lúc, thường thường có rèn đúc, kích phát ý tứ hàm xúc, khiến cho lưỡng khỏa sát diệu tính chất nhân đây đó phối hợp mà thay đổi.

Đà la thuần âm kim, không thích hợp minh hỏa, chích nên âm hỏa nung đúc, đến đây giống như thợ mỏ khai thác khoáng thạch, cần phải đào nấu chảy tinh luyện kim loại sau đó thủy được kim miêu. Sở dĩ đà la và linh số tử vi gặp, mặc dù cũng có thể chuyển hóa thành lưỡng khỏa sát diệu tính chất, nhưng là lại ngại lề mề, hơn nữa quá trình tương đương gian khổ. Bởi vậy sẽ không chủ kích phát, rèn đúc, không bằng dụng ma luyện để hình dung.

Hỏa linh nhị diệu không có khả năng đồng cung, chỉ có thể ở tam phương gặp gỡ, hoặc cách nhất cung tướng giáp, trong đó dĩ tướng giáp lực lượng là lớn nhất.

Phàm hỏa linh hai sao sở giáp cung vị, đại thể thượng có thể cho rằng tổng đái điểm rung chuyển, tai nạn ý tứ hàm xúc. Là cho nên hỏa linh tối không thích hợp giáp cung mệnh, tới Thiếu chủ nhân suốt đời bôn ba lao lực, rất nhiều chuyện cũng không thể một lần là xong; hoặc chủ vô sự hối hả, làm mướn không công. Nhược cung mệnh tinh diệu không được cát, liền có như lửa linh cùng độ ý tứ hàm xúc, cũng khả năng ít tiểu rời nhà, thậm chí nhị họ diên sinh.

Bất quá nhược hỏa linh hai sao sở giáp người, nếu vì ở vượng cung tham lang, thì cũng và hỏa tham, linh tham cách cục bằng nhau, có đột phát cập bạo phát ý tứ hàm xúc.

Hỏa linh hai sao giáp kình dương, tức ký hàm kích phát ý, cũng đái tôi luyện tính chất, bởi vậy mặc dù nguyên nhân chính kích phát mà gây dựng sự nghiệp hưng nghiệp, thế nhưng phát triển quá trình lại vẫn là biến đổi bất ngờ.

Cử đây là lệ, mồi lửa linh giáp tính chất đương có thể thôi biết.

Dương đà

Kình dương, đà la là tử vi đẩu số một đôi sát diệu, và hỏa linh hợp xưng Tứ Sát. Nhưng mà dương đà tính chất lại bất đồng hỏa linh. Nói chung, hỏa linh mang tới chủ yếu là phiền phức, không giống dương đà, chủ yếu mang tới là tổn thất. Đương Tứ Sát giao triền, hoặc và thiên không cướp cùng độ là lúc, tự nhiên vừa đương biệt luận.

Kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, sở dĩ lộc tồn nhất diệu, có thể nói là vĩnh viễn cấp hình kị tướng giáp. Tài phú tính chất điềm xấu, là cổ nhân triết học, cũng như phật gia chỗ vị không được kiên tài, hơi có ngang hàng ý tứ hàm xúc.

Kình dương mang đến hình, thường xuyên biểu hiện ra lực phá hoại. Sự cố thường thường sắp thành lại bại, hoặc sự mặc dù thành công lại mang đến thị phi, thậm chí khiến cho di chứng, đến nỗi đương sự làm phức tạp bất kham.

Đà la mang đến kị, tức là trở ngại và kéo dài. Sự cố tự nhiên đâm ngang, hoặc lề mề, thậm chí sau khi thành công, lợi ích vẫn như cũ bất năng tới tay, thường lệnh đương sự nản lòng thoái chí.

Kình dương mang tới lực phá hoại, thường bị vây bên ngoài, đương sự có thể rõ ràng nhận thấy được phản đối và phá hư nơi phát ra; đà la mang tới cản trở, thì thường thường ở ám mặt, đương sự khó có thể phát hiện chân chính cản trở xuất phát từ ai. Bởi vậy thuật gia cũng mỗi dĩ thật nhỏ người đến tỉ như kình dương, dĩ ngụy quân tử tỉ như đà la.

Bởi vậy, đương kình dương và Hỏa Tinh cùng độ chi tế thì, biến thành và lực phá hoại đối kháng, mỗi khi khiến người sinh có điều kích phát. Như đầu ngựa đái tiến, là kình dương triền độ ngọ cung, ngọ cung thuộc hỏa, mà lại ở chính nam, bởi vậy cũng có thể sản sinh kích phát lực lượng, chủ chính đương sự kinh lịch gian nguy sau đó thành công. Nhưng đà la nhược và Hỏa Tinh cùng độ là lúc, thì trái lại chủ nổi bật trở ngại, kẻ khác có xuất hồ ý liêu ra cảm giác, ở tình cảm thượng, bỉ kình dương Hỏa Tinh mang tới phá hư, càng thêm nghĩ khó chịu. Cái gọi là thay đổi sinh tiền hậu, đại để tức là loại tình huống này. Ở cảm thụ thượng, chính đương sự cũng sẽ cho rằng số phận càng thêm phôi.

Nếu như tựu chi tiết mà nói, dương đà mang tới triệu chứng xấu, cũng không thể chỉ tựu dương đà bản thân lai suy tính, mà là hẳn là khán dương đà cân cái gì chính diệu tinh hệ cùng hội, sau đó tài năng nhìn ra kỳ cụ thể phản ứng. Đồng thời những … này tinh hệ vu bất đồng cung viên, kỳ cụ thể ý nghĩa cũng không giống nhau.

Chẳng hạn như, tinh diệu lạc hãm thủ cung phụ mẫu, kình dương cùng độ, tạp diệu vừa không được cát, mỗi hình phạt chính khắc phụ mẫu (về phần là phụ mẫu ai tang bệnh, vừa cần phải lánh tường chỉnh thể tinh diệu mà định; thế nhưng đồng dạng tinh diệu tổ hợp, nếu như thủ cung Quan lộc (sự nghiệp cung), thì chuyển hóa thành kỹ năng, chủ một thân nên bằng kỹ năng gây dựng sự nghiệp, liền có thể thích ứng (về phần là cái gì tính chất kỹ năng, thì cần phải bằng cụ thể tinh diệu tổ hợp toàn diện nghiên cứu). Bởi vì … này thì hình ý nghĩa, khả năng chuyển hóa thành công nghệ, mà cổ nhân thì thị công nghệ là thấp hèn hành nghiệp. Bởi vậy đối dương đà hình kị ý, cần phải linh hoạt nắm giữ.

Kình dương của hình, mặc dù bị vây bên ngoài, sạ thoạt nhìn, so sánh đà la ám mặt của kị là tốt, nhưng có đôi khi, kình dương mang tới tai hoạ cũng không tiểu. Có thật nhiều khai đao mổ dấu hiệu, kỳ tinh hệ tổ hợp tức thường thường có chứa kình dương.

Có đôi khi, tật bệnh cung có chút tinh diệu có chứa kình dương, mặc dù không được mổ chính, nhưng có râu khai đao tính chất. Ví dụ như tử vi ngồi một mình cung tật ách, kình dương cùng độ, chủ chính đương sự bao bì quá dài, giá đã cần phải khai đao, cũng cũng không khai đao tật bệnh. Nữ mệnh cung tật ách tham lang ở thìn tuất lưỡng cung, kình dương cùng độ, thường thường mắc tốt lựu sưng, có thể khai đao cũng cũng không khai đao, đều là loại này.

Bởi vậy đại thể thượng mà nói, kình dương mang tới tai nạn tính chất, biểu hiện ra chí ít xem ra bỉ đà la là hung hiểm.

Cũng có thể nhìn như vậy, đà la mang tới bất lợi, chỉ có chính đương sự tài năng thể hội kỳ nghiêm trọng trình độ, mà kình dương mang tới bất lợi, thì liên những người đứng xem đều cảm giác được.

Vì để cho độc giả rõ ràng nhận thức dương, đà bản chất phân biệt, không ngại tái cử tái hai người trứ danh cách cục lai gia dĩ tương đối.

Hiện lên thủy đào hoa, là tham lang ở hợi, tử lưỡng cung triền độ, mà đồng thời có kình dương hoặc đà khửu tay đồng cung. Cái này cách cục, chủ nhân trầm mê tửu sắc, chinh trục vô độ, bởi vậy trêu chọc tai hoạ. Cho nên ra lệnh cho cung phùng đến đây cách cục người đó, dĩ không ra nhập vui mừng tràng là nên.

Người cách cục thì là là gió lưu màu trượng, tức là tham lang ở dần cung triền độ, đồng thời có đà la đồng cung. Cái này cách cục, cũng như nhau có chứa nhân sắc dồn họa tính chất, thế nhưng nó sắc họa cũng không khởi vu vui mừng tràng, mà là có chứa nồng hậu cá nhân màu sắc, thậm chí bởi vì tìm kiếm luyến ái đối tượng, đương muốn cùng đối phương biệt ly thì trêu chọc nặng đại phiền toái, cũng thuộc hơn thế loại.

Do hai cái này cách cục tính chất, cẩn thận tỉ mỉ gia dĩ tương đối, độc giả là được ngộ ra dương đà bản chất phân biệt. Học tập đẩu số chỉ có thể suy một ra ba, là có ngắm vu độc giả.

Dương đà lưỡng diệu, vĩnh viễn cách xa nhau nhất cung, đó là vĩnh viễn có nhất cung độ là dương đà sở giáp, hơn nữa giá cung tất triền lộc tồn.

Sở dĩ có thật nhiều trường hợp, lộc tồn cùng độ chưa chắc là điềm lành, tức là bởi vì có dương đà tướng giáp duyên cớ. Ví dụ như tử vi tham lang cùng độ, triền lộc tồn, tham lang Hóa kị, dương đà giáp, liền chủ một thân dễ sắp thành lại bại, cố sự sự phi nỗ lực không ngừng bất khả, hơi có lỏng, tức dễ là tiểu nhân áp chế.

Kể trên ví dụ cũng có thể nói rõ dương đà giáp kị là một tương đương hung hiểm tinh diệu kết cấu. Mà sao Hóa kỵ tất và lộc tồn cùng độ, còn lại là rủi ro tranh tài dấu hiệu. Cũng có thể thuyết, ở rất nhiều dưới tình hình, nếu như buông tha nên được lợi ích, liền có thể hóa giải dương đà giáp kị hung hiểm. Chỉ là lợi chỗ ở, nhân mặn xu của, là cho nên tị hung liền không đổi nhĩ.

Đương nhiên, có lúc dương đà giáp kị đại biểu ý nghĩa là bởi vì bệnh rủi ro, cái này càng thêm khó với tránh cho.

Đại thể thượng dương đà không thích cùng liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang, cự môn, vũ khúc chờ chính diệu cùng độ, đối củng hoặc tướng giáp, mang tới không được cát, bỉ cùng với hắn chính diệu cùng hội người càng sâu. Duy thiên tướng nếu vì dương đà sở giáp, thì kỳ không được cát, bỉ cái khác chính diệu thụ giáp người vưu quá mức.

Đương nhiên, lánh có một chút đặc thù cách cục, gặp dương đà chủ đặc thù hung hiểm, cũng có đặc thù may mắn, này ắt là ứng với chia tay luận. Những … này cách cục chủ yếu do chinh nghiệm mà đến, thường thường độ chuẩn xác rất cao, đã vu thảo luận mười bốn chính diệu gia dĩ đề cập.

Dương đà và hỏa linh đan xen, tính chất thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau, đến nỗi phát sinh tính chất biến hóa, điểm này, cũng phải vu suy tính thì gia dĩ chú ý. Ví dụ như hỏa tham sai ai ra trình diện dương đà tức là bại cục; cự môn kình dương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, không được chủ kích phát, trái lại chủ phát sinh trọng đại kích thích, mọi việc như thế, cần phải vu học tập tinh hệ tổ hợp thì gia dĩ chú ý.

Thiên không cướp

Thiên không cướp chỉ tất nhiên thiên không, Địa kiếp nhị diệu. Giống nhau bản phường dĩ thiên không, Địa kiếp làm đối tinh, thực lầm. Thiên không nhất diệu, tính chất tương đối địa không tới nhu hòa, sau đó tương dư trình bày và phân tích.

Địa không tính chất, cổ nhân xưng là làm việc hư không, không được chính đạo, thành bại đa đoan, có thể nói không đúng tý nào. Về phần Địa kiếp tính chất, cổ nhân xưng làm sự sơ cuồng, cho nên cũng xưng là bại cục.

Nhưng mà thực tế tình hình nhưng cũng không năng lực như vậy võ đoán, bởi vì phùng thiên không cướp sở thủ cung viên, nhưng tu hữu ở đâu chính diệu nhập độ mà định, ở rất nhiều dưới tình hình, thiên không cướp tính chất trái lại có thể cải biến là cát tường kỳ cục.

Ví dụ như thái dương thiên lương và địa không hoặc Địa kiếp cùng độ, sở đụng phải vừa xương khúc chờ diệu, thì có thể biến thành am hiểu râu rậm thi, có thể tiến hành học thuật nghiên cứu, hơn nữa tư tưởng đặc biệt, thì có ý mới, cho nên vừa bất khả thị thiên không cướp là không được cát.

Tựu nói chung chất mà nói, địa không chủ đột nhiên phát sinh ngăn trở, Địa kiếp thì chủ ba động nhiều lần. Cho nên khi thiên không cướp ở cung mệnh thì, ở bảo thủ xã hội rất là bất lợi.

Ở trước mắt, xã hội tính chất đã cải biến, bảo thủ và yên ổn chưa chắc có lợi, có đôi khi, ngược lại sẽ nhân ngăn trở và ba động mang đến lợi ích, bởi vậy đối thiên không cướp đánh giá liền phải có chỗ bất đồng.

Nhưng khi thiên không cướp thủ cung tài bạch thì, ngăn trở và ba động thì nhất định sẽ mang đến bất lợi, cái này cân xã hội bối cảnh không hề quan hệ.

Nhược thiên không cướp thủ sự nghiệp cung, thì ngăn trở hoặc ba động cũng có điều không thích hợp. Chỉ có ở cung tài bạch quá mức cát dưới tình hình, có lúc ba động trái lại tạo thành cơ hội, chốn cũ cướp liền so sánh địa không là có lợi, cũng không có thể coi là không được cát.

Ở cung thiên di, thì đại thể thượng và cung mệnh tương đồng, vưu lợi cho do bảo thủ xã hội thiên hướng sinh động xã hội.

Địa không chủ làm việc hư không, loại này hư không, rất nhiều thời gian là lớn mật sang tân dấu hiệu. Cổ đại xã hội bảo thủ lực cường, không thích trái lại truyền thống hành vi, bởi vậy tài cho rằng thuộc về hư không không thật.

Địa kiếp chủ làm việc sơ cuồng, thì càng không câu nệ tiểu tiết, kỳ tư tưởng và xã hội thuỷ triều tương phản, đến đây tuy là cổ nhân sở không thích, nhưng hiện đại rất nhiều trái lại thuỷ triều người đó sĩ thường thường có thể thành công.

Bởi vậy cùng với tính toán chi li vu cổ nhân hư không và sơ cuồng đánh giá, chẳng tương của hiểu thành trái lại truyền thống và trái lại thuỷ triều, canh năng lực thích hợp xã hội hiện đại, ở suy đoán thì, liền sẽ không võ đoán làm một định xuất hiện ngăn trở ba động hiện tượng.

Có triết học tư tưởng, nghệ thuật khí chất nhân, có lúc trái lại thích thiên không cướp, khoa học gia đối thiên không cướp cũng không coi là triệu chứng xấu. Bởi vì bọn họ đều cần trái lại truyền thống và trái lại thuỷ triều mới có thể có đáo thành công. Cho nên suy đoán như thế mệnh tạo, phải quan sát các đại vận thủy tác kết luận.

<tử vi đẩu số toàn bộ thư> đời Thanh phiên bản, đưa ra kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát thuyết pháp, nói vậy pháp là minh phiên bản sở vô. Sở trải qua vương đình của tin tưởng, thanh người ý kiến là quá trình chinh nghiệm mà được. Đồng thời rất hoài nghi thanh người chinh nghiệm, là bởi vì cuối nhà Minh xã hội rung chuyển mà dồn. Là cho nên vương đình của tằng đối với lần này hạng chinh nghiệm gia dĩ lưu ý.

Chiếu hiện đại một ít nghiên cứu người giải thích, kim là chỉ kim tứ cục cung mệnh người đó, hỏa thì chỉ hỏa lục cục cung mệnh. Nhưng vương đình của chinh nghiệm kết quả lại phi như vậy, mà là chỉ và thiên không cướp cùng độ chính diệu mà nói.

Ví dụ như vũ khúc, thất sát, thuộc kim, và địa không cùng triền là lúc, thường thường trải qua cuộc sống gian khổ là được phát việt.

Nếu như liêm trinh, thái dương, thất sát thuộc hỏa (thất sát kiêm thuộc hỏa kim, dĩ kim làm thể, dĩ hỏa là dụng), và địa không cùng triền thì, cũng có thể chậm rãi phát triển ra cục diện.

Địa không có kim không thì minh, hỏa thiên không thì phát tính chất đặc biệt, nhưng Địa kiếp nhưng không có, lúc đó điểm mà nói, Địa kiếp liền không bằng địa không. Hơn nữa có đôi khi phát sinh đột như kỳ lai ngăn trở, cũng so sánh nhiều lần ba động và biến thiên cho thỏa đáng. Nhân ngăn trở mặc dù kẻ khác khó chịu, nhưng khi vượt qua ngăn trở lúc, nhân sinh liền tiến nhập thuận cảnh, tổng bỉ hảo hai năm, phôi hai năm số phận là tốt.

Chỉ là Địa kiếp mang tới biến động, có lúc lại thích hợp hỏa tham, linh tham, mão cung vũ khúc chờ tinh diệu, như đại vận phối hợp, cũng có thể đột phát.

Cho nên khi đánh giá thiên không cướp là lúc, bất khả quá mức câu nệ hơn thế nhị diệu, nhưng ứng với cư chính diệu tinh hệ tính chất gia dĩ phán đoán. Nhất là nhô lên cao cướp thủ cung phúc đức thì, nhược chính diệu tinh hệ có thể phối hợp, thì chủ nhân có đột như kỳ lai gây ra. Lúc này, liền hẳn là tường thị cung mệnh tinh diệu, khán có hay không thích hợp.

Nhược cung phúc đức là Địa kiếp, địa không, cung mệnh hỏa tham, thường thường trái lại có thể coi là tốt vận.

Địa không Địa kiếp có thể cùng độ, có thể tướng giáp. Hai người lực lượng có thể nói bằng nhau địa.

Nhô lên cao cướp cùng độ là lúc, nói chung, ký có ngăn trở tính chất, đồng thời cũng mang đến ba động, sở dĩ phi thường của bất lợi. Nhất là nhô lên cao cướp cùng triền vu cung tài bạch thì, mang tới bất lợi canh thiết tưởng không chịu nổi.

Chỉ có nhô lên cao cướp cùng độ vu cung phúc đức thì, có chút tinh hệ tổ hợp trái lại thích hợp. Thí dụ như thuyết, liêm trinh tham lang thủ cung phúc đức, Thiên phủ tọa mệnh, thiên không cướp và liêm tham cùng độ, thì chủ một thân tuy rằng tính cách bảo thủ, nhưng là bởi vì tư tưởng đặc biệt, sở dĩ trái lại có phát huy khả năng. Lúc này thì không thể tái phán đoán Thiên phủ thủ mệnh là quá phận cẩn thận liễu. Thiên không cướp giáp tính chất đại thể tướng loại. Như trên lệ, nhược thiên không cướp giáp cung phúc đức, liêm trinh tham lang tọa thủ, liền cũng chủ kỳ suy tư của người có tiềm lực có thể phát huy.

Người thời nay luận đẩu số, cho rằng liêm trinh, tham lang lưỡng chính phó đào hoa ưa sai ai ra trình diện thiên không diệu, có thể chuyển hóa thành nghệ thuật, đến đây luận quá mức xác thực.

Nhưng mà thiên diêu, tắm rửa, Hàm trì, đại hao chờ đào hoa chư diệu, nhưng cũng không nhân thiên không diệu cùng triền mà có điều biến hóa. Sở dĩ cùng với thuyết thiên không diệu có thể chuyển hóa đào hoa, chẳng thuyết bởi liêm trinh, tham lang bản thân đã cụ tính nghệ thuật chất, nhô lên cao diệu cùng độ thì, kỳ nghệ thuật khí chất biểu hiện tương đương đặc biệt, cho nên có thể phát huy, hơn nữa dễ biểu hiện xông ra.

Bởi vậy, không chỉ địa không có đến đây tính chất, hẳn là cho rằng liên Địa kiếp cũng có đến đây tính chất. Chỉ là tương đối, Địa kiếp trái lại thuỷ triều thua địa không trái lại truyền thống dễ thái độ làm người tiếp thu mà thôi.

Chỉ là nhưng cần phải chú ý, tuy rằng nghệ thuật khí chất đặc biệt, vẫn còn yếu có cơ hội phát huy, sở dĩ thiên khôi thiên việt tái tinh, đối chính đương sự mà nói liền càng trọng yếu hơn.

Nếu ngay cả tiếp theo đi hai người vận may mà phùng khôi việt, thì tất sẽ thành danh không thể nghi ngờ.

Thai phụ

Thai phụ ở đẩu số trung tâm, thuộc về tạp diệu. Nó có lúc cũng liệt vào phụ tinh, tức đương và tả phụ đồng cung là lúc, có thể tăng cường tả phụ lực lượng.

Nhược và hữu bật đồng cung, có tả phụ đối củng, thì thai phụ lực lượng liền cũng không có thể bỏ qua.

Nhưng ở những tinh hệ khác tổ hợp dưới tình huống, thai phụ cũng không coi là phụ tinh, lực lượng của nó không được biểu hiện là phụ tá, chích có thể coi là địa vị tăng cao. Cho nên cổ nhân cho rằng thai phụ chủ quý.

Dĩ chủ đắt tiền tính chất mà nói, thai phụ cũng ưa mỗi ngày khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, cùng với hóa khoa, thì lực lượng đây đó tăng mạnh. Nhưng mà thai phụ đến tột cùng cũng không phải là chính diệu, nó chủ quý, chỉ có dệt hoa trên gấm tính chất, cho nên phải cân chủ đắt tiền chính diệu hội hợp, sau đó tài năng biểu hiện nó đặc tính, cho nên thai phụ ưa và tử vi, thái dương, thiên lương chờ chính diệu cùng độ.

Nhược và chủ giàu chính diệu cùng độ, như Thái âm, Thiên phủ, vũ khúc, thì nguyên nhân chính phú mà dồn có địa vị xã hội.

Phong cáo

Và thai phụ trở thành đối tinh, là phong cáo, cũng thuộc tạp diệu. Đương và tả phụ hoặc hữu bật cùng độ là lúc, cũng có thể coi là phụ diệu. Cổ đại thuật gia mừng nhất thai phụ phối tả phụ, phong cáo phối hữu bật. Vì vậy tứ diệu tối chỉnh tề kết cấu, là tả phụ và thai phụ cùng độ vu mão cung; hữu bật và phong cáo đồng cung, ở riêng dậu, tị, ở tam phương gặp gỡ. Những … này phân bố bị cho rằng là phụ tá lực tương đương mạnh kết cấu.

Nếu không có tả phụ, hữu bật phối hợp, thì thai phụ và phong cáo phải thành đôi tinh hình thức ảnh hưởng một cung vị, sau đó thủy chủ có thể tăng kỳ địa vị. Vì vậy cung vị mừng nhất vừa là cung mệnh, nếu vì cung phúc đức cũng tốt, bởi vì ít nhất có thể mặc dù thị kỳ tư tưởng của người ta cập tinh thần hưởng thụ không được thấp hèn.

Thai phụ phong cáo không thích triền đào hoa chư diệu, bởi vì có lúc cận chủ tăng đào hoa lực lượng, đến đây vừa không được dĩ quý luận vậy.

Ân quang

Ân quang ở đẩu số trung tâm thuộc về tạp diệu, và nó phối hợp tinh là trời quý. Nhưng mà ân quang đã có nó tính chất, cổ người coi là chủ thụ thù quang vinh. Đó là vu điển chương bên ngoài vinh dự.

Cổ đại khoa cử, ba năm một hồi thử, ba năm nhất thi hương, thuộc về chính điển, thế nhưng chính điển ở ngoài lại có đặc biệt cử hành cuộc thi, xưng là dạ khoa, cho nên đời Thanh thuật gia tức ưa sai ai ra trình diện ân quang gặp văn xương, thiên khôi, thiên quý hội văn khúc, thiên việt, cho rằng chủ dạ khoa được lợi, đến đây suy đoán mà lại liệt vào bí quyết, trên thực tế đến đây cũng hệ do thù vinh ý nghĩa thôi diễn mà đến.

Ân quang chủ quý không được chủ phú, cho nên liền cũng ưa và xương khúc, khôi việt cùng độ có thể hợp. Nhưng mà phải chính diệu tinh hệ phối hợp, sau đó thủy sản sinh tác dụng.

Nhưng khi thiên khôi và ân quang cùng độ, hội thiên việt, lại thấy lộc tồn, hóa lộc, chính diệu vừa là cát hóa tài tinh, thì nguyên nhân chính địa vị mà thu hoạch tiền tài, hoặc chủ kỳ tài do quý nhân đề bạt mà được.

Thiên quý

Thiên quý và ân quang mặc dù thuộc đối tinh, nhưng không cần thành đôi xuất hiện sau đó thủy phát huy tác dụng — trở thành đối cùng hội thì, lại thường thường cận chủ địa vị xã hội đề cao.

Nhược thiên quý đơn độc xuất hiện, thì ưa triền văn xương, thứ nhì thì là văn khúc, tái thứ nhì là khôi việt. Tình hình này xuất hiện ở cung mệnh hoặc thân cung, đều có thể tăng người thông minh và văn tú khí. Nhược xuất hiện vu thê cung, thì nguyên nhân chính thê được quý.

Thiên quý cũng có nhất đặc thù tính chất, tức ưa Thái âm mà không ưa lạc hãm thái dương; ân quang tương phản, ưa thái dương mà không ưa lạc hãm Thái âm. Nhưng khi âm dương xương khúc cùng độ hoặc gặp gỡ là lúc, vừa giá trị thiên quý cập ân quang cùng hội, thì chủ phú quý hơn nữa ổn định. Canh được khôi việt hội hợp, là được kỳ cục, chủ tay không thủ công danh phú quý.

Thiên quý và ân quang đều không thích triền đào hoa chư diệu, thiên quý vưu quá mức, bằng không cận chủ ở xóm cô đầu trung tâm có tiếng danh, thụ khác giới ưu ái. Vưu không thích cùng thiên diêu cùng độ, chủ phù khoa dối trá.

Thiên không

Thiên không thuộc về tạp diệu, cân thuộc về sát diệu địa không tương đối, mặc dù cùng lúc rảnh rỗi tính chất, nhưng tới nhu hòa.

Ví dụ như khi bầu trời tọa cung mệnh thì, giống nhau chủ nhân có độ lượng, loại này trống không tính chất, liền là địa không sở vô. Hơn nữa được cụ thể một điểm, địa không của thiên không, khả năng là tự cao tự đại, nhưng thiên không của thiên không, lại rất có rất khiêm tốn khí lượng.

Nhưng khi thiên không cùng với hắn thiên không diệu (như địa không, tuần thiên không, chặn thiên không) cùng độ là lúc, thiên không nhưng có thể tăng mạnh cái khác thiên không diệu tính chất, lúc này lại không thể lấy khí lượng khoan dung độ lượng thị của vậy.

Thiên không tệ nạn, chủ yếu nhất là kẻ khác thiên hướng vu huyễn tưởng, sở tác sở vi không chịu kiên định. Bởi vậy đương và phù động tinh hệ phối hợp thì, như thiên cơ cự môn, thiên đồng thiên lương, canh sai ai ra trình diện phù động phụ tá sát diệu, như lửa tinh, thiên mã các loại, thì liền tăng cường kỳ không thiết thực bản chất. Chỉ có đương và xương khúc, mui xe cùng triền là lúc, huyễn tưởng thủy năng lực chuyển hóa thành triết tư.

Chặn thiên không

Chặn trống không tên đầy đủ là chặn lộ không vong. Một sao chiêm nhị cung vị, phân chính bàng nhị diệu. Phàm sinh ra là dương làm nhân, dĩ ở dương cung (tử, dần, thìn, ngọ, thân, tuất lục cung) chặn thiên không là chính thiên không, lực lượng nặng nhất, cư âm viên (xấu, mão, tị, vị, dậu, hợi lục cung) người là bàng thiên không, lực lượng quá nhỏ. Hong khô năm sinh ra người trái lại.

Chặn trống không bản chất, không chỉ chủ trống rỗng, huyễn tưởng, lại đồng thời mang đến đột nhiên quấy rầy và cản trở, đến đây tức cái gọi là chặn lộ, cái giống như nhân đi đường thượng, bỗng nhiên đã bị chặn lại.

Sở dĩ lộc mã cùng bôn ba cách cục, không thích nhất và chặn thiên không cùng triền, bằng không kỳ tài lộc tính chất giảm bớt nhiều.

Chư thiên không diệu giai cụ huyễn tưởng bản chất, có lúc có thể chuyển hóa thành triết tư, duy chặn trống không chuyển hóa, lại thường thường có thể biến đổi là để tâm vào chuyện vụn vặt.

Ví dụ như thiên lương hội thiên đồng Hóa kị, có chặn thiên không cùng độ, kỳ tư tưởng cũng thường thường rơi vào chủ quan mà không thể tự thoát ra được.

Tuần thiên không

Tuần thiên không thuộc về tạp diệu, tên đầy đủ là tuần ánh sáng vong, nó cân chặn thiên không tương đồng, cũng chiêm lưỡng cung vị, tịnh cũng phân chính thiên không và bàng thiên không, nhưng dĩ chính thiên không là việc chính, bàng trống không lực lượng rất vi.

Tuần thiên không cân chặn thiên không bất đồng địa phương, là không có chặn lộ bản chất, tức sẽ không thình lình xảy ra phát sinh cản trở, thế nhưng nó lại hội khiến cho nhất kiện vốn có tích cực tiến hành sự, bỗng nhiên tự hành đình lại. Cản trở là do người khác mang đến, đình lại lại thuộc về tự phát, bởi vậy hai người tính chất hoàn toàn bất đồng.

Cùng trời thiên không tương đối, mặc dù huyễn tưởng tính chất nhất trí, nhưng khi chuyển hóa thành triết tư thì, tuần thiên không đã có vừa đọc chợt phát sinh, nhưng lại không thể nắm chặc giá vừa đọc đầu lai kế tục tự hỏi, cho nên tương đối, thiên không triết tư liền đáng sợ hơn ăn khớp, thậm chí có thể phát triển trở thành là hệ tư tưởng, mà tuần thiên không thì bất năng.

Phàm tài tinh đa không thích cùng triền thiên không diệu, chặn thiên không canh so sánh tuần thiên không là soa, bởi vì chặn thiên không mang tới thất vọng tương đối kéo dài, mà tuần thiên không thì chủ tự hành làm lỡ mà thôi.

Thiên quan

Trung Châu phái dĩ thiên quan, thiên phúc, thiên thọ, thiên tài là tạp diệu trung tâm tứ thiện diệu. Thiên quan chủ tước lộc, vì vậy tứ thiện diệu thực chủ phú lộc thọ cùng với tài hoa.

Thiên quan chủ quý, bởi vậy ưa và thái dương, thiên lương, tử vi cùng triền, nhất là trong lúc tam khỏa chính diệu hóa khoa là lúc, thiên quan phát huy lực lượng lớn nhất. Thảng như ở cung mệnh, thân cung, kỳ lực lượng trực tiếp có thể cùng khôi việt cân không thay đổi khoa chính diệu cùng triền thì đích tình diện mạo bên ngoài bỉ.

Thiên quan và chủ giàu chính diệu cùng triền, thì chủ tiên có tài lộc hậu có tiếng danh. Ở cổ đại, Thái âm hoặc vũ khúc cát hóa, cùng trời quan cùng triền, chủ quyên ban xuất thân. Ý này có thể thể hội, thí dụ như ở hiện đại, phú hào cũng có thể tấn thân chính đàn nhâm dư luận giới thượng lưu của chức, đại thể thượng là được cùng luận.

Thiên quan nhược triền xương khúc, nhất là văn xương hóa khoa, tức chủ một thân có tiếng danh hậu thế, hoặc sở phục vụ cơ cấu có tiếng dự.

Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện hóa khoa cùng trời quan, canh nguyên nhân chính danh mà được lợi. Thảng là dương lương xương lộc, ý này vưu hiển.

Thiên phúc

Thiên phúc chủ phúc, cho nên tối nên tọa thủ cung phúc đức, có thể kẻ khác tinh thần hưởng thụ cùng với đời sống vật chất giai ngon. Người tốt số, cũng không ở tài bạch nhiều ít, có chút tinh bàn biểu hiện, một thân tài bạch sung túc, nhưng tinh thần cập đời sống vật chất giai không đẹp, liền xưng là phúc phòng bần nhân, loại này mệnh cục, vừa cùng trời phúc thủ cung phúc đức thì thành ngược lại.

Thiên phúc mừng nhất cùng trời cùng cùng độ, duy thiên đồng Hóa kị, thì chỉ có thể tạ thiên phúc gia dĩ bổ cứu. Cùng ngày đồng hóa lộc thì, thiên phúc tự năng lực tăng kỳ hưởng thụ, hơn nữa suốt đời vô kinh vô hiểm, là vì mỹ cách. Nhược và tham lang hóa lộc cùng độ, thì thiên về vu đời sống vật chất; và liêm trinh hóa lộc cùng độ, thì thiên nặng đời sống tình cảm, giai thuộc mỹ cách.

Thiên phúc cũng ưa cùng trời thọ cùng triền, thủ mệnh thân cung, cung phúc đức, cung tật ách giai tốt. Thủ mệnh thân chủ nhân vật chất phúc dụ tinh thần khoái trá; thủ phúc đức chủ một đời người vô thị phi thô bạo; thủ tật ách chủ nhân ít bệnh, mà lại nhất định phải chết già. Duy thiên phúc bản thân cũng không chủ quý.

Thiên thọ

Thiên thọ ưa triền thìn tuất xấu vị bốn người cung vị, đến đây tứ cung nếu vì cung mệnh hoặc cung tật ách, đều chủ nhân trường thọ, hơn nữa suốt đời vô tai bệnh, mà lại năng lực bệnh nặng hóa tiểu, nặng chứng cũng chuyển nguy thành an.

Duy thiên lương cùng trời thọ cùng triền, thì suốt đời sẽ đến ít cửu tử nhất sinh tai bệnh, chích có đúng lúc giải cứu nhĩ.

Phàm thiên thọ triền lục thân cung vị, chủ tuổi tác có không tương xứng chênh lệch. Như triền cung phu thê, giống nhau trượng phu tuổi tác lớn thê tử lục thất năm trở lên. Có thể tương phản, thê tuổi tác phát triển trái ngược phu năm đại hai ba tuổi. Triền huynh đệ cung, chủ huynh đệ tuổi tác chênh lệch đại, cũng chủ được tuổi tác phân biệt cự của bạn bè trợ lực. Có thể tường chính diệu tinh hệ linh hoạt suy đoán. Như thiên lương cùng độ, chênh lệch lớn hơn nữa; thiên đồng cùng độ, chênh lệch thu nhỏ lại.

Thiên thọ ở thìn tuất xấu vị bên ngoài tám cung viên, cận lực lượng so sánh thứ, cũng có đồng dạng tính chất. Duy triền mão cung là lúc, lực lượng tối bạc nhược.

Thiên tài

Tứ thiện diệu đều có đặc biệt thích triền chính diệu, như thiên quan ưa thái dương, thiên phúc ưa thiên đồng, thiên thọ ưa thiên lương, mà thiên tài thì ưa thiên cơ.

Cùng ngày cơ cùng trời tài cùng triền là lúc, chủ kỳ thông minh tài trí giai tài trí hơn người. Mà lại đa học đa thành, vừa có thể cải thiện thiên cơ khuyết điểm. Thiên tài cũng ưa văn xương, văn khúc; long trì, phượng các. Thì năng lực tăng người tài năng, mà lại chủ có chuyên môn kỹ năng.

Đương mệnh thân đồng cung là lúc, thiên tài cùng trời thọ cũng đồng cung, lúc này chính diệu lại phải đái ổn trọng tính chất, sau đó thủy chủ may mắn. Nhược chính diệu bay bổng, thì thiên thọ rất là kém vẻ, mà thiên tài nhất diệu, lại khả năng lưu là thông minh mà khinh bạc, tuy là tài tử hình nhân vật, nhưng phúc trạch cũng không sâu.

Thiên tài không được chủ phúc, cho nên ưa cùng trời phúc cùng độ, thì năng lực thông minh phúc trạch giai bị vậy.

Duy vu thìn tuất nhị cung thiên tài lạc hãm, thì vị miễn kém vẻ.

Thiên khốc

Thiên khốc cùng trời hư là đẩu số tạp diệu trung tâm đối tinh. Giá lưỡng sao diệu, có thể ở tử ngọ, mão dậu nhị cung đối củng, lúc này lực lượng liền cho nhau tăng cường, phát sinh mặt trái tác dụng — ở lục thân cung độ, giống nhau chủ thương tâm rơi lệ; ở tài bạch, cung điền trạch, giống nhau chủ tổn thất; ở cung phúc đức, giống nhau chủ rơi vào bi quan.

Thiên khốc thiên hư cũng năng lực tướng giáp, sở giáp cũng tử, ngọ nhị viên. Có hay không phát sinh ảnh hưởng, cần phải thị ngôi sao gì diệu bị giáp mà định. Chính diệu trung tâm thiên tướng, Hóa kị liêm trinh, thiên đồng, cự môn, vũ khúc, lạc hãm Thái âm, thái dương giai không thích bị giáp. Còn lại tinh diệu tổ hợp, bị giáp thì ảnh hưởng không lớn.

Thiên khốc không thích nhập lục thân cung độ, chỉ có thể sản sinh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tác dụng. Đó là cung độ trung tâm tinh diệu nguyên lai không được cát, sau đó thiên khốc tài phát sinh tác dụng.

Mệnh thân cung mỗi ngày khốc, cần phải chú ý lục thân cung vị cát hung.

Thiên hư

Thiên hư cùng trời khốc cố thuộc tạp diệu trung tâm đối tinh, thế nhưng thiên hư và đại hao cũng đồng thời thuộc đối tinh, xưng là hư hao tổn. Duy hư hao tổn nhị diệu vĩnh bất đồng cung, cũng không tướng giáp, đối củng, thậm chí cũng vĩnh không được cư tam hợp cung vị, chỉ có liền nhau quan hệ, sở dĩ ở suy đoán hư hao tổn đây đối với đối tinh thì, và khán cái khác đối tinh bất đồng, sở cần phải lưu ý người là liền nhau nhị cung viên tính chất.

Ví dụ như hư hao tổn vừa rơi xuống cung phụ mẫu, vừa rơi xuống cung mệnh, thì thông thường chủ không tuân thủ phụ nghiệp; vừa rơi xuống cung mệnh, vừa rơi xuống huynh đệ cung, thông thường chủ huynh đệ bóc lột; vừa rơi xuống cung tài bạch, vừa rơi xuống cung tật ách, thông thường nguyên nhân chính bệnh rủi ro. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là khán cung viên trung tâm tinh diệu tổ hợp bản chất mà định, hư hao tổn tính chất chỉ là tăng mạnh kỳ bất lợi. (một đoạn này điểm ra sai ai ra trình diện tinh tầm ngẫu, toàn diện quan sát phương pháp)

Thiên hư không thích nhập cung tài bạch, cung điền trạch, sự nghiệp cung, và sát kị cùng triền thì, chủ tiêu tán. Nhược ở cung mệnh, cát thì chủ rộng lượng; hung thì chủ bi quan.

Âm sát

Giống nhau sách báo luận âm sát, đa chỉ của là phạm tiểu nhân, cho nên có vẻ, đối viên này tạp diệu tầm quan trọng nhận thức bất túc. Kỳ thực âm sát mang tới tai hoạ, thường thường qua.

Âm sát chích tọa dần ngọ tuất, thân tử thìn lục cung. Ở ngọ cung nhập miếu, ở thân tử thìn cung lạc hãm, sở dĩ nhìn thấy viên này tinh diệu, đa số bất năng tạ nhập miếu lai giảm bớt nó nguy hại tính.

Nó nguy hại tính, phải và sát diệu cùng triền thì thủy xuất hiện, chủ yếu ở chỗ tăng sát diệu sở cụ bầu không khí không lành mạnh. Ví dụ như kình dương chủ cạnh tranh, và âm sát cùng độ thì biến thành âm thầm đả kích; đà la chủ trở ngại, và âm sát cùng độ thì biến thành âm thầm kéo dài. Là cho nên đương âm sát và linh tinh cùng độ thì, ám mặt tổn hại rất lớn.

Âm sát tuy rằng bản thân không được chủ tật bệnh, nhưng khi âm sát cùng một ta tinh diệu cùng độ là lúc, nhưng có thể mang đến nguy chứng, thậm chí bệnh nan y. Cư công tác thống kê, một ít bệnh ung thư bệnh nhân cung tật ách tức thường thường triền độ âm sát, tuy rằng sai ai ra trình diện âm sát cũng không phải là nhất định sinh bệnh ung thư.

Thai tọa

Thai tọa tức tai thai, bát tọa, ở đẩu số trung tâm làm một đối tạp diệu. Chúng nó có một đặc điểm, phải cùng độ có thể hợp sau đó thủy sản sinh lực lượng, nhược đơn độc một viên, thì quả thực có thể coi là không tồn tại. Thậm chí hai sao hội hợp, lực lượng cũng không cần thiết rất lớn, phải và những thứ khác đối tinh phối hợp, sau đó thủy năng lực phát huy kỳ đặc tính, những … này đối tinh tức ân quang, thiên quý; long trì, phượng các; thai phụ, phong cáo chờ chư tạp diệu, cùng với văn xương, văn khúc; thiên khôi, thiên việt chờ phụ tá cát diệu.

Tai thai bát tọa lực lượng, là tăng người địa vị, hoặc khiến cho tài sản, sự nghiệp trở nên nổi danh thanh hoặc yên ổn. Sở dĩ chúng nó thích hợp nhất làm chủ tinh nghi trượng (cổ người coi là loan hưng), cái gọi là chủ tinh, tức tử vi, Thiên phủ, nhật sinh ra thái dương, dạ sinh ra Thái âm.

Và chủ phú chủ đắt tiền tạp diệu đối tinh tương đối, thai tọa tính chất tương đối bình thường. Nhưng ở lưu niên phối hợp thái tuế, lại chủ nhất thời thanh thế.

Long trì

Ở đẩu số trung tâm, long trì, phượng các cũng thuộc đối tinh, nhưng chúng nó ở chung tính chất trong, lại nhưng có đều tự đặc điểm.

Long trì, phượng các đều chủ tài nghệ, nhưng long trì thì so sánh thiên hướng tay nghề phương diện này. Ở cổ đại, cận chủ tay nghề mà nói. Sở dĩ vũ khúc triền long trì, cổ nhân là coi là xảo tượng cung mệnh tinh diệu kết cấu.

Hay là có thể hiểu như vậy, long trì tính chất thiên cận vu vũ, mà phượng các thì thiên cận vu văn.

Long trì phượng các hai sao, có thể ở xấu, vị cung cùng độ, lúc này, liền có văn võ kiêm toàn tính chất. Cho dù bởi vì chính diệu tinh hệ tính chất ảnh hưởng, lưu là xảo tượng, cũng tất có văn nghệ màu sắc, như bồi, điêu khắc các loại, không được tinh khiết là công tượng của nghệ. Hai sao ở thìn tuất cung đối củng, đại thể thượng cũng có đồng dạng đặc tính.

Thất sát triền long trì vu cung tật ách, chủ âm hư tai điếc, này ắt là là long trì độc cụ chinh nghiệm.

Phượng các

Phượng Các chủ tài, long trì chủ nghệ, sở dĩ phượng các ưa cùng trời tài, xương khúc cùng độ, cũng ưa sai ai ra trình diện hóa khoa. Lúc này, phượng các không cần và long trì cùng củng, cũng có thể phát sinh lực lượng, chủ nhân thông minh.

Long trì phượng các có thể giáp xấu, vị nhị cung, sở giáp cung viên như là cung mệnh, cũng chủ nhân thông minh, dịch học tập tài nghệ, như là sự nghiệp cung, thì chủ có chuyên nghiệp tài năng; như là cung tài bạch, cũng chủ bằng chuyên nghiệp phát tài; như là cung điền trạch, chủ nơi ở mỹ quan.

Long trì tả phụ, và phượng các hữu bật; hoặc long trì văn xương, và phượng các văn khúc, đều là cho nhau tăng mạnh lực lượng tinh diệu tổ hợp, sở dĩ tối nên đồng cung, đối củng hoặc tướng giáp. Đại thể thượng có thể tăng mạnh thông minh tài trí, đồng thời cũng chủ đắt tiền tổ hợp, có thể tăng địa vị xã hội. Cho dù sở làm người có tương đối nổi tiếng. Đồng thời cũng lợi cho chấm thi.

Thất sát, phá quân và phượng các cùng độ vu cung tật ách, chủ mắt có tật.

Thiên hình

Thiên hình hình phạt chính, sở dĩ không thích nhập lục thân cung vị. Đương có sát kị cùng hội là lúc, thường thường hình phạt chính khắc, không nhất định là tử vong, có lúc cận chủ tai bệnh hoặc mổ.

Kình dương hóa khí là hình, bởi vậy đương cùng trời hình cùng độ là lúc, thì đây đó tăng mạnh, có lúc cũng chủ thị phi khẩu thiệt kiện tụng.

Thiên hình cùng trời vu cùng độ, sai ai ra trình diện sát kị, thì thường nhân di sản tranh đoạt mà hưng tụng.

Nhưng thiên hình cũng không tất nhất định mang đến bất lợi. Nếu không có sát kị ảnh hưởng, thì thiên hình cận chủ kích phát hoặc tự hạn chế.

Ví dụ như thái dương thái lương cùng trời hình cùng độ, thường chủ một thân nên làm pháp luật, hoặc trải qua kích phát mà thu hoạch danh dự, thương dự.

Nếu như liêm trinh, tham lang cùng trời hình cùng độ, thì có thể nhân tự hạn chế mà giảm thiểu đào hoa tính chất.

Thiên hình không thích cùng đại hao cùng củng, bằng không tức danh hình hao tổn, chủ rách nát, tổn hao, khuynh phá.

Thiên diêu

Thiên diêu ở đẩu số trung tâm, là đào hoa chư diệu một trong. Hơn nữa kỳ đào hoa thường thường có chứa ngẫu nhiên gặp nhau, liền phát sinh tình cảm dấu hiệu, sở dĩ cổ nhân vị là ngoắc thành thân.

Phàm thiên diêu ở cung phu thê, kỳ kết hợp, tất nhiều ít đái điểm không hẹn mà gặp tính chất. Nhược và xương khúc cùng củng là lúc, thì càng thêm cường thiên diêu lực lượng. Duy nhược sai ai ra trình diện phụ bật, thiên diêu vừa hóa thành môi tinh, tính chất hoàn toàn bất đồng.

Thiên diêu và phụ tá cát diệu cập cát hóa cùng độ, ở cung mệnh, sự nghiệp cung, cung tài bạch, đều có tính phát tài tính chất. Nên làm và khác giới tiếp xúc nhiều hành nghiệp. Ở nào đó trình độ hạ, thiên diêu cũng có thể coi là tài tinh.

Duy khác giới phát tài cũng có thể chuyển hóa thành khác giới rủi ro, sở dĩ thiên diêu không thích triền văn khúc Hóa kị, thường là đào hoa kiếp biểu chinh.

Thiên diêu cũng không ưa sai ai ra trình diện âm sát, thường chủ quyền thuật âm mưu, thảng đồng thời sai ai ra trình diện sát kị. Thì không thích hợp nhạ cây cỏ cầm hoa.

Giải thần

Giải thần có nhị, dựa vào năm sinh an người là năm giải trừ, dựa vào sinh nguyệt an người là nguyệt giải trừ. Nguyệt giải trừ lực lượng so sánh năm giải trừ làm trọng. Phàm năm giải trừ, phải bị lưu niên niên kỉ giải trừ vọt lên, sau đó thủy chủ phát sinh tác dụng.

Giống nhau thuyết pháp, giải thần là tiêu tai giải nạn tinh diệu, có thể hóa giải ác sát lực lượng. Nhưng giải thần kỳ thực cận ở lưu nguyệt suy tính thượng mới có giác đại tác dụng. Ở lưu niên, phải điệp năm giải trừ sau đó thủy chủ là năm cát tường, chủ tiêu mất tranh cãi thị phi phiền não.

Giải thần cùng trời thọ đồng cung, thủ cung mệnh hoặc cung tật ách, chủ nhân chung thân vô trọng bệnh nguy chứng. Giá bỉ thiên thọ cùng trời lương cùng triền còn tốt hơn, bởi vì thiên lương thủy chung hội mang đến tật bệnh.

Nhưng mà giải thần tuy có thể hóa hung, lại thường thường cũng có thể đem cát sự tiêu mất, nhất là bất lợi hôn nhân. Cung mệnh hoặc cung phu thê kiến giải thần, nhất là điệp năm giải trừ, thường thường là ly hôn, ở riêng niên kỉ phân. Cho nên đương niên giải trừ cùng trời diêu cùng độ thì, tình huống phi thường phức tạp.

Thiên vu

Thiên vu là quý diệu, chủ quý mà không chủ phú, sở dĩ ưa cùng trời khôi, thiên việt cùng độ, cũng ưa lưu khôi lưu việt cùng độ. Ở dưới tình hình như thế, chủ lên chức. Chí ít cũng chủ quyền lực tăng lớn.

Nhưng thiên vu chủ đắt tiền tính chất, lại và khoa văn chư diệu bất đồng, nó cũng không đối chấm thi có lợi, cũng không đối cạnh tranh có lợi. Cho nên ưa và khoa văn chư diệu cùng độ, sau đó thủy chủ có thể dựa vào chính đồ phát triển, hoặc có lợi cho vu học thuật nghiên cứu. Ví dụ như dương lương xương lộc cách cục, tức ưa ở cung tài bạch mỗi ngày vu, nguyên nhân chính học thuật địa vị mà được địa vị xã hội, tịnh bởi vậy tiến tài.

Thiên vu cũng ưa cùng trời lương cùng độ, có thể phát huy thiên lương che chở lực lượng, ở cung điền trạch, cung phụ mẫu, đều chủ được che chở, có thể có thành sự nghiệp.

Nhân dĩ thiên vu cũng biểu chinh di sản tinh diệu, ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc, nên ở cung mệnh hoặc cung phụ mẫu, cung tài bạch. Nhược thiên vu triền tật ách, thì là tật bệnh phương diện di truyền.

Hồng loan

Hồng loan cùng trời ưa ở đẩu số trung tâm là trọng yếu tạp diệu, mà lại thuộc đối tinh. Chúng nó mà lại tất ở tinh bàn trung tâm đối củng. Nhược nhất ở cung mệnh, một … khác tất ở cung thiên di. Bởi vậy lực lượng năng lực cho nhau tăng mạnh.

Vốn có hồng loan chủ hôn nhân, thiên hỉ chủ sinh dục, hai người cũng quan hệ mật thiết. Sở dĩ biến thành thiên hỉ cũng có thể dùng để khán hôn nhân, hồng loan cũng hữu dĩ dùng để khán sinh dục.

Hồng loan nên được văn xương văn khúc cùng hội, tái kiến lưu xương lưu khúc hội hợp, thường thường tức là hôn nhân của năm. Chỉ là người hiện đại hôn nhân và cổ đại bất đồng, sở dĩ quyền có thể coi là tình cảm phát triển thành thục giai đoạn. Mà lại có lúc bởi chế độ ảnh hưởng (như hậu kỳ đăng kí), cách làm thông thường khiến cho khắc ứng với kỳ thành kiến.

Hồng loan là bình thường đào hoa. Cận đương cùng với hắn đào hoa tinh diệu hội hợp thì, tính chất mới có thể cải biến. Ở người lúc tuổi già, hồng loan lại có thể do đào hoa chuyển thành tật bệnh dấu hiệu.

Thiên hỉ

Thiên hỉ bản là sanh dục tinh diệu, sở dĩ mừng nhất nhập cung tử nữ hoặc cung điền trạch, thảng tái kiến ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ sinh dục tử nữ. Nhưng đẩu số tông đơ nữ, thường thường dĩ mang thai của kỳ là chuẩn, nhân kỷ tháng thành kiến — năm đầu mang thai, thì đương niên liền sinh dục; nhược năm trung tâm sau đó tài mang thai, tử nữ đương nhiên lần hai năm sinh ra.

Bởi thiên hỉ và hồng loan vĩnh viễn tương đối, bởi vậy cũng có thể dùng để suy đoán hôn nhân. Nhược lạc hãm, thì hôn kỳ thường ứng với lần hai năm.

Hồng loan thiên hỉ cũng chủ tài, nhưng phải và ngôi sao may mắn tường diệu hội hợp, vưu ưa và hóa lộc, lộc tồn cùng hội, sau đó thủy chủ tiến tài. Nhược và sát kị hình hao tổn cùng hội, do là đào hoa rủi ro.

Ở giống nhau dưới tình hình, hồng loan thiên hỉ nguyên nhân chính hôn nhân hoặc sinh dục mà dùng tiền. Nhược lưu niên cung điền trạch có thiên hỉ triền độ, sai ai ra trình diện hư hao tổn mà không sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, thì chủ là năm trong nhà có người sống nhờ, không làm tăng nhân khẩu luận.

Hàm trì

Hàm trì là tính chất bất lương đào hoa, vĩnh viễn ở tử, ngọ, mão, dậu tứ cung, giá bốn người cung viên, cũng đào hoa nơi. Nhược cùng trời diêu hoặc tắm rửa cùng độ, thì đào hoa tính chất phi thường nặng. Cổ đại vị là vô môi tằng tịu với nhau.

Vu tử ngọ nhị cung, Hàm trì và đại hao mỗi dễ cùng độ, lúc này, đại hao thường thường có thể tăng mạnh Hàm trì đào hoa tính chất, đồng thời chủ phát sinh hao tổn.

Hàm trì không thích sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, bởi vì xương khúc dễ chuyển hóa thành đào hoa, tăng mạnh Hàm trì lực lượng. Nhược văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thì canh chủ dây dưa không rõ tình cảm phân nhiễu. Giả như tái kiến tài bạch phá hao tổn dấu hiệu, có lúc có thể coi như là tình cảm bẩy rập.

Tham lang và liêm trinh và Hàm trì cùng độ, thì đào hoa tính chất đây đó tăng mạnh. Trong lúc nhị diệu Hóa kị là lúc, cũng chủ tình cảm thượng làm phức tạp. Duy Hàm trì thiên hỉ cùng độ, liêm trinh Hóa kị vu cung phu thê, hoặc nữ mệnh cung mệnh, thì chích chủ sinh dục hoặc mang thai.

Đại hao

Đại hao có nhị, nhất cư năm sinh năm chi dựng lên, nhất cư lưu niên khởi, hai người tính chất lược không có cùng.

Năm sinh đại hao có chứa đào hoa tính chất, mà lưu niên đại hao thì giống nhau chích chủ tiêu tan. Bản tiết luận bàn năm sinh đại hao.

Đại hao và Hàm trì cùng độ hoặc đối củng, thì có thể coi là đào hoa, hơn nữa tính chất bất lương. Cho nên không thích cùng liêm trinh, tham lang, văn xương, văn khúc cùng độ. Lại càng không ưa đến đây tứ chính diệu Hóa kị. Thì nguyên nhân chính tửu sắc mà rủi ro tổn thất, có lẽ là đào hoa kiếp.

Đại hao cùng trời hư liền nhau, nhược cung mệnh mỗi ngày hư, cung phụ mẫu sai ai ra trình diện đại hao, thì chủ tuy có phụ nghiệp cũng không năng lực hưởng thụ. Nhược cung tử nữ sai ai ra trình diện đại hao, cung tài bạch mỗi ngày hư, thì chủ tử nữ phá hao tổn.

Giống nhau dưới tình hình, đương sát kị hình diệu tịnh tập là lúc, tái kiến đại hao, thì chủ do điềm xấu đích tình huống gây ra thực chất tổn thất. Nhược mỗi ngày hư thì chưa chắc có thực chất tổn thất, dù có, tình hình cũng xa là hòa hoãn.

Cô thần

Cô thần và quả tú ở đẩu số trung tâm mặc dù thuộc đối tinh, nhưng bởi cô thần chích triền dần thân tị hợi tứ cung, quả tú chích triền thìn tuất xấu vị tứ viên, hai người chỉ có thể ở tam phương gặp gỡ, sở dĩ đây đó tăng mạnh lực lượng không hiện. Chỉ có đương chúng nó ở riêng dần giờ Tuất, ngọ cung thụ ảnh hưởng trọng đại; ở riêng tị giờ sửu, dậu cung thụ ảnh hưởng trọng đại; ở riêng thân giờ Thìn, tử cung thụ ảnh hưởng trọng đại; ở riêng hợi giờ Mùi, mão cung thụ ảnh hưởng trọng đại. Sở thụ ảnh hưởng là tứ đào hoa địa, nếu vì cung phu thê, thì chủ ảnh hưởng hôn nhân; nếu vì tử nữ, thì năng lực ảnh hưởng sinh dục. (song phi hồ điệp thức ảnh hưởng trọng đại)

Cô thần cũng không ưa cư cung phụ mẫu hoặc cung tử nữ, thảng phối hợp cái khác ác diệu, thì thường chủ đối phụ mẫu hoặc tử nữ hình khắc, chia lìa việc. Duy cô thần cư cung phúc đức, lại thường chủ có độc lập tinh thần. Cư cung điền trạch, cổ đại chủ phân xuy, bởi vậy mỗi khi cũng chủ có độc lập chỗ ở, bởi vậy có thể diễn hóa thành đưa nghiệp dấu hiệu.

Quả tú

Quả tú ảnh hưởng cung viên, chính yếu là cung phu thê. Nhược cung phu thê sở triền tinh diệu không được cát, hoặc tính chất di động, như thiên cơ, cự môn chờ diệu, thì thường dẫn đến phu thê hội ít ly đa.

Quả tú triền cung phụ mẫu, nhược thân cung sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, mà lại cung phụ mẫu lại thấy sát, thì bất lợi phụ thân, thường chủ tùy nương tái giá.

Quả tú và cô thần phối hợp, đã thấy tiền thuật. Đương thụ ảnh hưởng cung vị là cung phúc đức thì, mỗi chủ có độc lập năng lực suy tính; là cung mệnh thì, thì cũng tăng kỳ độc lập tính; cho nên ưa tả phụ hữu bật phối hợp, do là có thể cải thiện kỳ khuyết thiếu trợ thủ đích tình huống.

Quả tú không thích nhất và vũ khúc cùng triền cung phu thê, thì chủ phối ngẫu quá phận dĩ mình làm trung tâm, chuyên quyền độc đoán. Thảng sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, liền hình phạt chính khắc chia lìa. Ở hiện đại, cung mệnh vũ khúc cùng triền quả tú nữ mệnh, cũng thường thường thiếu khuyết hôn nhân, chích thích dùng lộc điều hòa.

Duy lộc tồn vĩnh không vào quả tú triền độ nơi, cho nên chỉ có hóa lộc là điều hòa kỳ quả ý tứ hàm xúc.

Kiếp sát

Kiếp sát ở đẩu số trung tâm thuộc về tạp diệu. Chỉ có đương và âm sát phối hợp thì, lực lượng của nó tài phát huy so sánh cường. Chủ yếu ảnh hưởng tật bệnh, dễ sinh chứng bệnh hiểm nghèo, nguy chứng, hoặc không được thường gặp bệnh. Đến đây tinh lực lượng duy thiên lương, thiên thọ mới có thể hóa giải.

Đương và đại hao cùng độ hoặc tương đối thì, kiếp sát có thể tăng hao tổn lực lượng. Hơn nữa tổn hao thường thường có chứa đột như kỳ lai tính chất, kẻ khác trở tay không kịp.

Kiếp sát cùng trời hình cùng độ, hoặc giao nhau (như nhất ở tị, nhất ở dậu, giao nhau vu xấu cung), thì có quan tòa kiện tụng tính chất. Nhược canh sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, thì thường chủ phát sinh lừa gạt việc. Tình hình như thế, phi phụ tá cát diệu có khả năng hóa giải. Trái lại ưa thiên không diệu cùng độ, hoặc mỗi ngày nguyệt nhị đức, sau đó tài khả tương sự kiện đích tình huống giảm bớt. Mui xe, giải thần cũng có thể phát sinh hóa giải tác dụng.

Nhược kình dương và kiếp sát cùng triền vu cung tài bạch hoặc cung mệnh, cung điền trạch, cung thiên di thì, chính diệu tinh hệ vừa không được cát, thì chủ bị cướp.

Thiên trù

Trung Châu phái suy đoán người ẩm thực thưởng thức, chính diệu dụng phá quân, tạp diệu tác thiên trù. Phàm phá quân và hỏa linh cùng độ vu cung phúc đức người tất nhiên chú ý ẩm thực. Nhưng mà thiên trù sở biểu chinh ý nghĩa, lại càng rộng khắp.

Thiên trù và Hỏa Tinh cùng độ vu cung mệnh, sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch thì, thường thường chủ nhân dễ tiếp cận trù nghệ, nhược thụ hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, rất dễ sẽ gặp nhập trù sư hành nghiệp. Ví dụ như hải ngoại người Hoa đa kinh doanh ẩm thực, cho nên làm trù vụ người đó liền đa.

Thiên trù ở cung mệnh, cung phúc đức mà vô Hỏa Tinh cùng độ là lúc, thì cận chủ nhân có ẩm thực thú vị, có thể làm ngành ăn uống, nhưng sẽ không nhập trù.

Cùng ngày trù, Hỏa Tinh cùng trời tài cùng độ, hoặc và phượng các cùng độ là lúc, thì chủ nhân trù nghệ quá mức tinh. Thảng sở triền chính diệu là phá quân thì, càng nhiều nấu nướng sáng tạo. Duy chính diệu nếu vì tham lang, thì mỗi ưa mưu lợi, hoặc lấy lòng mọi người mà không cầu thực tế.

Thiên đức

Thiên đức, nguyệt đức, long đức ở đẩu số trung tâm xưng là tam đức diệu, vừa và kiếp sát, tai sát, thiên sát danh xưng là là bay trên trời tam sát có ngược lại ý nghĩa.

Thiên đức nhất diệu, đặc biệt lợi cho phụ thân, hoặc nam tính trưởng bối, cho nên khi và nhập miếu thái dương hoặc thiên lương cùng triền vu cung phụ mẫu thì, thì suốt đời thụ trưởng bối dẫn, hoặc thụ phụ ấm.

Do như vậy tính chất có thể biết, thiên đức cùng trời vu cập tài tinh cùng độ thì, liền chủ di sản làm con nuôi.

Ngoài ra, thiên đức cũng ưa cùng trời khôi hoặc thiên việt cùng độ hoặc đối củng, có thể tăng dẫn lực lượng, hoặc chủ dễ được cơ hội.

Nhưng có một tính chất lại phải có chú ý, thiên đức cũng không giải trừ tật bệnh hung hiểm, cũng không giải trừ hình pháp làm phức tạp. Sở dĩ bất khả tương của coi là gặp dữ hóa lành. Chính như đối với giải thần biểu chinh, bất khả giống nhau coi là tiêu tai giải nạn. Về phần lưu niên thiên đức, thì có thể trung hoà thiên sát mang tới hại.

Nguyệt đức

Nguyệt đức cũng chủ che chở, nhưng cân thiên đức bất đồng địa phương ở chỗ biểu chinh là nữ tính, sở dĩ ở giống nhau dưới tình hình, đa số mẫu thân, nhạc mẫu hoặc tổ mẫu.

Bởi như vậy, sở dĩ tiền nhân liền tương thiên khôi lai phối thiên đức, tương thiên việt lai phối nguyệt đức, cho rằng như vậy tinh diệu tổ hợp, có thể đây đó tăng mạnh.

Nhược văn xương văn khúc triền cung phu thê, nguyệt đức cùng độ, ở cổ đại, coi là nhân nhạc mẫu niềm vui mà thủ công danh phú quý. Duy cái này tính chất sợ rằng đã không hợp xã hội hiện đại. Nhưng xương khúc, nguyệt đức cùng triền vu cung mệnh người đó, dễ đạt được nữ tính niềm vui, cái này chinh nghiệm, hiện nay ứng với còn có tương đương chính xác khắc ứng với. Duy cần phải chú ý, cái gọi là niềm vui, tuyệt đối không mang theo đào hoa ý tứ hàm xúc.

Song khi đào hoa chư diệu cập khoa văn chư diệu mặn tập là lúc, thì nguyệt đức cũng có thể chuyển hóa thành tăng mạnh đào hoa tính chất tinh chư. Ở lưu nguyệt, nguyệt đức hội đào hoa thì chủ kinh nguyệt.

Long đức

Đẩu số tam đức diệu, ở tinh bàn trung tâm, dĩ long đức lực lượng là nhỏ nhất. Nhưng khi suy đoán tiểu hạn thì, dựa vào án thái tuế lai an tinh long đức thì lực lượng quá nhiều.

Tinh bàn trung tâm long đức, hệ dựa vào năm sinh thái tuế dựng lên người, mừng nhất và tử vi cùng độ. Nhược ở cung mệnh thì, thì chủ nhân vô trọng đại tai nạn, hoặc ở tai nạn sát biên giới tức năng lực chạy trốn, cho nên là tương đối tốt kết cấu.

Ở lưu niên, dựa vào lưu niên thái tuế lên long đức ưa và tử vi cùng độ ở tiểu hạn cung viên, chủ có thai khánh, vưu lợi lên chức, hoặc mở rộng kinh doanh. Năm sinh long đức triền tử vi người, lưu niên cung mệnh trải qua đến đây, cũng chủ vui mừng.

Lưu niên long đức và thái dương cùng độ, thì vì danh dự biểu chinh. Đương năm sinh long đức ở lưu niên cung phúc đức, như chính diệu cát, chủ là năm tinh thần hưởng thụ quá mức tốt.

Long đức và thái dương, thiên lương cùng độ, thì là tù oan giải tội, cũng chủ giải trừ oán. Và tử vi cùng độ, thì chủ thụ thù quang vinh, cùng trời phủ cùng độ thì là dự trữ tăng. Sở hỉ cùng triền người đều vì chủ tinh.

Thiên nguyệt

Ở tử vi đẩu số trung tâm, thiên nguyệt là bệnh tinh, kỳ sở biểu chinh ý nghĩa chỉ có tật bệnh nhất tính chất.

Nhưng chúng ta ở suy đoán thì, lại không thể chích tựu thiên nguyệt lai thị tật bệnh, thiết yếu tương toàn bộ tinh diệu tổ hợp quan sát. Nói cách khác, cho dù ở cung tật ách mỗi ngày nguyệt, cũng không tất chủ bệnh, cận đương tinh diệu tổ hợp hiện ra tật bệnh biểu chinh thì, thiên nguyệt tài năng tăng mạnh giá nặng ý nghĩa. Ví dụ như, thiên tướng và liêm trinh tương đối thì, sai ai ra trình diện sát, thường thường chủ thận kết sỏi; nhược thiên nguyệt cùng trời tương đồng triền, thì chủ kết sỏi không chỉ một, cách làm thông thường coi là tam lạp.

Thiên nguyệt vừa là triền miên tính tật bệnh biểu chinh, sở dĩ thường chủ bệnh mãn tính. Cùng ngày lương và thiên nguyệt cùng độ thì, nhược tinh diệu tổ hợp tính chất hung hiểm, thì chủ do trí mạng nguy chứng chuyển hóa thành mạn tính tật bệnh. Ví dụ như do sung huyết chuyển thành bất lương vu đi.

Thiên nguyệt và ác diệu cùng triền vu cung thiên di, thường thường chủ nhiễm bệnh tha hương, đương và âm sát đối trùng thì, bệnh trạng canh chủ triền miên.

Phỉ liêm

Phỉ liêm vừa xưng phi liêm, hai người là cùng một sao diệu. Bất quá trên phố sách báo, thích tương cư năm sinh an tinh người xưng là phỉ liêm, án lưu niên an tinh người xưng là phi liêm, làm phân biệt, kỳ thực cũng không đến đây cần phải.

Phỉ liêm cơ bản tính chất, có thể dùng thêm mắm dặm muối lai biểu chinh, đó là chủ phát sinh vu phía sau ác tính phỉ báng hoặc là phi, kỳ tính chất so sánh chỉ bối một sao càng nghiêm trọng.

Chỉ bối mang tới chỉ là phía sau lời ra tiếng vào, cũng không phát sinh hiệu quả, nhưng phỉ liêm lại thường mang đến chính đương sự có thể cảm giác được áp lực. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, tức là loại này.

Cho nên phỉ liêm vừa chủ nham hiểm, đương ở tật bệnh cung thì, thường là đái nham hiểm, tiêu hao tính chất tật bệnh.

Ở cung điền trạch, phỉ liêm chủ trạch có con mối; giá cũng từ âm tổn tính chất chuyển hóa mà đến.

Ở cung mệnh thì, thì chủ nhân thích mua vật vô dụng.

Mui xe

Mui xe ở năm sinh tinh hệ và lưu niên tinh hệ trung tâm, không có cùng ý nghĩa.

Ở năm sinh tinh hệ, mui xe là tôn giáo tín ngưỡng, triết lý biểu chinh, nhất là và thiên không diệu cùng triền, thì chủ nhân tính cận triết học. Đồng thời, cũng có tương đào hoa chư diệu chuyển hóa thành thông minh lực lượng.

Ở lưu niên tinh hệ, mui xe thì là tiêu mất quan tòa hình pháp tinh diệu, cổ nhân thường dùng lai suy đoán ra ngục của kỳ, hoặc coi là quan tòa giải tán của kỳ. Kỳ ứng nghiệm trình độ tương đương cao.

Đương lưu niên mui xe và năm sinh mui xe trùng điệp là lúc, nhất rõ rệt, ưa ở lưu niên cung mệnh, cung phúc đức hoặc cung thiên di, thì mặc dù gặp quan tư hình pháp tinh diệu, cũng cách làm thông thường tạ đến đây đặc thù lực lượng tương của hóa giải vu vô hình. Nếu không trùng điệp, thì lực lượng nhỏ lại, nhưng mà vô luận như thế nào cũng có tác dụng.

Mui xe ưa và khôi việt cùng độ, cung mệnh thấy vậy, chủ suốt đời vô quan phi kiện tụng.

Phá toái

Phá toái viên này tinh diệu, tác dụng chủ yếu nhất ở chỗ ảnh hưởng chính đương sự đích tình tự. Đặc biệt và của cùng độ chính diệu, có chứa tâm tình hóa khuynh hướng thì, phá toái phát huy lực phá hoại liền tương đối lớn. Ví dụ như thiên đồng Hóa kị, cự môn Hóa kị, phá toái thường ảnh hưởng chính diệu biểu hiện ra kỳ bầu không khí không lành mạnh đột như kỳ lai tính chất.

Giả như cung phúc đức là trời đồng hóa kị, phá toái cùng độ, thì chủ một thân có thể đột nhiên cùng mình người yêu quyết liệt, tuy rằng quyết liệt lúc tịnh không vui, nhưng đương sự lại tình nguyện thống khổ, cũng không yêu cầu bù đắp. Nhưng mà phải sai ai ra trình diện sát diệu cập sao Hóa kỵ điệp xung, thủy sai ai ra trình diện khắc ứng với. Đương linh tinh cùng độ thì vưu quá mức.

Phá toái và giải thần cùng độ, triền cung phu thê, là ly hôn khắc ứng với, nhưng phải nguyên cục cung phu thê chính diệu không được cát người thủy là.

Phá toái trừ không thích triền cung mệnh, cung phúc đức ngoại, triền sự nghiệp cung cập cung tài bạch thì, cũng thường chủ chi tiết mọc lan tràn, khiến cho tương đương trình độ khúc chiết và cản trở.

Trường sinh

Đẩu số có trường sinh thập nhị thần, tức án sinh mạng phát triển quá trình, chia làm mười hai một giai đoạn. Đến đây thập nhị thần hệ dựa vào tinh bàn mệnh cục dựng lên, phân nam nữ âm dương thuận nghịch.

Trường sinh có thể coi là cuộc sống bắt đầu, nhưng cũng sinh mạng bắt đầu, sinh mệnh bắt đầu vu kết thai nhất khắc, nhưng trường sinh cũng mặt chủ nhân thế khai đoan.

Bởi vậy trường sinh sở thể hiện, là sinh mệnh lực khai triển. Nó cũng không là một người sinh mệnh lực mạnh nhất giai đoạn, duy lại là sinh mệnh lực chất chứa dầy nhất giai đoạn. Sở dĩ phùng trường sinh sở triền độ cung viên, liền có đã lâu, tích lũy, phong phú ý tứ hàm xúc.

Đương trường sinh triền sống qua ngày cung là lúc, đại diện một người sinh mệnh lực cường; triền độ vu huynh đệ cung thì, tượng trưng một người tay chân tình thâm, hoặc dễ biết được đã; triền độ vu cung phụ mẫu thì, ý tứ hàm xúc một người thường dễ biết dùng người dẫn trông nom; triền độ vu cung tài bạch thì, thì biểu chinh tài phú tích lũy. Các cung viên ý nghĩa có thể dựa vào đến đây mà thôi.

Tắm rửa

Tắm rửa là cuộc sống giai đoạn thứ hai, nhân sinh sau khi đi ra, cần tắm rửa, tẩy đi từ mẫu thai mang tới máu uế. Sở dĩ từ sinh mệnh lực mà nói, cũng tích uẩn biểu chinh.

Nhưng đắm chìm trong suy tính đẩu số thì, lại làm đào hoa chư diệu một trong, chủ ý này bởi vì tắm rửa triền độ vu tử, ngọ, mão, dậu bốn người cung độ của cho nên. Nhược đi ngược chiều thì, triền vu thìn, tuất, xấu, vị bốn người cung viên, thì đào hoa ý tứ hàm xúc giảm thiểu.

Tắm rửa cũng không phải chính đào hoa, bởi vậy thường đái bất lương tính chất. Chỉ có đương và văn xương văn khúc, hóa lộc, lộc tồn cùng độ là lúc, đào hoa tài chuyển hóa thành tài lộc, có thể coi là nhân khác giới mà vào tài; duy nhược và Hàm trì, đại hao, thiên diêu, hồng loan, thiên hỉ, thiên hình, âm sát cùng cấp độ là lúc, tắm rửa chỉ có thể coi là đào hoa. Lại như tham lang Hóa kị và tắm rửa cùng độ, thì tăng mạnh đoạt yêu ý tứ hàm xúc. Giả như văn xương, văn khúc Hóa kị, thì nguyên nhân chính đào hoa mà rủi ro, kiêm thả và khác giới phát sinh hỗn loạn.

Quán đái

Quán đái là cuộc sống giai đoạn thứ ba, tượng trưng lớn tới hai mươi tuổi, có thể tiếp thu quán lễ (ở cổ đại, dĩ hai mươi tuổi vì trở thành năm, trưởng bối hơi bị đi quán lễ, biểu thị kỳ người đã lớn).

Sở dĩ ở suy tính đẩu số thì, lợi dụng quán đái đại diện lớn. Đương triền độ vu một cung viên, nhưng ý nghĩa cái này cung viên có phát việt tính chất.

Nhân dĩ quán đái mừng nhất triền vu sự nghiệp cung, tượng trưng chính đương sự là sự nghiệp có phát triển mong muốn. Cũng ưa triền độ cung phúc đức, thường thường là tư tưởng thành thục biểu chinh, cũng tượng trưng một thân tư tưởng thành thục, đương và thiên không diệu cập mui xe cùng triền thì, thì chủ nhân có khuynh hướng triết lý.

Quán đái triền độ vu cung phụ mẫu, cung tử nữ, cung phu thê, cung tài bạch, cung Nô bộc, thì không đặc thù ý nghĩa, cận có thể bang trợ ngôi sao may mắn tường diệu, tương kì tính chất hơi tăng mạnh.

Duy quán đái lại ưa và văn xương, văn khúc, thiên tài, long trì, phượng các cùng độ, chủ tăng người thông minh tài nghệ.

Lâm quan

Lâm quan mà sống mệnh quá trình người thứ tư giai đoạn. Đương nhân trường tới sau trưởng thành, nhưng hẳn là ra mà được xuất bản, là xã hội phục vụ, ở cổ đại, xuất sĩ là tốt nhất lối ra, cho nên liền xưng là lâm quan. Ở suy đoán đẩu số thì, có thể đem đến đây tinh diệu coi như là phục vụ và được xuất bản.

Sở dĩ lâm quan mừng nhất cùng trời vu cùng độ, có thăng thiên ý nghĩa; nhược và đào hoa chư diệu cùng độ, thì chủ một thân ưa phục vụ vu khác giới, sự nghiệp thượng liền cũng nên hướng phương diện này phát triển.

Thất sát và phá quân ưa và lâm quan cùng triền, đặc biệt đương phá quân hóa thành lộc tinh chi tế thì, chủ nhân không tuân thủ nhất nghiệp, thích nhiều phương diện phát triển. Sở dĩ đa kiêm đi kiêm nghiệp, hoặc đa kiêm chức cơ hội. Duy cùng trời cùng, thiên cơ cùng độ thì, thì cận chủ một thân ở sự nghiệp phát triển thượng du dời bất định.

Lâm quan và khôi việt cùng triền, chủ nhân nên phục vụ về công cộng sự nghiệp hoặc chính phủ cơ cấu. Sai ai ra trình diện lộc, thì nguyên nhân chính là công chúng phục vụ mà vào tài.

Đế vượng

Đế vượng mà sống mệnh phát triển thứ năm giai đoạn, cũng tánh mạng con người lực vượng nhất thịnh giai đoạn. Nhưng mà cũng có thể tương của coi là sinh mạng đỉnh núi, vừa qua đỉnh núi, liền tiệm đi xuống sườn núi. Sở dĩ đế vượng sở triền độ cung viên, tuy rằng có thể đại diện một loại khí thế và danh giá, thế nhưng lại cần phải chú ý thì đỉnh núi hạ tả nguy hiểm.

Đương đế vượng triền độ vu sự nghiệp cung thì, thường thường chủ đột phát, nhất là và phụ tá tiến diệu cùng độ thì, kỳ tính chất càng quả thực.

Bất quá khi hỏa tham, linh tham và đế vượng cùng triền là lúc, kỳ bạo phát bạo bại tính chất cũng canh xác thực, sở dĩ hẳn là gia dĩ chú ý, đương sự nghiệp hoặc đổ tài nguyên vừa đi hạ sườn núi, nhưng hẳn là lập tức thay đổi lề lối, tránh cho rủi ro.

Chính diệu trung tâm chủ tinh, như tử vi, Thiên phủ, nhật sinh ra thái dương, dạ sinh ra Thái âm, ưa và đế vượng cùng độ, nhược được bách quan triều củng, thì chủ chính đương sự có mạnh vô cùng lĩnh đạo lực, kiêm thả sự nghiệp trên có khí phái.

Suy

Tử vi đẩu số trung tâm có một chút tinh diệu, tuyệt không năng lực trông mặt mà bắt hình dong, ví dụ như suy, bệnh, tử chờ.

Suy hàm nghĩa cũng không như tục ngữ cái gọi là suy, nó chỉ là người đại biểu sinh sôi triển trong quá trình một giai đoạn. Ở cái giai đoạn này trung tâm, người sinh cơ bắt đầu do vượng chuyển yếu, tức cái gọi là thịnh cực tất suy suy, mười hai cung suy đoán, đều có thể dĩ đến đây tính chất làm cơ sở.

Sở dĩ ở lục thân cung viên, suy diệu thường thường đại diện nhân tế quan hệ do thân thiết biến thành xa cách; ở mệnh thân cung, thì đại diện chính đương sự ý chí chiến đấu, dễ đầu voi đuôi chuột; ở cung tài bạch, liền đại diện đối cầu tài khuyết thiếu lòng tự tin; ở sự nghiệp cung, lại đại diện kỳ nhân sự nghiệp tâm không mạnh.

Bất quá đến đây diệu ở tinh bàn trung tâm, đối toàn cục ảnh hưởng không lớn, chích đối lưu nhật lưu nguyệt khởi tương đối lớn tác dụng.

Bệnh

Bệnh diệu cũng một viên đối kỳ tên gọi không thích hợp trông mặt mà bắt hình dong tinh diệu. Nó cũng chỉ đại biểu nhân sinh phát triển quá trình một giai đoạn, đương người sinh cơ bắt đầu do vượng mà suy hậu, liền dễ sinh bệnh. Cái gọi là bệnh kỳ thực không phải là suy cực hạn.

Nếu như bệnh nhập cung mệnh, tịnh không có nghĩa là một thân dễ sinh bệnh, chỉ đại biểu kỳ sinh mệnh lực thiếu kiên định; nhược ở lục thân cung vị, thì đại diện lục thân duyên phận bất túc; nhược ở cung tài bạch, liền đại diện cầu tài dục vọng không lớn, hơn nữa thường thường khuyết thiếu hành động thực tế, nhược sát kị cùng triền, thì đại diện thường nhân bệnh mà dùng tiền; ở sự nghiệp cung, nếu có thiên lương, thiên nguyệt, đồng thời lại thấy cát diệu, thì đại diện một thân nên làm và bệnh có liên quan chức nghiệp; hoặc đại diện sự nghiệp tâm không mạnh.

Bệnh diệu ở tinh bàn trung tâm, đối toàn cục ảnh hưởng cũng không đại, duy đối lưu nhật lưu nguyệt có tác dụng. Bệnh diệu nhập lưu nhật cung, thường thường có tiểu không khỏe.

Tử

Ở đẩu số trung tâm, tử diệu tối không thích hợp trông mặt mà bắt hình dong. Rất nhiều người sai ai ra trình diện nó ở lục thân cung viên hoặc ở mệnh thân cung thì, lợi dụng làm đại biểu lục thân hoặc chính tử vong, đây thật ra là cực lớn hiểu lầm. Tử cũng không không phải chỉ là cuộc sống một giai đoạn, bệnh cực hạn dù cho tử, sở dĩ nó đại biểu hàm nghĩa chích là sinh mệnh lực tương đương của yếu.

Đương triền độ lục thân cung viên thì, đại diện cân lục thân quan hệ tương đương xa cách, nhất là ở cung phụ mẫu, nếu không có ngôi sao may mắn tường diệu, mà có sát kị hình diệu đủ thấu thì, thường thường đại diện vô cha mẹ che chở lực, hoặc đuổi kịp tư quan hệ không được mật thiết.

Ở cung mệnh cập cung phúc đức, đại diện dễ tiêu cực; ở sự nghiệp cung, dễ mọi việc tùy duyên, không được tranh thủ chủ động; ở cung tài bạch, đại diện tuyệt không tranh thủ cơ hội kiếm tiền.

Tử diệu đối lưu mặt trời lặn, lưu nguyệt phát sinh ảnh hưởng trọng đại, ở cung mệnh, cai nhật liền dễ miễn cưỡng chậm rãi.

Mộ

Mộ diệu ở trường sinh thập nhị thần trung tâm, là tương đối trọng yếu tam sao diệu một trong. Giá tam sao diệu, tức trường sinh, đế vượng, mộ kho, hoặc tên gọi tắt (sinh vượng mộ). Chúng nó cấu thành một ngũ hành cục, như thân tử thìn chia ra làm thủy cục sinh, vượng, mộ.

Do sinh mà trường dục chí cường tráng (ngồi vượng), vừa do cường tráng tới sinh cơ tiềm tàng (nhập mộ) là nhân sinh tất trải qua giai đoạn.

Bởi vậy mộ diệu không có nghĩa là sinh cơ đoạn tuyệt, hoặc sinh mạng tiêu diệt, chích coi là sinh mệnh lực ẩn dấu và ẩn núp.

Mệnh thân cung so sánh không thích hợp nhập mộ, nhập mộ thì thiếu khai dương; nhưng cung tài bạch lại nên nhập mộ, nhất là hóa lộc và mộ diệu cùng triền cung tài bạch thì, liền là tích súc chứa đựng biểu chinh. Duy lộc tồn vĩnh không vào tứ mộ cung, bởi vậy chỉ có thể và hóa lộc ở tam hợp phương gặp gỡ. Vưu ưa phù động tinh diệu hóa lộc, tức nhân nhập mộ mà tăng kỳ ổn định tính.

Tuyệt

Tuyệt diệu ở trường sinh thập nhị thần trung tâm, kỳ thực nhất không rõ, nó người đại biểu sinh sôi triển trong quá trình, một sinh cơ đã đoạn tuyệt giai đoạn — tử và mộ do có sinh cơ, phải sai ai ra trình diện tuyệt sau đó mới là hoàn toàn tuyệt diệt.

Tuy rằng như vậy, nhưng khi tuyệt diệu triền độ vu một viên trung tâm thì, nhưng không có nghĩa là tử vong và diệt sạch. Cho dù ở lục thân cung viên, sở biểu chinh chỉ là quan hệ lẫn nhau phi thường xa cách. Bởi vậy không thích nhất nhập cung phu thê, cái nhân sinh thường dĩ quan hệ vợ chồng mật thiết nhất. Nhưng nhưng cần phải thị chính diệu cập phụ tá sát hóa chư tổ hợp mà định, không thể bằng nhất tuyệt diệu tác suy đoán.

Tuyệt diệu ảnh hưởng cung viên, cung tật ách cũng tương đối trọng yếu, bản phường cho rằng cung tật ách sai ai ra trình diện tuyệt diệu tức biểu thị vô bệnh, kỳ thực vừa vặn tương phản, là biểu thị phục hồi như cũ tương đối khó khăn, cùng người khác tương đối, nhu thời gian hơi dài.

Ở cung tài bạch và sự nghiệp cung, thì là nản lòng tang chí.

Thai

Thai diệu ở nhân sinh phát triển trong quá trình, là thuộc sinh mạng chuyển cơ. Đương sinh mệnh diệt sạch lúc, một lần nữa kết thai, Vì vậy một tân sinh mệnh liền bắt đầu.

Sở dĩ thai diệu đại biểu, là sống cơ bắt đầu, thế nhưng phải chú ý, kỳ sinh cơ tịnh không cường tráng, thậm chí có thể nói hoàn phi thường của gầy yếu. Bởi vậy đương thai diệu lâm mệnh thân cung thì, kỳ nhân ý chí lực cũng không kiên cường. Thế nhưng loại này không được kiên cường, lại cân suy, bệnh, tử diệu bất đồng, đến đây tam diệu không được kiên cường là lãnh thối, thế nhưng thai diệu không được kiên cường cũng ấu trĩ.

Bởi vậy thai diệu có thể tăng mạnh thiên đồng đích tình tự hóa khuynh hướng, tăng mạnh thiên cơ không ổn định. Nhưng lại không thể ảnh hưởng Thiên phủ, thái dương, Thái âm đặc tính.

Về phương diện khác, thai diệu lại có thể đại diện mong muốn. Bởi vậy ưa và nhập miếu Thái âm, thái dương, thiên lương cùng triền. Vưu ưa nhập sự nghiệp cung và cung tài bạch, chủ am hiểu khai triển tính kế hoạch.

Nuôi

Nuôi diệu sở biểu chinh ý nghĩa, là vì trường nuôi. Kết thai lúc, cần trường nuôi, nhân dĩ có thể coi là và mộ diệu tương đối, lưỡng sao diệu đều là tiềm tàng ẩn phục, nhưng mộ kho là suy sụp thì ẩn dấu, mà nuôi diệu cũng sinh cơ phát triển chưa hoàn toàn thành thục ẩn dấu. Và <chu dễ> càn quẻ mùng chín tiềm long vật dụng, kỳ hàm nghĩa hoàn toàn tương đồng.

Sở dĩ nuôi diệu bỉ thai diệu càng thêm tích cực, ở mười hai cung, đều có thể dĩ coi là sĩ cơ phát động thời kỳ ủ bệnh.

Nhưng ở cung tật ách, loại ý này nghĩa nhưng phi cát tường, nếu như cung viên trung tâm chính diệu không được cát, thì cần phải chú ý mắc ẩn núp tính tật bệnh.

Nếu như ở sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch, thì cần phải chú ý tiềm long vật dụng đặc tính, có thể tích cực kế hoạch, bồi dưỡng nguyên khí, nhưng không thể mạo muội hành động.

Trường sinh thập nhị thần tới nuôi diệu hoàn tất.

Bác sĩ

Tử vi đẩu số tạp diệu có điều vị bác sĩ thập nhị thần, đó là năm sinh hoặc lưu niên lộc tồn khởi an bác sĩ tinh, phân âm dương thuận nghịch an bố.

Truyền lại đời sau khẩu quyết, có điều vị bác sĩ thông minh lực sĩ quyền, tức cung mệnh gặp năm sinh bác sĩ tinh, chủ nhân thông minh. Loại thuyết pháp này chỉ nói ra bác sĩ một loại tính chất, không được kỳ toàn bộ.

Năm sinh bác sĩ, phải và phụ tá chư diệu cùng độ, sau đó tài năng phát huy kỳ cát tường đặc tính. Và xương khúc cùng độ người chủ thông minh tài trí; và khôi việt cùng độ người chủ được vinh dự, hoặc thụ quý nhân đề bạt; và phụ bật cùng độ người, chủ bị người thưởng thức.

Nếu như không có phụ tá cát diệu cùng độ, mà ở tam phương gặp gỡ người cũng có thể, duy biểu hiện so sánh thứ.

Lưu niên bác sĩ tính chất, đương cùng hội phụ tá cát diệu thì, cũng chủ được thưởng thức cập đề bạt, duy và xương khúc cùng độ thì, có thể sảo hóa giải kỳ Hóa kị không rõ, đến đây tính chất thì mà sống năm bác sĩ sở vô.

Lực sĩ

Lực sĩ là bác sĩ thập nhị thần một trong. Cái gọi là bác sĩ thông minh lực sĩ quyền, tức là thuyết, lực sĩ ở năm sinh cung mệnh thì, chủ một thân có quyền lực.

Nhưng chỉ là lực sĩ một sao, nhưng cũng không năng lực bằng đến đây quyền quyết định lực có vô, sở dĩ chẳng thuyết, lực sĩ và chính diệu cùng độ thì, có thể ảnh hưởng chính diệu tính chất. Như vũ khúc hóa lộc, hóa quyền và lực sĩ cùng độ, chủ nắm trong tay quyền sở hữu tài sản; như thiên cơ thiên lương có cát hóa, và lực sĩ cùng độ, chủ kỳ kế hoạch có chi phối lực.

Sở dĩ lực sĩ mừng nhất và hóa quyền cùng độ, có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thu vào dệt hoa trên gấm của hiệu. Vưu ưa phá quân, tham lang, vũ khúc, thái dương hóa quyền cùng độ.

Lưu niên lực sĩ, thì phải cân lưu niên hóa quyền chính diệu cùng độ, sau đó thủy sản sinh lực lượng. Thảng như lưu niên lực sĩ và năm sinh lực sĩ tướng điệp, quyền tinh vừa tướng điệp, thì lực lượng lớn nhất, thảng canh mỗi ngày vu, thiên quý, lại thấy phụ tá cát diệu, kỳ năm quyết chủ lên chức.

Thanh long

Thanh long là bác sĩ thập nhị thần trung tâm cát diệu, bí quyết vân; thanh long không khí vui mừng tiểu hao tổn tiền, cái gọi là thanh long không khí vui mừng, tức chỉ đến đây diệu có thể thái độ làm người mang đến việc vui. Thanh long và xương khúc cùng độ, sai ai ra trình diện hồng loan, thiên hỉ, chủ hôn nhân, sinh con trai; thanh long và khôi việt, thiên vu cùng độ, mỗi ngày quý, thiên quan, thiên phúc, lên chức; thanh long và tham lang hóa lộc vu cung điền trạch, chủ đưa nghiệp. Đến đây giai dĩ lưu niên thanh long là là. Năm sinh thanh long vô đến đây đặc tính.

Về phương diện khác, thanh long vừa có thể giải trừ bạch hổ của hung. Bạch hổ là lưu niên tuổi tiền thập nhị thần, ở lưu niên cung mệnh hoặc tiểu hạn, thường thường chủ quan tụng, tang phục, duy nhược và thanh long cùng độ hoặc đối củng thì, thì chư hung giai không thể ứng với, hoặc giảm hình phạt.

Năm sinh thanh long cũng có thể giải trừ năm sinh bạch hổ của hung, đồng thời tăng cùng triền chính diệu tinh hệ tường thụy, như Thiên phủ hóa khoa và thanh long cùng triền cung tài bạch, chủ thường nhân việc vui tiến tài, cho nên tức không ngừng lên chức.

Tiểu hao tổn

Thanh long không khí vui mừng tiểu hao tổn tiền, tức chỉ tiểu hao tổn nhất diệu, thường đái hao tổn tiền tính chất.

Hao tổn tiền tức tiểu rủi ro, như đánh rơi, cấu quý vật các loại, mà lại thường kẻ khác sinh hối tiếc chi tâm, sở dĩ tối không thích hợp và văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, phỉ liêm chờ diệu cùng độ.

Nếu như năm sinh tiểu hao tổn và văn khúc Hóa kị cùng triền vu cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức, giai chủ một thân thường thường đánh rơi tiểu đối tượng, như cái bật lửa, ví tiền, chìa khóa các loại, phá hao tổn không lớn, nhưng phiền phức. Và phỉ liêm cùng độ, thì chủ một thân mua sắm bất luận giới, thế nhưng sau lại hối hận oán giận.

Lưu niên tiểu hao tổn, cận đối lưu nhật phát sinh tác dụng, thường chủ vật bị mất, cơ bản tính chất và năm sinh tiểu hao tổn tương đồng.

Duy bác sĩ thập nhị thần có tiểu hao tổn nhất diệu, lưu niên tuổi tiền thập nhị thần cũng có tiểu hao tổn nhất diệu, nhược lưỡng tiểu hao tổn trùng điệp, thì lực lượng tăng mạnh, lưu nhật đi đến tận đây cung độ, sai ai ra trình diện sát kị, thì tất khắc ứng với.

Chiếu tướng

Chiếu tướng cũng bác sĩ thập nhị thần một trong, bí quyết vân; chiếu tướng uy vũ tấu thư phúc, cái gọi là chiếu tướng uy vũ, tức bằng quảng phủ nói được thích.

Bởi loại này tính chất, sở dĩ năm sinh chiếu tướng mừng nhất và hóa khoa cùng độ, vưu ưa tử vi hóa khoa, thái dương hóa khoa, vũ khúc hóa khoa, văn xương hóa khoa. Nhược ở cung mệnh hoặc sự nghiệp cung, đều năng lực tăng kỳ vinh dự, kẻ khác có phong cảnh cảm giác.

Nhưng chiếu tướng nhược và sao Hóa kỵ cùng độ, có lúc lại nguyên nhân chính quá phận đắc ý vênh váo mà chiêu kị, hoặc nguyên nhân chính duy trì mặt ngoài phong cảnh, ninh nhưng thực tế bị hao tổn, đến đây đều ứng với tường tinh diệu thực tế tổ hợp mà định. Chiếu tướng không thích nhất hiện văn khúc Hóa kị cùng độ, kỳ tính chất là ngậm bồ hòn, tức cái gọi là ám ách để.

Lưu niên chiếu tướng cũng có đại thể tương tự chính là đặc tính. Như thiên vu cập khôi việt cùng độ, thì chủ thụ có địa vị xã hội người đó xách, được một thời vinh dự, như nào đó nhật cân tước sĩ cộng đem cơm cho các loại.

Tấu thư

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm tấu thư, tuy có tấu thư phúc khẩu quyết, nhưng thực tấu thư mang đến phúc trạch, tất cả đều và văn tự, quyển hãy hữu quan.

Cung phúc đức hoặc cung mệnh, sự nghiệp cung, nếu có năm sinh tấu thư, thì một thân tất thiện văn tự, và hình kị cùng triền, cũng có đao bút tài.

Bởi vậy tấu thư liền đặc biệt thích cân xương khúc, hóa khoa chư diệu cùng độ. Cũng ưa và khôi việt cùng độ, nguyên nhân chính văn tự công văn thụ quý nhân trông nom.

Bởi vậy tấu thư cũng quan tòa kiện tụng cát thần, nhược cung mệnh có tấu thư cùng củng, thì chủ quan tư được lợi, cho dù sát kị hình hao tổn đủ hội, kỳ xử phạt cũng thường so sánh mong muốn người là khinh. Giả như tấu thư cùng hội khôi việt, giải thần, mui xe, xương khúc, mà vô Hóa kị người, quan tòa tất thắng lợi. Lưu niên tấu thư có đồng dạng khắc ứng với.

Duy năm sinh tấu thư ở cung mệnh, vừa là cơ nguyệt cùng lương cách người, cổ người coi là người phụ trách văn thư, sai ai ra trình diện sát thì trái lại chủ hảo tụng, mà lại tụng sự tất do chính khơi mào, đến đây vừa không được chủ thắng lợi nhĩ.

Phi liêm

Bác sĩ thập nhị thần phi liêm, và dựa vào năm chi khởi phỉ liêm có giống nhau tính chất, bí quyết viết: Phi liêm khẩu thiệt ưa thần diên, kỳ chủ yếu tính chất tức là khẩu thiệt.

Sở dĩ phi liêm và hình hao tổn chư tinh cùng độ thì, quyết chủ liên lụy kiện tụng, hoặc khiêu khích thị phi.

Trong trường hợp đó, giá lưỡng khỏa phỉ liêm vừa có gì khác nhau ư?

Năm chi khởi phỉ liêm, ứng với dựa vào nhập ở đâu cung độ là phán đoán, như vào lục thân cung viên, chủ và lục thân có khẩu thiệt; nhập cung mệnh, cung phúc đức, suốt đời phần nhiều là phi khẩu thiệt các loại.

Bác sĩ thập nhị thần phi liêm, thì thị và ở đâu tinh hệ tổ hợp cùng độ, mà định kỳ thị phi khẩu thiệt ảnh hưởng. Cho nên không thích nhất thiên hình, văn khúc Hóa kị, đại hao chờ diệu cùng độ. Nhược lưu niên phi liêm, thì quyết chủ quan phi kiện tụng, khinh cũng thị phi khẩu thiệt, tự nhiên đâm ngang, sự cố thường thường xuất hồ ý liêu ở ngoài.

Ưa thần

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm ưa thần, kỳ khẩu quyết là phỉ liêm khẩu thiệt ưa thần diên. Cái gọi là ưa thần diên, tức là tương sự tình kéo dài ý, vì vậy đối với đến đây tinh diệu suy đoán, tuyệt không năng lực trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng là có thai khánh hiện ra.

Ưa thần và xương khúc cùng độ hoặc gặp gỡ, thì thật có vui mừng ý tứ hàm xúc, sở chủ người đều là đái không khí vui mừng điển lễ, như kết hôn, sống chết, lên chức, tốt nghiệp chờ.

Cho nên nhược ở cung mệnh sai ai ra trình diện ưa thần, lại thấy xương khúc, thì suốt đời thường đa vui mừng việc. Ví dụ như thường có người thay mình làm sinh nhật, có lẽ đầy năm kỷ niệm các loại.

Nhưng nếu không cùng xương khúc cùng hội, chích cô linh linh một viên ưa thần độc thủ mệnh, thì chủ phàm có thai sự, giai sai ai ra trình diện kéo dài dấu hiệu. Bình thường nhất tình huống là, nên được lên chức, mỗi khi kéo dài thời hạn thủy sai ai ra trình diện tuyên bố. Thậm chí lĩnh bằng tốt nghiệp, hôn thú chờ đái không khí vui mừng công văn, đều có kéo dài đích tình huống, sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị người vưu quá mức.

Bệnh phù

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm bệnh phù, chủ bệnh. Kỳ cơ bản ý nghĩa vừa cùng với tên tương đồng.

Bệnh phù tối không thích hợp và Hóa kị cập Tứ Sát cùng độ cập gặp gỡ, bằng không tức chủ sinh bệnh, hoặc suốt đời đa tai bệnh. Dĩ ở cung mệnh cập cung tật ách thì thủy chủ khắc ứng với.

Về phần sinh loại nào tật bệnh, dĩ chính diệu tổ hợp tính chất lai quyết định. Như tham lang, thiên cơ chủ can bệnh; liêm trinh chủ bệnh thận các loại.

Bệnh phù tối ngại có thiên nguyệt cùng độ, tăng mạnh kỳ tật bệnh ý tứ hàm xúc, cũng không nên cùng trời hình cùng độ, thì tăng mạnh khai đao mổ ý tứ hàm xúc. Nhưng mà nhưng phải tường kỳ tinh diệu tổ hợp lai tác quyết định. Cần phải chú ý bệnh phù chỉ có tăng mạnh tác dụng, bất năng đơn độc suy đoán.

Duy lưu nhật điệp bệnh phù, đồng thời sai ai ra trình diện sát kị, còn lại là nhật chủ bệnh. Thảng lưu niên không được cát, thì là phát bệnh của kỳ.

Đại hao

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm đại hao, và cư năm chi an tinh đại hao bất đồng, người sau có đào hoa tính chất, trước người thì không, chỉ có tiêu tan ý tứ hàm xúc. Điểm này, vu suy đoán thì ứng với gia dĩ chú ý.

Duy nhược đương lưỡng khỏa đại hao tướng điệp vu nhất cung viên, hoặc đây đó tương trùng là lúc, thì tiêu tan cập đào hoa màu sắc đều tồn tại. Giá là bởi vì tinh diệu tính chất bỉ ảnh hưởng này cập tăng mạnh của cho nên.

Đại hao không thích hợp và đái di động tính tinh diệu cùng độ, như thiên cơ, Thái âm các loại, khả năng tăng mạnh bất an và tiêu tan.

Nhược tham lang và đại hao cùng độ, lại cùng văn khúc Hóa kị vu tam phương tứ chính gặp gỡ ở cung mệnh, chủ nhân hảo ăn ý, đánh bạc, nhưng cũng vì vậy mà rủi ro.

Đại hao ở cung tật ách, chủ mắc hư hao tổn tính tật bệnh, ví dụ như mồ hôi trộm, chiêm hôn các loại. Đến đây ở lưu ngày một rõ sát kị chư diệu thì, vưu chủ khắc ứng với. Duy phải tường chính diệu tinh hệ mà tác suy đoán.

Phục binh

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm phục binh, phải cùng một ta riêng tinh diệu cùng độ, sau đó tài năng phát huy tác dụng.

Phục binh cùng trời diêu cùng độ, chủ quyền thuật, âm mưu. Nhược người cung mệnh thấy vậy, cần phải kể lại phân biệt, một thân là ưa lộng quyền thuật, hay là vì quyền thuật sở luy.

Phục binh và đà la cùng độ, thì mọi việc chủ kéo dài. Nhược canh sai ai ra trình diện linh tinh, thiên không cướp, thì chủ liên lụy.

Phục binh nhược và lưu niên tuổi tiền thập nhị thần quan phù cùng độ hoặc đối trùng là lúc (chú ý, điều không phải bác sĩ thập nhị thần quan phù), thì chủ triền miên quan phi khẩu thiệt.

Phục binh và lưu niên tuổi tiền thập nhị thần bệnh phù cùng độ hoặc đối trùng thì (điều không phải bác sĩ thập nhị thần bệnh phù), thì chủ triền miên tật bệnh.

Đã ngoài tính chất, nhiều lưu nhật lưu nguyệt khắc ứng với, duy nhưng cần phải tường chính diệu cập phụ tá sát hóa, mà chỉnh lý kỳ khắc ứng với tình hình cụ thể và tỉ mỉ.

Quan phủ

Bác sĩ thập nhị thần trung tâm quan phủ, vốn có tức là quan phù; giống nhau để và tuổi tiền thập nhị thần quan phù phân biệt, bởi vậy xưng là quan phủ.

Quan phủ sở chủ, chính là quan phi khẩu thiệt kiện tụng, phạ và cự môn Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, thái dương Hóa kị, Thái âm Hóa kị cùng độ, vưu không thích mỗi ngày lương cập thiên hình, kình dương.

Ở lưu nguyệt hoặc lưu nhật, nhược sai ai ra trình diện năm sinh quan phủ tướng giáp một cung viên, mà cai cung viên trung tâm có hình sát kị chư diệu, mà lại cai cung viên là lưu nguyệt hoặc lưu nhật cung thiên di, thì chủ bị buộc rời xa nơi chôn rau cắt rốn, hoặc nhân quan phi mà chạy vong. Nhược cai cung viên là lưu nguyệt, lưu nhật cung mệnh, thì chủ có quan phi khẩu thiệt hoặc là phi.

Quan phủ vốn có đã vĩnh và kình dương hoặc đà la cùng độ, bởi vậy đã đái thị phi tính chất. Cho nên khi điệp kình dương hoặc đà la là lúc, vưu cần phải cẩn thận lưu ý, cái lúc này tất đồng thời điệp quan phủ. Trừ không thích hợp triền cung mệnh cập cung thiên di ngoại, cũng không nên triền sự nghiệp cung, cũng không nên và cùng cự triền huynh đệ cung.

Thái tuế

Tử vi đẩu số trung tâm có tuổi tiền thập nhị thần. Tức án năm chi khởi thái tuế, chẳng phân biệt được âm dương thuận nghịch, giống nhau an mười hai tinh. Bởi thái tuế vĩnh và năm chi cùng độ, sở dĩ còn gọi là tuổi xây.

Thái tuế và thiện diệu cùng triền, chủ một năm vô sự. Nhược và sát kị hình diệu cùng triền, mà lại có lưu niên lưu sát lưu kị xung điệp, thì chủ quan phi kiện tụng. Vưu không thích cùng thái dương Hóa kị, cự môn Hóa kị cùng triền, còn lại là năm tất sai ai ra trình diện tranh cãi liên quan.

Thái tuế không thích hợp và tiểu hạn cung mệnh đối trùng, nhược xung, vị của phạm thái tuế. Có một chút mệnh bàn, tiểu hạn cung mệnh vĩnh viễn và thái tuế tương trùng, thì một thân liền dễ phạm quan phi hoặc phần nhiều là phi. Dĩ sai ai ra trình diện điệp tịnh sát kị của năm là khắc ứng với.

Thái tuế thuần âm, lợi dương năm sinh ra; thuần dương, lợi âm năm sinh ra, vị của âm dương điều hòa, tung sai ai ra trình diện sát kị hình diệu, kỳ hung họa cũng giảm hình phạt; thảng âm dương bất hòa, thì hung họa tăng.

Xui

Tuổi tiền thập nhị thần trung tâm xui, kỳ danh tự đúng là kỳ hàm nghĩa, sở tượng trưng người tức là đen tối, ám trệ.

Mà ở thập nhị thần trung tâm, xui vĩnh và long đức tương đối, bởi vậy đương long đức và cát diệu cùng triền, như và lưu khôi lưu việt; lưu xương lưu khúc cùng hội, mà lại sai ai ra trình diện lưu niên cát hóa ngôi sao, thì có thể giải trừ xui của ác, duy nhược long đức không gặp cát, mà xui và lưu niên ác sát tướng triền, thì long đức bất năng giải trừ kỳ ác.

Đương xui triền ác sát hình kị thì, ở cung mệnh, chủ tâm tình ác liệt, lưu nhật vưu chủ khắc ứng với; thảng sát kị hình trọng trọng, thì chủ có tranh đoạt, oan khuất vân vân.

Đương xui triền sự nghiệp cung cập cung tài bạch thì, thì nguyên nhân chính sự nghiệp hoặc tiền tài mà tâm tình đen tối ứ đọng.

Đương xui triền cung phúc đức, canh mỗi ngày đồng hóa kị, cự môn Hóa kị chính diệu, lại có lưu Hóa kị vọt lên, thì chủ tinh thần không hài lòng, nặng người vưu chủ ám trệ.

Tang Môn

Tang Môn là tuổi tiền thập nhị thần một trong. Đến đây tạp diệu ở an tinh thì, vĩnh viễn và bạch hổ tương đối, cũng vĩnh viễn và người đi viếng gặp gỡ, cho nên đương Tang Môn triền tiểu hạn, hoặc triền lưu niên cung mệnh, cung phụ mẫu, cung điền trạch là lúc, liền trở thành một khả năng có tang phục dự triệu. Lúc này liền hẳn là tường các cung viên tam phương tứ chính sở cùng sẽ chính diệu tinh hệ, cập phụ tá sát hóa chư diệu mà đề cử.

Có chút mệnh bàn, Tang Môn vĩnh viễn triền định tiểu hạn, giá nhưng phi suốt đời có tang phục dự triệu, khả năng chỉ đại biểu kỳ nhân chức nghiệp và hung tang hữu quan, như tấn nghi, bệnh viện nghi trượng nhân viên chờ.

Tang Môn không thích triền xương khúc, nhược lưu xương lưu khúc xung hội, thường thường tăng mạnh tang phục ý tứ hàm xúc. Xương khúc Hóa kị người canh xác thực.

Tang Môn người đi viếng gặp gỡ cung viên, tức tuổi phá sở triền cung viên, ở lưu nhật cung mệnh, sai ai ra trình diện xương khúc, hoặc sai ai ra trình diện sát kị, thì cai nhật có thể phải đi tham gia tấn lễ, hoặc xong thân hữu chết bệnh tin tức. Đến đây chinh nghiệm tương đương chuẩn xác.

Quán sách

Tuổi tiền quán sách, là tương đương trọng yếu tạp diệu, phàm phụ tá sát hóa chư diệu và quán sách đồng cung hoặc đối củng, đều có ý nghĩa thượng chuyển biến.

Đối cát diệu mà nói, phạm quán sách chủ đến trễ hoặc sơ xuất. Như tả phụ hữu bật phạm quán sách, chủ trợ lực phát sinh đến trễ, hoặc mong muốn trợ lực không được tới. Như xương khúc phạm quán sách, cũng phần kết thư đến trễ.

Đối hung diệu mà nói, phạm quán sách thường chủ thị phi kiện tụng. Như kình dương, thiên hình, quán sách, tức là quan phi tinh hệ kết cấu. Như kình dương, thiên nguyệt, quán sách, là một nhân bệnh bị buộc nằm trên giường dự triệu. Bởi vì … này thì quán sách cơ bản ý nghĩa là ở lại.

Quán sách trừ không thích nhập cung mệnh ngoại, cũng không ưa cư cung tài bạch. Mỗi khi vì tiền tài bất năng tự chủ, bị người kiềm chế dấu hiệu, nhưng nhập sự nghiệp cung, có lúc lại chủ dĩ hình pháp là chức nghiệp.

Lưu nhật phạm quán sách, thị sát kị hình diệu mà định, có hay không có quan phi. Có lúc cận vi khốn thang máy hoặc hậu nhân đến trễ hiện ra.

Quan phù

Quan phù cũng tuổi tiền thập nhị thần một trong. Cái gọi là quan phù, tức bằng người thời nay chỗ vị lệnh truy nã, lệnh cấm chế các loại, thuộc về quan tòa hình pháp công văn.

Đơn độc một viên quan phù, cũng không phát sinh tác dụng, duy quan phù tất và thái tuế (tuổi xây) cập bạch hổ ở tam hợp cung gặp gỡ, nhược quan phù cung viên có sát kị, và thái tuế cung viên sát kị tương trùng, thì vị của thái tuế phạm quan phù, ở thôi tiểu hạn, thường thường chủ quan phi, thị phi, hình pháp.

Quan phù nhược cấu thành quan phi hình pháp kết cấu, thì không thích hợp và Hỏa Tinh cùng độ, bằng không là được hỏa thôi quan phù, chủ hung sự thình lình xảy ra, có lúc mà lại là tai bay vạ gió.

Bất quá ở lưu ngày một rõ quan phù, nhược tuổi vận cát người, cho dù lưu nhật cung mệnh kết cấu ác liệt, cũng cận thủ phạm chính tiểu khuyết điểm nhận cáo phiếu, như bãi đậu xe trái lệ các loại. Nhưng như ở tiểu hạn gặp quan phù, tài tinh Hóa kị, thì là thị phi rủi ro hiện ra.

Tiểu hao tổn

Tuổi tiền thập nhị thần tiểu hao tổn và bác sĩ thập nhị thần tiểu hao tổn tương đối, cơ bản tính chất tương đồng, nhất là đương hai viên tiểu hao tổn tướng điệp là lúc, dễ dàng hơn hình thành vật bị mất dấu hiệu, và văn khúc Hóa kị cùng hội thì vưu xác thực.

Nhược tiểu hao tổn bất tương điệp, vật bị mất ý nghĩa, dĩ bác sĩ thập nhị thần là nặng hơn yếu. Ngoài ra, nó lại có nhân quan phi văn tự mà rủi ro tính chất, mà tuổi tiền thập nhị thần tiểu hao tổn, thì nhân và bệnh phù tương đối, sở dĩ nhân bệnh mà rủi ro ý nghĩa trọng đại. Dĩ thiên nguyệt cùng độ người canh xác thực.

Lưu nhật tiểu hao tổn ở mệnh, nguyên nhân chính bệnh khán bác sĩ, hoặc tiền thuốc men chi tiêu thất dự toán. Ví dụ như bác sĩ đơn thuốc dụng tố nhung chờ trân quý dược vật các loại.

Có lúc tiểu hao tổn hội đào hoa vu lưu nhật nguyên nhân chính và khác giới giao du mà tăng chi tiêu, sai ai ra trình diện phỉ liêm người vưu xác thực.

Nói ngắn lại, tiểu hao tổn rủi ro, đa số vượt qua dự toán.

Tuổi phá (đại hao)

Tuổi tiền thập nhị thần trung tâm tuổi phá, vĩnh viễn và thái tuế đối trùng, cũng vĩnh viễn và Tang Môn, người đi viếng gặp gỡ. Tam phương tứ chính sở hội tính chất sao chất hung ác, bởi vậy tuổi phá liền tự thành hung diệu. Tục ngữ cái gọi là phạm thái tuế, tức là đến đây diệu.

Sở dĩ tuổi phá không thích hợp cùng trời hình cập lưu dương cùng độ, bằng không tức dễ phạm quan phi khẩu thiệt. Như rơi vào lưu niên cung mệnh, tiểu hạn, giai chủ khắc ứng với. Cũng không nên rơi cung tài bạch, nhược và vũ khúc cùng độ, lại có hỏa linh, thì nguyên nhân chính tài mà phát sinh trọng đại tranh chấp.

Tuổi phá ở thì ra là tinh bàn trung tâm, tác dụng không lớn, bởi vì nó chỉ ở lưu niên phát sinh khắc ứng với. Nhưng nếu lưu niên tuổi phá xung nguyên cục tuổi phá, liền chủ tính chất tăng mạnh.

Nhược tuổi lụi bại ở cung phụ mẫu, có xương khúc Hóa kị, chính diệu tổ hợp vừa không được cát, thì phòng có đồ tang, đến đây dĩ Tang Môn, người đi viếng gặp gỡ của cho nên nhĩ. Nhưng mà đến đây hạng khắc ứng với lại chỉ có thể tham khảo, bởi vì quyết định đồ tang không thể chỉ bằng vào đến đây diệu, tác dụng của nó chỉ là tăng mạnh.

Long đức

Long đức là tuổi tiền thập nhị thần một trong. Nó cùng trời đức, nguyệt đức hợp xưng là tam đức diệu, vừa mới có thể hóa giải tương tiền thập nhị thần kiếp sát, tai sát, thiên sát cái gọi là tam sát của hung. Long đức sở tối năng lực hóa giải người, thì là kiếp sát mang đến không rõ. Để cho kiếp sát mang tới đau buồn âm thầm hóa giải vu vô hình, hoặc chí ít cũng có thể đem sự tình giảm bớt.

Long đức cũng có thể hóa giải quan phi kiện tụng. Cho nên khi long đức và tấu thư cùng độ, hoặc và giải thần, mui xe cùng độ là lúc, đối quan tòa bang trợ, thường năng lực xuất hồ ý liêu ở ngoài. Cho dù chính diệu tinh hệ ác liệt, chí ít cũng có thể giảm bớt, hoặc tương sự kiện kéo dài.

Nhưng mà ngoại trừ hóa giải hung sự ở ngoài, long đức cũng không tích cực tác dụng, bất năng mang đến đặc thù vui mừng. Cũng có thể thuyết, nó chỉ là tiêu tai giải nạn tinh diệu, may mà chính là, đến đây tinh xuất hiện cũng không nhất định mang đến tai nạn, cân thiên lương tiêu mất tính chất bất đồng.

Long đức cùng trời thọ đồng cung cũng có thể giải trừ bệnh.

Bạch hổ

Tuổi tiền thập nhị thần trung tâm bạch hổ, vĩnh viễn và Tang Môn tương đối, lại cùng quan phù gặp gỡ, sở hội hợp người đều vì hung diệu, bởi vậy chủ tang bệnh, quan phi.

Lưu niên tiểu hạn cập lục thân cung độ không thích hợp và bạch hổ cùng triền, nhược sai ai ra trình diện lưu sát, thì chủ khắc ứng với, cần phải tường chính diệu tinh hệ, mà định kỳ vi quan phi ức là tang phục.

Bởi vậy bạch hổ không thích cùng thiên hình, lưu dương cùng độ; cũng không thích cùng thiên nguyệt cùng độ. Hai người vưu ngại và vũ khúc Hóa kị cùng triền, người trước nguyên nhân chính việc quan rủi ro, người sau thì chủ có triền thân bệnh kín. Thảng lưu niên bạch hổ nhập thiên thương thiên khiến cho giáp địa, thì nhất là hung nguy. Như thế tinh diệu không thích hợp nhập tiểu hạn, cũng không nên nhập lưu niên cung mệnh.

Bạch hổ cùng trời diêu cùng độ, thì không thích hợp canh triền Thiên phủ, bằng không tức có thể đem Thiên phủ tính chất phá hư. Nhược nguyên cục tinh hệ trình đến đây kết cấu, mặc dù sai ai ra trình diện lộc cũng chủ khiếm đôn hậu.

Bạch hổ của ách, mừng nhất thanh long cầu an.

Thiên đức

Tuổi tiền thập nhị thần trung tâm thiên đức, và cân năm chi khởi thiên đức, trên thực tế đồng chúc nhất thần, chỉ là tuổi ngày hôm trước đức cân lưu niên thái tuế khởi tinh, năm chi thiên đức thì cân năm sinh thái tuế khởi tinh, phân biệt chỉ là như vậy.

Bởi vậy kỳ thực có thể giản đơn một điểm, bả tuổi ngày hôm trước đức coi như hàng năm lưu động tinh diệu, và lưu dương đà cùng cấp nhất tính chất đối đãi.

Đương lưu niên tuổi ngày hôm trước đức và năm sinh thiên đức cùng độ hoặc đối củng thì, có thể phát huy giác đại lực lượng. Tình hình như thế, mỗi lục năm tất phát sinh một lần (như sống ở tử năm người, phùng tử, ngọ năm tất sai ai ra trình diện điệp thiên đức), giả như tinh diệu may mắn, tự có tương đương tác dụng. Tục truyện thuộc thử người đó thử năm đi vận, thuộc bò người đó bò năm đi vận, có bao nhiêu căn cứ, tức ở chỗ đến đây năm điệp thiên đức, kiêm thả cũng tất vu tam hợp cung hội tướng điệp nguyệt đức. Thiên đức nguyệt đức gặp gỡ, có hóa giải hung nguy lực lượng.

Thiên đức ưa hội khôi việt, chủ hóa giải lực lượng đến từ trưởng bối.

Người đi viếng

Người đi viếng là tuổi tiền thập nhị thần trọng yếu tạp diệu một trong, nó vĩnh và quan phù tương trùng, và tuổi phá cập Tang Môn gặp gỡ. Nhất là và Tang Môn gặp gỡ cái này đặc thù, liền khiến cho Tang Môn người đi viếng trở thành một đối vĩnh tướng nương theo tinh diệu, tự đường đại một thời kỳ nào đó trở về sau, tinh gia gần làm là sai ai ra trình diện đồ tang tượng trưng.

Dĩ lưu niên cung mệnh làm cơ chuẩn, người đi viếng vĩnh viễn ở thái tuế hậu nhị vị, tức vĩnh ở cung phu thê, Tang Môn vĩnh viễn ở thái tuế tiền nhị vị, tức vĩnh viễn ở cung phúc đức, sở dĩ ở suy đoán thượng ý nghĩa không lớn. Cận ở tiểu hạn sai ai ra trình diện Tang Môn người đi viếng, hoặc lưu niên lục thân cung độ sai ai ra trình diện Tang Môn người đi viếng, đồng thời ở đây cung hạn có lưu xương lưu khúc hội hợp hoặc cùng độ, kiêm thả có lưu sát xung hội, sau đó thủy chủ khắc ứng với.

Ở suy tính lưu nhật thì, sai ai ra trình diện người đi viếng ở lưu nhật cung mệnh, thường thường chích chủ đi lên nhà tang lễ phúng, nhưng dồn tống nghiễn nghi.

Là cho nên sai ai ra trình diện người đi viếng lâm mệnh, bất khả mạo muội thôi là mặc tang phục.

Bệnh phù

Bác sĩ thập nhị thần có bệnh phù, tuổi tiền thập nhị thần cũng có bệnh phù, lưỡng khỏa bệnh phù trên cơ bản đồng nhất tính chất, nhưng ở khắc ứng với thượng lại vẫn đang có phần biệt.

Bác sĩ bệnh phù để mà suy đoán lưu niên, không thích rơi lưu niên cung mệnh cập cung tật ách, bằng không chủ bệnh; cũng không ưa rơi cung tài bạch, bằng không nguyên nhân chính bệnh mà tổn hại tài.

Nhưng tuổi tiền bệnh phù thì vĩnh viễn triền độ lưu niên huynh đệ cung, cho nên chỉ có ở suy tính lưu nguyệt, lưu nhật thì thủy chủ khắc ứng với. Tức đương lưu nguyệt cung mệnh (nhất là lưu nhật cung mệnh) triền tuổi tiền bệnh phù, đoạn thời kỳ này thủy chủ sinh bệnh. Nhược bác sĩ bệnh phù tướng điệp, thì vưu chủ khắc ứng với, bệnh tình cũng sảo nghiêm trọng.

Bệnh phù rơi cung tài bạch, nguyên nhân chính bệnh mà dùng tiền. Nguyên cục thấy vậy, nhưng có sát kị cùng hội, mỗi ngày nguyệt, thì tất mắc có mạn tính tật bệnh. May mà bệnh phù sở sanh, hóa phí không lớn mà thôi. Sở dĩ bệnh phù và tiểu hao tổn vĩnh viễn xung hội.

Đeo sao

Đeo sao là đẩu số trung tướng tiền thập nhị thần đứng đầu. Cái gọi là tương tiền, tức là thập nhị thần do đeo sao khởi, lần lượt thuận kim đồng hồ phương hướng, sắp hàng ở nó trước mặt của.

Đeo sao cơ bản tính chất, là đại diện lực lượng, hơn nữa còn là khuynh hướng tốt lực lượng.

Thí dụ như thuyết, cùng ngày khôi thiên việt và đeo sao cùng độ thì, thu được cơ hội lực lượng hội tăng, dồn sẽ không như quảng phủ nói nói, bắt được lộc cũng không hiểu cởi sừng. Đương tả phụ hữu bật và đeo sao cùng độ thì, thì đại diện trợ lực tăng cường, hơn nữa tới trực tiếp.

Nhưng khi thiên hình, đại hao và đeo sao cùng độ thì, thì đeo sao cũng không tăng hình hao tổn lực lượng, thế nhưng cũng không có thể đem hình hao tổn tính chất hóa giải. Sở dĩ có thể coi như là trung tính phản ứng.

Đeo sao mừng nhất và tử vi cùng độ, có thể giúp tử vi phát huy kỳ lĩnh đạo lực. Nhưng nếu và thái dương cùng độ thì, thì mặc dù tăng kỳ quang thải, duy lại dễ biến thành ưa ra phong đầu.

Phàn yên

Phàn yên là đẩu số tương tiền thập nhị thần một trong. Nó có lượng nặng cơ bản ý nghĩa.

Đệ nhất, phàn yên là liễn hưng một trong, chủ tăng thanh thế, và tai thai, bát tọa có ngang hàng ý nghĩa, chỉ bất quá phàn yên có lưu niên phàn yên, hàng năm nhập bất đồng cung thứ, mà tai thai bát tọa thì vĩnh viễn ở nhất cố định cung viên bất động, bởi vậy tai thai bát tọa sở tăng thanh thế thuộc về cả đời, lưu niên phàn yên gia tăng thanh thế thì cận được một năm.

Đệ nhị, do kể trên ý nghĩa nghĩa rộng, có thể lý giải là nổi tiếng. Nhưng giá nổi tiếng lại bởi cận quý mà đến. Thí dụ như thuyết, bồi yếu nhân nhất tề lên ti vi, tuy rằng chích thuộc phối hợp diễn, nhưng biết độ lại bởi vậy tăng.

Sở dĩ phàn yên mừng nhất cùng trời khôi thiên việt hội, đương cung mệnh vô khôi việt thì, nếu có phàn yên cùng độ, ở một ít dưới tình huống cũng chủ được quý nhân trông nom, chỉ bất quá đoạt được kết quả có hoa không quả, thuộc loại nhất thời hư vinh người khá nhiều.

Tuổi dịch

Tuổi dịch là tiền thập nhị thần một trong. Nó tức là lưu niên thiên mã. Bởi vậy nó sở biểu chinh ý nghĩa, cũng cân thiên mã hoàn toàn tương đồng.

Đương lưu niên lộc tồn hoặc lưu niên hóa lộc và tuổi dịch cùng độ thì, cũng trở thành lộc mã cùng bôn ba của cục. Ở cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, cung thiên di, giai chủ tiến tài.

Nhưng nếu lưu niên tuổi dịch và nguyên cục lộc tồn cùng độ thì, thì không dậy nổi lộc mã cùng bôn ba tác dụng. Trừ phi ở đối cung có lưu lộc vọt lên. Đại vận vô tuổi dịch danh xưng là, nhưng có đại vận lưu mã, nó nhưng có thể cân lưu niên lộc tồn khởi lộc mã cùng bôn ba của hiệu.

Nhược nguyên cục thiên mã và đại vận thiên mã cùng độ hoặc tương trùng, hoặc giả đại vận thiên mã và tuổi dịch tương trùng, thì là động tượng biểu chinh, chủ là năm có khá lâu thời kì, hoặc giác viễn lộ trình lữ hành, hoặc thiên động thường xuyên. Tình hình như thế, đương lưu niên cung phúc đức gặp phải thì, cũng chủ có đồng dạng khắc ứng với.

Hơi thở thần

Hơi thở thần là đẩu số tương tiền thập nhị thần một trong. Nó ý nghĩa là khuyết thiếu bốc đồng.

Đương hơi thở thần bị vây cung phúc đức thì, thường thường liền biểu chinh là tiêu cực, có lẽ thích mọi việc hướng bi quan, thất bại mặt trái thiết tưởng, hơn nữa bởi vì có loại này thiết tưởng, liền dễ không chịu tác bất luận cái gì nỗ lực.

Hơi thở thần không thích nhất thiên cơ cùng độ. Vô luận ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, cũng dễ dàng phát triển trở thành thiển thường triếp chỉ tính cách. Đối bất cứ chuyện gì nghiệp đều có hứng thú, nhưng thậm chí không môn, liền cảm giác trắc trở mà buông tha.

Duy thiên lương và hơi thở thần cùng độ thì, nhưng có thể tương thiên lương nguyên tắc tính giảm bớt, trở nên hiền hoà. Ở ngọ vị lưỡng cung thì nhất là như vậy.

Hơi thở thần và Hàm trì cùng độ, lại biểu hiện là tùy tiện, bởi vậy rất dễ tiếp thu tình cảm phương diện số phận an bài. Nữ mệnh cung phúc đức nhìn thấy tình hình như thế, hẳn là chú ý tăng mạnh ý chí của mình.

Mui xe

Tử vi đẩu số có cư năm sinh năm chi an tinh mui xe, cũng có hàng năm án đeo sao lần lượt an tinh mui xe, người trước có thể coi là năm sinh mui xe, người sau có thể coi là lưu niên mui xe. Đến đây hai sao cơ bản tính chất hoàn toàn tương đồng, nhưng ở thực tế suy tính ứng dụng thượng, thì thượng có một chút phân biệt.

Thí dụ như thuyết, cung mệnh và mui xe cùng độ, chủ một thân hảo tôn giáo, triết lý, sai ai ra trình diện sát mà vô khoa văn chư diệu, thì khả năng chuyển hóa thành ham thần bí sự vật. Nhưng lưu niên cung mệnh sai ai ra trình diện lưu niên mui xe, thì không thể nói một thân bỗng nhiên ở một năm này ham tôn giáo triết học. Đáo năm thứ hai rồi lại tương giá ham buông tha.

Bởi vậy, lưu niên mui xe ở cung mệnh thì, sở biểu chinh, chủ yếu dù cho hóa giải tai nạn lực lượng. Loại này hóa giải, chỉ do cá nhân ý chí phát huy, thường thường không giả ngoại lực. Nhưng thế tục lại thường tương cá nhân ý chí phát huy lực lượng coi là lực lượng thần bí, giá tức là vu thuật các loại.

Kiếp sát

Đẩu số kiếp sát có nhị, nhấn một cái năm chi an tinh, nhấn một cái lưu niên đeo sao an tinh. Trên thực tế bọn họ tính chất hoàn toàn tương đồng, chỉ là người sau có thể coi là lưu niên kiếp sát mà thôi.

Ở suy tính lưu niên vận trình thì, kiếp sát tác dụng có lúc tương đương trọng yếu. Hỏa linh hoặc thiên không cướp và kiếp sát cùng triền, nhược ở cung mệnh, thường thường chủ thụ tiểu nhân bác khắc. Loại này bác khắc mà lại thì dễ kẻ khác chịu đủ tinh thần áp lực, cũng không phải đơn thuần tổn thất.

Chẳng hạn như, vật bị mất hoặc bị bát thiết, không có tinh thần áp lực; nhưng thụ vơ vét tài sản, dù cho có tinh thần áp lực tổn thất.

Đương ở cung tật ách thì, sở sanh bệnh hoạn liền cũng có tinh thần áp lực. Ở lưu niên, có lúc thuộc loại một hồi sợ bóng sợ gió, chỉ là ở kiểm tra cập chẩn đoán bệnh trong quá trình đương sự chịu tinh thần áp lực lại tương đương nặng. Ở lưu nguyệt, lưu nhật suy tính thì, canh cần phải chú ý đến đây hạng chinh nghiệm, bởi vậy có thể nói, lưu niên kiếp sát và năm sinh kiếp sát trọng yếu bất đồng biểu chinh, dù cho ở chỗ tinh thần áp lực phương diện.

Tai sát

Tương tiền thập nhị thần tai sát, là tương đối trọng yếu tạp diệu, nó cơ bản tính chất là tai nạn, có lúc mà lại đái hung hiểm tính chất, cho nên phải kiểm tra kỳ đồng cung tinh diệu, mà suy đoán nó trình độ hung hiểm.

Tai sát vĩnh viễn ở tử ngọ mão dậu cung. Giả như tắm rửa cùng triền, lại thấy đào hoa, hoặc sai ai ra trình diện xương khúc Hóa kị, đương lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật sát kị xung hội thì, thường thường nguyên nhân chính khác giới mà nhạ tai nạn. Có lúc tình hình này có chút gián tiếp, ví dụ như và bạn gái ước hội, cho nên bị người giết tử các loại.

Tai sát ở cung tật ách hoặc cung mệnh, và chủ tật bệnh tinh hệ phối hợp, thường thường hội làm sâu sắc tật bệnh hung hiểm, ví dụ như giải phẫu sai lầm, cần thi giải phẫu các loại.

Đại thể mà nói, tai sát mang đến tai nạn, đa thuộc về họa vô đơn chí. Cho nên thì ra là tinh diệu cát tường, đến đây tinh diệu liền căn bản không có tác dụng.

Thiên sát

Tương tiền thập nhị thần trung tâm thiên sát, vừa cùng trời đức có tương đối ý nghĩa. Thiên đức chỉ trợ lực hoặc hóa giải lực lượng đến từ bậc cha chú, hoặc đến từ người lảnh đạo trực tiếp, mà thiên sát thì và bậc cha chú hoặc thủ trưởng có gây trở ngại đến nỗi tổn hại.

Sở dĩ thiên sát tối không thích hợp nhập cung phụ mẫu. Đương lưu niên cung phụ mẫu mỗi ngày sát, đến đây năm liền ứng với chú ý và bậc cha chú hoặc thủ trưởng quan hệ. Bất quá loại này gây trở ngại có lúc rất khó bằng nhất đã lực lượng tránh cho, ví dụ như luôn luôn dựa vào là chỗ dựa vững chắc hậu trường bỗng nhiên biến thành băng sơn, tự thân khó bảo toàn, loại này liên lụy, liền phi đương sự có khả năng vãn hồi, chỉ có thể trước đó có chuẩn bị tâm lý, tận lực giảm bớt lâm sự chu trương.

Nếu không có sát kị xung hội, thì thiên sát tính chất cũng có thể tương đương ôn hòa. Ví dụ như ở lưu nguyệt, lưu nhật, cung phụ mẫu hoặc cung mệnh mỗi ngày sát, khả năng chỉ là bởi vì ở mãi nhất kiện lễ vật đưa cho thủ trưởng hoặc bạn của cha (hoặc phụ mẫu) mà yếu thu xếp khoản tiền.

Chỉ bối

Chỉ bối cũng tương tiền thập nhị thần một trong. Nó cơ bản tính chất, đã ở tên gọi thượng hoàn toàn hiện ra. Cái gọi là chỉ bối, tức là phía sau bị người nghị luận.

Dựa vào Trung Châu phái truyền lại, nhược chỉ bối và khoa văn chư diệu cùng độ là lúc, còn lại là danh biện pháp hay báng, tài biện pháp hay đố hiện tượng. Cho nên và phỉ liêm có bản chất phân biệt. Phỉ liêm mang đến phỉ báng, là thuộc thêm mắm dặm muối, đa thuộc hành sự bị người hiểu lầm.

Nhược chỉ bối và phỉ liêm cùng độ, thì bởi đây đó ảnh hưởng lẫn nhau, bị người mặt trái thị phi tính chất, cùng với trình độ đều có so sánh phôi khuynh hướng, thường thường tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể để cho tự nhiên. Đặc biệt thiên cơ hóa khoa thì, tình hình canh thuộc như vậy. Duy nhược thiên lương hóa lộc, sai ai ra trình diện chỉ bối cùng độ, là một không từ thủ đoạn để cầu tài dấu hiệu.

Chỉ bối xuất hiện vu cung mệnh thì, tính chất cố như trên thuật, kỳ thực cũng bất lợi cho cung Nô bộc cập huynh đệ cung, chủ thị phi dao trác xuất phát từ thuộc hạ hoặc ngang hàng.

Hàm trì

Tương tiền thập nhị thần Hàm trì, và cư năm sinh năm chi Hàm trì, kỳ thực nhị mà nhất, một … mà … Nhị, tính chất thượng cũng không khác gì là. Duy nhất phân biệt, tức dựa vào đeo sao lên Hàm trì, có thể coi là lưu niên Hàm trì.

Lưu niên Hàm trì và năm sinh Hàm trì tướng điệp, tuy rằng tính chất hơi tăng mạnh, nhưng khi lưu niên Hàm trì điệp lưu niên đại hao, hoặc hai người đối củng là lúc, nhân sắc trêu chọc thị phi làm phức tạp hiện tượng càng thêm nghiêm trọng.

Hàm trì cũng không thích cùng tắm rửa cùng độ, cũng nguyên nhân chính sắc tổn hại. Canh ngại và thành hiện lên thủy đào hoa cách cục tham lang cùng độ. Nhưng tình hình như thế, chỉ có ở lưu niên hoặc đại vận phát sinh, nguyên cục tinh bàn thì không thể nào năng lực xuất hiện. Cho nên trong lúc lưu niên đại vận, vụ phải cẩn thận, thường thường có thể để tránh cho.

Ở lưu niên, Hàm trì không thích cùng vũ khúc Hóa kị ở chung cung phu thê, sảo sai ai ra trình diện sát, nhất là xung hội xương khúc Hóa kị, tức có phối ngẫu bất trung khả năng. Duy nhưng cần phải tường nguyên cục cung phu thê bản chất mà định.

Nguyệt sát

Tương tiền thập nhị thần nguyệt sát, cũng vừa và nguyệt đức có tương đối ý nghĩa, như nhau thiên sát cùng trời đức.

Nguyệt sát mang đến tai ách, có âm tính bản chất, cách cũ chủ và nữ tính thân thuộc hữu quan. Đến đây diệu nhập cung phụ mẫu, chủ mẫu thị có tai nạn, hoặc vì mình mang đến ngại phương. Nhập cung phu thê chủ thê tử, nhập cung tử nữ thì là nữ nhi.

Nhưng chính như thiên sát như nhau, phải sai ai ra trình diện sát kị chư diệu xung hội, sau đó tính chất thủy giác nghiêm trọng, nếu không có sát diệu, thì kỳ ngại phương thường thường thập phần ôn hòa, ví dụ như là nữ nhi bài vở và bài tập đam ưu, làm vợ gia sự hao tổn tinh thần các loại.

Duy nguyệt sát nhược ở cung tật ách, thì cũng chủ có bề ngoài khó có thể quan sát lấy được tật bệnh (đến đây tức cái gọi là âm tính). Duy nếu không có sát kị, tính chất cũng rất ôn hòa, như nhỏ nhẹ phong thấp, phi văn chứng, đau thần kinh các loại, cũng không nhất định chỉ nghiêm trọng tật bệnh.

Nguyệt sát và văn khúc Hóa kị cùng độ, sai ai ra trình diện sát kị, cũng chủ sắc họa.

Vong thần

Tương tiền thập nhị thần vong thần, cơ bản tính chất là hết ý lực phá hoại, hoặc hết ý tài lộc tổn hao. Cái gọi là ngoài ý muốn, tức xuất hồ ý liêu ở ngoài, cũng không chỉ thương vong ngoài ý muốn. Ví dụ như sự tình vốn có tiến hành được tương đương thuận lợi, đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh, giá tức là hết ý lực phá hoại; nếu như đánh rơi tiền tài, giá tức là hết ý tài lộc tổn hao.

Vong thần nhất định ở dần thân tị hợi tứ cung viên, bởi vậy mới có thể cùng trời mã cùng độ, thảng lại thấy sát, thì chủ mọi việc bôn ba cố sức, đa hư ít thực. Cho dù thành lộc mã cùng bôn ba của cục người, cũng đã bị tương đương ảnh hưởng.

Đại thể mà nói, vong thần của vong, hệ mất ý, sở dĩ có thể dẫn thân là lãng phí. Nhược vong thần và hình hao tổn đan xen, vô luận ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, giai chủ một thân làm việc di động xa. Lại càng không nên và thiên không cướp cùng độ, thì càng thêm gia kỳ hư hao tổn lãng phí trình độ. Sở dĩ lưu ngày một rõ vong thần, chích chủ có không cần thiết chi.

Tứ hóa

Tử vi đẩu số có tứ khỏa hóa tinh, tức hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị.

Giá tứ khỏa hóa tinh, có thể nói là suy đoán đẩu số then chốt. Cùng là nhất cái mặt trời, cho dù bị vây đồng nhất cung viên, đương kỳ hóa lộc là lúc, tính chất liền cùng hóa quyền bất đồng; thái dương hóa quyền cũng không giống với thái dương hóa khoa, ba người cũng đương nhiên là có biệt vu thái dương hóa thành sao Hóa kỵ tính chất. Ngoài ra, bất luận cái gì tứ hóa thái dương, kỳ cơ bản tính chất cũng không giống với vô bất kỳ biến hóa nào thái dương.

Tinh bàn bản thân có tứ khỏa hóa diệu, đại hạn cũng căn cứ can cung có thứ tư hóa diệu; lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, cũng các cư bản thân Thiên can, các hữu thứ tư hóa diệu, những … này hóa diệu hội hợp, liền khiến cho toàn bộ tinh bàn khởi liễu thuộc về biến hóa, bởi vậy là được suy đoán có cái gì tính chất sự tình sẽ phát sinh.

Sở dĩ ở suy đoán đẩu số thì, phải lưu ý tứ hóa tính chất, cùng với hóa tinh hội hợp thì đưa tới cơ bản phản ứng.

Bởi tứ hóa diệu có nguyên cục, đại hạn, lưu niên —— phân biệt, ở ứng dụng thì, liền nên biết như thế nào tìm ra trọng điểm.

Nguyên lai tinh bàn trung tâm tứ hóa diệu là căn cứ năm sinh năm làm lên tinh, có thể nói, đối con người khi còn sống đều có ảnh hưởng, cho nên có thể xưng là cơ bản tứ hóa.

Ở suy đoán con người khi còn sống hoặc kỳ mười hai cung viên bản chất thì, phải chú ý tứ hóa diệu bản chất, rất nhiều chuyện cũng có thể bởi vậy quyết định.

Nhưng ở suy đoán đại hạn thì, mười năm trung tâm hưu cữu, trên căn bản là do đại hạn tứ hóa quyết định, cơ bản tứ hóa thì chích có ảnh hưởng lực mà thôi.

Ở suy đoán lưu niên thì, khởi chủ yếu tác dụng chính là lưu niên tứ hóa; đại hạn tứ hóa có ảnh hưởng, mà cơ bản tứ hóa thì căn bản không cần để ý tới, trừ phi có lưu niên hoặc đại hạn hóa tinh xung hội, thì đương thị kỳ trùng hội hình thành tính chất, để mà quyết định lưu niên cát hung hưu cữu.

Các tổ sao Tứ hóa hội hợp, tính chất biến hóa được tối kịch liệt, là cùng một sao diệu tác bất đồng biến hóa. Ví dụ như, thái dương vốn có hóa thành lộc tinh, nhưng ở đại hạn thì lại Hóa kị, lúc này, liền hình thành ký phi hóa lộc, vừa phi Hóa kị tính chất. Phải hiểu điểm này, có thể dùng một câu khái quát, hóa lộc thái dương biến thành Hóa kị, như vậy là được hóa phồn là giản, dễ nắm giữ giá phức tạp tính yếu điểm.

Một loại khác tình huống là, lưỡng khỏa bất đồng tinh diệu và đồng nhất hóa tinh, mà lại đây đó cùng hội. Như nguyên cục thái dương hóa lộc, đại hạn thì Thái âm hóa lộc, đây đó ở tam phương tứ chính gặp gỡ, như vậy liền cũng hình thành nhất đặc thù tính chất, bất đồng thái dương hóa lộc, cũng không cùng đơn thuần Thái âm hóa lộc. Phải hiểu giá tính chất đặc biệt, cũng không phương dụng một câu khái quát: Thụ thái dương hóa lộc ảnh hưởng Thái âm, cũng biến thành hóa lộc.

Năng lực như vậy khái quát, liền tới ít có thể nắm giữ một ít đặc tính.

Hóa lộc

Hóa lộc là tử vi đẩu số trung tâm trọng yếu tài tinh. Vô luận viên kia chính diệu hóa lộc, đều có chứa tài lộc tính chất, chỉ vì chính diệu bản chất bất đồng, cũng hình thành tài tính chất bất đồng mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, chủ tài lộc tính chất bất biến.

Chỉ là một viên hóa lộc, sở khởi tác dụng không lớn, nhân vì tiền tài phải lưu thông, sau đó thủy chủ tài vận thịnh vượng. Là cho nên ở thì ra là tinh bàn trung tâm, liền ưa hóa lộc và lộc tồn cùng độ, hoặc hai người đối củng, không phải cũng phải ở tam phương gặp gỡ, sau đó thủy khởi lưu thông tác dụng. Tình hình như thế, thông thường xưng là điệp lộc.

Đại hạn chính diệu hóa lộc, đương nhiên mừng nhất và đại hạn lộc tồn cùng hội; như và nguyên cục hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hội, cũng điệp lộc, thông thường cũng tài vận tràn đầy hiện ra.

Hóa lộc chủ tiến tài, lại không nhất định chủ tài bạch có thể tích súc. Hơn nữa tiến tài trình độ, cùng với có thể không chứa đựng, thì chủ yếu do hóa lộc chính diệu tính chất suy đoán.

Hóa quyền

Đẩu số trung tâm quyền tinh, kỳ tính chất có thể hiểu thành quyền lực, bởi vậy liền cũng năng lực dẫn thân là địa vị. Bởi vì tình hình chung hạ, chỉ có thể tiên có địa vị sau đó có quyền lực.

Cũng ưa lưỡng khỏa quyền số tử vi gặp, ví dụ như lưu niên thái dương hóa quyền, ở tam phương tứ đang cùng cự môn hóa quyền cùng hội, thì đến đây thái dương hóa quyền, ngoại trừ hình thành một loại khác tính chất đặc biệt ở ngoài, quyền lực trình độ cũng có thể tăng.

Nhưng mà ngoại trừ quyền lực còn có một loại tính chất, tức tăng hóa quyền chính diệu tính tích cực và ổn định tính. Ví dụ như thiên cơ vốn có không ổn định, nhưng hóa quyền lúc, kỳ rung chuyển là được giảm bớt, hơn nữa có thể biến thành linh hoạt phát huy.

Quyền tinh cũng lợi cho kế hoạch, quản lý.

Và khoa văn chư diệu cùng hội, biểu chinh địa vị cùng danh vọng hỗ trợ lẫn nhau; và lộc tinh cùng hội, thì biểu chinh là tài phúc và địa vị hỗ trợ lẫn nhau. Nhược quyền tinh và sao Hóa kỵ cùng hội, thì là nhân quyền lực mà chiêu đố kỵ, cản trở.

Hóa khoa

Đẩu số trung tâm hóa khoa, cơ bản tính chất vì danh dự cập danh vọng, mà danh dự danh vọng tính chất, thì do hóa khoa tinh diệu bản chất quyết định.

Từ trước xã hội nặng công danh, sở dĩ mừng nhất văn xương văn khúc hóa khoa. Là vì khoa văn cùng hội, chủ đăng đệ trạc giáp. Hiện nay là thương nghiệp xã hội, bởi vậy không cần nhất định phải văn tinh hóa khoa, mà lại thường thường ưa tài tinh hóa khoa, như Thái âm hóa khoa, vũ khúc hóa khoa, Thiên phủ hóa khoa các loại. Mà lại kỳ nhân danh vọng, thường thường hoàn bỉ văn tinh hóa khoa người muốn tới được đại. Đây là bởi vì xã hội bản chất bất đồng của cho nên.

Nhưng có lúc hóa khoa, nhưng chỉ là trong lòng thỏa mãn, hoặc sản sinh cảm giác tự hào. Tịnh không có nghĩa là chính đương sự thụ người khác tôn sùng. Giá ở lưu niên, lưu nguyệt suy đoán thì, vưu cần phải chú ý loại này tính chất, bất khả giống nhau coi là danh vọng cập danh dự.

Hóa khoa cũng có thể dẫn thân là đường hoàng, sở dĩ tối úy và sao Hóa kỵ xung hội, thì có thể là bởi vì đường hoàng mà trở ngại, cũng có thể là chuyện ác truyện thiên lý tính chất.

Hóa kị

Đẩu số trung tâm Hóa kị, phi thường phức tạp, đại thể mà nói, là phát huy Hóa kị tinh diệu bản chất ác liệt nhất một mặt.

Bất luận cái gì tinh diệu, vô toàn thiện cũng không toàn bộ ác, chính như một đôi tay, có bàn tay cũng có mu bàn tay. Hóa kị thì là kỳ ác tính biểu lộ.

Ví dụ như thái dương thiện tính, là vui vui mừng chăm sóc người khác, nhưng ác tính còn lại là ra phong đầu, đương thái dương Hóa kị là lúc, dù cho nhân ra phong đầu mà chiêu đố kỵ. Đến đây cận cô lập thái dương một sao mà nói, ở thực tế suy đoán thì, thì ứng với thị chỉnh cái tinh hệ mà nói.

Sở dĩ Hóa kị biểu hiện ra tính chất, đại thể thượng có thể đề cử là ngăn trở, cản trở, nghi kị, thị phi, mất, như là dĩ loại không rõ.

Có lúc Hóa kị sở biểu chinh, cận vi chính đương sự nội tâm cảm thụ. Ví dụ như thiên đồng Hóa kị, giống nhau là bận rộn phí công, ở bên trong mắt người còn có thể năng lực cho rằng là năng lực người làm phiền. Sở dĩ Hóa kị cũng không nhất định khiến cho gặp gỡ thượng ác tính cải biến.

Liêm trinh hóa lộc (giáp)

Liêm trinh cơ bản tính chất, có tình cảm và lý trí xung đột màu sắc. Và phá quân so sánh với, liêm trinh so sánh có tình cảm, và tham lang so sánh với, liêm trinh vừa so sánh có lý trí.

Cho nên khi liêm trinh hóa lộc là lúc, liền cần xem nó hội hợp một ít gì tinh diệu, là tăng mạnh kỳ tình cảm, hay là tăng mạnh kỳ lý trí, sau đó thủy năng lực chỉnh lý kỳ tính chất. Thí dụ như thuyết, liêm trinh và khoa văn chư diệu cập đào hoa chư diệu cùng hội, thì tình cảm màu sắc tăng; và phụ bật, hỏa linh cùng độ, thì trái lại tăng kỳ lý trí.

Nói chung, liêm trinh hóa lộc đại lợi tiến tài, đái tình cảm màu sắc, tuy rằng tích tài so sánh nan, nhưng dễ danh lợi song thu vào; đái lý trí màu sắc người, tiến tài phải vận dụng thủ đoạn, hơn nữa đơn thuần chủ lợi mà không chủ danh.

Sở dĩ, liêm trinh hóa lộc ưa ở cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, nhược ở cung phúc đức, thì cận có thể là truy cầu sinh hoạt hưởng thụ, cũng không chủ một thân có thể thành phú.

Phía trước thuyết, liêm trinh hóa lộc, đại thể chủ tiến tài, nhưng khi liêm trinh lạc hãm là lúc, tuy rằng hóa lộc, cũng không nên canh sai ai ra trình diện sát hao tổn thiên không cướp, bằng không liền chủ trái lại là tài bạch sở luy. Ví dụ như có vài người, một ngày thu nhập đột nhiên tăng lên, liền sa vào vu tửu sắc tài vận bẩy rập, cho nên dẫn đến rủi ro, đến đây tức là đồng loạt.

Liêm trinh hóa lộc cũng không nên rơi cung tật ách, liêm trinh chủ bệnh phổi, cũng chủ bệnh thận, hóa lộc là lúc, dễ nhân tâm thận không giao mà dồn ảnh hưởng hệ thần kinh, tuần hoàn khí quan; cũng dễ nhân hỏa khắc kim, mà dồn ảnh hưởng hệ hô hấp, gián tiếp ảnh hưởng tiêu hóa khí quan. Đến đây giai nhu tỉ mỉ xác thực tế tinh diệu tổ hợp, mà chỉnh lý kỳ cụ thể ảnh hưởng.

Nhưng liêm trinh hóa lộc, lại giống nhau nên rơi vào lục thân cung viên, mặc dù cũng không ý tứ hàm xúc lục thân giàu có, duy lại chủ tình cảm lẫn nhau thâm hậu.

Đương liêm trinh hóa lộc vu huynh đệ cung thì, liền thường thường chủ lợi lấy chồng hợp tác gây dựng sự nghiệp. Ở hiện đại cũng ưa liêm trinh hóa lộc vu cung phu thê, thường thường phu thê có thể cộng sáng lập sự nghiệp.

Liêm trinh hóa lộc, không thích cát sát cùng xuất hiện, thông thường là tình cảm và lý trí xung đột. Tuy rằng cũng chủ giàu có, nhưng nhân sinh không khỏi có thật nhiều chỗ thiếu hụt, thông thường thuộc về nan ngôn chi ẩn.

Liêm trinh hóa lộc, không thích hợp và vũ khúc Hóa kị xung hội (như nguyên cục vũ khúc Hóa kị, đại hạn liêm trinh hóa lộc các loại), giống nhau dưới tình hình trái lại chủ hao tổn tài. Về phần hao tổn tài nguyên nhân, thông thường liên lụy cập tình cảm, hoặc nhân tranh tài mà dồn thương tổn tình cảm.

Nhược liêm trinh hóa lộc và tham lang, Hỏa Tinh cùng độ, có thể tăng mạnh hỏa tham cách bạo phát màu sắc. Không gặp sát thì sảo ổn định, bất trí bạo bại. Nhược thiên không cướp cùng độ người, thì bạo phát bạo bại rất nhanh, hơn nữa kỳ bạo phát thường thường có ăn ý may mắn màu sắc.

Liêm trinh hóa lộc, mừng nhất đồng thời sai ai ra trình diện lộc mã cùng bôn ba, thì thành đại phú của cách. Nhược ở dần thân cung, đối cung tham lang lại cùng Hỏa Tinh cùng độ, thì tất thành cự phú. Không gặp dương đà, linh tinh, thiên không cướp, phát tài lúc cũng có thể ổn định, bất trí bạo bại.

Thiên cơ hóa lộc (ất)

Thiên cơ là phù động tinh diệu, hóa lộc lúc, phù động tính chất bất biến. Sở dĩ thường thường cận biểu chinh là lượng lưu thông đại, có thể nói là hàng như luân chuyển, nhưng nhưng cũng không biểu thị có thể trở thành cự phú. Loại này tính chất, ở cổ đại rất là thích hợp vu kinh thương, sở dĩ ở cung mệnh mỗi ngày lương, cung tài bạch mỗi ngày cơ hoá lộc, liền chỉnh lý là kinh thương làm giàu mệnh, hơn nữa lợi cho làm bán lẻ nghiệp.

Mà ở hiện đại, thiên cơ dĩ kỳ linh động của tính, thường thường biến thành làm phải động não gân hành nghiệp, như tài vụ kế hoạch, chợ phát triển hoặc máy vi tính công trình chờ. Thì thiên cơ hóa lộc, liền biểu chinh là thích hợp làm như thế hành nghiệp, cho nên có tương đương cao tân thù. Phàm thuộc cơ nguyệt cùng lương cách người đó, đại để cũng như đến đây.

Nhưng vô luận như thế nào, thiên cơ hóa lộc chung phi cự phú cách cục, phải dựa vào hậu trường mà thu hoạch được hài lòng nhập hơi thở. Sở dĩ tịnh không thích hợp quá phận độc lập, tự nghĩ ra môn hộ. Nhược hoàn toàn độc lập kinh doanh, thì trái lại dễ thì sai ai ra trình diện phiền muộn.

Bởi thiên cơ có chứa biến động không được cư bản chất, sở dĩ có lúc thiên cơ hóa lộc, liền tượng trưng công tác chuyển hoán. Tình hình chung hạ, nguyên nhân chính công tác chuyển hoán mà được mới phát triển cơ hội.

Nhưng có lúc thiên cơ hóa lộc, rồi lại cận chủ kiêm chức, mà không chủ công tác chuyển hoán. Hai người phân biệt, có thể dành cho một tín hiệu, phàm hóa lộc mà sai ai ra trình diện phụ tá chỉ tinh, đa chủ kiêm chức. Giá tín hiệu tương đương chuẩn xác. Thảng như thiên cơ hóa lộc, mà đồng thời sai ai ra trình diện quyền tinh khoa tinh, lại thấy cát diệu, thì kiêm chức tiền đồ (hoặc chuyển hoán công tác hậu tiền đồ), khẳng định bỉ thì ra là chức nghiệp tốt.

Nhược thiên cơ hóa lộc mà lộc, quyền, khoa, kị tứ hóa đủ hội, thì hệ công tác bị buộc cải biến, cải biến lúc sảo trải qua khúc chiết liền phát triển hài lòng. Hay là mới công tác, so sánh phí trí nhớ và khẩu thiệt của lao. Đến đây dĩ đồng thời sai ai ra trình diện sát là chinh nghiệm.

Thiên cơ hóa lộc, tối kỵ và Hỏa Tinh cập linh tinh cùng độ, cái thiên cơ di động, hỏa linh hai sao đủ để tăng kỳ di động của tính, hóa lộc điều kiện tốt nhất kết quả, cũng cận vi nhất thời tiểu Phú quý, đương tốt vận qua đi, là được có thể phá bại. Là cho nên làm sao trì doanh bảo thái, đúng dĩ khiến người tỉnh ngộ.

Cùng với giống nhau là thiên không cướp cùng độ, thiên không cướp bổn cụ ngăn trở đặc tính, thiên cơ hóa lộc cũng không thể hóa giải ngăn trở, bởi vậy có lúc liền biến thành mặc dù lấy được nhất thời kỳ ngộ, thế nhưng sảo được ngon ngọt, lại trái lại bởi vậy chiêu rủi ro.

Nhược thiên cơ hóa lộc mà cát sát cùng xuất hiện người, thì dĩ không ra phong đầu, không được dĩ nhất thời thành tựu kiêu nhân là nên. Tham chánh người vưu cần phải như vậy, bằng không thành bại giao tố, kết cục chung vô toàn bộ mỹ.

Thiên cơ và Thái âm cùng độ hoặc đối củng, nhược thiên cơ hóa lộc, lưu động màu sắc đặc biệt nồng hậu, bởi vậy cũng giác quan thứ sáu giác đặc biệt mạnh biểu chinh. Nhược ở cung tật ách, thiên cơ hóa lộc lại chủ tỳ hư can vượng, do là dẫn phát bệnh bao tử. Không thay đổi lộc thiên cơ thì không phải.

Thiên cơ cự môn mà thiên cơ hóa lộc người, không gặp sát, có thể chủ phú quý, nhưng phú quý cũng không bền.

Thiên đồng hóa lộc (bính)

Thiên đồng nhất diệu, tinh khiết chủ tinh thần lĩnh vực phương diện sự. Cho nên khi thiên đồng hóa lộc là lúc, thường thường cận chủ kỳ đời sống vật chất, có thể làm tinh thần thượng cảm thấy sung túc, cũng không chủ đại phú đại quý.

Nhân loại vốn có không dễ dàng đối vật chất hưởng thụ cảm thấy thỏa mãn, nhưng nếu quá trình rách nát và khốn khó, sau đó bỗng nhiên đỉnh đầu đầy đủ, có chút nhiều năm trước tới nay nguyện vọng có thể đạt được, mà lúc đó nhân cũng đã gần đến lúc tuổi già, thì đương kỳ quay đầu lại trước kia chuyện cũ là lúc, thỏa mãn cảm giác không khỏi du nhiên nhi sinh. Đây là thiên đồng hóa lộc thỏa mãn.

Sở dĩ thiên đồng hóa lộc, thường chủ lúc tuổi già thủy được yên ổn hoặc thủy năng lực thành giàu có, mà còn nhỏ, niên thiếu thì có tổ nghiệp khuynh bại của lự. Trung niên thì biến đổi bất ngờ, nhiều lần trải qua cuộc sống gian khổ, đến muộn thâm niên thì có thể nói khổ tẫn cam lai, khó tránh khỏi có do dự chí mãn cảm giác.

Nhược thiên đồng hóa lộc, mà sát diệu, thiên không cướp, hư hao tổn chư diệu hội tụ, thì suốt đời trải qua khúc chiết liền cũng trọng đại, tương đối mà nói, kỳ lúc tuổi già thành tựu cũng nhỏ lại, hơn nữa dễ khí mãn dễ doanh.

Thiên đồng ký chủ tâm tình, cho nên khi thiên đồng hóa lộc là lúc, nhất là ở lưu niên đại vận, thường thường chủ làm cho người khác mừng rỡ của tài. Cái gọi là mừng rỡ, tịnh không có nghĩa là con số thật lớn, có lúc mãi trung tâm lãnh mã, có lúc doanh tràng mạt trượt, giai đủ đại diện mừng rỡ.

Nhưng khi thiên đồng hóa lộc và lộc tồn cùng độ đối củng là lúc, thì tài vận tràn đầy, có thể vận khí đột nhiên do nghịch chuyển thuận, từ nay về sau thuận buồm xuôi gió. Nhất là có tả phụ hữu bật, thiên khôi thiên việt cùng hội là lúc, thì cơ hội và trợ lực cùng đến, cục diện không nhỏ.

Nhưng mà thiên đồng hóa lộc lại không thích cùng địa không hoặc Địa kiếp cùng chỗ, không chỉ dễ khí tiểu dị doanh, hơn nữa nhất cư thuận cảnh liền dễ có khuynh hướng cả gan làm loạn, do là cũng dễ sản sinh rủi ro.

Nhược thiên đồng hóa lộc mà cát hung chư diệu cùng hội, cát hung bất năng cho nhau trung hoà. Ví dụ như sai ai ra trình diện phụ bật chủ có trợ lực, nhưng đồng thời sai ai ra trình diện thiên không cướp thì chủ cả gan làm loạn, hai người đồng thời cụ bị, tuyệt không nhân có phụ bật là được trung hoà kỳ làm bậy dẫn đến thất bại nhân tố.

Thiên đồng hóa lộc không thích hợp và đào hoa chư diệu cùng hội, nhược sai ai ra trình diện đào hoa, thì không thích hợp canh sai ai ra trình diện xương khúc, bằng không dễ trở thành phong lưu lãng tử, kỳ đoạt được tài, có chứa phong lưu tiêu sái tính chất, liền hoàn toàn và dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không quan hệ. Đương canh sai ai ra trình diện thiên không cướp cùng độ thì, nhất là như vậy, rất dễ phát triển trở thành là bất lương không được dửu. Cổ đại phong lưu đệ tử, nhà giàu tô vẽ, tức là loại này nhân vật.

Nhược đồng dạng tinh diệu hội tụ vu cung tật ách là lúc, thì là bệnh thận tinh hệ. Nữ mệnh thì là tử cung bệnh. Vương đình của rất hoài nghi hiện nay uy hiếp loài người AIDS, tức là loại này tinh hệ, chỉ tiếc tìm không được cụ thể mệnh lệ làm xác minh.

Thiên đồng hóa lộc ở lục thân cung viên, đều chủ nhân tế quan hệ không được ác, duy cũng trước phải trải qua khúc chiết. Như cung phu thê mỗi ngày đồng hóa lộc, tảo hôn mà ân ái người, thường thường sinh ly tử biệt, nhưng chung có thể được mỹ mãn nhân duyên, sau đó chính đương sự mới có đặc thù vui mừng cảm thụ. Cho nên tổng quát mà nói, thiên đồng hóa lộc tính chất đặc biệt, là tăng mạnh tinh thần hưởng thụ.

Thái âm hóa lộc (đinh)

Thái âm là tài tinh, hóa lộc cũng chủ tài, cho nên khi Thái âm hóa lộc là lúc thì là đồng khí, tăng mạnh Thái âm chủ tài lực lượng. Nhưng mà phải Thái âm nhập miếu, hoặc năng lực thành trái lại cách, hóa lộc thủy chủ tài nguyên trôi chảy. Nhược Thái âm lạc hãm, thì vị tất chủ phú, có lúc cận tinh thần thượng cảm giác thỏa mãn. Nhật sinh ra nhất là như thế.

Thái âm hóa lộc cảm giác thỏa mãn cân thiên đồng hóa lộc bất đồng. Thiên đồng thỏa mãn, là do nghịch chuyển thuận, có rốt cục nhai ra mặt cảm giác, mà Thái âm thỏa mãn, thì là một loại do dự chí mãn, nghĩ tuy rằng so sánh với bất túc, rốt cuộc bỉ hạ có thừa cảm thụ. Hai người so sánh với, Thái âm hóa lộc người đó, sở trải qua khúc chiết tất nhiên nhỏ lại.

Sở dĩ Thái âm hóa lộc của phú, cũng không thể dĩ con số để cân nhắc. Nhưng rất khả năng con số mặc dù không bằng người, nhưng cảm giác thỏa mãn so với nóng vội suốt ngày người là đại. Hơn nữa đương Thái âm hóa lộc và lộc tồn cùng độ hoặc đối củng là lúc, kỳ tài phú cũng tự không ít, hơn nữa tiến tài tới thong dong, là cho nên là là tốt nhĩ.

Thái âm là tài tinh, vũ khúc cũng tài tinh, nhưng Thái âm chủ tịnh, chủ giấu, sở dĩ là tài tinh tính chất cũng và vũ khúc bất đồng. Đại thể mà nói, Thái âm chủ kế hoạch, cho nên là tịnh mà không động. Cho nên khi Thái âm hóa lộc là lúc, liền thường thường là kế hoạch thành công, cho nên được tài, tịnh do là tăng do dự chí mãn ý tứ hàm xúc.

Duy Thái âm lạc hãm, lại có sát diệu, thiên không cướp cùng độ hoặc ở tam phương gặp gỡ, thì mặc dù hóa lộc, cũng kế hoạch bị nhục chiết hiện ra. Hoặc chủ năng tọa nói mà không năng lực khởi hành, bởi vậy tuy có liệu sự như thần cảm giác thỏa mãn, nhưng trên thực tế nhưng vị mang đến lợi ích.

Thái âm hóa lộc tất cung phúc đức cự môn Hóa kị, cho nên cũng cần phải thị cự môn cùng triền vì sao tinh diệu, sau đó thủy năng lực quyết định Thái âm hóa lộc cụ thể tính chất. Nói chung thì chủ phí sức, thường thường hao hết tâm lực sau đó chung để vu thành. Lúc này, chính đương sự cảm thụ trái lại không chú ý cập tiền tài, chỉ là mong được thân thủ thành công một cái kế hoạch, do là tự hào mà thôi.

Thái âm hóa lộc ký chủ nên vì đối tài phú cảm giác thỏa mãn, sở dĩ nghi cư cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung. Nhược cư cung phúc đức thì, liền cận nên tích cực đầu nhập tài vụ kế hoạch, dụng chỉ hỏi cày cấy, không hỏi thu hoạch tâm tình công tác, thì trái lại dễ vì mình mang đến thực tế lợi ích. Bằng không, liền dễ phát triển trở thành là chỉ lo truy cầu hưởng thụ. Đương Thái âm hóa lộc và xương khúc, đào hoa hội là lúc, tình hình càng thêm như vậy. Cuộc sống gặp gỡ thường thường quyết định vu một ý niệm, đến đây tức là đồng loạt. Nhược canh sai ai ra trình diện thiên không cướp, vưu chủ xử sự hư không không thật.

Thái âm hóa lộc, nhược nhập miếu vô sát, ở cung mệnh hoặc ở lục thân cung viên, giai chủ tình cảm thâm hậu. Duy nhược lạc hãm sai ai ra trình diện sát, thì trái lại mà trở thành suốt đời khó có thể bù đắp khuyết điểm.

Thái âm hóa lộc ở cung tật ách, nhược lạc hãm, trái lại chủ khỏe mạnh có chuyện, cần phải tường cùng sẽ tinh diệu mà chỉnh lý kỳ cụ thể tính chất, duy nói chung, chủ tính khí, tràng bẩn của tật, vưu chủ đau thần kinh các loại, trung y cái gọi là tỳ hư dạ dày hàn.

Tham lang hóa lộc (mậu)

Tham lang vốn có có một loại tính chất, am hiểu giao tế xã giao, hoặc thủ đoạn viên sống, đối với người hảo thi ơn huệ nhỏ bé, sở dĩ tuy rằng khuyết thiếu lĩnh đạo lực, nhưng cũng năng lực chu vi vây quanh một đám bằng hữu, nghiêm nhiên trở thành xã giao trung tâm. Đương tham lang hóa lộc là lúc, loại này tính chất nhất là rõ ràng, hơn nữa thường năng lực nhân giao tế xã giao mà được tài. Cái gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tức là loại này nhân vật.

Nhược tham lang hóa lộc, đồng thời và đào hoa chư diệu cùng độ, nhất là Hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa, thì một thân ham mê nữ sắc hảo tửu đích tình hình càng sâu vu không thay đổi lộc tham lang. Vô sát thượng khả, chỉ bất quá là vui mừng tràng quán khách, như thì sai ai ra trình diện sát, thì tất nhân sái sắc tài vận mà gây phiền toái thị phi.

Tham lang hóa lộc lại thấy tả phụ hữu bật, bằng hữu đa, người bạn tốt cũng đa, nhưng nếu sai ai ra trình diện kiếp sát, tai sát, âm sát, chỉ bối, thiên hư các loại tạp diệu, thì dễ thân cận tiểu nhân, kết chúng kết đảng, trái lại bởi vậy thụ liên lụy. Không thay đổi lộc thì, liên lụy trái lại nhỏ lại.

Tham lang và hỏa linh cùng độ, xưng là hỏa tham và linh tham. Nhược tham lang canh hóa thành lộc tinh, thì chủ đắc ý ngoại của tài. Hoặc dễ được, hoặc đột nhiên được. Đến đây nhị cách bản chủ bạo phát bạo bại, nhiên nhược tham lang hóa lộc mà vô sát kị phá tan người, thì được tài hậu cũng dễ xu tị bạo bại cơ hội.

Duy hỏa tham, linh tham tối kỵ thiên không cướp, như hội, thì mặc dù tham lang hóa lộc, nhưng cần phải thận phòng đột nhiên xuất hiện rủi ro. Tài lai mặc dù tốc, lúc nào đi cũng tật, ở hiện đại, thường thường là phù dung sớm nở tối tàn trên giấy phú quý.

Tham lang bản chất, có chứa cạnh tranh màu sắc (đánh bạc cũng cạnh tranh), đương tham lang hóa lộc là lúc, đối cạnh tranh có lợi. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện sát, thì tăng cạnh tranh gian khổ. Thường thường sự tình đã sẽ thành công, nổi bật biến hóa, phi trải qua một phen nỗ lực, sau đó tài năng như nguyện. Cái gọi là sai ai ra trình diện sát, dĩ đà la nhất căng thẳng, kình dương thứ hai, thiên không cướp cùng độ, có lúc trái lại lợi cho thắng vì đánh bất ngờ.

Tham lang hóa lộc, ưa ở cung mệnh, cung tài bạch. Ở sự nghiệp cung, thì vị tất chủ có thể thông tài, có lúc cận vi cả ngày lẫn đêm hối hả, điểm này vu suy đoán thì nhu gia chú ý.

Tham lang hóa lộc không thích hợp ở cung phu thê, nhược sai ai ra trình diện đào hoa, xương khúc, chủ phối ngẫu bất trung. Nhưng nếu cùng lượng mỗi ngày hình thiên không diệu người, thì là phối ngẫu ở tiêu khiển, nghệ thuật giới phát triển dấu hiệu.

Tham lang hóa lộc ở cung phúc đức người, thì hoặc nhiều hoặc ít tổng đối lục thân bất lợi, chí ít cũng chủ và huynh đệ hoặc thuộc hạ xa cách, là chỉ nội tâm cảm thụ mà nói, khả năng bề ngoài phi thường của thân cận.

Tham lang hóa lộc ở cung tật ách, nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, thì chủ lỗ lã, cập bởi vậy dẫn phát của các loại bệnh. Nói chung, là can khắc tính khí, biểu hiện là muốn ăn không phấn chấn, can danh tiếng đau nhức chờ bệnh. Ở nữ mệnh, thì là kinh nguyệt, bạch đái chờ phụ khoa bệnh hoạn.

Vũ khúc hóa lộc (kỷ)

Vũ khúc là tài tinh. Nhưng đến đây tài tinh đặc điểm, là một dĩ hành động cầu tài, không được chủ kế hoạch. Đương vũ khúc hóa lộc là lúc, thì là cầu tài hành động tiến hành thuận lợi, có lẽ có hành động, nguyên ý không ở vu cầu tài, nhưng kết quả lại bởi vậy được tài.

Bình luận vũ khúc hóa lộc cụ thể tính chất, thoạt nhìn rất dễ, bởi vì có thể giản đơn khái quát là tiến tài thuận lợi, nhưng trên thực tế lại thật khó, nhân dĩ tiến tài ý nghĩa tương đương phức tạp.

Đại thể mà nói, nếu không có sát kị hình hao tổn chư diệu, chỉ thấy phụ tá cát diệu người, nhất là mỗi ngày khôi thiên việt cùng hội, lại có tai thai bát tọa, ân quang thiên quý chờ tạp diệu, thì kỳ tiến tài, là bởi vì tay cầm quyền to mà đến. Giống nhau là tay cầm quyền sở hữu tài sản.

Duy nhược vũ khúc mặc dù hóa lộc tinh, nhưng sai ai ra trình diện sát kị hình hao tổn, thì cái gọi là tiến tài, lại chủ phải bằng nhất đã tài nghệ, ở đồng hành trung tâm mặc dù xuất đầu sừng, nhưng địa vị xã hội lại vị tất rất cao. Nhất là nữ mệnh, sự nghiệp vất vả cực nhọc mà phu phúc không được hưởng.

Phàm tài tinh tối kỵ thiên không cướp, vũ khúc hóa lộc cũng không ngoại lệ. Đương hóa lộc mà thiên không cướp cùng hội là lúc, tiến tài quá trình tất đa dự liệu không kịp tiêu hao, đến nỗi thường thường mất đi dự toán. Nhất là đương văn khúc Hóa kị cùng hội là lúc, trắc trở vưu đa, tiêu hao lớn hơn nữa.

Vũ khúc không thích văn khúc, cho dù văn khúc không thay đổi kị, cũng khiến cho vũ khúc tính chất trở nên phù phiếm, hoặc nổi danh mà vô thực. Ví dụ như ở một cơ cấu trung tâm có chức không có quyền, thì tuy có cao nhập hơi thở cũng không phải là có thể đi vào lộc dầy cự lợi. Văn xương cũng không loại này tính chất, vu suy đoán vũ khúc hóa lộc thì, cần phải chú ý xương khúc phân biệt.

Vũ khúc hóa lộc không được kị sát diệu, vô luận hỏa linh dương đà, cận tăng một ít huống cạnh tranh làm phức tạp, hoặc khiến cho sự tình thay đổi phải cần cố sức. Nếu không có văn khúc Hóa kị cùng hội, thì không được chủ phá hao tổn.

Cái gọi là cố sức, có khi lại chỉ chính đương sự chức nghiệp tính chất mà nói. Như nhà xưởng công nhân kỹ thuật, tức bỉ thư ký cố sức; nha khoa, ngoại khoa bác sĩ, tức bỉ nội khoa bác sĩ cố sức.

Vũ khúc hóa lộc và tham lang cùng độ, cho dù phải không hỏa tham, linh tham cách cục, cũng chủ phát đạt. Nhưng vu niên thiếu hoặc trung niên lại khả năng cần đi qua gian khổ. Phát đạt hậu, cũng cùng lúc tiến tài, cùng lúc lại cần là có khổng lồ chi.

Nhược thành hỏa tham, linh tham cách người, vô sát diệu, bất trí bạo khởi sụt. Có sát kị hình hao tổn, bạo khởi sụt rất nhanh, phải chú ý lưu niên, lưu nguyệt cát hung dĩ tác xu tị.

Vũ khúc hóa lộc cũng ưa cư cung tật ách, có thể giảm thiểu tật bệnh hung nguy, hoặc khiến cho nguyên lai cấu thành có bị bệnh khả năng tinh hệ, năng lực chuyển biến tính chất, phát dồn vô bệnh.

Duy vũ khúc hóa lộc không thích nhập cung phu thê, đặc biệt vũ khúc tham lang tinh hệ. Đến đây tinh hệ chủ tình cảm vợ chồng có đột nhiên phát sinh biến hóa khả năng. Nhất là đương đào hoa chư diệu cùng độ, lại thấy phụ tá chỉ tinh là lúc, mỗi chủ dễ có bên thứ ba xâm nhập.

Thái dương hóa lộc (canh)

Thái dương chủ quý không được chủ phú, bởi vậy mặc dù hóa lộc tinh, nhưng không được chủ tiền tài có thể thóa thủ mà được, cận chủ chính đương sự như năng lực thành lập mình địa vị xã hội, thì tài phú là được bởi vậy mà đến. Đến đây tức cổ nhân cái gọi là tiên quý hậu phú.

Thái dương tính chủ phát tán không được chủ thu liễm, hóa lộc có thể tăng kỳ phát tán tính chất. Sở dĩ phàm thái dương hóa lộc, phải đồng thời sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật, xương khúc, sau đó sau đó cục diện thủy đại. Nhược ngốc đầu một thái dương hóa lộc, thì khả năng cận chủ một thân bộc lộ tài năng, trái lại dễ nhận người ghen tỵ với. Mặc dù nói không nhận tội nhân đố là tài trí bình thường, nhưng đến tột cùng vị miễn sảo ngại cô lập.

Nhô lên cao cướp cùng hội là lúc, loại này cô lập lại đi vãng biểu hiện là rơi cánh tay độc hành. Nếu năng lực giỏi về dụng loại này đặc tính, thì cũng vị thường bất khả bởi vậy thành lập địa vị. Mặc dù ngàn vạn lần nhân ngô vãng vậy, nhập châu mục lãng mã ngọn núi tức loại này tác phong.

Bởi vậy thái dương hóa lộc, cực cần phải chú ý do chỉnh cái tinh hệ suy đoán.

Cũng chính bởi thái dương có phát tán tính chất, cho nên khi kỳ hóa lộc là lúc, liền không thích ở quá phận quang huy cung viên. Như tị cung, ngọ cung, thái dương hóa lộc mặc dù lợi cho đạt được địa vị xã hội, nhưng dù sao quá phận huyễn mắt người con mắt.

Trái lại ở dần cung, mão cung, mặt trời mới mọc phương thăng, kỳ quang hoa chích kẻ khác nghĩ vui mắt, hóa lộc thì giống như ánh bình minh vân, kẻ khác thưởng thức mà không giác đáng sợ, bởi vậy liền dễ do quý mà thành phú. Mặc dù lược ít phụ tá chư diệu cùng hội, nhân sinh cũng không dồn quá mức cô lập.

Ở tuất cung, hợi cung, thái dương thất huy, bởi vậy hóa lộc là lúc, kỳ nổi tiếng cũng có cực hạn, nhưng năng lực tiềm phát u quang, ở trong vòng dần dần thành lập địa vị, kỳ phú cũng bởi vậy mà đến. Nếu thiên khôi, thiên việt cùng hội, tức chủ suốt đời cận quý, tuy có ăn theo của cơ, nhưng cũng chung năng lực trổ hết tài năng.

Nói chung, thái dương hóa lộc vu quá phận quang huy cung viên, trái lại phải không phú cục, hoặc cận danh lớn hơn lợi, điểm này cực nhu chú ý.

Thái dương ở lục thân cung viên hóa lộc, cũng ưa thu liễm quang hoa mà không ưa quá phận phóng ra, bằng không nhân tế quan hệ có không hiểu nhau cảm giác, hoặc cận chủ mặt ngoài hòa hợp, nhưng trên thực tế cũng không trợ lực.

Tương đối đáng lưu ý chính là thái dương thiên lương cập thái dương cự môn lưỡng tổ tinh hệ. Đương thái dương hóa lộc là lúc, nhưng bất năng hoàn toàn hóa giải kỳ cô độc hoặc không hiểu nhau hiện tượng. Chỉ là có lúc tính chất lại trở nên tương đương ôn hòa. Ví dụ như thái dương cự môn mà thái dương hóa lộc, kỳ không hiểu nhau khả năng cận biểu hiện là dị tộc thông hôn. Ký thuộc dị tộc, tự đoán không hiểu nhau, nhưng vị tất liên lụy tình cảm thượng không hiểu nhau.

Thái dương hóa lộc vu cung tật ách, ứng với tường kỳ phát tán trình độ mà định. Nhược toả ra quá mức, thì là gió tật, như đầu phong, cứ thế liệt. Nếu có thể vừa phải thu liễm, thì tật bệnh tính chất cũng nhân của trở nên ôn hòa. Duy đôi mắt bệnh mà nói, thì chỉ có thể nhân kỳ phát tán định vì tản quang, bởi vì thu liễm định vì cận thị, hóa lộc hay không, cận trình độ vấn đề, không thể tương cơ bản tính chất xoay.

Cự môn hóa lộc (tân)

Cự môn là ám diệu, sở dĩ hung thì chủ phí sức, cát cũng chủ phí sức. Đương cự môn hóa lộc thì nhưng bất năng cải biến đến đây hạng tính chất, cận chủ bằng phí sức, sức lao động dĩ tiến tài.

Sở dĩ cự môn hóa lộc, mừng nhất phụ bật, khôi việt cùng độ, thì năng lực giảm thiểu vất vả cực nhọc. Xương khúc thì cận tăng kỳ thông minh tài trí nhĩ.

Thành thạch trung tâm ẩn ngọc cách cự môn mừng nhất hóa lộc, không chỉ có thể thành phú, hơn nữa kỳ giàu có trình độ thường thường thái độ làm người bỏ qua. Tục ngữ cái gọi là rơm hầm trân châu, tức là loại này cách cục, cho nên trừ phi vô sát diệu cùng hội, chỉ có cát diệu thành tam phương tứ chính, bằng không thành phú lúc nhưng không thích hợp vênh váo tự đắc, cần phải phòng bởi vậy bị người đả kích.

Có chút tinh diệu tổ hợp, cự môn hóa lộc chủ thụ dị tộc thưởng thức, dĩ hội thái dương hóa quyền người là tốt.

Ở hiện đại, cơ hội như thế đã gia tăng nhiều, nhưng nhưng dĩ thái dương, cự môn hai sao không rơi hãm là thượng cách, nhược lạc hãm, trợ lực không kiên nhẫn cửu.

Cự môn hóa lộc tính chất khó có thể toàn bộ mỹ, trừ hao tâm tốn sức hoặc cố sức bên ngoài, cũng chủ tiến tài lúc, dễ nhân các loại nguyên nhân tổn hao, mặc dù chính đương sự cực lực đính lập kế hoạch hoa, cũng thuộc như vậy.

Trong đó một loại tổn hao, nguyên nhân ở chỗ hối tiếc. Ví dụ như mua vào nhất cái cổ phiếu lúc, đã kiếm tiền bán ra, thế nhưng cổ giới lại tăng, Vì vậy liền sinh hối tiếc chi tâm, trái lại đắt mua vào, kết quả bị tổn thất. Đến đây thuộc loại đồng loạt, còn lại tình huống cụ thể hữu loại suy.

Cự môn hóa lộc người, nhược vu tiến tài hậu tưởng bảo trì tiền tài, ngoại trừ tiền thuật hối tiếc và ra phong đầu lưỡng nhân tố ngoại, cũng cần phải chú ý làm hành nghiệp tính chất, đại thể dĩ khẩu thiệt phát tài.

Cự môn hóa lộc và văn xương Hóa kị tương trùng, ngoại trừ thành trái lại cách người ngoại, nói chung chất bất lương, chủ tiến tài tất đồng thời rủi ro hao tổn tài. Hoặc phải phá hao tổn sau đó thủy có thể đi vào tài. Loại này cách cục, tối không thích hợp kinh thương, vưu cần phải chú ý điều hòa nhân tế quan hệ.

Phàm lục thân cung viên, đều ưa sai ai ra trình diện cự môn hóa lộc, đặc biệt cự môn được thái dương ở nhập miếu cung viên tương chiếu, thì vưu chủ tình cảm thâm hậu, cái cự môn bất năng che đậy nhập miếu ánh nắng huy, mà cự môn hóa lộc lúc, tính chất biến thành tường và.

Nhược canh sai ai ra trình diện phụ tá chư diệu, cập tam hóa diệu vu thích đương cung viên cùng hội, thì canh chủ lục thân có trợ lực. Loại này trợ lực, khả năng không rõ ràng, nhưng rất thực sự, duy nhược sát hình chư diệu cùng triền thì, thì thủy chung có chỗ thiếu hụt, hoặc chủ kỳ trợ lực đã bị quấy rầy, đến nỗi tự nhiên đâm ngang, hoặc có đầu không có đuôi, bất năng kéo dài.

Cự môn ở cung tật ách hóa lộc, giống nhau dưới tình hình, chủ đối phổi bất lợi. Cũng có thể dẫn thân là hô hấp khí quan có ẩn núp nguy cơ.

Duy cự môn ở cung tật ách, sở chủ khắc ứng với, biến hóa quá nhiều, có lúc nhân cự môn hóa lộc quan hệ, lại có thể giảm bớt tật bệnh uy hiếp. Như cự môn cấu thành ung thư bao tử tinh diệu tổ hợp, đương hóa lộc hậu, ung thư bao tử uy hiếp là được giải trừ.

Thiên lương hóa lộc (nhâm)

Thiên lương là ấm tinh, cái gọi là ấm, có lượng nặng ý nghĩa. Vừa là quan quý của ấm, nhất vì cha mẹ của ấm.

Cái gọi là quan quý của ấm, tức chỉ có thanh quan có thể đại giải trừ nguy nan, có quý nhân tái sinh đến đỡ: Cái gọi là phụ mẫu của ấm, tức chỉ phụ tổ sự nghiệp có thể kế thừa, hoặc có sẵn sự nghiệp có thể tham dự. Cùng ngày lương hóa lộc là lúc, sở lợi người cận ở phụ mẫu của ấm, mà không phải quan quý của ấm. Bởi vậy thiên lương hóa lộc mừng nhất được thiên khôi thiên việt cùng hội, là được bổ quan quý ích ấm chỗ thiếu hụt.

Cho nên nhược cung mệnh mỗi ngày lương hóa lộc, lợi phát Triển gia tộc sự nghiệp; hoặc tham gia nổi danh dự xí nghiệp cơ cấu phục vụ, thì có thể nhiều năm tư mà đặt lên cao cư.

Do ấm ý chủ, vừa có thể dẫn thân là phục vụ vu xã hội, tịnh nhân của mà đạt được danh dự địa vị, tài lộc cũng tùy đến đây mà đến, sở dĩ thiên lương hóa lộc tọa cung mệnh hoặc sự nghiệp cung, cung tài bạch người, dĩ tham gia công chúng ngành dịch vụ là tốt.

Nhưng mà thiên hóa lộc mặc dù chủ có sẵn sự nghiệp, nhưng trừ phi là ở công chúng ngành dịch vụ công tác, hơn nữa mọi việc theo lẽ công bằng công việc, không cầu tư lợi, bằng không tất hội nhân tiền tài mà phát sinh phiền phức, thậm chí trở thành người khác công kích mình nhược điểm.

Yếu xu cát tị hung, biện pháp duy nhất là từ sự chuyên nghiệp, hơn nữa còn là ta chuyên nghiệp tính chất khứ thuộc thay nhân giải quyết tranh chấp (như luật sư, hoặc thay nhân giải trừ thống khổ (như bác sĩ, công tác xã hội người), hoặc thay nhân giải trừ tài vụ làm phức tạp (như kế toán, tài vụ kế hoạch chuyên nghiệp), như vậy là được tương thiên lương hóa lộc tính chất, chuyển hóa thành trong công tác trắc trở, ở chuyên nghiệp thượng lao tâm phí thần, đại thế loại này bị người công kích làm phức tạp.

Nhưng mà thiên lương hóa lộc cư cung thiên di, có thiên mã cùng độ người, thì nên tại ngoại phụ hoặc ngoại quốc kinh thương, được lộc tồn hội hợp người, sẽ thành cự phú. Này ắt là nhân ở ngoại quốc hoặc ngoại trấn có thể thành lập thương dự, hóa lộc làm phức tạp, dụng xa xứ để thay thế.

Lục thân cung viên, không thích thiên lương hóa lộc, sai ai ra trình diện của thì đại diện tài bạch thượng phân tranh. Đến đây dĩ ở huynh đệ cung, cung phu thê cập cung Nô bộc nhất căng thẳng.

Nhược cung phụ mẫu cập cung tử nữ mỗi ngày lương hóa lộc, thì ưa thiên vu cùng độ, đến đây chủ có thể kế thừa cha mẹ di sản, hoặc tử nữ có mình di sản. Thảng thiên hình cùng độ, hội hợp thái dương vừa lạc hãm cung, thì chủ tài bạch tranh cãi. Cha mẹ con cái tranh tài, ở cổ đại là chuyện bất khả tư nghị, ở hiện đại thì đã trở thành xã hội hiện tượng, cho nên suy tính thì ứng với lưu ý điểm.

Thiên lương hóa lộc cư cung tật ách, chủ tuy có trọng bệnh, cũng có thể giải cứu, nhưng đồng thời phải hóa hao tổn tiền tài.

Giá nhất ý nghĩa trọng yếu, có lúc vị tất tuyệt đối may mắn, ví dụ như trúng gió liệt, sinh mệnh tuy có thể bảo tồn, nhưng trường kỳ nhu nhân lực vật lực ban chăm sóc, thì thiên lương hóa lộc ý nghĩa, liền vị tất là người hiện đại sở hỉ. Đến đây cần phải tường thị tinh diệu tổ hợp gia dĩ suy đoán.

Phá quân hóa lộc (quý)

Phá quân chủ trừ cũ canh tân, sở dĩ sự tình thay đổi biên độ thường thường tương đối lớn, là chính đương sự dự liệu sở thua.

Nhược phá quân vô lộc, sự tình vị tất có thể cải biến được rất tốt, nhưng khi phá quân hóa lộc thì, thì cải biến thông thường có lợi, cho dù là thuộc về ngăn trở tính cải biến, vu quá trình ngăn trở lúc, trái lại có thể lái được sang tân cục, xong tốt hơn cảnh ngộ.

Bởi vậy, đương cung mệnh, cung tài bạch cập sự nghiệp cung sai ai ra trình diện phá quân là lúc, hẳn là cư đại vận cập lưu niên lai suy tính, không thích hợp vu năm vận không tốt thì tìm kiếm cải biến. Duy nhược phá quân hóa lộc, thì có thể nhân dẫn dắt thế. Để cho tự nhiên, tìm kiếm cải biến. Mỗi khi loại này cải biến tịnh không ảnh hưởng thì ra là thu nhập.

Phiền toái nhất tinh diệu kết cấu, là phá quân hóa lộc và địa không, Địa kiếp cùng độ, thì vu cải biến hiện trạng thì, thường thường mang đến cực lớn ba động, có lúc thậm chí khả năng căn bản dao động, vu kinh lịch phong ba đồng thời, mới tìm được đột phá khốn cảnh cơ hội.

Phàm phá quân hóa lộc thủ cung mệnh cập tam phương, chính đương sự đều có một khuynh hướng, thích cùng người hợp tác. Bởi vì phá quân năng lực công bất năng thủ, trực giác thượng liền cảm giác cần người khác trợ lực. Bởi vậy phá quân hóa lộc thủ mệnh, cũng ưa tả phụ hữu bật cùng hội. Đồng thời, huynh đệ cung cùng với cung Nô bộc tinh diệu cát hung, có thể ảnh hưởng chính đương sự gặp gỡ quá nhiều.

Phá quân hóa lộc, vừa chủ không thích ổn thủ nhất nghiệp, lúc nào cũng kiêm doanh đa loại hành nghiệp, nhậm chức người thì đa kiêm chức, bằng không liền mỗi khi cần gánh vác đa loại nhiệm vụ, sau đó thủy bị người thưởng thức.

Loại này tính chất, cổ nhân liền cho rằng không thích hợp nữ mệnh. Cái cổ đại phụ nữ vô sự nghiệp của mình, đương phá quân hóa lộc ở cung mệnh thì, liền phát triển trở thành là mọi việc thích nắm quyền, hơn nữa ái để ý người khác nhàn sự. Hiện đại phụ nữ có sự nghiệp của mình, tính chất đương nhiên bất đồng, nhưng ưa nắm quyền cái này đặc tính, cũng thường thường trở thành thị phi làm phức tạp căn nguyên, mặc dù vân năng lực người làm phiền, đến tột cùng phi phúc.

Phá quân hóa lộc thủ lục thân cung viên, tịnh không có nghĩa là lục thân tài cán vì tự mình tranh lai tài bạch, tịnh không có nghĩa là lục thân có nhiều, ở suy tính thượng, lúc nào cũng yếu lưu ý phụ tá sát hóa tinh diệu hội hợp, mà chỉnh lý kỳ cơ bản tính chất.

Cần phải đặc biệt chú ý là phá quân hóa lộc thủ huynh đệ cung, đến đây có lượng nặng ngược lại ý nghĩa. Vừa là cùng người hợp tác mà được tài, vừa là cùng người hợp tác, quyền sở hữu tài sản trái lại bị người khống chế. Làm sao phân biệt đến đây lưỡng hạng khắc ứng với, ứng với tường chính đương sự cung tài bạch và huynh đệ cung cụ thể tinh diệu tổ hợp mà định.

Phá quân hóa lộc thủ cung Nô bộc, có lúc cũng có ác nô lấn chủ hiện tượng. Một … khác nặng ý nghĩa, thì chủ chính đương sự cần phải bôn ba lao lực cầu tài, đến nỗi thuộc hạ lúc nào cũng thay đổi.

Về phần phá quân hóa lộc thủ tật cung, thì mỗi khi vu gặp lại phá quân hóa lộc đại vận hoặc lưu niên, nếu có sao Hóa kỵ vọt lên, thì chủ thiên không sinh ý ngoại hoặc chứng bệnh hiểm nghèo.

Phá quân hóa quyền (giáp)

Phá quân đặc điểm, ở chỗ khai sáng lực, cho nên am hiểu nhất đột phá hiện trạng. Đương hóa quyền là lúc, đột phá lực lượng tăng mạnh. Hơn nữa, phá quân của đột phá có đôi khi xuất phát từ bị động, là hoàn cảnh bắt buộc, phải thay đổi. Nhưng mà phàm phá quân hóa quyền, thì đột phá khai sáng giai xuất phát từ chủ động, cho dù hoàn cảnh yên ổn, vẫn như cũ tìm kiếm khai sáng, bởi vậy phàm phá quân hóa quyền cư mệnh người đó, tất nhiên là một không chịu ngồi yên người đó.

Phá quân cư cung mệnh cập sự nghiệp cung, cổ nhân cho rằng nên vu quan võ. Đương phá quân hóa quyền, sai ai ra trình diện khôi việt, phụ bật, thiên hình, tai thai bát tọa, thiên quan thiên quý lai hội là lúc, chủ quan võ vinh thân. Đến đây hạng chinh nghiệm ở hiện đại hữu hiệu như cũ.

Rất nhiều thời gian, phá quân cũng chính và phụ sự công nghiệp, này ắt là là phá quân và sát diệu cùng độ cách cục, đương hóa quyền là lúc, thì năng lực quản lý tăng, có thể chỉ huy nhược định. Cho nên lợi cho dĩ nhân lực là tài nguyên hành trình nghiệp.

Nhưng mà phá quân hóa quyền cũng không chủ phú, tên cổ lớn hơn lợi.

Phá quân vừa chủ mạo hiểm tính công tác, đương hóa quyền là lúc, mạo hiểm trình độ khả năng tăng, nhất là đương có sát diệu cùng độ thì, chính và phụ sự nguy hiểm công tác. Như dựng lều, bạo thạch các loại.

Nhưng như vô sát diệu đồng cung, thì cái gọi là tính nguy hiểm công tác, là được năng lực chuyển thành quân cảnh hình chính. Duy xã hội hiện đại hành nghiệp tính chất phức tạp, cố hữu thì cũng sẽ thành là tính nguy hiểm công tác dấu hiệu. Từ trước đã có pháo, diêm nghiệp, cùng với cận đại mới phát vũ trụ hỏa tiễn, đạn đạo công nghiệp chờ, đều ứng với thuộc về loại này.

Phá quân hóa quyền và phụ tá cát diệu cùng hội là lúc, làm quân cảnh hình chính, chủ có thể bởi vậy hiển đạt. Nhược canh hội liêm trinh hóa lộc, thì phú quý vô luân. Cổ đại nặng sĩ hoạn, bởi vậy cho rằng quan võ vinh thân bỉ công nghệ là quý, ở hiện đại, công nghiệp nhà địa vị xã hội cũng không thấp, bởi vậy đương thấy vậy loại tinh diệu tổ hợp là lúc, cũng có thể lo lắng do công nghiệp lập nghiệp. Vưu ứng với lưu ý sản phẩm mới chế tạo, thì cũng phát đạt vinh thân một trong đồ.

Phá quân hóa quyền thủ cung phúc đức, chủ một thân ưa mạo hiểm, hoặc thì có ý mới niệm. Nhô lên cao cướp cùng độ là lúc càng sâu. Có thể không nắm chặt mới ý niệm phó chư thực hành, ảnh hưởng thực tế số phận quá nhiều.

Phá quân hóa quyền thủ lục thân cung viên, thường xuyên trái lại tăng mạnh phá quân ở đây chờ cung viên tính chất đặc biệt. Ví dụ như thủ cung tử nữ thì, chủ tử nữ hình thương, đương phá quân hóa tạm thời, càng thêm cường hình thương ý tứ hàm xúc.

Nếu như phá quân thủ cung phu thê, hình phạt chính khắc chia lìa. Đương hóa quyền là lúc, mỗi chủ tình yêu cuồng nhiệt trung tâm nổi bật biến hóa, thì nhưng có phần cách ý tứ hàm xúc tồn tại cũng.

Sở dĩ hóa quyền thuộc cát hóa, nhưng không phải là có đến đây cát hóa, liền có thể xoay phá quân ở lục thân cung viên không rõ tính chất. Điểm này, ở suy tính thì tương đương trọng yếu, cũng và vậy thuyết pháp bất đồng. Độc giả nên gia chú ý.

Phá quân hóa quyền và kình dương, thiên hình cùng độ, chủ khai đao mổ, đến đây hạng cung tật ách chinh nghiệm tương đương chuẩn xác.

Thiên lương hóa quyền (ất)

Thiên lương là thanh quý ngôi sao, hóa quyền bỉ hóa lộc là tốt. Đương hóa quyền là lúc, canh năng lực phát huy thiên lương cái loại này giám sát, quản lý bản chất, rất là nhân sĩ chuyên nghiệp sở hỉ.

Thiên lương là ấm tinh, nhưng mà cũng hình tinh, loại này tính chất thuộc về tư tưởng nho gia. Cái dĩ hình pháp che chở bách tính, chính giản hình thanh thì dân chúng chịu phúc. Sở dĩ thiên lương hóa quyền mặc dù trội hơn hóa lộc, nhưng không bằng hóa khoa. Bởi vì cùng ngày lương hóa quyền là lúc, nếu có sát hao tổn chư diệu cùng hội, liền dễ lưu là việc chính quan, thậm chí biến thành cố chấp. Tình hình như thế ở cổ đại xã hội thượng so sánh dễ thích ứng, xã hội hiện đại, nguyên tắc đã rẻ mạt, thông nhai đều là bắt mắt nhân sĩ, bởi vậy nhược cung mệnh thiên lương có sát, liền phi làm chuyên nghiệp thì nan hiểu rõ.

Thiên lương hóa quyền sắc nhất làm hạch sổ, máy vi tính, thiết kế, kế hoạch chờ hành nghiệp. Nhược sai ai ra trình diện có tật bệnh tính chất tạp diệu, thì cũng có thể làm bác sĩ công tác. Nhược tham chánh, thì cũng không người hiện đại sĩ sở nên, cho dù thuộc về dư luận giới thượng lưu của chức, cũng chỉ không hợp thuỷ triều.

Thiên lương ưa nhập miếu thái dương hội chiếu, đương hóa thành quyền tinh là lúc, vưu cần phải mượn thái dương thanh thế, sau đó thủy chủ năng tham dự đại chúng là sự nghiệp. Sở dĩ thiên lương hóa quyền, mỗi ưa đảm nhiệm công tác xã hội. Hoặc là truyền bá, quảng cáo giới. Lúc này quyền tinh mang đến lợi ích, là dễ xong đại chúng tín nhiệm. Bởi vậy, thiên lương hóa quyền vui hơn được phụ bật, xương khúc, tai thai bát tọa, ân quang thiên quý chư diệu cùng hội hoặc triều củng —— nhược thái dương lạc hãm, quang nhiệt bất túc, trái lại bất lợi làm đối mặt đại chúng hành nghiệp.

Thiên lương giống nhau chủ danh không được chủ lợi. Duy đương cung thiên di thiên lương hóa quyền, lộc mã cùng bôn ba là lúc, lại chủ vu tha hương kinh thương sẽ thành cự phú. Này ắt là nhân thiên lương thiên mã rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mà hóa quyền được lộc, lại chủ thụ nước ngoài tôn sùng, tịnh cho nên làm giàu.

Thiên lương của thụ tôn sùng, đơn giản xuất phát từ thành tín, hóa quyền là lúc, thành tín ý tứ hàm xúc tăng.

Thiên lương đái cô khắc tính chất, hóa quyền là lúc, cô khắc ý tứ hàm xúc cũng không cho nên giảm thiểu, cho nên cũng không nghi cư vu lục thân cung viên. Có lúc canh hội nhân hóa quyền mà tăng mạnh có chút bất lợi tính chất.

Như cung phu thê mỗi ngày lương, nên thê tử lớn tuổi tam năm trở lên, nhược thiên lương hóa quyền, thì thường thường chủ tuổi tác chênh lệch lớn hơn nữa. Đến đây tức là hóa quyền có thể tăng mạnh bất lợi một trong lệ.

Nếu như cung tử nữ mỗi ngày lương cần phải phòng đẻ non, nhược thiên lương hóa quyền, đẻ non có khả năng lớn hơn nữa. Canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thiên mã, sanh non đẻ non nhiều lần.

Thiên lương nhập tật bệnh cung, mỗi đa nguy chứng, nhược hóa quyền, thì thường chủ dễ mắc mạn tính tật bệnh. Như dạ dày bệnh, phong thấp, ma túy, đau nhức phong, đôi thần kinh não thứ năm đau nhức các loại. Mặc dù không nguy hiểm tánh mạng, nhưng thường thường bệnh trạng triền miên.

Duy thiên lương chủ dễ mắc cảm mạo, hóa quyền hậu thì không đổi cảm mạo cảm mạo, đến đây tức hóa quyền và không thay đổi quyền chi biệt, nên cẩn thận thể hội.

Thiên cơ hóa quyền (bính)

Thiên cơ bản chất di động, giỏi thay đổi. Đương hóa quyền là lúc, tình hình chung hạ thì trở thành linh hoạt, nhanh nhẹn linh hoạt biểu chinh, có thể nói tính chất có điều cải thiện.

Từ điểm đó ý nghĩa mà nói, thiên cơ hóa quyền bỉ hóa lộc Vưu Giai, bởi vì thiên cơ hóa lộc chủ được tài, nhưng tài lai tài đi tính chất lại không thay đổi, cũng tức là thuyết, kỳ di động tính vẫn chưa nhân mà thay đổi, chẳng hóa quyền hậu, trở thành nhanh nhẹn linh hoạt linh hoạt, hơn nữa tài nguyên cũng tương đối ổn định.

Thiên cơ chủ mưu lược, đương hóa tạm thời, tăng kỳ kế hoạch và mưu lược năng lực. Nhược canh và văn xương hóa khoa gặp gỡ, thì vưu chủ dĩ mưu lược hoặc kế hoạch thành danh. Cùng ngày cơ cùng trời lương cùng độ thì, loại ý này nghĩa nhất là rõ ràng. Cho nên cơ nguyệt cùng lương cách, bởi thiên cơ hóa quyền thì thiên đồng tất đồng thời hóa lộc, canh sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, thì nên làm chuyên nghiệp, dĩ bày ra là việc chính, cũng có thể là liêu mạc nhân tài. Ở hiện đại, cũng có khuynh hướng hạch sổ, máy vi tính chờ hành nghiệp.

Thiên cơ bản chủ linh hoạt, nhanh nhẹn linh hoạt, đương hóa tạm thời. Cũng tăng cường cái ý này nghĩa. Chỉ là không thích hỏa linh cùng độ, như độ, thì kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, linh hoạt giai có chứa lỗ mảng ý tứ hàm xúc, hóa quyền cũng không ngoại lệ, đồ chắn lửa linh dễ khiến cho thiên cơ tính chất biến thành phù phiếm, thì kỳ nhanh nhẹn linh hoạt linh hoạt liền cũng thủy chung có chỗ thiếu hụt hoặc biểu hiện là có hoa không quả, hoặc biểu hiện là lấy lòng mọi người, nên hậu thiên tu dưỡng, tránh cho loại này khuyết điểm, nếu có thể chìm tiềm xử sự. Thì có thể bù đắp chỗ thiếu hụt.

Duy thiên cơ hóa quyền và thiên không cướp cùng độ là lúc, thì kỳ nhân thủ đoạn thường thường sấm sét sét đánh, ngoài người khác ngoài ý liệu.

Phàm thiên cơ tọa cung tài bạch, sự nghiệp cung, giống nhau dưới tình hình, chủ liên tiếp biến hóa công tác, hoặc đa kiêm chức, kiêm nghiệp. Cùng ngày cơ hoá vì quyền tinh thì, kiêm chức, kiêm nghiệp cơ hội lớn hơn nữa, thế nhưng biến hóa công tác tính chất thì giảm bớt.

Thiên cơ hóa quyền tức dễ kiêm đi kiêm chức. Tình hình như thế cân phá quân hóa lộc kiêm đi kiêm chức bất đồng. Phá quân hóa lộc kiêm, có thể nói là năng lực người làm phiền, mà thiên cơ hóa quyền kiêm, còn lại là phàm có cơ hội đều muốn sáp một tay, nếu nhúng tay sáp nhiều lắm, bởi vậy liền tự nhiên có kiêm đi kiêm chức hiện tượng. Đương kiêm thượng chức vụ lúc, thì thường thường không hề âm chủ yếu trách nhiệm.

Thiên cơ hóa quyền một … khác đặc sắc, là gia tăng rồi ăn ý màu sắc. Loại này ăn ý, thông thường không chỉ có chỉ thị trường chứng khoán ăn ý buôn bán, hoàn bao quát thủ đoạn chánh trị ăn ý, quan hệ nhân sự ăn ý ở bên trong. Đương cát diệu cùng độ là lúc, ăn ý thường thường thành công, nhược sát diệu cùng độ, thì kỳ ăn ý thường thường lộng xảo trái lại chuyết. Như và hỏa linh cùng độ thì, ăn ý chi tâm quá nặng. Bởi thiên cơ hóa thành quyền tinh tất mỗi ngày đồng hóa lộc, sở dĩ thường thường lợi cho ăn ý. Nhưng hỏa linh hai sao lại có thể lệnh ăn ý bất lợi, mỗi nhân đến lúc cải biến ước nguyện ban đầu, đến nỗi ăn ý thất bại.

Nếu có thể tương thiên cơ hóa quyền đặc tính. Dời đi là công trình kỹ thuật linh hoạt, hoặc kế hoạch chu đáo, thì thuộc tốt đẹp chính là hậu thiên xu tị. Đương sát diệu cùng độ là lúc, vưu cần phải như vậy.

Thiên cơ đối Tứ Sát thiên không cướp thập phần mẫn cảm, hóa quyền hậu tịnh không thay đổi kỳ tính chất, bởi vậy thiên cơ hóa quyền, phải thị có vô sát diệu mà định kỳ cát hung. Nếu có sát, thì mặc dù hóa quyền cũng tất có khúc chiết, nên cẩn thận kế hoạch hành sự. Cũng không nên kinh thương, bằng không trong cuộc đời phong ba quá nhiều. Dù rằng hóa hiểm vi di, cũng thương nguyên khí. Nhất là lộc quyền khoa sẽ thiên cơ, như thì sai ai ra trình diện sát, thì cứu dĩ phục vụ vu nhân, hoặc làm chuyên nghiệp là nên, canh năng lực giảm thiểu phiêu lưu, nhiều nhất chỉ là phí sức bôn ba dĩ thủ phú quý.

Nhược lộc quyền khoa hội mà vô sát diệu thiên không cướp, thì cũng có thể làm thương nghiệp, dĩ đại lý, trù tính chờ hành nghiệp là nên. Như thế hành nghiệp, hoặc đái ỷ lại tính, hoặc đái phục vụ tính.

Thiên cơ hóa quyền tọa thủ lục thân cung viên, tương đối khá hiện tượng, là gia tăng rồi ổn định tính.

Thí dụ như thuyết, thiên cơ thủ cung tử nữ, ở một ít dưới tình huống là đẻ non, sanh non hiện ra, nhưng khi thiên cơ hóa quyền lúc, thì đẻ non, sanh non có khả năng rất là giảm thiểu.

Nếu như thiên cơ, thiên lương tinh diệu tổ hợp, vu cung phu thê chủ sanh ly hoặc tử biệt, hoặc chủ mối tình đầu chung không được có thể kết hợp, dĩ thị thực tế tinh diệu kết cấu mà định, nhược thiên cơ hóa quyền tinh, thì có gương vỡ lại lành khả năng.

Duy thiên cơ hóa quyền và hữu bật thủ cung phu thê, thì trái lại tăng cường bên thứ ba xâm nhập màu sắc. Đào hoa chư diệu cùng độ người vưu xác thực.

Thiên cơ hóa quyền thủ lục thân cung viên, có lúc xác thực có thể cải thiện thiên cơ nguyên lai có bất lương tính chất. Ví dụ như thiên cơ và cự môn cùng độ hoặc tương đối thủ cung phu thê, bản chủ hôn nhân khó có được mỹ mãn, tung cự môn hóa lộc cũng khó sửa đổi thay đổi cái này tính chất, duy nhược thiên cơ hóa quyền vô sát diệu, thì hôn nhân nhưng có thể có hài lòng kết cục.

Nếu như thiên cơ thủ cung tử nữ, sát diệu trọng trọng, bản chủ vô tử, nhưng nếu hóa thành quyền tinh, thì chí ít có một con trai. Như thì đào hoa trọng trọng, thì chủ được nữ.

Thiên cơ hóa quyền vu cung Nô bộc, chủ lúc nào cũng thay đổi thuộc hạ, hóa thành quyền tinh, thì biến động tình huống giảm thiểu.

Thiên cơ hóa quyền thủ cung phụ mẫu, thì rời xa cha mẹ tính chất có thể biến đổi là tốt đẹp.

Thiên cơ thủ cung tật ách, tình hình chung hạ chủ nóng tính, đương hóa thành quyền tinh lúc, thì thường chuyển hóa thành đảm bệnh, hoặc nhân nóng tính mà ảnh hưởng cập dạ dày, sai ai ra trình diện sát thì chủ mổ. Thiên cơ vừa chủ thần kinh suy nhược, tim đập mạnh và loạn nhịp mất ngủ, hóa quyền hậu thì năng lực giảm thiểu đến đây phương diện khuynh hướng.

Thiên đồng hóa quyền (đinh)

Giống nhau dưới tình hình, thiên đồng ưa hóa lộc, tương đối thượng không thích hóa quyền. Bởi vì hóa lộc tương đối an nhàn, mà hóa quyền thì xa là vất vả cực nhọc. Tình hình như thế mới học đẩu số người đó thường cảm thấy rất nan lý giải, bởi vì giống nhau đẩu số sách báo giai cường điệu thiên đồng là phú tinh, và vất vả cực nhọc tựa hồ trèo không lên quan hệ, ai biết thiên đồng sở dĩ là phúc, chỉ là vất vả cực nhọc sau đó tất thành, hóa quyền lúc, tính chất nhất là như vậy.

Điều kiện tốt nhất kết cấu, là trời đồng hóa quyền và lộc tồn cùng độ, thì mặc dù vất vả cực nhọc, nhưng được tài dễ, hơn nữa thường thường tài nguyên không chỉ một mặt, kiêm thả có thể dĩ tài cầu tài, thuộc về phú cục.

Thiên đồng hóa quyền nếu như cân cự môn Hóa kị cùng độ hoặc đối trùng, như thì canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì kỳ hao tổn tinh thần phí sức, thường thường bất túc là ngoại nhân nói. Kiêm thả dễ gây chuyện, mọi việc tiếp cận thành công, liền dễ thái độ làm người chỉ trích, thậm chí phá hư, phải đại phí khí lực sau đó thủy năng lực xoay cục diện. Cho nên thiên đồng hóa quyền đối sát diệu phi thường của mẫn cảm, vưu úy địa không, Địa kiếp.

Thiên đồng hóa quyền, rất dễ thành lộc quyền khoa sẽ cách cục, đặc biệt cơ nguyệt cùng lương cách là nhiên. Nhưng phải phân biệt, có hay không cự môn Hóa kị cũng đồng thời gặp gỡ.

Như vô cự môn Hóa kị gặp gỡ, thì quyết chủ tay không thủ phú quý, nhưng nếu có cự môn Hóa kị, thì tình huống tương đương phức tạp, sai ai ra trình diện cát diệu người thượng khả, sai ai ra trình diện sát diệu người, thì không chỉ cần phải chú ý nhân tế quan hệ, mà lại suốt đời tất đa nỗi khổ riêng, vô thập toàn thập mỹ.

Thiên đồng hóa quyền so sánh thiên đồng hóa lộc sảo ưu người, ở chỗ hóa lộc thì, thường thường là trải qua gian khổ ngăn trở sau đó hưng gia, hóa quyền mà không sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, thì sở lịch ngăn trở không lớn, nhược thiên lương cùng độ, mà lại có tổ nghiệp kế thừa.

Thiên đồng hóa quyền đối Tứ Sát thiên không cướp tương đương mẫn cảm, thậm chí có thể nói, bỉ không thay đổi quyền thiên đồng mẫn cảm, cho nên nhược hóa quyền mà sai ai ra trình diện sát kị, thì suốt đời thị phi khẩu thiệt quá nhiều, thậm chí dễ cùng người tình cảm vỡ tan.

Thiên đồng chủ tâm tình, đương hóa quyền lúc, thường thường sản sinh hai phương diện tuyệt đối ngược lại biến hóa, thị sở hội hợp tinh diệu mà định.

Nhược và cát diệu cùng hội, thì tâm tình biến thành ổn định, gặp chuyện thường năng lực bình tĩnh ứng phó, hơn nữa xa bỉ không thay đổi quyền thiên đồng hơi trầm xuống tiềm, sở dĩ tuy rằng bận rộn hao tâm tốn sức, nhưng sẽ không đem tinh thần hoa ở vô vị địa phương.

Nhưng nếu và sát diệu thiên không cướp cùng hội, thì kỳ tâm tình lại ngược lại sẽ trở nên canh không ổn định, biểu hiện là đầu voi đuôi chuột, hoặc chần chờ bất quyết, thậm chí hư mà không thực, thế nhưng lại khí tiểu dị doanh.

Kể trên lưỡng chủng tình hình, không chỉ cư cung mệnh như vậy, tức cư cung phúc đức thì cũng vãng vãng như thử. Cận thiên đồng, Thái âm tổ hợp, tình hình có thể có khuynh hướng cải thiện.

Nhược thủ sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch, cát thì sự nghiệp ổn định, hung thì sự nghiệp lúc nào cũng sửa đổi, hoặc mà lại có có tài nhưng không gặp thời, sinh không được phùng thìn cảm giác, hơn nữa dễ mù quáng truy cầu cơ hội.

Thiên đồng chủ tình cảm, cố hữu thì cũng chủ tính cách nhu nhược. Duy hóa quyền lúc, thì có thể biến đổi là sảo đái kiên cường, chí ít sẽ không nước chảy bèo trôi, cũng không dễ vô nguyên tắc tuẫn tình cảm riêng tư.

Có thể thấy được thiên đồng hóa quyền nhược và cự môn Hóa kị cùng độ hoặc gặp gỡ, thì bởi cự môn Hóa kị ảnh hưởng, trái lại chủ xử trí theo cảm tính, sai ai ra trình diện sát người vưu quá mức. Như thì sai ai ra trình diện đào hoa xương khúc, nữ mệnh nhất là không thích hợp, tất nhân tình cảm làm phức tạp mà ảnh hưởng cuộc sống gặp gỡ.

Thiên đồng hóa quyền và Thái âm hóa lộc cùng độ hoặc đối củng, sẽ thành phú cách, nhưng nhưng dĩ làm chuyên nghiệp là nên, nhược kinh thương, thì dĩ đại lý là tốt. Nhất là sai ai ra trình diện khôi việt người, tất chủ phát việt.

Thiên đồng hóa quyền cũng ưa sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, chủ được trợ lực mà gây dựng sự nghiệp hưng gia.

Duy tối ngại đà la cùng độ, thiên đồng ở tị cung, chủ suốt đời sự nghiệp đa cạnh tranh, mà lại hôn nhân cũng đa ngăn trở, sai ai ra trình diện sát người mà lại nguyên nhân chính hôn nhân mà ảnh hưởng sự nghiệp.

Thiên đồng ở lục thân cung viên, giống nhau đều có khuyết điểm, hóa thành quyền tinh lúc, có thể thay đổi lương loại này khuyết điểm, hay là tăng mạnh những khuyết điểm này, nhìn kỹ sở hội người là phụ tá cát diệu hoặc sát hình thiên không cướp mà định.

Nhưng mà thiên đồng hóa quyền mang đến cát hung, thường thường cận ở chỗ tâm tình. Ví dụ như đối với tử nữ, hai đời tình cảm hài hòa cũng dù cho cát, cũng không nhất định chủ tử nữ có thể thành công tựu, kỳ cái gọi là hung cũng như vậy. Ví dụ như tử nữ sự nghiệp thành công, nhưng đối với tự mình lại thờ ơ. Đối với những … này đặc tính, suy đoán thì cần phải đặc biệt chú ý.

Thiên đồng hóa quyền cùng trời mã cùng độ, vu lục thân cung viên, thường chủ tình hình tương đối đặc biệt chia lìa. Có lúc phụ tử ở chung nhất phòng, nhưng bình thường không thấy mặt, dù cho ví dụ một trong.

Ở lục thân cung viên, thiên đồng hóa quyền tọa thủ, cũng thấy nhiều cự môn đồng thời Hóa kị, cách cũ thường bỉ không thay đổi quyền thiên đồng là kém. Giống nhau dưới tình hình, lục thân quan hệ xa cách.

Nhược thiên đồng hóa quyền vu tị hợi lưỡng cung, thì cung phu thê tá nhập thiên cơ cự môn, nữ mệnh dĩ nhà kề kế thất là nên, nam mệnh cũng nên trì lấy vợ, bằng không chủ khẩu thiệt chia lìa.

Nhược thiên đồng hóa quyền và cự môn Hóa kị cùng hội vu cung Nô bộc, thì không chỉ cùng người giao dịch sơ chết già ác, mà lại cũng chủ huynh đệ sao Sâm, sao Thương. Vu cung tử nữ, thì chủ nghiêm trọng sự khác nhau.

Đã ngoài các loại tình hình, đều do cự môn Hóa kị nhất diệu quyết định, giá cũng thiên đồng không thích hợp vu lục thân cung viên hóa quyền nguyên nhân chủ yếu.

Thiên đồng hóa quyền thủ cung tật ách, cũng cần phải tường sở hội hợp tinh diệu mà định cát hung. Hung thì tăng đau thần kinh, máu toan, nước tiểu độc khuynh hướng, cát thì khuynh hướng giảm thiểu, nhưng khả năng chuyển hóa thành bệnh thận, vu cát hung cùng xuất hiện thì vưu cần phải chú ý thận.

Thiên đồng hóa quyền, bất lợi cho thận, nhưng đối can đảm có lợi. Cho nên thiên đồng thiên lương bản chủ can dạ dày khí đau nhức, hóa quyền hậu lại khả năng bởi vậy cải thiện tình huống. Nhưng nếu sát diệu cùng triền, thì chỉ trái tim nhưng thụ ảnh hưởng. Thiên đồng hóa quyền và cự môn Hóa kị cùng độ, thì chủ chứng bệnh hiểm nghèo.

Thái âm hóa quyền (mậu)

Thái âm là tài tinh, nhất là lợi cho tài vụ kế hoạch hoặc tài vụ quản lý. Đương hóa quyền lúc, liền biến thành là chợ kế hoạch, tài vụ kế hoạch, hạch sổ giám sát các loại tính chất.

Nói cách khác, cung mệnh Thái âm hóa quyền người đó, tối thích hợp thái độ làm người giám thị tài bạch, hoặc vận dụng tiền tài, tịnh không có nghĩa là bản thân chính mình tài sản to lớn. Tương đối mà nói, Thái âm hóa khoa có lúc bỉ hóa quyền rất tốt, hóa quyền người so sánh lao, mà hóa khoa người thì tương đối an nhàn.

Đương Thái âm hóa quyền là lúc, rất dễ đồng thời thiên cơ Hóa kị gặp gỡ, nếu có sát, thì dĩ làm so sánh hao tổn tâm trí công tác, hoặc công trình công nghệ là tốt; nếu không có sát, thì hoặc chủ tài bạch không được tụ, chung thân thay nhân quản lý tài sản, mà chính thu hoạch không lớn; hoặc chủ suốt đời sự nghiệp thay đổi thất thường. Lúc này có thể nói, Thái âm hóa quyền ý nghĩa, cận ở chỗ nắm giữ quyền sở hữu tài sản, vận dụng tài phú. Cho nên bình định Thái âm hóa quyền, chính đương sự thành tựu làm sao, cân đại vận đích tình huống có quan hệ rất lớn.

Phàm Thái âm ở mệnh phải kiêm thị cung phúc đức. Cái này khái niệm, vu vương đình lời tuyên bố đẩu số một lá thư, cái thuộc trước hết đưa ra. Đương Thái âm hóa quyền vu cung mệnh thì, cung phúc đức nhất là trọng yếu.

Nguyên nhân ở chỗ Thái âm nhược hóa quyền tinh, thì cung phúc đức cự môn thiên cơ Hóa kị quan hệ, thường thường có thể ảnh hưởng toàn cục. Thảng cự môn thiên cơ cùng độ hoặc tương đối, kỳ ảnh hưởng nặng hơn, khả năng mọi việc bất năng quán triệt thủy chung, đến nỗi Thái âm hóa quyền ý nghĩa cũng biến thành ủng tài tự trọng, chích thỏa mãn vu quyền lực, mà không năng lực khách quan xử lý, do là thường thường mất đi cơ hội, hoặc tương sự tình đơn giản biến thành phức tạp, bởi vậy khiến cho phiền phức và làm phức tạp.

Thái âm hóa quyền nhược và thái dương hóa khoa cùng độ, hoặc củng chiếu, thì kỳ nhân quyền sở hữu tài sản (hoặc kế hoạch năng lực), thường thị hậu thiên nỗ lực mà định, cho nên phải tích cực tiến tu, sau đó mới có thể khiến cho sự nghiệp trở nên thuận lợi, mà địa vị cũng bởi vậy đề cao. Thái âm tuy là tài tinh, hóa quyền cũng không như hóa lộc khả năng chủ phú cũng.

Thái âm hóa quyền thủ lục thân cung viên, phải chú ý suy tính kỳ cân nữ tính thân thuộc quan hệ, như mẹ thân, thê tử, nữ nhi, tỷ muội chờ, đến đây cần phải do phụ tá sát diệu hội hợp tình hình mà định.

Nói chung, lục thân cung viên Thái âm hóa quyền, không thích nhất thiên không cướp cùng độ, cũng không ưa dương linh, hỏa đà tổ hợp, cùng độ, thường thường chủ bị nữ thân của luy, hoặc dễ sinh hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm.

Xu tị chi đạo, ở chỗ giải thích như thế nào một ít tiểu thị phi, hoặc không làm trên thực tế hợp tác. Ví dụ như phu thê bất khả hợp tác mở tiệm, không thích hợp nhượng nữ nhi thêm vào mình cơ cấu các loại. Quan tâm lẫn mà giữ một khoảng cách, tức là xử lý thoả đáng chi đạo.

Thái âm hóa quyền vu cung tật ách, có sát, thì là lỗ lã của tật, vưu chủ thần trải qua tính lỗ lã. Thông thường biểu hiện là thần kinh suy nhược, bệnh tâm thần chứng. Đương thiên cơ Hóa kị cùng hội thì vưu nhiên. Nếu không có sát, thì chỉ có thể tài cán vì dị ứng tính tật bệnh.

Tham lang hóa quyền (kỷ)

Tham lang chủ giao tế. Hóa thành quyền tinh lúc, giao tế ý tứ hàm xúc nặng thêm, hơn nữa rất nhiều thời gian biến thành chủ động. Loại này tính chất có được hay không, bất năng cô lập tham lang hóa quyền một sao mà nói, phải tham khảo đại vận lưu niên tác chỉnh thể quan sát.

Tốt nhất tình huống, là có thể cân vũ khúc hóa lộc cùng hội, vừa không gặp thiên không cướp Tứ Sát, thì năng lực nhân chủ động giao tế mà được bổ ích, nhược lộc tinh sẽ không, mà lại sai ai ra trình diện sát diệu, thì vô luận như thế nào chủ động, kỳ giao tế xã giao cũng không phải là lãng phí tiền tài và thời gian. Chỉ coi đại vận lưu niên tinh diệu hài lòng thì, sau đó mới có thu hoạch.

Tham lang hóa quyền, nếu không có lộc hội hợp, cũng chủ một thân ham món lợi nhỏ, nhất văn tiền không rơi hư không địa. Tuy rằng như vậy, lại nhưng cam tâm tình nguyện giao tế xã giao, đương lộc tồn cùng độ là lúc, thì mặt ngoài xuất thủ chuyên gia, thế nhưng nội tâm lại thường sinh kế so sánh. Nhưng mà giá thường thường cũng không phải một khuyết điểm, trái lại mà trở thành tiến tài bắt buộc thủ đoạn.

Cho nên tham lang hóa quyền và lộc tinh quan hệ, vô cùng mật thiết.

Thành hỏa tham hoặc linh tham cách người, hóa quyền không bằng hóa lộc. Hóa lộc chủ tài bạch đột nhiên phát, sự nghiệp đột nhiên hưng, nhưng mà hóa quyền mà vô thủ thân như ngọc, thì cận chủ mặt ngoài phong cảnh. Thường thường sự nghiệp tự thanh thế lớn, nhân cũng giao tế xã giao bận rộn, thế nhưng thực tế thu hoạch nhưng cũng không như mặt ngoài.

Hơn nữa, chính đương sự thường có khuynh hướng ăn ý, rất mong muốn nhất cử tức đủ để làm giàu. Sát tinh hội hợp thì, vưu dễ thoái thoái thất cư. Nhưng mà nhược lưu niên không tốt, liền hoàn cảnh bắt buộc, tác được ăn cả ngã về không, kết quả cho nên thất bại.

Tham lang hóa quyền duy nhất chỗ tốt, chỉ là ổn định tính tăng. Đương vị hóa thành quyền tinh thì, sự nghiệp thượng hay thay đổi hóa, đồng thời cũng dễ rước lấy cạnh tranh, hóa quyền lúc, biến hóa giảm thiểu, cạnh tranh cũng so sánh dễ chiêm ưu thế.

Nhược hóa quyền và đào hoa cùng độ, thì chuyển hóa thành nghệ thuật, tiêu khiển, tiêu phí hưởng thụ tính chất, cũng bởi vậy mà vào tài.

Tham lang hóa quyền ở lục thân cung viên, đại thể thượng mà nói, cát thì tăng cát, hung thì tăng hung. Có người cho rằng cát hóa đương có thể cải biến bất lương tính chất, thực tế tình hình nhưng phi như vậy.

Ví dụ như tham lang hội đào hoa vu cung tử nữ, chủ kế thất hoặc nhà kề sống chết. Hóa quyền lúc, loại này tính chất nhất là rõ ràng. Không thay đổi quyền, thượng có lẽ mật, hóa quyền thì tất công khai không thể nghi ngờ.

Nếu như tham lang rơi vào lưới, thủ cung phu thê, chủ hôn tiền đa luyến ái khúc chiết. Nhược hóa thành quyền tinh, thì thường thường chủ tình cảm dũ thâm hậu, dũ dễ nhân các loại nhân tố khách quan không được có thể kết hợp, mà cũng không nhân phản đối hoặc phá hư.

Cận vu thủ cung phụ mẫu dưới tình hình, tham lang hóa quyền thủy năng lực chuyển thành điềm lành, chủ vô hình. Nhưng nếu sai ai ra trình diện đào hoa, thì nhưng chủ tự thân là nhà kề kế thất sở sanh.

Tham lang hóa quyền vu cung tật ách, chủ đảm bệnh mà không chủ can bệnh. Trung y phân tạng phủ, không thay đổi quyền bệnh ở chỗ bẩn, hóa quyền thì bệnh ở chỗ phủ. Đảm vừa chủ phong, cho nên thường thường vừa biểu chinh là gió tật.

Vũ khúc hóa quyền (canh)

Vũ khúc hóa quyền, có một rất trực tiếp ý nghĩa, đó chính là dĩ hành động kiếp sau tài, đó là phải tự mình xử lý nghiệp vụ, bất năng kháo kế hoạch, quản lý thu được tài phú.

Sở dĩ vũ khúc hóa quyền, cũng thường thường đại diện vất vả cực nhọc, nhất là đương cung mệnh sai ai ra trình diện vũ khúc hóa quyền triền độ mà cung phúc đức có sát diệu thì, vưu chủ chính đương sự phải sự vô khổ, tự mình xử lý, hoặc ngày đêm hối hả, khó có thể an hưởng.

Từ về phương diện khác mà nói, vũ khúc hóa quyền cũng chủ dĩ sự nghiệp cầu tài. Đó là kỳ tài phú nhiều ít, toàn bằng kỳ sáng chế là sự nghiệp cục diện khổ hoặc chức vị cao thấp mà định.

Nhưng mà vũ khúc hóa quyền thủ cung mệnh, lại chủ dễ thụ thủ trưởng đề bạt, cũng tức là thuyết, chính đương sự ở sự nghiệp thượng nỗ lực, sẽ không uổng phí, dễ biết dùng người thưởng thức, trở thành tấn thân của giai. Nhược vũ khúc hóa quyền thủ viên, mà tam mới có sát, thì nên làm quân cảnh trị an, dùng võ chức vinh thân. Bản viên nếu có cát diệu, thay đổi được lần sau lên chức.

Vũ khúc hóa quyền thua hóa lộc, là bởi vì hóa lộc thì dễ thành phú cục, mà hóa quyền người, mặc dù hợp cục cũng cận chủ năng ở sự nghiệp trên có kiến thụ mà thôi. Phải rất có lộc tồn cùng độ, sau đó hóa quyền vũ khúc tài năng thành công là phú cục điều kiện.

Duy nhược vũ khúc hóa quyền và lộc tồn cùng độ, triền thủ cung mệnh, sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch thì, thì chỉnh tổ tinh diệu khả năng biến thành có lợi cho làm tài chính và kinh tế công tác, nhưng mà lại vị tất lợi cho tự hành gây dựng sự nghiệp, cần phải tường thị các đại vận đích tình hình, sau đó mới có thể quyết định lợi cho tự hành khai sáng hoặc làm thuê.

Nhược vũ khúc hóa quyền, và sát diệu cùng độ, thì lợi cho tính kỹ thuật công tác hoặc chuyên nghiệp công tác, dĩ và kim chúc công cụ hữu quan người là nên. Nhưng nếu đồng thời sai ai ra trình diện thiên không cướp người, thì cận nên mở nhà xưởng, dĩ sử dụng cơ khí là tài nguyên.

Vũ khúc hóa thành quyền tinh lúc, tính chất biến hóa tương đối lớn, đã ngoài thuật cận vi giống nhau nguyên tắc.

Vũ khúc hóa quyền thủ lục thân cung viên, giống nhau tình hình, có thể giảm thiểu hình khắc, nhưng cũng không thể cải biến tình cảm.

Nhất là đương vũ khúc hóa quyền thủ cung phu thê thì, nhược nam mệnh, phụ đoạt phu quyền ý tứ hàm xúc quá nặng, thảng canh sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ phu thê sao Sâm, sao Thương. Cận đương và lộc tồn cùng độ, lại không có sát diệu cùng sẽ dưới tình huống, thủy nguyên nhân chính thê được tài.

Vũ khúc hóa quyền thủ cung tử nữ, có sát, chủ kế thất hoặc nhà kề sống chết, hoặc nhu cho làm con thừa tự nhà tôi, sau đó vợ cả thủy sống chết. Nếu không có sát, thì thê thất cũng năng lực sống chết, nhưng so sánh trì được.

Huynh đệ cung sai ai ra trình diện vũ khúc hóa quyền triền độ, không thích hợp sai ai ra trình diện sát, lại càng không nên sai ai ra trình diện thiên không cướp, bằng không đồng bọn chế khửu tay. Nhược lộc tồn cùng độ mà sai ai ra trình diện thiên không cướp, tình hình càng sâu.

Vũ khúc hóa quyền thủ cung tật ách, sát nặng người chủ nhu mổ. Vô sát mà có lộc tồn cùng độ, thì khả năng là đường nước tiểu, bệnh thận chờ. Hóa quyền vũ khúc, bất năng giảm thiểu tật bệnh khuynh hướng.

Thái dương hóa quyền (tân)

Tựu tinh diệu bản chất mà nói, thái dương hóa quyền bỉ hóa lộc là tốt, hóa lộc người thường biểu hiện là sinh hoạt hào hoa xa xỉ, mà hóa thành quyền tinh thì, trái lại năng lực chuyên chú vu bản thân sự nghiệp, do là có thể bằng địa vị xã hội hoặc chuyên nghiệp địa vị thu được thành tựu.

Nhược thái dương hóa quyền và cự môn hóa lộc cùng độ hoặc đối củng, tức có tộc phát tài ý nghĩa. Lợi làm ngoại giao công tác, hoặc phục vụ vu ngoại quốc cơ cấu, hoặc ở ngoại quốc thành lập danh dự.

Thành dương lương xương lộc cách người, thái dương hóa quyền thì có thể tăng học thuật địa vị, hơn nữa sắc nhất vu độc quyền phát minh. Nhược thái dương hóa quyền cùng trời lương cùng độ hoặc đối củng, mà không thành dương lương xương lộc cách, thì lợi cho xã hội ngành dịch vụ, sai ai ra trình diện cát diệu cùng hội người, cũng sẽ thành là hành nghiệp thượng quyền uy, nhưng dễ đi nét bút nghiêng.

Thái dương hóa quyền và văn xương Hóa kị cùng độ, phải không dương lương xương lộc cách, thì trái lại chủ xử sự lỗ mảng, chưa thâm tư thục lự tức vọng đi quyết định, đến nỗi bị tổn thất.

Từ một … khác độ lớn của góc mà nói, thái dương hóa thành quyền tinh lúc, độc lập tính tăng, khai sáng năng lực cũng bởi vậy tăng. Thế nhưng, thích người khác phủng tràng tính cách, lại cũng cho nên tăng.

Sở dĩ thái dương hóa quyền tọa cung mệnh người, thường thường chịu đựng không nổi tịch mịch. Cho nên có ở đây không nên tiến thủ thì, cũng dễ không để ý khách quan hoàn cảnh, mưu toan tiến thủ, do là tăng cuộc sống khúc chiết. Vu suy tính thì, liền cần phải chú ý một ít cận nên giấu tài niên kỉ vận, dĩ tác xu tị. Chỉ có đương thái dương nhập miếu, lại có lộc tồn cùng độ hoặc đối củng dưới tình hình, tài tương đối dễ dàng tùy ý phát huy mà có lợi.

Thái dương lạc hãm hóa quyền, có thể cải thiện nhân lạc hãm mang tới bất lợi. Rất nhiều thời gian, bởi vậy cũng rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra. Nhất là đương cung thiên di may mắn thì, là nên ly khai nơi sinh phát triển.

Thái dương hóa quyền thủ cung mệnh, dễ giúp đỡ người khác, nhược canh sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, thì chủ thân hữu mượn tiền không trả, nhược kinh thương người, cũng dĩ bán lẻ nghiệp hoặc thu vào tiền mặt hành nghiệp là nên.

Thái dương hóa quyền thủ lục thân cung viên, nói chung chất đa số may mắn, đặc biệt nam mệnh nhật sinh ra, canh chủ thụ nam tính thân thuộc trợ giúp lực.

Ở huynh đệ cung, có lúc thái dương hóa quyền ý nghĩa, cận chủ huynh đệ con số tăng. Ở cung tử nữ người cũng thế. Nhất là đương thái dương lạc hãm thì, hóa thành quyền tinh là được cải thiện lạc hãm khuyết điểm. Ví dụ như vốn có chủ huynh đệ, tử nữ chia lìa đất khách, hóa quyền lúc, chí ít đây đó có một đoạn khá lâu thời kỳ ở chung.

Thái dương hóa quyền cung phụ mẫu, chủ thụ phụ mẫu che chở, hoặc thụ thủ trưởng đề bạt. Duy nếu có sát, thì có lúc trái lại là bị người chế khửu tay dấu hiệu. Vu cung phu thê, cũng có đồng dạng biến hóa vi diệu.

Thái dương hóa quyền vu cung tật ách, giống nhau dưới tình hình, tăng mạnh mắt chỗ thiếu hụt có khả năng. Ở cung mệnh thì, cũng vãng vãng như thử. Vu sai ai ra trình diện sát diệu nặng thì, ánh mắt chỗ thiếu hụt lớn hơn nữa.

Thái dương hóa quyền cũng chủ cao huyết áp, và văn xương Hóa kị đồng cung hoặc đối củng, thì là táo bón, trĩ tật hiện ra.

Tử vi hóa quyền (nhâm)

Tử vi ở đẩu số trung tâm tỉ như là đế diệu, hóa thành quyền tinh, thì có thể tỉ như là đế vương được chưởng thực quyền. Tình hình như thế, có ưu điểm cũng có khuyết điểm.

Ưu điểm là chính đương sự quyết đoán lực tăng, lĩnh đạo lực cũng tăng, có thể một mình đảm đương một phía, chịu nổi trách nhiệm, nhưng cùng lúc đó, kỳ nhân ích kỷ tâm cũng tất so sánh cường, hơn nữa dễ lưu là việc chính quan, sở dĩ quyết định của hắn, rất ít thái độ làm người suy nghĩ.

Bởi vậy tử vi hóa quyền phải phụ tá chư diệu cùng hội, nhất là tả phụ hữu bật, sau đó tài năng giảm thiểu vất vả cực nhọc. Bằng không mọi việc thân lực thân vi, vì mình chủ quan quyết định mà nỗ lực, có lúc trái lại dễ đồ lao vô công.

Tử vi hóa quyền phải sai ai ra trình diện lộc tồn cùng hội, sau đó thủy hứa phú quý, bởi vì đương cung mệnh được tử vi hóa quyền triền độ, thì tài bạch tất đồng thời có vũ khúc Hóa kị, như vô lộc tồn, thì dễ mệt mỏi, tràng diện mặc dù tốt mà nội tại trống rỗng, bất túc quý cũng.

Nếu như tử vi hóa thành quyền tinh, thế nhưng lại và sát diệu cùng hội, thì có thể tỉ như là đế vương thích thân cận tiểu nhân. Bởi hóa quyền quan hệ thân cận tiểu nhân hậu quả, bỉ giống nhau tình hình càng nghiêm trọng hơn, chính đương sự khả năng lưu là tiêm nhiễm mê, hoặc đa nghi kị chi tâm, vì vậy thay đổi khiến người sinh sinh ra ngăn trở. Xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ đề cao cá nhân tu dưỡng, đồng thời lúc nào cũng cảnh giác.

Nhược cát hung cùng xuất hiện, thì ký có phụ tá chư diệu cùng hội, thế nhưng đồng thời lại cũng sai ai ra trình diện sát diệu, cần phải chú ý cát hung sẽ không trung hoà, bởi vậy thực tế nhân tế quan hệ liền thập phần trọng yếu. Hai người, giả sử có đồng nhất tinh diệu tổ hợp ở cung mệnh, giả như nhất người thận trọng giao du, mà một … khác người lại lạm kết giao bằng hữu, phát sinh thực tế gặp gỡ liền rất có phân biệt.

Duy tử vi hóa quyền mà xương khúc cùng hội người, bởi bản tính thông minh, tình hình càng thêm quan trọng hơn, chính đương sự cố có thể nhân thông minh tài trí mà được ích, nhưng cũng khả năng thông minh tự lầm.

Tử vi hóa quyền triền độ lục thân cung viên, thường thường tức là lục thân chủ quan dấu hiệu. Cho nên không thích nhất hạ xuống cung phu thê, trừ phi chính đương sự cung mệnh tinh diệu nhu hòa, bằng không tình cảm vợ chồng mỗi đa vỡ tan, nhất là thất sát, phá quân chờ tinh diệu tọa cung mệnh, phải lưu ý phu thê xử lý thoả đáng chi đạo.

Nếu như tử vi hóa quyền triền độ cung tử nữ, thì mỗi là sự khác nhau hiện ra, nếu canh sát diệu cùng hội, lại thấy tính chất hung ác tạp diệu, thì cần phải phòng tử nữ khuynh gia, vu kỳ lúc nhỏ thì phải giỏi về quản giáo, không được gia cưng chiều, khiến cho lúc nhỏ cập thời niên thiếu tức năng lực nhận thức nhân sinh đa ngăn trở, sau đó thủy là tị hung chi đạo cũng.

Tử vi hóa quyền thủ huynh đệ cung, thì không thích hợp cùng người hợp tác, bằng không tương bởi vậy bị người điều khiển.

Cung tật ách tử vi hóa quyền triền độ, tăng mạnh dạ dày bệnh khuynh hướng. Nếu có sát diệu, lại thấy thiên hình, thì là mổ hiện ra. Sai ai ra trình diện đào hoa chư diệu, thì là bệnh thận hoặc phụ nữ ám bệnh.

Cự môn hóa quyền (quý)

Cự môn vu đẩu số trung tâm là ám diệu, cho nên nếu không có nhập miếu thái dương hội chiếu, thì không luận hóa lộc, hóa quyền đều có khuyết điểm. Hóa lộc người lãi nặng, thường dễ tăng nhân phú quý, hóa quyền người cũng thế, duy hóa lộc người thượng khẳng hướng hiện thực cúi đầu, mà hóa quyền người mỗi khi không để ý hiện thực, dễ nhân đố kỵ chi tâm mà dồn sinh làm phức tạp.

Sở dĩ cự môn hóa quyền, nhất là canh sai ai ra trình diện sát diệu người, tối kỵ đi nét bút nghiêng, ra phong đầu, thường thường cho nên dồn họa. Nhược cự môn hóa quyền mà được cát diệu cùng hội, nếu có thể chìm tiềm đá mài (ma luyện), không được tranh danh lợi, thì trái lại danh lợi không cầu tự đắc.

Cự môn hóa quyền thủ cung phúc đức, tình hình chung có thể coi là thâm trầm tượng trưng, thì ưa xương khúc hoặc thiên tài cùng độ, liền có thể chìm tiềm vu một môn chuyên nghiệp, không dậy nổi thị phi tranh chấp. Duy nhược sát diệu cùng độ là lúc, cạnh tranh chi tâm thường thường rất nặng, hơn nữa có khuynh hướng không từ thủ đoạn cạnh tranh. Tình hình như thế, cũng duy nhập miếu thái dương có thể giải trừ, thì biến thành chuyên gia hào sảng nhĩ.

Cự môn hóa quyền, Thái âm tất đồng thời hóa khoa, thảng thái dương, Thái âm đồng thời nhập miếu, thì tam tinh hội chiếu liền trở thành một tốt đẹp chính là tinh hệ kết cấu, canh được phụ tá chư diệu cùng hội, cũng có thể phú quý, mặc dù mọi việc nhưng ưa thân lực thân vi, thế nhưng chỉ cần không ra phong đầu, thì vận trình tự tất trôi chảy.

Duy cự môn hóa quyền thủ cung tài bạch người, thì cung tử nữ tất là trời tướng, mà lại thụ cự môn cập thiên lương tướng giáp, lúc này tức không thích hợp sai ai ra trình diện sát, bằng không chủ có sự khác nhau. Sát nặng người, mà lại chủ tử nữ khuynh gia. Có thể cùng tương đối người là cự môn hóa lộc thủ cung mệnh, nhược cung tử nữ sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, cũng chủ tử nữ khuynh gia. Còn đây là thứ nhất bại vào tử nữ chủ quan, thành kiến hoặc mê, thứ nhất bại vào tử nữ chẳng tiết kiệm. Sở dĩ cự môn cát hóa, phải chú ý đối đời kế tiếp giáo dục.

Cự môn vừa chủ khẩu tài, hóa quyền bỉ hóa lộc là tốt, hóa quyền người khẩu tài tốt mà không lưu vu điềm trợt, hóa lộc người nếu có sát diệu cùng độ, thì thường thị khẩu tài, trái lại dễ cho nên sinh sôi làm phức tạp.

Lục thân cung viên, giống nhau dưới tình hình ưa sai ai ra trình diện cự môn hóa quyền. Cái gọi là ưa sai ai ra trình diện, hệ tương đối mà nói, thì hóa quyền bỉ không thay đổi quyền tốt. Ví dụ như huynh đệ cung sai ai ra trình diện cự môn triền độ, bản chủ bất hòa, thế nhưng hóa quyền cũng huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công dấu hiệu.

Nếu như cung phu thê cự môn triền độ, bản chủ thị phi khẩu thiệt cơn giận không đâu, hóa quyền lúc, lại chủ thê thất năng lực giúp chồng dạy con.

Cung tử nữ cự môn triền độ, chủ dĩ trì được là nên, bằng không dễ sinh sự khác nhau, nhưng mà hóa thành quyền tinh hậu, thì trái lại chủ tử nữ mái tóc.

Nhất là cung Nô bộc, cự môn không thay đổi quyền, chủ thị phi khẩu thiệt, hóa thành quyền tinh, nếu không có sát diệu, thì chủ được người bạn có thể khuyên can.

Do thượng thuật, có thể thấy được cự môn hóa quyền và không thay đổi quyền chi biệt.

Cự môn chủ khoang miệng, thực quản, dạ dày, hóa quyền thì không thích hợp sai ai ra trình diện sát, bằng không chủ bệnh. Do khoang miệng thực quản dẫn thân, vừa là hô hấp khí quan, đặc biệt phế nhánh khí quản cập cổ họng, hóa quyền sai ai ra trình diện sát người, cũng chủ phương diện này tật bệnh.

Vũ khúc hóa khoa (giáp)

Tiền đã nói qua, vũ khúc là tài tinh, mà lại chủ cầu tài hành động, cho nên đương hóa thành khoa tinh thì, kỳ tính chất liền có lượng nặng đặc điểm:

Đệ nhất, kỳ cầu tài hành động, và nổi tiếng hữu quan. Ví dụ như, ở trứ danh tài vụ cơ cấu công tác, bởi cơ cấu bản thân cụ có danh tiếng chờ điều kiện, sau đó đương sự thủy năng lực tạ cuộc đời này tài.

Đệ nhị, nhược thuộc tự hành kinh doanh, hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp, thì phải coi trọng nổi tiếng thành lập. Danh khí dũ đại, thì tiền lời dũ đại. Sở dĩ vũ khúc hóa khoa năng lực thành tốt đẹp chính là kết cấu, chính đương sự thường thường danh lợi song thu vào.

Nhưng mà vũ khúc hóa khoa thành lập nổi tiếng, phạm vi thua tử vi, thái dương, thiên cơ hóa khoa người chương trước, cận cực hạn vu bản thân sự nghiệp phạm vi. Nhất là đối làm tài chính và kinh tế hoặc kim chúc công cụ mưu sinh nhân có lợi.

Nhược vũ khúc hóa khoa và liêm trinh hóa lộc gặp gỡ, thì nhân nổi tiếng thường mang đến thu hoạch ngoài ý liệu.

Phàm vũ khúc hóa khoa, thái dương tất đồng thời Hóa kị, các bậc tiền bối chỉnh lý điểm này, có thể nói hàm có thâm ý. Cổ nhân vị ẩn sâu thiện mãi, tức tài không thích để lộ ra ý. Nhược vũ khúc hóa thành khoa tinh, thì trái lại dĩ tài danh chương trước, bởi vậy thị phi vưu oán cũng tất tùy theo mà đến, đương vận hành tới thái dương Hóa kị đại hạn, liền cần phải chú ý đến đây sao Hóa kỵ có vô đã bị kích phát, nếu có, thì là kém hạn không thể nghi ngờ.

Vũ khúc và tham lang cùng độ, mà vũ khúc hóa khoa, nhược canh thành hỏa tham, linh tham cách, thì mặc dù tài bạch đột nhiên phát, nhưng dễ khí tiểu dị doanh, đường hoàng quá, vu kém hạn thì dễ bạo bại.

Bởi vậy tương đối mà nói, vũ khúc hóa khoa so sánh nên nhân sĩ chuyên nghiệp, chí ít so sánh người buôn bán là có lợi. Nhất là xã hội hiện đại, nhân sĩ chuyên nghiệp địa vị đề cao, mặc dù phục vụ vu nhân, nhưng cũng có tương đương độc lập địa vị, cho nên vị tất nhất định phải từ thương thủy năng lực làm giàu cũng.

Đại thể mà nói, tài tinh hóa khoa, nhược dĩ nổi tiếng phát tài thì tốt, dĩ tài chương danh lợi thì kém, trong này tin tức sâu chinh.

Lục thân cung viên, có vũ khúc hóa khoa nhập độ, cơ bản tính chất mặc dù bất biến, nhưng năng lực chuyển hóa thành so sánh tốt khuynh hướng. Ví dụ như cung phu thê sai ai ra trình diện vũ khúc hóa khoa, phụ đoạt phu quyền ý nghĩa bất biến, nhưng chủ thê tử năng lực giúp đỡ sự nghiệp của mình, thậm chí năng lực chủ xử lý công việc nghiệp, thì quyền lực của mình tuy bị đoạt, trên thực tế cũng không ảnh hưởng xấu.

Nếu như cung tử nữ vũ khúc hóa khoa nhập độ, tử nữ ít tính chất bất biến; có chút tinh hệ, chủ nhà kề kế thất sống chết, đến đây tính chất cũng không thay đổi, nhưng chủ tử nữ mái tóc, cho nên tuy ít cũng tốt cũng.

Nếu như cung phụ mẫu vũ khúc triền độ, bản hình phạt chính khắc chia lìa, hóa thành khoa tinh lúc, không được hình phạt chính khắc, có lúc trái lại họ Chủ Phụ mẫu có uy quyền, tung sai ai ra trình diện sát, cũng không chí tử biệt.

Cung tật ách vũ khúc hóa khoa, đối suy yếu tính hô hấp khí quan tật bệnh, có thừa cố gắng dụng; nhưng đối với viêm phổi, lựu sưng chờ, thì có giảm bớt tác dụng. Vũ khúc phá quân mà vũ khúc hóa khoa, chủ trám răng trồng răng giả. Vũ khúc hóa khoa, Hỏa Tinh hiện độ, chủ ho khan.

Tử vi hóa khoa (ất)

Tử vi là đế tinh, cho nên ưa hóa khoa, vui hơn được phủ tương đồng triêu, hoặc bách quan triều củng, thì chủ được danh vọng.

Duy nếu không có phủ tương cập chư cát củng hội, trái lại, canh sai ai ra trình diện Tứ Sát, hình hao tổn chờ diệu hội hợp, hoặc đào hoa chư diệu cùng độ cập đối củng, thì mặc dù hóa thành khoa tinh cũng không chủ danh dự.

Nhưng vô luận tính chất làm sao, nhược tử vi hóa khoa thủ cung mệnh người, giai chủ đa học đa năng lực, hứng thú rộng khắp, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc; long trì, phượng các; thiên tài chờ diệu cùng hội, vưu chủ tài nghệ xuất chúng, ở nhóm nhất nghiệp trung tâm được hưởng danh thơm.

Nhưng mà, phàm tử vi cư cung mệnh người, cung Nô bộc đại thể không được cát, nhất là tử vi ở cung mệnh hóa khoa, cung Nô bộc Thái âm ở tị tất đồng thời Hóa kị, thì chủ thuộc hạ không đắc lực, quá mức mà lại thụ bạn bè hoặc thuộc hạ liên lụy.

Cung Nô bộc tinh diệu ảnh hưởng huynh đệ cung, cho nên cũng đa không thích hợp cùng người hợp tác, cần phải tế tường đến đây nhị cung tinh diệu suy đoán. Phàm tử vi hóa khoa, Thái âm tất đồng thời Hóa kị, dạ sinh ra, Thái âm nhập miếu, thì tình hình thượng khả; nhược nhật sinh ra, Thái âm lạc hãm, thì Thái âm chỗ ở cung viên, thường thường trở thành cuộc sống chỗ thiếu hụt.

Duy nhất hài lòng kết cấu là, dạ sinh ra, tử vi ở ngọ, Thái âm ở cung Nô bộc Hóa kị, thì chủ thuộc hạ đắc lực, mà lại dĩ nữ tính người là nên.

Tử vi hóa khoa chủ dày rộng, nhưng dễ dàng hơn biến thành chủ quan, do là yêu ác tùy tâm đích tình hình càng lộ vẻ trước biểu hiện ra ngoài, liền yếu bớt dày rộng hình tượng. Hơn nữa hóa khoa thì dễ nhạ đố kị, sở dĩ thường thường liền dễ cô lập. Duy bách quan triều củng người, có thể giảm bớt loại này khuyết điểm.

Cho nên nhược tử vi hóa khoa, sát hình trọng trọng người, ở kém hạn, thì dễ có có tài nhưng không gặp thời cảm giác; ở cát hạn, thị phi đố kỵ tất tùy danh dự mà đến. Vì vậy tương đối bề trên sinh liền ít phúc trạch, có lúc không thay đổi khoa người, trái lại dễ thỏa mãn, nhân sinh cũng ít khúc chiết.

Lục thân cung viên, tử vi triền độ, giống nhau đều ưa hóa thành khoa tinh.

Ví dụ như ở huynh đệ cung, tử vi hóa khoa người, chủ cứu cấp thì có huynh đệ hoặc tri giao viện thủ.

Nếu như ở cung phụ mẫu, tử vi triền độ mà hóa thành khoa tinh, mặc dù họ Chủ Phụ mẫu chủ quan, thường ưa tả hữu con gái hành động, nhưng kỳ thực năng lực tận lực ích ấm nữ nhân.

Ở cung phu thê, tử vi hóa khoa, thường chủ phu thê tuổi tác có giác đại chênh lệch, hoặc chủ phối ngẫu hiếu thắng, nhưng mà lại không dễ dàng nói ly, sảo gia khiêm nhượng là được phối hợp.

Duy tử vi hóa khoa vu cung Nô bộc, canh sai ai ra trình diện văn diệu, thì chủ một thân trí không bằng thuộc hạ. Năng lực thiện gia lợi dụng cố tốt, bằng không dễ cầm dao đằng lưỡi.

Cung tật ách có tử vi hóa khoa cùng độ, không được chủ dạ dày bệnh, trái lại chủ bài tiết hệ thống có tật, cũng cần phải lưu ý nhiếp hộ tuyến, tuyến tiền liệt chia đều bí hệ thống.

Văn xương hóa khoa (bính)

Văn xương thuộc phụ tá chư diệu, đẩu số trung tâm, có thể trở thành là hóa diệu người, trừ chính diệu ở ngoài, còn lại liền chỉ có xương khúc năng lực hóa thành khoa tinh hoặc sao Hóa kỵ. Có chút lưu phái, tả phụ hữu bật cũng có thể hóa khoa, Trung Châu phái thì không nói vậy.

Xương khúc phần kết chương, cố hữu hóa khoa đạo lý. Nhược phụ bật hóa khoa, thì dùng cái gì chủ công danh thiên khôi, thiên việt cánh không thay đổi khoa ư? Sở dĩ Trung Châu phái chủ trương gắng sức thực hiện phụ bật không thay đổi khoa nói đến. Những phái hệ khác, đối với lần này đương có giải thích, độc giả không ngại tham khảo, cùng với do thực tế chinh nghiệm lai quyết định.

Cổ đại coi trọng do khoa cử thủ công danh, không chỉ dị đồ xuất thân người có chỗ không bằng, cho dù là lưỡng bảng xuất thân nhân, cũng bỉ tam thi xuất thân hàn lâm thấp nhất đẳng, cho nên cung mệnh hoặc thê cung mừng nhất sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, phùng xương khúc hóa khoa lưu niên thủ mệnh, cũng coi là công danh điềm lành. Hiện tại đã ít đi giá nặng ý nghĩa, bởi vậy cận tương văn xương hóa khoa coi là lợi đọc sách tinh diệu, vưu ưa dương lương xương lộc cách văn xương hóa khoa.

Do khoa cử ý nghĩa, vừa có thể đem văn xương dẫn thân là công văn cập lễ nhạc tinh diệu, bởi vậy liền sản sinh như sau chinh nghiệm.

Văn xương phần kết chữ viết ước, đương văn xương hóa khoa thì, thường thường nguyên nhân chính công văn khế ước mà được gọi là dự. Ví dụ như phát biểu tác phẩm, nhân một phần hợp đồng ký kết mà đạt được danh dự, hoặc phát biểu trọng yếu văn bản ý kiến, giành được chiếm được đổng sự cục tán thưởng các loại.

Bởi vì hiện đại thương trường coi trọng hợp đồng khế ước ký kết, sở dĩ thường thường vừa chủ ký kết hợp đồng thuận lợi. Thảng như và tài tinh cập lộc tồn gặp gỡ, hoặc thụ hóa lộc lưu diệu xung động, thì nguyên nhân chính công văn khế ước tiến tài. Thụ lương người thì cũng chủ không được thứ lên chức.

Văn xương hóa khoa, ưa và tấu thư cùng hội, thì là công văn niềm vui, loại này công văn, có thể là thăng thiên công văn, cũng có thể là quan tòa kiện tụng văn kiện, cũng có thể là tác phẩm phát biểu, thậm chí là một phong chờ mong đã lâu thư hàm. Lúc này, hóa khoa ý nghĩa liền không được giới hạn trong danh dự, hoặc chủ nội tâm vui sướng.

Văn xương ký chủ lễ nhạc, bởi vậy ý nghĩa dẫn thân, là được coi là hôn tang nhị lễ biểu chinh. Cho nên đương văn xương hóa khoa vu lục thân cung vị, nếu có sát kị hình diệu hội tụ, ở đây lưu niên hoặc tiểu hạn trong vòng, hoặc chủ lục thân tang lễ. Cho nên văn xương hóa khoa không nhất định đại diện vui mừng, phải thị toàn cục tinh diệu tổ hợp mà định.

Nhưng mà đẩu số phát triển thời đại, là phong kiến tông pháp xã hội, sở dĩ thị cha mẹ tang lễ, mỗi dĩ trưởng tử duệ tôn mệnh bàn là chuẩn; thê cung cũng cận thị vợ cả; cung tử nữ thì thị trưởng tử.

Thế nhưng thê cung sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, lại thấy đào hoa chư diệu, thì thường thường chủ nạp cưng chìu. Hiện đại pháp luật mặc dù không thừa nhận thiếp thị địa vị, nhưng mà đến đây thuộc loại danh nghĩa mà thôi, đẩu số sở suy tính người thì là thực tế tình huống.

Văn xương hóa khoa vu cung tật ách, đơn độc giá tinh diệu cũng không chủ tật bệnh, chỉ có nhất trọng ý nghĩa, tức đương vu hỏa linh cùng hội thì, thì nhân tật bệnh dựng lên vệt lấm tấm.

Thiên cơ hóa khoa (đinh)

Thiên cơ là phù động tinh diệu, đương hóa khoa thì, không được tăng hắn ổn định, thế nhưng lại khiến cho di động biến thành sinh động. Cho nên đương cung mệnh có thiên cơ hóa khoa tọa thủ thì, một thân liền là ngoại vụ nhân tài, tuy rằng cũng am hiểu kế hoạch, nhưng năng lực hoạt động canh ứng với được coi trọng.

Thiên cơ hóa khoa thủ cung phúc đức thì chủ quyền thay đổi, hơn nữa hắn quyền biến thường kẻ khác dễ tiếp thu, sẽ không cảm thấy phù phiếm không thật. Cho nên thiên cơ hóa khoa, có lúc bỉ hóa lộc còn có thể quý.

Phàm thiên cơ hóa khoa, cự môn tất đồng thời hóa thành sao Hóa kỵ, hơn nữa hai sao thường dễ hội chiếu, nếu có sát hình hư hao tổn chư diệu, thì cự môn Hóa kị biến thành thị phi làm phức tạp, thường cần phải hao hết tâm lực tài năng tương cục diện bãi bình. Nếu không có sát hình hư hao tổn, trái lại sai ai ra trình diện phụ tá cát diệu hội hợp, thì cự môn Hóa kị ảnh hưởng, cận vi nhiều lời, hoặc mặc dù năng lực nói thiện biện, thế nhưng lại có chứa phù phiếm màu sắc, người khác có thể tiếp thu, nhưng mà lại khó tránh khỏi nhưng có không nỡ cảm giác. Loại này dư người ấn tượng, cũng thường thường ảnh hưởng cuộc sống gặp gỡ.

Thiên cơ hóa khoa một … khác trọng yếu biểu chinh, là thông tuệ minh mẫn. Giá thường thường biểu chinh vu xử sự, nhưng cũng đồng thời biểu chinh một thân am hiểu học tập, cái gọi là cử nhất dĩ trái lại tam, tức là loại này.

Nhưng mà thiên cơ hóa khoa học tập, lại nhưng đái thiên cơ bản chất, tức thiện học mà không chuyên, bởi vậy trừ phi gia dĩ hậu thiên nhân sự bổ cứu, bằng không liền chích hiểu được di động quang lược mặt tri thức, chung nan thâm nhập.

Hết thẩy thiên cơ tọa cung mệnh người đó, như thì sai ai ra trình diện sát, đều ứng với kị phù khoa, vưu kị tự cao cơ biến, hóa khoa thì đối với lần này vưu ứng với chú ý. Cái nếu không hóa khoa, thì một thời may mắn có được danh dự, mặc dù xuống dốc thượng bất trí ảnh hưởng cả đời, nhược hóa khoa, đương kỳ danh dự ngã xuống là lúc, kỳ tiền đồ cũng tương đại thụ ảnh hưởng cũng.

Thiên cơ tọa mệnh, không thích thiên lương tọa cung phúc đức, nhân giá lưỡng sao diệu tính chất cho nhau xung đột, cùng ngày cơ hoá khoa thì, xung đột tình hình càng thêm nghiêm trọng, thường dễ thông minh tự lầm, kỳ quyền biến cũng lưu là giả ngụy, không nhỏ tâm hậu thiên tu dưỡng bất khả.

Thiên cơ thủ lục thân cung vị, giai dễ sản sinh khuyết điểm, hóa thành khoa tinh hậu, những khuyết điểm này không thể bù đắp, nhược sát kị hình diệu giao nhau thì, thì trái lại dễ trở nên giấu đầu hở đuôi.

Ví dụ như, thiên cơ hóa khoa thủ huynh đệ cung, có sát kị hình hao tổn chư diệu cùng hội, thì chủ huynh đệ bất hòa, thế nhưng mặt ngoài lại dường như không có việc ấy, nhưng mà các hoài xảo trá, tính toán đối phương tình hình, trên thực tế lại hết sức nghiêm trọng, chung dồn phản bội. Chẳng không thay đổi khoa, thì đây đó trái lại ít giao tố, cho nên cũng không dồn hung chung khích vị.

Còn lại lục thân đích tình hình, có thể chiếu kể trên nguyên do loại suy. Nhất là làm huynh đệ cung thấy vậy tinh diệu tổ hợp thì, cùng người hợp tác sự nghiệp, nhất là có điều không thích hợp.

Cung tật ách không thích thiên cơ hóa khoa, nhân trừ can dương hỏa cang ở ngoài, hoàn dễ biến thành tâm thận không giao, biểu chinh là mất ngủ, do là khiến cho thần kinh suy nhược, tới lão niên thì, dễ phát sinh các loại bệnh biến. Đến đây ứng với vu suy tính vãn vận cung tật ách thì, chú ý điểm nhân tố.

Thái dương hóa khoa (mậu)

Thái dương bản chất phát tán, cho nên không lắm ưa hóa khoa. Hóa khoa thì tăng kỳ phóng ra lực, danh dự mặc dù chương, mà thực tế thu hoạch thì ít, mà lại quá phận bị người chú ý, cũng không phải chuyện đẹp, <chu dễ> cái gọi là Kháng long bữu hối người tức là.

Cho nên thái dương vu miếu vượng cung vị hóa khoa, trái lại dễ biến thành trống rỗng, không bằng hóa lộc, hóa quyền, so sánh có thực tế thu hoạch.

Thái dương hóa khoa thiết yếu có bách quan triều củng, sau đó thủy năng lực thành đại sự, mà lại nhu vô sát kị hình hội chiếu, bằng không bỗng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hoặc là giả danh hư lợi làm nhân lợi dụng.

Có bách quan triều củng thì bất đồng, có thể danh thực tướng phó, thì là xã hội công chúng nhìn kỹ người vật, kỳ lời nói và việc làm tất có thể phát sinh ảnh hưởng. Duy thiết yếu được văn xương, văn khúc cùng hội, sau đó thủy vô tục khí, bằng không mặc dù trở thành xã hội người nổi tiếng, mà nói đi dung lậu, cũng đồ chiêu trò cười mà thôi. Thái dương lạc hãm người, vô xương khúc thì dung lậu càng sâu. Nếu có xương khúc, thì dĩ và lộc tồn cùng độ là cao cách.

Thái dương hóa khoa, thiên lương, xương khúc, lộc tồn cùng hội, là dương lương xương lộc trung tâm cao cách. Dĩ mão cung người là tốt nhất, hóa lộc, hóa quyền, thành tựu đều không bằng hóa khoa là đại. Nhiên sở lợi người cận vi học thuật nghiên cứu, hoặc dễ được khoa danh, cũng không chủ năng thành cự phú.

Thái dương hóa khoa của phú cục, là và Thái âm hóa quyền cùng độ hoặc đối củng, mà sự nghiệp cung có lộc tồn. Nhược canh được thiên mã, phụ bật, xương khúc, thì quyết chủ niên thiếu sớm phát. Trung niên trước sau tuy có ngăn trở, mà bốn mươi sau đó thì tất phú quý vô luân. Chỉ có hỏa linh thiên không cướp cùng triền người, thì rất là kém vẻ.

Thái dương hóa khoa cũng ưa và cự môn cùng củng, thì khéo nói tài, có thể vu ngoại giao giới thành danh. Nhược từ thương, thì nên quảng cáo, truyền bá hành nghiệp. Thiên hình cùng độ người, thì nên làm pháp luật. Đến đây đều chủ dễ lành nghề nghiệp trung tâm trổ hết tài năng, trở thành tỏ một chút người.

Thái dương hóa khoa ở hãm cung, thì không thích hợp thiên không cướp cùng độ, bằng không trái lại nhân hư danh mà trêu chọc cánh tranh nghi kị.

Giống nhau dưới tình hình, thái dương thủ lục thân cung viên, ưa hóa thành khoa tinh, thì chủ lục thân quý hiển, chí ít cũng có tương đương địa vị xã hội. Duy nô bộc cung không thích, sai ai ra trình diện thái dương hóa khoa, trái lại chủ thủ hạ thanh danh ở chính trên. Nhược canh sai ai ra trình diện xương khúc. Thì chủ chính đương sự tài trí cũng không cập thuộc hạ.

Thái dương hóa khoa vu lục thân cung viên, có lúc cũng được lục thân che chở đến đỡ hiện ra. Thảng cung mệnh sai ai ra trình diện phụ bật người, vưu chủ khắc ứng với.

Duy nhược hóa khoa mà và thiên không cướp cùng độ, hoặc có đà la cùng triền, thì chủ lục thân vô lực, hoặc trái lại thụ lục thân bóc lột.

Thái dương thủ cung tật ách, chủ dương minh bệnh. Hóa thành khoa tinh, cũng không thể cải thiện điểm này tính chất, hoặc trái lại là tăng, cho nên cần phải chú ý suy đoán. Dương minh hỏa thịnh thì thương can, cho nên thái dương hóa khoa, có lúc cũng can bệnh hiện ra.

Thái dương cũng chủ con mắt tật, hóa khoa thì là tản quang. Vu hãm cung, sai ai ra trình diện sát, là bệnh tăng nhãn áp.

Thiên lương hóa khoa (kỷ)

Thiên lương chủ quý, cho nên ở giống nhau dưới tình hình, ưa hóa thành khoa tinh, thì tất có danh dự.

Giám sát quản lý là thiên lương của trách, cho nên tiền nhân dụ của là Ngự Sử. Nhược hóa khoa, thì chủ bị người tin cậy, được triển sở trường, đặc biệt thiên cơ thiên lương cùng độ hoặc đối củng thì, canh chủ khéo bày ra quản lý.

Nhược thành cơ nguyệt cùng lương cách, vui hơn thiên lương hóa khoa, cổ nhân coi là sẽ thành năng lực lại. Ở hiện đại, nhược tham gia xí nghiệp cơ cấu phục vụ, cũng tất thì bị người trưng cầu ý kiến, nên gia dĩ tôn trọng. Thảng là nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng hoặc tự hành độc lập kinh doanh.

Thái dương thiên lương cùng độ, mà thiên lương hóa khoa người, không được chủ học thuật nghiên cứu, cận chủ ở chuyên nghiệp trung tâm có tính đặc thù địa vị. Cái gọi là chuyên nghiệp, nói chung chất là phục vụ đại chúng hành nghiệp, phải tường thị sở hội tạp diệu, sau đó thủy có thể cụ thể chỉnh lý.

Phàm thiên lương hóa khoa, cũng chủ có phù cường trợ giúp yếu, dìu già dắt trẻ chi tâm, tung sai ai ra trình diện sát cũng không thay đổi.

Thiên lương hóa khoa, văn khúc tất đồng thời Hóa kị, nhược đến đây lưỡng diệu cùng độ hoặc đối củng, thì thiên lương hóa khoa lực liền rất là yếu bớt. Tình hình chung hạ, là nhìn rõ mọi việc mà không sai ai ra trình diện hưng dư lương của ứng với. Ở tị ngọ nhị cung người càng không được cát, thường dễ bởi vì nhỏ mất lớn, hoặc nhưng nặng tiểu tiết, kết quả biến thành nhân tế quan hệ ác liệt.

Duy thiên lương hóa khoa thì ưa và tấu thư cùng độ, là thì là trung tâm bí nhân tài, am hiểu đao bút. Nhược làm lựa chọn thuật, cũng sẽ thành danh.

Cũng ưa cùng trời đức cùng độ, chủ có thể ở y học thượng thành danh. Thảng rất có mui xe, giải thần, thì chủ bàn tay vàng. Đến đây nhất là dĩ thái dương, thiên lương tổ hợp là nhiên.

Thiên đồng, thiên lương tổ hợp, có hóa khoa thì không được kị thiên mã, không vì lang thang, trái lại chủ giao du rộng. Canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ tứ hải dương danh. Ở tị cung người, suốt đời tuy nhiều mạo hiểm, duy mỗi có mạo hiểm, trái lại là cát vận tương lai của điềm báo trước. Được khôi việt đến đỡ người cao hơn, chủ suốt đời phùng mạo hiểm tất có viện lực.

Thiên lương hóa khoa vu lục thân cung viên, có lúc cũng không phải là chuyện đẹp. Cái vu thê cung thấy vậy, thì khả năng thê tử xoi mói, thảng canh sai ai ra trình diện sát, thì thông thường kẻ khác khó với chịu được.

Duy hiện đại phụ nữ có tự mình sự nghiệp, thì thiên lương hóa khoa, cũng khả năng làm vợ thất là nhân sĩ chuyên nghiệp khắc ứng với.

Thiên lương hóa khoa vu cung phụ mẫu, chủ thụ phụ mẫu che chở. Hóa khoa vu cung tử nữ, cũng chủ tử nữ thành danh. Duy không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, thiên mã, bằng không quan hệ dễ làm bất hòa.

Thiên lương thủ cung tật ách, thiên không cướp cùng độ người, chủ phong đau nhức, hóa khoa tăng mạnh phong đau tần độ và phạm vi.

Thiên lương cũng chủ dạ dày tật bệnh, dương đà cùng độ người, mỗi là bệnh viêm ruột thừa của ứng với, nhược hóa khoa, thì cần phải phòng nhân không thể đúng lúc mổ, bị nhiễm mà thành màng bụng viêm.

Nữ mệnh thiên lương hóa khoa, hỏa linh cùng độ người, chủ kinh nguyệt không được điệu hoặc chủ lưu sinh.

Thiên phủ hóa khoa (canh)

Thiên phủ ở hai người Thiên can hóa khoa, vừa là canh can, vừa là nhâm can. Nhược nhỏ bé phân biệt, hai người lược không có cùng. Vu canh làm hóa khoa, chưởng quyền sở hữu tài sản ý tứ hàm xúc nặng hơn, vu nhâm làm hóa khoa, thì lợi cho ở sẵn dưới cục diện phát triển.

Kỳ thực Thiên phủ hóa khoa, kể trên lưỡng chủng tính chất đều bị, ít nhất ở tiền tài thượng bị người tin cậy, tiền thuật bất đồng, chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

Thiên phủ dĩ được lộc là thượng, như không được lộc, thì không thích hợp sai ai ra trình diện sát, bằng không liền là phủ kho thiên không lộ, duy hóa thành khoa tinh, thì không được lộc, mà lại sai ai ra trình diện sát, cũng không là phủ kho thiên không lộ, từ đó có thể biết hóa khoa trọng yếu.

Đẩu số có chút lưu phái, không được chủ trương Thiên phủ có thể hóa khoa, cho rằng Thiên phủ tính cách bảo thủ, không ra phong đầu, bởi vậy không thích dương danh. Không biết Thiên phủ hóa khoa cơ bản nhất ý nghĩa, kỳ danh dự tức ở chỗ thụ người tín nhiệm, và ra phong đầu căn bản không cùng cũng.

Thiên phủ hóa khoa trọng yếu, bằng ngân hàng thương dự. Có chút ngân hàng, hộ khách tranh nhau dư tiền, có chút ngân hàng, quảng sự thu hút cũng môn kham la tước, cho nên khởi có thể nói Thiên phủ chủ dự trữ, chủ cất dấu, liền nhất định phi thối nấp trong mật bất khả cũng.

Thiên phủ hóa khoa sai ai ra trình diện sát, thì chuyển hóa thành công trình kỹ thuật, mà lại chính đương sự lành nghề nghiệp trung tâm, nhất định có tương đối danh vọng.

Thiên phủ hóa khoa cùng trời diêu cùng độ, liền trở thành một dị thường phức tạp tinh hệ kết cấu. Nếu có sát, thì hay nhất có thể đem mưu lược phát huy vu sự nghiệp, thì tương biến thành rất tốt phương suất, năng lực nhân ứng với hoàn cảnh biến hóa. Nếu không có sát, thì tính chất ôn hòa, nhưng chủ sự sự thụ người tín nhiệm, cận ích kỷ tâm nặng hơn.

Tử vi Thiên phủ cùng độ hoặc đối củng, cũng ưa Thiên phủ hóa khoa, thì một thân ký khéo lĩnh đạo, cũng bị người tin cậy tôn sùng. Vưu ưa là nhâm can, Thiên phủ cư tị hợi, vui hơn quyền lộc tướng tế, càng cao cách, lúc này mặc dù hội vũ khúc Hóa kị, cũng không quá chủ lý tưởng quá cao nhĩ.

Thiên phủ vu lục thân cung viên hóa khoa, giống nhau dưới tình hình, cũng không chủ lục thân tín dự, cận chủ có thể tin cậy lục thân. Về phần là một loại lục thân, đương nhiên có thể tường kỳ chỗ ở cung viên mà định.

Ở cung phu thê, tình hình tương đối phức tạp, cái Thiên phủ hóa khoa triền độ, mặc dù chủ phối ngẫu thành hậu, duy lại ngại và cung mệnh tham lang tính chất không phối hợp, bởi vậy thường thường dĩ tuổi tác phân biệt cự người là nên, tương đối dễ dàng nhân ứng với.

Nhâm can Thiên phủ hóa khoa, không thích hội vũ khúc thiên tướng, ở lục thân cung viên, đây là tin cậy lục thân, trái lại thụ lục thân liên lụy dấu hiệu. Cái gọi là liên lụy, thường thường cũng không phải là có ý định. Bởi vậy liền không thích hợp quá mức ở tiền tài thượng đối lục thân tin cậy.

Thiên phủ thủ cung tật ách, cơ bản tính chất chủ bệnh bao tử, hóa thành khoa tinh, thì là can dạ dày khí đau nhức. Nếu như sai ai ra trình diện sát kị tịnh lâm, thì là thận tật bệnh. Giống nhau dưới tình hình, cũng chủ dạ dày đột nhiên chuyển thành hư hàn, hấp thu dinh dưỡng không đầy đủ.

Văn khúc hóa khoa (tân)

Văn xương văn khúc, cổ đại coi là khoa danh ngôi sao, bởi vậy giai nghi hóa khoa. Ở cổ đại, cho rằng văn khúc thua văn xương, thì bởi vì văn khúc có chứa dị đồ xuất thân vị đạo. Duy văn khúc hóa khoa và ân quang, thiên quý cùng hội, thì đời Thanh thuật gia cho rằng chủ dạ khoa lĩnh hương tiến, bởi vậy đăng khoa giáp.

Ở hiện đại, văn khúc hóa khoa có thể coi là công trình, khoa học nghiên cứu. Ở đẩu số trung tâm, có một trứ danh dương lương xương lộc cách, kỳ thực dương lương khúc lộc cũng sẽ thành cách, chỉ bất quá người trước phần kết, y chờ khoa, người sau thì chủ để ý, công chờ khoa mà thôi.

Văn khúc vừa là việc chính khẩu tài tinh diệu, tại đây loại tính chất thượng, và cự môn hóa lộc người dĩ khẩu thiệt tiện lợi phát tài, mà văn khúc hóa khoa, cũng chủ giỏi về ngôn từ, mà lại dễ dĩ ngôn từ thủ tín vu nhân.

Văn khúc cũng chủ thuật số, cho nên nhược văn khúc hóa khoa, và Thái âm, thiên cơ cùng hội, cũng hứa ở thuật số thượng thành danh.

Văn khúc hóa khoa chinh nghiệm, có lúc cần phải thị cùng với cùng độ chính diệu tính chất mà định.

Nêu ví dụ mà nói, tử vi thất sát vị tất ưa văn khúc hóa khoa cùng độ, giá tổ trên cơ bản chủ quyền lực tinh, văn khúc hóa khoa cũng không thể tăng kỳ lĩnh đạo lực và quyết đoán lực.

Vũ khúc cũng không tất ưa và văn khúc hóa khoa cùng độ. Nhị khúc đồng cung, khí chất bất tương mâu, thứ nhất hóa khoa, thì trái lại gia tăng rồi mâu thuẫn.

Nhưng mà thiên cơ, thiên lương lại ưa văn khúc hóa khoa cùng độ. Đối danh dự đều có trợ lực. Nhưng mà năng lực tọa nói lại vị tất năng lực khởi hành, thì là kỳ trọng yếu khuyết điểm.

Cự môn hóa lộc và văn khúc hóa khoa cùng hội, thì gia tăng rồi ngôn ngữ lực lượng. Duy dĩ vô sát người chìm tiềm, có sát người thì không phi khẩu thiệt liền cấp mà thôi, chỉ có thể thủ tín nhân vu một thời.

Cử đến đây sổ lệ, độc giả có thể suy đoán còn lại, cho nên văn khúc hóa không thay đổi khoa, ở tinh diệu tổ hợp thượng, thường thường làm một cải biến tính chất đầu mối then chốt.

Văn khúc hóa khoa mỗi dễ và văn xương Hóa kị cùng độ, hoặc gặp gỡ vu tam phương, hoặc đây đó tương đối, tướng giáp, suy đoán thì đối với lần này tình hình cần phải gia chú ý. Bởi vì mỗi khi chủ đặc thù tính chất.

Đại thể mà nói, văn xương chủ tự hỏi, văn khúc độ hành động. Có vài người, đang suy tư thượng là một người thông minh, nhưng ở hành động thượng lại dị thường ngốc, tức thụ đến đây tinh hệ ảnh hưởng.

Tình hình như thế, ngoại trừ cung mệnh ở ngoài, đối cung phúc đức cũng có trọng đại phản ứng.

Như lục thân cung viên đụng loại tình huống này, thì chủ có vi diệu quan hệ. Vưu không thích cung phu thê sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, mà cung mệnh sai ai ra trình diện văn khúc hóa khoa. Cổ nhân cho rằng còn đây là chưa lập gia đình thê, tiên nạp cưng chìu hiện ra. Bất quá tình hình như thế, ở hiện đại lại đã trở thành phổ thông hiện tượng. Duy nữ mệnh gặp đến đây, liền ứng với cẩn thận tình cảm ngăn trở nhĩ.

Nhược vu niên hạn, văn khúc hóa khoa biến thành Hóa kị, vừa vọt lên văn xương Hóa kị, thường thường là đồ tang của ứng với.

Thái âm hóa khoa (quý)

Thái âm là tài tinh, hóa thành khoa tinh lúc, giống nhau đều chủ đối tài nguyên có lợi. Hơn nữa tất làm lý do danh vọng mang đến tiền tài, hoặc ở tiền tài phạm vi có tiếng ngắm, cho nên ra lệnh cho cung Thái âm hóa khoa, dĩ làm tài chính và kinh tế công tác là nên. Nếu không, cũng – nên ở nhóm nhất nghiệp trung tâm sáng tạo danh vọng, là được nhân của có khá cao thu nhập.

Nhưng mà Thái âm chủ giấu, vừa và thái dương đứng đầu phát tán bất đồng, sở dĩ Thái âm hóa khoa, kỳ được lai danh vọng của tính chất, cũng và thái dương hóa khoa bất đồng. Thái dương hóa khoa, kỳ danh ngắm có chứa xã hội tính, hoặc là công chúng biết, hoặc kỳ danh vọng hệ do lợi ích công chúng việc nghiệp mà đến; Thái âm hóa khoa, thì quá mức có phạm vi cực hạn, kỳ danh vọng cũng giới hạn vu là cục vợ biết, kỳ lợi ích cũng về tư nhân phạm vi, và công chúng vô thiệp.

Bởi vậy ở tình hình chung hạ, Thái âm hóa khoa cận lợi cho mậu dịch, đầu tư. Ở hiện đại có thể ở cơ quan tài chính phục vụ, so sánh dễ ở cơ cấu nội xác lập địa vị.

Thái âm hóa khoa ngoại trừ có lợi tài nguyên ở ngoài, còn có một nặng tính chất, tức là lạc quan.

Sở dĩ cung phúc đức Thái âm nhập miếu hơn nữa hóa khoa người đó, nhất định là một yên vui phái, rất hiểu hưởng thụ nhân sinh. Trái lại cung mệnh Thái âm hóa khoa người đó, bởi phúc đức là cự môn, thì tuy có danh vọng, mà lại có tài phú, thường thường lo lắng cũng đại, thì nhu phí hết tâm thần. Tiền nhân đối Thái âm tọa mệnh người đó, coi trọng cung phúc đức suy đoán, cho rằng có thể ảnh hưởng cung mệnh tính chất, tức là nhân dĩ.

Nhược Thái âm hóa khoa vu cung tài bạch, cung mệnh tất mỗi ngày lương. Bởi thiên lương ảnh hưởng, liền dễ biểu hiện là nhân sinh quan hào hiệp. Lúc này Thái âm hóa khoa tính chất, liền biểu chinh làm đầu được gọi là sau đó được lợi, tức kỳ thu nhập, hệ tùy danh vọng mà lên tiến, tịnh không có nghĩa là một thân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không có nghĩa là thích hợp tiến thân tài chính và kinh tế giới.

Thái âm lạc hãm hóa khoa, canh và đầu tư vô duyên, dĩ nhậm chức vu đại cơ cấu là nên, cận chủ am hiểu kế hoạch.

Thái âm nhập miếu, thủ lục thân cung viên, chủ nữ thân có lợi. Nhược Thái âm lạc hãm, thì bất lợi nữ thân, nhật sinh ra nhất là bất lợi, vô luận nam nữ cung mệnh giai như vậy. Nhưng nếu hóa thành khoa tinh, thì có thể cải thiện phương diện này đích tình huống.

Ví dụ như cung phụ mẫu Thái âm hóa khoa vu mão viên, canh sai ai ra trình diện hỏa linh, thì chủ lúc nhỏ thì mẫu thân chủ trì việc bếp núc, phụ thân khả năng xuất ngoại mưu sinh, bởi vậy cận chém làm mẫu thị nắm quyền. Nếu không hóa khoa, thì khả năng phụ mẫu ly dị hoặc lúc nhỏ rời nhà, không được mẫu thị sủng ái.

Coi đây là lệ, ở còn lại lục thân cung viên tính chất, có thể dưới đây suy ra.

Thái âm thủ cung tật ách, giống nhau dưới tình hình chủ âm hư, ở hãm cung vưu quá mức. Nhược hóa thành khoa tinh, cũng không giảm bớt bệnh, trái lại chủ hư không bị bổ. Bởi vậy dẫn thân, thì là đối một ít dinh dưỡng không được có thể hấp thu, đến đây khả năng là nội tiết mất cân đối của bệnh.

Thái dương Hóa kị (giáp)

Thái dương chủ phát tán, sở dĩ tựu giống nhau tình hình mà nói, đã ngại quang mang loá mắt, cùng ta nước truyền thống tư tưởng đứng đầu thu liễm vừa bất tương mâu. Tất cả thuật số, nguyên tắc căn bản đều cần phải dĩ truyền thống triết học làm cơ sở, sở dĩ thái dương tọa mệnh, đẩu số suy đoán cũng cũng không hứa là phú quý song toàn. Hóa thành sao Hóa kỵ, tính chất canh biến thành dễ trêu chọc thị phi vưu oán.

Bởi vậy, phàm thái dương Hóa kị tọa cung mệnh người đó nên làm bản thân tức có chứa thị phi tính chất hành nghiệp, như luật sư, hình pháp bộ môn các loại. Nhược làm phổ thông hành nghiệp, thì không luận thế nào chu toàn, thị phi vưu oán tổng dễ chọc tới trên người.

Thái dương Hóa kị cũng có sai ai ra trình diện sát và không gặp sát chi biệt. Nếu không có sát, hoặc mà lại trái lại và phụ tá chư diệu cùng hội, cũng chủ nhâm lao Nhâm Oán dĩ thành đại nghiệp. Cho dù ở chính giới phục vụ, dao trác nghiệp sinh, cũng không quá danh biện pháp hay báng mà thôi. Đối thực tế vận trình chưa chắc có ảnh hưởng. Giả như sai ai ra trình diện sát, thì sở gây chuyện, đúng dĩ ảnh hưởng gặp gỡ.

Do thượng thuật biết ngay thái dương Hóa kị vị tất không rõ. Trong đó ứng với đặc biệt chú ý, là dần cung thái dương cự môn, mà thái dương Hóa kị, bởi vì có lộc tồn cùng độ quan hệ, cho nên tối nên làm ngoại giao, pháp luật, cùng với đẩy mạnh tiêu thụ, quảng cáo chờ cạnh tranh nết tốt nghiệp. Thậm chí không ngại làm truyền bá, bởi vì truyền bá hành nghiệp, bản thân tức đái thị phi tính chất.

Duy ngọ cung thái dương Hóa kị, mặc dù hội lộc tồn, nhưng mà nhật lệ trung thiên, quang mang thái thịnh, đương hóa thành sao Hóa kỵ hậu, tất dao báng nghi kị nghiệp sinh, năm vận kém một chút tức dễ khuynh điệt.

Nhược thái dương, thiên lương tổ hợp, đương thái dương Hóa kị thì, lúc rảnh rỗi diệu cùng độ, thì nên làm tôn giáo, có thể biểu hiện là tài hùng biện không thể nghi ngờ, mà lại đối công chúng có đặc thù hấp dẫn đồ thức.

Thái dương Hóa kị, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thì làm quan phi kiện tụng, hơn nữa phát sinh tranh cãi, thường thường xuất phát từ ngoài ý liệu.

Thái dương Hóa kị vu lục thân cung viên, vô luận nam nữ mệnh, giai đối lục thân bất lợi. Dạ sinh ra tình huống càng nghiêm trọng hơn, nhược sai ai ra trình diện sát, thường thường chủ sinh ly tử biệt.

Nữ mệnh, cung phu thê sai ai ra trình diện thái dương Hóa kị, có sát, thì chủ luyến ái lũ sinh khúc chiết, thường thường thụ người ngoài cuộc phá hư, hôn hậu nhưng nan tránh cho loại tình huống này. Nhược canh triền đào hoa chư diệu, thì chính đương sự tình cảm thống khổ, có thể liên lụy chung thân.

Cung phụ mẫu thái dương Hóa kị, có sát hình chư diệu cùng hội, thì chủ dễ đuổi kịp tư bất hòa, hoặc mặc dù cẩn trọng, nhưng vẫn đang thụ thủ trưởng ngờ vực vô căn cứ, thi dĩ áp lực.

Cung tật ách thái dương Hóa kị, giống nhau tình hình chủ nội ngoại tiết thất cân đối, nhất là tuyến giáp trạng.

Thái dương là dương minh của hỏa, hóa thành sao Hóa kỵ, dương minh hỏa trái lại canh cang, dễ dẫn phát can bệnh, bệnh mắt.

Nhược nữ mệnh, có lúc cũng chủ tử cung bất chính, khó có thể sinh dục.

Thái âm Hóa kị (ất)

Tựu giống nhau tình hình mà nói, Thái âm Hóa kị so sánh thái dương Hóa kị là tốt. Thái âm chủ giấu, Hóa kị cũng không dồn trêu chọc thị phi vưu oán, vu ác liệt nhất dưới tình hình, cũng cận vi nội tâm thống khổ, trừ chính đương sự bản thân ngoại, không người gia dĩ áp lực. Giống nhau cận lễ jum-a phiền và cưu nhiễu, tương đối dễ dàng khắc phục.

Biểu hiện là nội tâm thống khổ người, thông thường là Thái âm, thiên đồng tinh diệu tổ hợp, ở dậu cung so sánh tốt, nhược ở mão cung, tất đồng thời xuất hiện dương đà giáp kị đích tình huống, thì chính đương sự đích tình tự rất khó cân đối, thường thường bởi vậy dẫn đến chung thân thương tiếc.

Phàm Thái âm Hóa kị vu hãm cung, nhược vừa là cung tài bạch, thì cần phải thận phòng đầu tư tổn thất. Loại này đầu tư, thường thường ngoại giới có cực lớn dụ dỗ lực, chính đương sự vô luận như thế nào khôn khéo, cũng thường thường hội làm ra quyết định sai lầm.

Duy Thái âm Hóa kị vu hợi cung, thì trái lại chủ không hề ngu (ý không ngờ được) niềm vui, hoặc quá trình làm phức tạp, đột phùng tốt gặp cơ hội tốt.

Thái âm chủ giấu, bởi vậy cũng thường thường biểu hiện là coi trọng đời sống tinh thần và thái dương đứng đầu đời sống vật chất bất đồng. Cho nên khi Thái âm hóa thành sao Hóa kỵ, có lúc liền là tinh thần trống rỗng biểu hiện.

Sở dĩ Thái âm Hóa kị tối không thích hợp ở cung phúc đức, nếu vì nữ mệnh, canh sai ai ra trình diện xương khúc đào hoa, thì chủ ý chí bạc nhược, thường thường khó có thể chống đỡ ngoại giới dụ dỗ, kết quả nếu trượt chân, thương tiếc chung thân. Cái gọi là hồng nhan bạc mệnh, tức là loại này.

Thái âm vừa có khuynh hướng tâm tình, ở tị cung, đã ngại lạc hãm, bởi tá hội thiên đồng cự môn quan hệ, liền biểu hiện tâm tình rất khó ổn định, bởi vậy cũng dễ biểu hiện là nay Tần mai Sở, chính đương sự thường thường nhân trùng động nhất thời, ảnh hưởng suốt đời.

Bởi vậy cùng với thuyết Thái âm Hóa kị có thể ảnh hưởng tài bạch, chẳng coi trọng kỳ ảnh hưởng tình cảm và tâm tình một mặt. Nhất là thái dương Hóa kị áp lực đến từ ngoại giới, Thái âm Hóa kị gặp gỡ lại do chính đương sự tự chiêu, điểm này canh nên gia dĩ khác nhau.

Thái âm thủ lục thân cung viên, hóa thành sao Hóa kỵ, đối nhật sinh ra lại càng không lợi, chủ lục thân vô duyên, hoặc thậm chí sinh ly tử biệt.

Cổ nhân nói, Thái âm thủ thân cung, lạc hãm, chủ tùy nương xuất giá. Đương hóa thành sao Hóa kỵ hậu, có lúc tức là tã lót (chỉ trẻ con) tang phụ hiện ra, thảng sai ai ra trình diện hỏa linh hội chiếu người canh xác thực.

Nhược nô bộc cung Thái âm Hóa kị, trừ hợi ngoài cung, vô luận ở ở đâu cung viên, giai cần phải phòng thụ thuộc hạ ám toán, đến đây dĩ đồng thời sai ai ra trình diện sát người là xác thực. Nhược Thái âm Hóa kị là văn khúc Hóa kị xung hội, kỳ năm vưu cần phải thận phòng bị thuộc trộm cướp ngầm chiếm, hoặc nhân thuộc hạ liên lụy mà dồn tổn thất. Tình hình như thế, cho dù ở hợi cung cũng nan tránh cho.

Thái âm thuộc thủy, thủ cung tật ách thì, chủ âm hư lỗ lã, hóa thành sao Hóa kỵ, càng thêm nặng loại tình huống này.

Thái âm Hóa kị vừa là bệnh mắt hiện ra, nhưng nguyên nhân và thái dương Hóa kị người bất đồng. Thái dương là dương minh của tật, mà lại dĩ tiên thiên là đa, Thái âm con mắt tật, tất do suy yếu lỗ lã mà đến.

Liêm trinh Hóa kị (bính)

Liêm trinh là máu, là tinh thần hưởng thụ, lại có thể biểu chinh là liên hệ máu mủ, hoặc đủ để ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ vật chất thu nhập. Đương hóa thành sao Hóa kỵ là lúc, tức đại diện kỳ sở biểu chinh của tính chất phát sinh không như ý sự, hoặc có cản trở và ngăn trở.

Sở dĩ trực tiếp nhất ý nghĩa, là mủ máu tai ương. Đương liêm trinh thất sát Hóa kị, mà lại gặp sát diệu là lúc, biểu chinh là thông nhau ngoài ý muốn, tức là do huyết quang tính chất dẫn thân mà đến. Kỳ thực có lúc huyết quang tịnh không hoàn toàn đúng thông nhau ngoài ý muốn, cũng khả năng là giải phẫu khai đao, thậm chí là và máu có liên quan chứng bệnh. Ví dụ như cung tật ách có liêm trinh Hóa kị người đó, rất dễ ở khi còn trẻ tuổi kỳ sinh nhọt, ngày thường mật hơn nữa tần, giá liền cũng có thể làm liêm trinh Hóa kị biểu chinh một trong.

Bởi liêm trinh chủ tinh thần hưởng thụ, sở dĩ luyến ái ngăn trở cũng có thể coi là liêm trinh Hóa kị biểu chinh. Nhược đào hoa chư diệu cùng triền, cái này tính chất càng quả thực. Mà khi liêm trinh Hóa kị, và văn khúc Hóa kị giao xung là lúc, liền biểu chinh là thương tâm rơi lệ vậy!

Liêm trinh Hóa kị có lúc là rủi ro hiện ra, điều này cần phân hai phương diện mà nói minh.

Tính chất một trong, có thể là phá vui mừng tài. Ví dụ như nữ nhân kết hôn; nhưng và của tương phản, lại có thể là tang bệnh mà rủi ro. Nói ngắn lại, kỳ tiêu tiền tính chất, tất và huyết thống cập tình cảm hữu quan.

Tính chất của nhị, là gần như sắp thành lại bại rủi ro. Tiến hành một việc, đã bát tám chín cửu, thế nhưng nội bộ bỗng nhiên phát sinh vấn đề, cứ thế chẳng những có rủi ro, mà lại có ngăn trở cảm giác, loại này tính chất, thì liên quan đến tâm tình.

Sở dĩ suy đoán liêm trinh Hóa kị, đáp lời mắt vu tình cảm, huyết thống và tâm tình, sau đó tường còn lại cung viên, thủy năng lực suy tính gặp chuyện không may món tính chất.

Có lúc liêm trinh Hóa kị, lại có thể tiến tài, nhưng tiến tài đồng thời, tất nhiên có lớn tiền tài chi, đặc biệt tác giao tế ứng thù tốn hao, cùng với tiền hoa hồng tiền boa các loại.

Vu lục thân cung viên sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, giống nhau dưới tình hình là và lục thân bất hòa, hoặc phát sinh chuyện không như ý. Thảng tình hình nghiêm trọng hơn, thì khả năng là thương bệnh hoặc tử vong.

Nhưng liêm trinh Hóa kị nhược và xương khúc cùng hội, lại thấy cát diệu, vu nữ mệnh, thì khả năng mà sống tử hoặc kết hôn của năm. Thậm chí còn lục thân cung viên, cũng có thể trì đến đây nghiệm chứng. Ví dụ như huynh đệ phùng đến đây tinh diệu, có hay không tỷ muội kết hôn hoặc có thai, hay là là chuyện không như ý, thiết bất khả chỉ trì liêm trinh nhất diệu lai quyết định. Đẩu số có thật nhiều suy đoán nguyên tắc, cần phải linh hoạt vận dụng, nhược trì nhất nghĩa dĩ luận thiên hạ thương sinh linh của mệnh, tựa như trì quan tâm dĩ khuy thiên, thất nghiệm là lúc, liền vừa vị tất nhiên có khác bí tịch bí quyết vậy.

Ví dụ như liêm trinh Hóa kị vu cung tật ách, rất nhiều thời gian chủ giải phẫu khai đao, vưu chủ bệnh thận, hoặc phụ khoa tật bệnh. Nhưng có lúc liêm trinh Hóa kị lại cũng chủ sống chết, giá liền cần phải toàn diện suy đoán, sau đó thủy năng lực chỉnh lý vậy, chích trì nhất bí quyết, tất dồn mờ mịt.

Cự môn Hóa kị (đinh)

Cự môn chủ khẩu thiệt, ngôn ngữ, bởi vậy đương hóa thành sao Hóa kỵ là lúc, trực tiếp nhất ý nghĩa liền là thị phi khẩu thiệt. Sát hình chư diệu cùng độ gặp gỡ, thì thậm chí có thể phát triển làm quan phi kiện tụng.

Nhưng có lúc cái gọi là quan phi, cũng không nhất định phi lên tòa án bất khả. Thụ quan phủ quở trách, cũng thuộc quan phi. Bởi vậy có lúc nhật bàn sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, sát hình cùng xuất hiện, lại khả năng chỉ là nhai quan lại mạ, cũng không ý tứ hàm xúc có nghiêm trọng sự kiện phát sinh.

Cung tài bạch sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, cũng cũng không nhất định là bởi vì tiền tài mà nhạ khẩu thiệt kiện tụng, có thật nhiều thời gian, cận chủ một thân sở làm chức nghiệp, cần phải tốn nước miếng, ví dụ như người đại diện, đẩy mạnh tiêu thụ viên, thậm chí giáo sư, đều thuộc nước bọt quá nhiều trà hành nghiệp. Vô luận cự môn hóa lộc Hóa kị, đều có loại này tính chất, chỉ bất quá hóa lộc người nếu không có làm loại này hành nghiệp, thì dễ chiêu tổn thất, mà Hóa kị người nếu không có làm loại này hành nghiệp, thì dễ gây chuyện nhĩ.

Phải như vậy phân biệt, sau đó thủy là cẩn thận.

Phàm cự môn tọa lạc mệnh, phải dĩ không ra phong đầu là nên, nhưng cầu thực lợi, không được mộ hư danh, chính là xu cát tị hung chi đạo. Đương cự môn hóa thành sao Hóa kỵ thì, vưu cần phải như vậy. Nhược sảo ra phong đầu, thì tất thô bạo nảy ra, trở lực đặc biệt đại vậy.

Bởi vậy dẫn thân, cự môn Hóa kị thì không thích hợp làm ca xướng, người điều khiển chương trình chờ diễn nghệ công tác, mà cự môn hóa lộc người thì so sánh tốt, duy nhưng phải coi trọng nhân tế quan hệ, thủy tránh được miễn thị phi. Nhưng vu lưu niên không tốt thì, lại nhưng tất có thị phi kiện tụng phát sinh, cũng không phải là đơn thuần nhân tế quan hệ có thể giải quyết.

Cự môn của là ám diệu, cũng không phải cự môn bản thân không ánh sáng, chỉ là nó có thể che đậy cái khác tinh diệu quang mang nhĩ. Điểm này, trọng yếu phi thường, nhược vị cự môn bản thân không ánh sáng, trì đến đây nguyên tắc suy đoán có thể nói bách không một là. Bởi vậy đương cự môn hóa thành sao Hóa kỵ thì, ứng với do thụ cự môn sở ám tinh diệu, lai quyết định phát sinh chuyện gì. Như thiên cơ thụ yểm, tức không thích hợp vọng động sinh sự, vưu không thích hợp bày ra.

Lục thân cung viên có cự môn Hóa kị tọa lạc thủ, cần phải chú ý khả năng biểu chinh là tình cảm bầu không khí không lành mạnh.

Ví dụ như cung phụ mẫu sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, rất có dương đà, thì khả năng vì cha mẹ bất hòa; nhược hỏa linh cùng độ, thì có thể là tự mình năm mới ly khai phụ mẫu. Cho nên cái gọi là tình cảm bầu không khí không lành mạnh, thực bất khả quơ đũa cả nắm cũng.

Cung phu thê tối không thích hợp sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, rất khả năng phát sinh thân người sơ mà sơ người thân hiện tượng. Hay hoặc là là vấn đề tình cảm trên có nan ngôn chi ẩn. Đến đây dĩ sát diệu cùng triền vưu xác thực.

Nhược huynh đệ cung sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị, thì không thích hợp cùng người hợp tác, chỉ sinh thị phi khẩu thiệt, hoặc ý kiến sao Sâm, sao Thương.

Cự môn Hóa kị thủ cung tật ách, rất nhiều dưới tình hình vi cốt tủy, thần kinh bệnh.

Cự môn vừa món chính nói dạ dày, Hóa kị thì cũng biểu hiện là như thế chứng bệnh, nhược cự môn Hóa kị xung hội Thái âm Hóa kị thì là hầu bệnh.

Thiên cơ Hóa kị (mậu)

Đối với thiên cơ Hóa kị, hay nhất đả một cách khác — đả Ma Tước, có ý định thủ sẵn nhà dưới một con thất sách, nhưng khi bài cục cận vĩ thanh thì, chính đánh ra thất sách, là được khiếu tam lạt tam phi, Vì vậy đả thất sách thử thời vận, kết quả túi bài.

Sở dĩ phàm thiên cơ Hóa kị, hẳn là khẩn ký trước nhất cú ngạn ngữ cổ: Cơ sâu họa càng sâu. Cũng có thể dụng Hồng Lâu Mộng trung tâm hữu quan vương Phượng tỷ thức ngữ để hình dung, bộ phận then chốt tính hết quá thông minh, đoán đi khanh khanh mệnh.

Sở dĩ thiên cơ Hóa kị ở cung mệnh, cung phúc đức người đó, tối không thích hợp kinh thương, bằng không tất nhiên sẽ đụng tới chính đánh bại tình huống của mình, chính dũ vô cùng đau đớn người đó, dũ dễ trở thành người thắng. Ứng phó chi đạo, ở chỗ gắng giữ lòng bình thường, mọi việc nhưng dựa vào đạo lý đi làm, thành bại ủy chư thiên mệnh, nếu vậy thì trái lại năng lực giành được thành công. Vương đình của gặp qua một vị phú hào mệnh bàn, thiên cơ Hóa kị tọa mệnh, kỳ thành công chi đạo, tức ở chỗ làm việc nhưng yêu cầu hợp lý.

Thiên cơ ưu điểm là cơ biến, nhưng khuyết điểm cũng ở chỗ cơ biến, bởi vì quá phận thông minh cơ biến, có lúc sẽ biến thành kẻ dối trá, làm cho không dựa vào được cảm giác, cùng ngày cơ hoá kị thì, tính chất nhất là như vậy. Hậu thiên đạo đức tu dưỡng, lúc này liền biến thành rất trọng yếu, sở dĩ đồng dạng là thiên cơ Hóa kị tọa mệnh, cuộc sống gặp gỡ lại khả năng rất là bất đồng, tức là cái này duyên cớ.

Thiên cơ Hóa kị một … khác khuyết điểm, là dễ chiêu báng. Vô luận như thế nào dựng thân hành sự, cũng dễ dàng đã bị phỉ báng, đến nỗi nhân thân công kích. Nhược hóa tinh thần khứ ứng phó, thì tương không thắng kỳ phiền. Thế nhưng nhược Hóa kị mà vừa đụng tới sát diệu thì, thì thường thường sẽ đụng phải không thể không ứng phó dao báng đích tình huống, lúc này chính đương sự có thể nói tâm thần câu lao.

Nữ mệnh thiên cơ, vu hãm cung Hóa kị sai ai ra trình diện hỏa linh, cổ nhân cho rằng có tự sát khuynh hướng, tức là bởi vì trong gia đình không ngừng chiêu báng, cổ đại phụ nữ vô sự nghiệp, gia đình tức là các nàng duy nhất thiên địa, thâm niên nguyệt cửu, sẽ gặp sâu nhân sinh thiếu khuyết lạc thú.

Thiên cơ vu lục thân cung viên Hóa kị, trực tiếp ý nghĩa là quan hệ xa cách, lại thường thường là tiên tiền quan hệ mật thiết, sau lại tài phát triển đáo quan hệ ác liệt, bởi vậy liền dễ kẻ khác nghĩ thất vọng và thương tâm.

Bất hạnh hơn chính là, lục thân cung viên thiên cơ Hóa kị, thường nguyên nhân chính việc nhỏ hóa đại sự, chung dồn các đi cực đoan, vô pháp xoay quanh, cho nên khi quan hệ đồi bại thì, nhược truy tầm nền tảng, thường lệnh người bên ngoài bật cười, nhưng khi sự nhân lại thế cùng hỏa thủy, Vì vậy quan hệ dũ thay đổi dũ phôi, rốt cục vô pháp thu thập.

Cung tật ách thiên cơ Hóa kị, thì thường chủ hệ thần kinh bệnh, nhất là mất ngủ, thần kinh suy nhược, ký ức suy yếu các loại.

Một … khác ý nghĩa, còn lại là có khuynh hướng can bệnh. Cổ nhân nói: Ưu thì thương can, đến đây tức là thiên cơ Hóa kị đặc tính.

Thiên cơ Hóa kị và hình sát cùng triền, thì là tay chân bị thương dấu hiệu, nhất là thủ tiêm đầu ngón chân.

Văn khúc Hóa kị (kỷ)

Văn khúc Hóa kị cân văn xương Hóa kị bất đồng, văn xương Hóa kị dấu hiệu, chủ yếu ở chỗ hợp đồng, khế ước, chi phiếu chờ công văn, nhưng văn khúc Hóa kị, thì khả năng bao quát miệng khế ước sai lầm.

Người hiện đại rất thích ăn ý, ở thị trường chứng khoán, kim thị, kỳ thị, kỳ thành giao đều chích lại miệng khế ước, đương văn khúc Hóa kị là lúc, ứng với phòng loại này sai lầm. Ví dụ như trù tính rơi thác chỉ, hoặc buôn bán tiền một giây đồng hồ, đến lúc thay đổi chủ ý.

Đương văn khúc Hóa kị thiên cơ Hóa kị tương trùng hội thì, đối ăn ý nhất là bất lợi, kỳ biểu chinh làm đầu thắng hậu bại, kỳ sơ khả năng kế tiếp thắng lợi, nhưng lại không biết thu gặt, rốt cục toàn quân bị diệt. Nhân ứng với chi đạo, ở chỗ chuyển biến tốt thu vào mui thuyền.

Văn khúc Hóa kị vu cung phúc đức, thì chủ thái độ làm người có loại thông minh tên ngốc, người thông minh chuyên làm chuyện điên rồ. Nếu có sát hoặc thiên không cướp cùng độ, thì là khoe khoang thông minh, kết quả trái lại thu nhận tổn thất, này ắt là và người thông minh làm chuyện điên rồ bất đồng, nên tỉ mỉ khác nhau.

Cự môn không thích hợp và văn khúc Hóa kị cùng độ, như độ, thì là thị phi khẩu thiệt của ứng với. Duy vu văn khúc Hóa kị đồng thời, thiên lương tất hóa thành khoa tinh, lúc này quan hệ thì ở thái dương, nhược thái dương lạc hãm, thị phi khẩu thiệt rất khó hóa giải, nhược thái dương nhập miếu, thì mặc dù gây chuyện khẩu thiệt, nhưng dù sao có thể được đáo đa số người đồng tình, liền trái lại năng lực nhân thị phi mà mang đến danh dự.

Đương văn xương Hóa kị và văn khúc Hóa kị xung hội là lúc, thì tình hình tương đối nghiêm trọng, rất dễ ở không giải thích được dưới tình hình đã bị tổn thất, mà tổn thất thì tất và công văn khế ước hữu quan. Thảng đồng thời nhìn thấy Thái âm, thì là mất trộm, bị lừa gạt tượng trưng.

Nhược xương khúc giáp thiên tướng, mà văn khúc Hóa kị, cũng rất dễ cấu thành hình kị giáp ấn cách cục, thì chủ đương sự có bất đắc dĩ khổ trung, biết rõ đối với mình bất lợi, thế nhưng vẫn đang ký kết công văn khế ước, cho nên đã bị tổn thất.

Văn khúc Hóa kị khắc ứng với, mỗi cần phải và chính diệu cùng tố.

Ở lục thân cung viên văn khúc Hóa kị, có lúc tính chất rất nghiêm trọng, ví dụ như tang phục; nhưng có lúc tính chất cũng rất ôn hòa, ví dụ như kết hôn thì chủ hôn nhân không ở tại chỗ.

Từng có nhất rất thú vị ví dụ, chính đương sự cung phu thê văn khúc Hóa kị, kết hôn một năm kia phu thê văn khúc song Hóa kị, cũng bãi rượu mừng đụng tới số chín phong cầu, bất túc lưỡng thành tân khách tham gia tiệc cưới.

Nhưng vô luận như thế nào, văn khúc Hóa kị có thể coi là khúc chiết, không như ý, không thoải mái. Cho nên khi lục thân cung viên sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, liền cần phải lưu ý một ít nghi thức, lễ tiết thượng chỗ thiếu hụt.

Vu cung tật ách sai ai ra trình diện văn khúc Hóa kị, có một rất trọng yếu khắc ứng với, tức phá quân và văn khúc Hóa kị cùng triền thì, chủ trọng đại ngoài ý muốn. Nhưng mà lại cũng không nhất định chủ thuỷ ách.

Văn khúc Hóa kị và liêm trinh Hóa kị xung hội, thì chủ mủ sang tiển lại các loại. Có lúc văn khúc Hóa kị cũng chủ mặt mày hốc hác, dĩ nữ mệnh vưu quá mức. Thiên lương triền văn khúc Hóa kị, thì là đậu chứng, bệnh sởi.

Thiên đồng Hóa kị (canh)

Đẩu số tứ hóa, bất đồng môn phái không có cùng truyền thụ, vu canh can càng hỗn loạn, có tác Thái âm Hóa kị, có tác thiên đồng Hóa kị. Vương đình chỗ được truyền thụ, còn lại là người sau. Mang vào nói một câu, Trung Châu phái đối vu tứ hóa quan điểm là, tả phụ hữu bật không thay đổi khoa, thiên đồng có thể Hóa kị.

Chủ trương thiên đồng không thay đổi kị luận điểm, là cho rằng thiên đồng là phúc tinh, có phúc tinh đương nhiên liền không được sẽ đụng phải ngăn trở và làm phức tạp. Trung Châu phái luận điểm cũng, nhược thiên đồng Hóa kị tinh là lúc, trực tiếp nhất suy đoán, dù cho có phúc mà không được hưởng. Nhược ở tình cảm phương diện mà nói, canh thường là bất hảo nhân duyên biểu chinh, hoặc là tinh thần thượng trống rỗng và buồn khổ.

Ở cuộc sống lịch trình thượng, ngoại trừ một ít đặc biệt cách cục, cùng ngày ngồi chung mệnh mà hóa thành sao Hóa kỵ, kỳ làm phức tạp thường thường biểu hiện ở đời sống tinh thần, mà không ở đời sống vật chất. Nhược và cự môn cùng độ hoặc đối củng người, thì suốt đời tình cảm làm phức tạp lớn hơn nữa.

Thiên đồng danh xưng là là phúc tinh, cơ bản nhất tính chất, là từ không tới có. Ví dụ như tay không hưng gia các loại. Nhược hóa thành sao Hóa kỵ thì, loại này tính chất vẫn như cũ bất biến, thế nhưng quá trình lại đặc biệt nhiều khúc chiết, vưu đa nội tâm thống khổ.

Tương đến đây tính chất dẫn thân, thì cũng có thể biểu chinh là tình cảm phương diện thương tổn, ví dụ như tao hảo bằng hữu hãm hại, hoặc tri kỹ người trái lại có chỗ hiểu lầm, loại tâm tình này, phi chính đương sự rất khó thể hội.

Bởi thiên đồng Hóa kị không được cát, chủ yếu ở chỗ tinh thần, bởi vậy không thích nhất ở cung phúc đức. Nhưng nếu địa không Địa kiếp cùng hội thì, thiên đồng Hóa kị có lúc lại biến thành điềm lành, trái lại tượng trưng một thân có người đặc biệt nhân sinh quan, rất nhiều ý nghĩ tuy không làm nhân lý giải, nhưng khi cục người lại có thể tự đắc kỳ nhạc.

Nhưng mà nhược âm sát, thiên diêu và của cùng độ, thì chính đương sự liền phi nuôi đức bất khả, bằng không nhân sinh tất nhiên sẽ đụng tới trọng đại đả kích, mà lại khả năng bởi vậy chưa gượng dậy nổi.

Thiên đồng Hóa kị không thích hợp ở lục thân cung viên, trực tiếp nhất ảnh hưởng là tình cảm phát sinh bất lợi biến hóa, đến nỗi quan hệ ác liệt. Hoặc lục thân gặp bất hạnh, đến nỗi thương tâm rơi lệ.

Nhược thiên đồng Hóa kị vu cung phụ mẫu, sai ai ra trình diện hỏa linh, thì là khí tổ rời nhà hiện ra, hoặc ra tự gởi nuôi.

Cung phu thê tối không thích hợp mỗi ngày đồng hóa kị, sai ai ra trình diện thì chủ hữu tình người không được có thể kết hợp, hoặc suốt đời đa thống khổ luyến ái, khắc cốt minh tâm. Mà có thể kết hợp người, thì trái lại đa hiểu lầm chu trương.

Thiên đồng Hóa kị nhược và lộc tồn cùng độ, vu lục thân cung viên càng không thích hợp, thường biểu hiện là và lục thân nhân lợi mà phản bội.

Vu cung tật ách, thiên đồng Hóa kị có thể nặng thêm bệnh tình, cũng có thể khiến cho của biến thành mạn tính tật bệnh, đến nỗi ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ. Đại thể mà nói, phàm thiên đồng Hóa kị chủ bệnh tình tăng thống khổ, mà sở hoạn bệnh, cũng thiên hướng vu hệ thần kinh. Hỏa linh cùng hội thì, đến đây khuynh hướng vưu quá mức.

Văn xương Hóa kị (tân)

Đẩu số tứ hóa, duy văn xương văn khúc hóa khoa, Hóa kị không thuộc về chính diệu tứ hóa. Chiếu vương đình của đoán rằng, cổ nhân vu chính diệu ngoại duy nặng xương khúc, là và cổ đại xã hội coi trọng khoa cử hữu quan, cái gọi là chính đồ xuất thân, phải quá trình quốc gia chấm thi, cho nên sai ai ra trình diện xương khúc hóa khoa thì ưa, Hóa kị thì thành cản trở.

Trong đó tân làm an bài rất đặc biệt, phàm văn xương Hóa kị, văn khúc tất đồng thời hóa khoa, đây là dị đồ xuất thân biểu chinh, hoặc giới hạn vu lưỡng bảng, không thể lên biệt thự.

Chiếu Trung Châu phái truyền thụ, đây cũng là kiểu Trung Quốc phó bảng hiện ra, bằng không liền là dị lộ công danh.

Bởi vậy tương đối, cũng biết đối khoa bảng mà nói, văn xương bỉ văn khúc quan trọng hơn. Sở dĩ đẩu số gia chỉ có dương lương xương lộc, lư truyện đệ nhất danh thuyết pháp, mà không thị văn khúc, nhưng ở hiện đại, nhược cung mệnh sai ai ra trình diện dương lương khúc lộc người, canh sai ai ra trình diện khoa tinh, cho dù văn xương Hóa kị, cũng nên ở Lý Công phương diện phát triển.

Văn xương Hóa kị có nhất cơ bản tính chất, là do khoa danh bất lợi dẫn thân mà đến, tức là công văn sai lầm.

Cái gọi là công văn, bao quát khế ước, công văn ở bên trong, đặc biệt thay nhân đảm bảo, hoặc ở ngân hàng thành lập cá nhân đảm bảo hộ khẩu, đều ở đây lệ. Cho nên nhược cung tài bạch sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, phải cẩn thận ký kết khế ước.

Nhược văn xương Hóa kị và thiên không cướp cùng độ, cực không thích hợp ở cung tài bạch, ở xã hội hiện đại, thường là thu được ngân phiếu khống, hoặc hộ khách đến kỳ không trả hàng trái biểu chinh.

Có đôi khi, văn xương Hóa kị cũng có thể dùng để khán tang lễ, hoặc chủ lễ mừng thượng thất nghi.

Ở đại đa số dưới tình huống, văn xương Hóa kị, thì chủ thất ước, nhất là vu nguyệt bàn hoặc nhật bàn, vưu chủ khắc ứng với. Tương đến đây dẫn thân, thì là mong đợi thư tin tức không được tới. Cho nên ở cung thiên di sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, cũng chủ ngày đi kéo dài.

Vu lục thân cung viên sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, thường thường tượng trưng quan hệ lẫn nhau xa cách, nhược vu lưu niên sai ai ra trình diện cung phụ mẫu văn xương Hóa kị, là sao Hóa kỵ vọt lên, canh sai ai ra trình diện sát hình chờ diệu, thì cần phải phòng đồ tang. Đến đây tình hình xuất hiện vu cung điền trạch, cũng không phải điềm lành.

Nhược cung phu thê sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, thì là hôn lễ có chỗ thiếu hụt dấu hiệu. Thảng chính diệu là tử vi phá quân, tử vi tham lang, thì khả năng là vô hôn lễ hôn nhân.

Cung Nô bộc sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, có sát kị hình hao tổn trọng trọng vọt lên, thì là thụ thuộc hạ sở luy mà dồn tổn thất, hoặc tao làm phức tạp. Bởi đến đây tổ tinh diệu tất và huynh đệ cung tương chiếu, bởi vậy có lúc cũng chủ thụ huynh đệ liên lụy, hoặc tranh tụng bất hòa.

Cung tật ách sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, kỳ cơ bản biểu chinh là lấm tấm, như chính diệu sở tượng trưng là mắt tật, thì cần phải đề phòng là bệnh đục tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, hoặc võng mạc bóc ra chờ chứng. Có lúc văn xương Hóa kị, cũng bệnh bạch hầu hiện ra.

Vũ khúc Hóa kị (nhâm)

Vũ khúc là tài tinh. Tài tinh Hóa kị, trực tiếp nhất ý nghĩa, liền là ở tiền tài thượng phát sinh làm phức tạp. Cho nên kinh thương người mỗi cảm quay vòng trắc trở, mà thụ lương người thì có bị đuổi việc nguy hiểm. Tình hình có hay không nghiêm trọng, cần phải thị có vô sát kị hình diệu vọt lên. Như có, thì kinh thương người khả năng đóng cửa, mà thụ lương người thì có thể có thể trường kỳ thất nghiệp. Như vô, hoặc trái lại có ngôi sao may mắn cùng hội, thì bất quá là nhất thời trắc trở, như kinh thương người nhân quá phận mở rộng, ảnh hưởng tài chính quay vòng trắc trở, thụ lương người thì có thể là chuyển hoán công tác thì một đoạn thời kì tạm thời cách chức.

Cho nên nhược cung mệnh, cung tài bạch sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, dĩ nghề tự do hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp là nên. Canh nên vu chấp lợi khí nhân sĩ chuyên nghiệp, như ngoại khoa bác sĩ, nha khoa bác sĩ, kiểu tóc nghiệp, cứ thế đồ tể hoặc trù phu. Chức nghiệp cao thấp, cùng với kỳ thành giống như ở đâu, thì cần phải thị sở hội chư diệu mà định, vưu cần phải tham khảo tạp diệu, như mỗi ngày trù, thì tất và ngành ăn uống hữu quan; là thiên hình, canh có thể xác định trì lợi khí để cầu tài tính chất.

Vũ khúc Hóa kị, không thích cùng địa không, Địa kiếp cùng hội, như hội, thì tất hao tổn tiền tài. Cũng không thích cùng văn khúc Hóa kị tương trùng hội, nhược xung hội, ở đẩu số trung tâm liền trở thành một rất lớn bại cục. Có lúc chủ ý ngoại, có lúc chủ đột phát tính tai hoạ, nhưng mà có lúc chích chủ lừa dối tính rủi ro.

Vũ khúc Hóa kị, cũng cực không thích cấu thành linh xương đà vũ cách cục. Thìn tuất lưỡng cung vưu quá mức. Đến đây chủ hành vi của mình dẫn đến chính thất bại, cho nên dẫn thân đến cực điểm đoan, có thể coi là mình hủy diệt tượng trưng. Bởi vậy, không chỉ cung mệnh không thích thấy vậy tổ tinh diệu, tức là cung phúc đức cũng không ưa sai ai ra trình diện, sai ai ra trình diện thì chủ có cực đoan tư tưởng, có thể dẫn đến mình hủy diệt.

Bởi vũ khúc là sao Kim, cho nên khi Hóa kị thì, cũng thường thường chủ kim chúc bị thương, dĩ sai ai ra trình diện hình sát chư diệu xung hội người là quá mức. Bất quá có lúc lại chích chủ rất nhỏ giải phẫu, ví dụ như truyền máu các loại, thậm chí có thì chích chủ châm cứu hoặc vật lý trì liệu.

Vu lục thân viên sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, có lúc rất khó suy đoán kỳ cụ thể tính chất, mỗi cần phải tường tra lưu niên, sau đó thủy có thể kết luận cát hung, bởi vì có chút thời gian, vũ khúc Hóa kị cận chủ thứ sáu thân hành nghiệp. Như huynh đệ cung sai ai ra trình diện của, có lúc liền vì huynh đệ là ngoại khoa thầy thuốc khắc ứng với, thảng canh sai ai ra trình diện khoa văn chư diệu, thì thậm chí nhất định vì danh y.

Nhược vu sai ai ra trình diện hình sát chư diệu dưới tình hình, đặc biệt đại vận lưu niên rất có sao Hóa kỵ vọt lên, thì thường thường chủ lục thân bất hạnh. Thế nhưng, có thật nhiều thời gian, lại nguyên nhân chính lục thân mà rủi ro. Như ở nô bộc cung (nay thường gọi cung Nô bộc), thì thường thường là thụ người thủ hạ liên lụy rủi ro hiện ra.

Vu cung tật ách sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, thông thường có thể chỉnh lý là mổ, có chút dưới tình hình, lại nguyên nhân chính ngoài ý muốn mà dồn tay chân bị thương tàn phế. Đặc biệt bất lợi là vũ khúc phá quân giá tổ tinh hệ, nhược Hóa kị, canh sai ai ra trình diện sát, cùng với cái khác một ít điềm xấu riêng tạp diệu, thường thường là lựu sưng cứ thế bệnh ung thư.

Tham lang Hóa kị (quý)

Tham lang Hóa kị, phá quân tất đồng thời hóa lộc, hơn nữa hai sao cũng tất vĩnh viễn ở tam phương gặp gỡ, cho nên liền tất nhiên xuất hiện tinh diệu hỗ thiệp đích tình huống.

Phá quân mừng nhất hóa lộc, chủ khai sáng, bởi vậy tham lang Hóa kị khuyết điểm, liền cách làm thông thường bởi vậy xong bù đắp. Ở rất nhiều dưới tình hình, cận nguyên nhân chính khai sáng mà đa vô vị xã giao, cho nên bất túc là mắc. Nhược cát diệu tụ tập, thì cận chủ vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, trong trường hợp đó tham lang Hóa kị ngược lại cho là ưa vậy.

Tham lang Hóa kị và hỏa linh cùng độ, cũng chủ đột phát, thị hội hợp tinh diệu cát hung mà định, cát thì canh đái vô tâm sáp liễu tính chất; nhược hung, thì là bạo khởi sụt, mà lại khởi điệt quá trình giai ra chính đương sự ngoài ý liệu. Sở dĩ đụng tới giá tổ tinh hệ, liền không thích hợp ăn ý, tuy có một thời niềm vui, nhưng mà lại khó tránh khỏi tối hậu quy về thất bại.

Tham lang vu tử cung Hóa kị, nhất nữ mệnh sở không thích hợp, nhược cung phu thê vì thế tinh diệu củng chiếu, hôn nhân tất đa thất ý.

Tựu giống nhau ý nghĩa nói, tham lang Hóa kị vừa chủ tranh đoạt, sở dĩ tuy có phá quân hóa lộc cùng hội, cũng không có thể thay đổi thay đổi loại này tính chất. Bởi vì phá quân hóa lộc sở chủ khai sáng, bản thân tức có tranh đoạt ý nghĩa. Ở suy đoán thì, ứng với chú ý là chủ động và bị động phân biệt, giống nhau nguyên tắc là, sai ai ra trình diện hình sát hư hao tổn chư diệu, thì chủ bị động, cho nên cần phải lưu ý người cạnh tranh cử động.

Nhược tham lang hóa thành sao Hóa kỵ, lại thấy đào hoa xương khúc chư diệu, thì thường thường chủ ái tình thượng tranh đoạt. Nữ mệnh, nhược cung mệnh phùng đến đây tổ tinh diệu, liền cần phải chú ý vấn đề tình cảm. Bởi vì vô luận chủ động và bị động, giai dễ sản sinh ảnh hưởng xấu, vu nhân vu kỷ lưỡng đều không ích.

Ở dương đà giáp kị dưới tình hình, tham lang Hóa kị thì chủ bị người chế. Lúc này tham lang tất ở tử cung, tuy có lộc tồn cùng độ, mà lại hội phá quân hóa lộc cũng không tuyệt vời. Cung mệnh thấy vậy tình hình cố thuộc không tốt; ở sự nghiệp cung, cũng chủ suốt đời sự nghiệp hay thay đổi, chung vô cố định phát triển mục tiêu, tinh diệu mặc dù tốt cũng cận chủ hư danh.

Tham lang Hóa kị vu lục thân cung viên, đều tượng trưng cho trình độ bất đồng chỗ thiếu hụt. Nhất là vu cung phu thê, cung phúc đức, thường thường biểu chinh trước nan ngôn chi ẩn, trở thành chính đương sự chung thân thống khổ.

Tham lang Hóa kị và hỏa linh cùng độ, thì là chia lìa dấu hiệu, chia lìa thời kỳ cửu tạm, cần phải tế tường lưu niên mà định.

Trên cơ bản lục thân cung viên sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị triền đà la, thì chủ tình cảm hoặc tư tưởng khó có thể câu thông. Cho nên cung tử nữ thấy vậy, thân tình mỗi đa không hiểu nhau. Hậu thiên nhân sự bổ cứu liền thường thường trọng yếu phi thường.

Nô bộc cung sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, nhất không rõ, bởi vì mỗi chủ thuộc hạ phản loạn, hoặc thân tín đột nhiên tự lập môn hộ, thành vì mình người cạnh tranh.

Cung tật ách tham lang Hóa kị, nhược nữ mệnh, cần phải phòng phụ khoa tật bệnh, cũng chủ tử cung bất chính, khó có thể sinh dục.

Nhược tham lang Hóa kị và liêm trinh Hóa kị xung hội, thì là bệnh lây qua đường sinh dục, hoặc sinh thực khí quan các loại bệnh.

Đàm tinh tiểu kết

Vương đình lời tuyên bố “Tử vi đẩu số” tinh diệu, mục đích gì, ở chỗ tương mười bốn chính diệu, cùng với do mười bốn chính diệu tạo thành sáu mươi tinh hệ, hơn nữa phụ, tá, sát, hóa, tạp diệu, cứ thế lưu diệu tính chất, nhất nhất ban đơn giản rõ ràng giới thiệu.

Nắm giữ những … này tinh diệu tính chất lúc, có thể nói, đã nắm giữ suy đoán đẩu số tài liệu trọng yếu, khiếm khuyết người, chỉ là suy đoán nguyên tắc và kỹ xảo mà thôi. Về điểm ấy, vương đình của có một quyển mật phát hành thư tịch nhất nhất <an tinh pháp cập suy đoán ví dụ thực tế>, hẳn là có thể giúp độc giả. Độc giả như dục mua, có thể điện “Tử vi đẩu số học được” tra tuần, hoặc đi qua báo chí hàm vương đình của bưu,. Quyển sách này, công khai Trung Châu phái suy đoán nguyên tắc, ngẫu biết góc người đã coi là bí truyền, nay tận lực công khai, tuy rằng phạm huý, nhưng cũng có thể nói kim việt độ tẫn.

Phụ lục

Giáp đại hạn và lưu niên suy đoán

Đương minh xác kể trên nguyên tắc lúc, người mới học không ngại do đại hạn cập lưu niên bắt đầu, học tập phi động tinh bàn cùng với thêm vào lưu diệu sau suy đoán phương pháp.

Để cho tiện nói rõ, không ngại cử một ví dụ thực tế.

“Đồ nhất” làm một vị nữ sĩ mệnh bàn. Tối đáng lưu ý chính là “Cung phu thê” . Thiên cơ và hữu bật, thiên mã cùng độ, hội xấu cung thiên đồng và cự môn hóa lộc; hợi cung Thái âm; dậu cung vô chính diệu, sở dĩ muốn mượn mão cung thiên lương cập thái dương hóa quyền vào cung an tinh. Nhất nhất như vậy tinh diệu tổ hợp, thoạt nhìn tốt, hóa lộc, hóa quyền, và lộc tồn tịnh chiếu, tự có thể gả ngẫu phú quý.

Nhưng cung phu thê thiên cơ vốn đã có bay bổng tính chất, hơn nữa cùng trời mã cùng độ, bay bổng tính chất càng thêm gia. Cung phu thê không thích sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, nhưng đến đây lưỡng diệu nhưng ở cung phu thê cùng hội; ngoài ra, thái dương thiên lương, thiên đồng cự môn đều cũng không phải có lợi cung phu thê tổ hợp (thỉnh xem thêm “Cung phu thê” tinh diệu tính chất chương một), cho nên ra lệnh cho bàn trung tâm cung phu thê có thể nói cát hung tịnh tập. Là cát là hung, đại hạn ảnh hưởng rất lớn.

Ở mười bốn tới nhập ba tuổi bính thân đại hạn thì, cung phu thê ở giáp ngọ cung, tử vi đối chiếu tham lang, lại thấy hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa chư diệu, nhưng cũng tích hội chiếu mậu tuất cung văn xương Hóa kị, mà điểm ấy sao Hóa kỵ lại cấp đại hạn liêm trinh Hóa kị ở đồng cung vọt lên; văn xương làm lễ nhạc ngôi sao, liêm trinh chủ tình cảm, hiện tại đồng thời Hóa kị, cho nên tại đây đại hạn trong, tìm không được lý tưởng bầu bạn là có thể nghĩ việc. Huống chi tuất cung kình dương linh tinh, vừa cấp giáp ngọ cung đại hạn lưu dương vọt lên, sở dĩ tất có tình cảm khúc chiết.

Về phần đinh dậu đại hạn (nhập bốn bề giáp giới tạp ba tuổi), đại hạn cung phu thê ở ất vị cung, trong cung vô chính diệu, tá đối cung thiên đồng cự môn an tinh, ở đinh hạn trung tâm cự môn Hóa kị, và thì ra là hóa lộc cấu thành “Kị xung lộc” tinh hệ, đồng thời và kỷ hợi cung Thái âm hóa lộc, thái dương hóa quyền cập thiên lương hội chiếu. Âm dương lộc quyền hội hợp, sở dĩ là kết hôn vận trình. Nhưng cung phu thê có đại hạn lưu dương, và cự môn Hóa kị cùng thủ, sở dĩ đã tối phục nguy cơ; hơn nữa thái dương thiên lương cùng trời nguyệt cùng độ, là hệ thần kinh mạn tính tật bệnh tinh hệ, mà hợi cung lại có Địa kiếp, bởi vậy đoạn nhân duyên này thực sự không dám khen tặng.

Ở nhất cửu thất tám năm mậu ngọ năm, lưu niên cung mệnh cập lưu niên cung phu thê cùng hội tham lang hóa lộc, hơn nữa đào hoa chư diệu cùng độ, cho nên chủ “Phi lễ thành hôn”, chúng ta không ngại nhìn một cái lưu niên cung phu thê (nhâm thìn cung) đích tình huống, có lưu niên đà tuổi cùng độ, và mệnh bàn đà la xung hội, tịnh không đáng khen tặng.

Sở dĩ vu thất chín năm kỷ vị năm sau khi kết hôn, vu tám ba năm quý hợi năm, lưu niên cung phu thê tá nhập thái dương thiên lương thiên nguyệt một tổ tinh diệu; thụ xấu cung lưu niên kình dương gửi thông điệp, dẫn động tị cung đại hạn lưu đà, vu là tình cảm vợ chồng vỡ tan, nguyên nhân là trượng phu hít thuốc phiện (hít thuốc phiện chắc là thuộc về hệ thần kinh bệnh mãn tính).

Nhìn nữa đinh dậu đại hạn cung phúc đức (kỷ hợi cung), thụ vận dương, vận đà hội chiếu, nguyên lai lại có địa không Địa kiếp. Hơn nữa hội chiếu thiên cơ, thiên mã, hữu bật; cùng với tá nhập vị cung an tinh thiên đồng cự môn; và thái dương thiên lương, đều vì thị phi khẩu thiệt tượng trưng.

Trùng hợp đinh dậu đại hạn cung mệnh sở hội, cũng chính thị đồng dạng tinh hệ, cái này tượng trưng kỳ nhân tinh thần làm phức tạp đặc biệt lợi hại.

Ở bát tứ năm một giáp năm, cung phúc đức canh dần vũ khúc thiên tướng. Thụ mão cung thái dương Hóa kị cập lưu niên kình dương, và xấu cung cự môn Hóa kị cập lưu niên đà la tướng giáp, là “Hình kị giáp ấn”, “Song kị giáp”, “Dương đà giáp” tam trọng tổ hợp, hơn nữa vừa “Linh xương đà vũ” phôi cục, cho nên là năm đã từng tự sát. Duy may mắn được lưu niên lộc tồn cùng độ, hội chiếu ngọ cung đại hạn lộc tồn, sở dĩ có thể không chết.

Do trở lên phân tích, tin tưởng độc giả đối suy đoán mệnh bàn quan sát phương pháp, ứng với đã có nhất định nhận thức.

Hiện tại nhượng chúng ta nhiều hơn nữa khán một mệnh lệ, đồng thời học tập mấy người quan sát cách.

“Đồ nhị” cũng nhất nữ mệnh. Mệnh bàn trung tâm xấu nhất cung vị là đinh tị cung (tức cung Nô bộc). Cái này cung vị là kình dương, đà la sở giáp, trong cung thiên cơ Hóa kị tọa thủ, tạo thành “Dương đà giáp kị” phôi cách cục. Thiên cơ cùng độ Hỏa Tinh, nhân đồng dạng thụ dương đà sở giáp, cương khắc của tính cũng cho nên tăng mạnh. ―― mở mệnh bàn, trước đem xấu nhất hoặc tốt nhất cung vị tìm ra, là quan sát cách một trong.

Thụ đinh tị cung ảnh hưởng cung vị có ba, tức tân dậu, quý hợi, ất xấu tam cung. Trong đó dĩ tân dậu cung là xấu nhất, bởi vì nó cũng đồng thời và ất xấu linh số tử vi hội, tức bị hỏa linh hai sao dĩ “Song phi hồ điệp” thức cùng đến chiếu xạ.

Cái này tân dậu cung, là ba mươi bốn tới bốn mươi ba tuổi đại hạn cung mệnh. ―― đương tìm ra xấu nhất hoặc tốt nhất cung vị lúc, sẽ tìm ra thụ kỳ ảnh hưởng “Tam phương”, tức nhân kỳ ảnh hưởng cũng trở nên phôi, hoặc trở nên tốt nhất cung. Đây là quan sát cách của nhị.

Bởi đại hạn cung mệnh có khuyết điểm, bởi vậy tựu nhu phải tiếp tục tìm ra đại hạn một cung vị tương đối phôi. Chúng ta hẳn là có thể lưu ý đáo bính thìn cung. Trong cung vốn có thất sát và đà la tọa thủ, ở tân dậu đại hạn thì, đà la và ở thân cung đại hạn lưu đà tương trùng, bởi vậy cương khắc của tính phát động, nhưng lại và ở tuất cung đại hạn lưu dương đối củng, cương khắc của tính càng mạnh.

Bính thìn cung là tân dậu cung đại hạn cung tật ách, sở dĩ chúng ta liền muốn lưu ý đáo ở cai hạn trong có vô cung tật ách phương diện phôi vận. ―― tìm ra hảo, phôi vận hạn lúc, sẽ tìm cai hạn thật là tốt phôi cung vị, dĩ quyết định cai hạn vì sao hảo, vì sao phôi, là quan sát cách của tam.

Tái trở lại nguyên lai theo như lời xấu nhất đinh tị cung, cái này cung vị chắc là nhâm tuất lưu niên cung mệnh, liêm trinh Thiên phủ cùng trời hình cùng độ, lại có đại hạn lưu dương cập lưu niên lưu đà bay vào, giá lưỡng khỏa lưu diệu là phân biệt và nguyên lai mệnh bàn dương đà tương chiếu hội, lực lượng đây đó tăng mạnh.

Tệ hơn chính là, ở nhâm tuất năm vũ khúc Hóa kị, ở giáp dần cung lai hội chiếu. Lưu niên cung mệnh chỉnh cái tinh hệ biểu hiện có đao kim loại thương. Nhất nhất đang tìm đến lớn hạn trung tâm xấu nhất cung vị hậu, đón tìm phôi lưu niên, là quan sát phương pháp của tứ.

Tái đuổi tiếp, khán dực năm quý hợi năm cung tật ách. Là năm đã bị vị cung văn xương lưu Hóa kị, cập tị cung thiên cơ Hóa kị hội chiếu. Mậu năm cung là lưu niên cung tật ách, tử vi kình dương cùng độ, đến đây kình dương là đại hạn kình dương xung động, hội hợp nhâm tuất cung liêm trinh Thiên phủ cùng trời hình, vừa là lưu niên tham lang Hóa kị tương trùng, hơn nữa thiên hư thiên khốc cùng độ, vừa hội dần cung Địa kiếp, cho nên có thể suy đoán, người ở quý hợi năm vừa cần động một lần giải phẫu. Nhất nhất tìm ra sự kiện lúc, kế tục truy tra dực năm trạng huống, là quan sát phương pháp của ngũ.

Phía dưới chúng ta tái phân tích một nam mệnh tinh bàn.

Như “Đồ tam”, cái này tinh bàn tối kẻ khác chú ý là, cung mệnh thiên cơ Hóa kị và Hỏa Tinh cùng độ; nhưng cung thiên di (thân cung) cũng Thái âm hóa quyền và lộc tồn cùng độ. Bởi vậy có thể suy đoán, một thân lợi cho kiếm rời xa nơi sinh tiền tài.

Nhưng mà Thái âm lạc hãm, hội dậu cung thái dương hóa khoa cũng rơi yếu địa, hơn nữa thái dương thiên lương thiên hình đối chiếu, sở hội xấu cung vô chính diệu, muốn mượn vị cung thiên đồng cự môn, linh tinh, thiên việt vào cung an tinh, cho nên có thể suy đoán hắn ở ngoại địa tuy có thể phát tài, thế nhưng phi khẩu thiệt thậm chí quan phi cũng cùng giải quyết khi thì lai.

Đặc sắc nhất vận trình là ba mươi hai tới bốn mươi mốt tuổi, đi giáp dần đại hạn. Cái này đại hạn cung thiên di vũ khúc hóa khoa, cung mệnh thì là trời mã và đại hạn lưu lộc cùng độ, trở thành “Lộc mã cùng bôn ba” cách cục, kiêm thả lưu lộc xung động ngọ cung tham lang hóa lộc, cho nên tại đây đại hạn trong, ở ngoại địa nhất định có thể phát tài.

Nhưng mà hơn thế hạn trung tâm, đại hạn cung phụ mẫu tức ất mão cung vô chính diệu, tá thái dương Hóa kị (nguyên do hóa khoa) cập thiên lương vào cung an tinh, đến nỗi và lưu dương cập thiên hình cùng độ, sở dĩ không chỉ chủ kỳ phụ thân hơn thế hạn nội qua đời, hơn nữa lưu niên phùng mão, dậu nhị cung hoàn sợ rằng tức sẽ có quan phi.

Nhất cửu bát linh canh thân năm, cung mệnh là vũ khúc (đại hạn hóa khoa, lưu niên hóa quyền), thiên tướng cập lưu niên lộc tồn cùng độ, càng thêm thượng lưu năm cung thiên di vừa bay vào lưu niên thiên mã, trở thành lượng nặng “Lộc mã cùng bôn ba”, cho nên chủ là năm thu hoạch quá mức phong.

Nhưng mà dực năm cung mệnh tức là dậu cung, thái dương (đại hạn Hóa kị) cập thiên lương, hội xấu cung văn khúc (lưu niên hóa khoa) cập văn xương (lưu niên Hóa kị), vừa tá nhập vị cung thiên đồng cập cự môn (lưu niên hóa lộc) cùng hội, canh hội nguyên tinh bàn Thái âm hóa quyền và lộc tồn. Còn có thể chú ý tới, dậu cung có đại hạn lưu dương, lưu đà tịnh chiếu, hơn nữa thiên hình, kiếp sát lai hội, sở dĩ là năm mặc dù nhưng có lưu niên lộc tồn vọt lên tinh bàn lộc tồn, nhưng nhưng chủ là năm có quan tụng cập rủi ro.

Tới ất xấu năm, cung mệnh xấu cung vô chính diệu, tá đối cung thiên đồng cự môn, linh tinh, thiên việt an tinh, lại có đại hạn đà la cùng độ; sở hội người vừa là lạc hãm Thái âm (lưu niên Hóa kị) và thái dương (đại hạn Hóa kị), cho nên vừa liên lụy nhập thị phi tranh cãi trong vòng.

Tương lai Đinh Mão năm, sửa tá thái dương Hóa kị an tinh, vừa hội cự môn (lưu niên Hóa kị) cập thiên cơ Hóa kị, mà lại đái lưu niên đà la, nguyên cục lại có Hỏa Tinh cập linh tinh tịnh chiếu, canh mỗi ngày hình, đại hao, thiên nguyệt chờ hung diệu, tới nên cẩn thận một chút, phải tránh cho phân tranh, mà lại tuyệt đối không thể cuốn vào thị phi vòng xoáy, bằng không chỉ nhân quan phi mà phá đại tài.

Ất lưu nguyệt suy đoán

Dụng đẩu số suy tính lộc mệnh, không thích hợp thường thường liên “Lưu nguyệt” cát hung đều gia dĩ suy đoán, bởi vì quá mức rất nhỏ, vô luận cát hung đều trái lại dễ ảnh hưởng tâm tình. Nhưng ở có chút dưới tình huống, ví dụ như là năm khả năng có thông nhau ngoài ý muốn, thì không ngại dụng “Lưu nguyệt” suy tính lai gia dĩ bang trợ, khán tại nơi mấy tháng phân có hung hiểm, tận lực tránh cho xuất môn lái xe. Bởi vì trên thực tế không có khả năng cả năm không ra khỏi cửa, sở dĩ lưu nguyệt suy tính liền có bang trợ.

“Đồ tứ” làm một nữ mệnh. Người vu nhất cửu bảy mươi lăm năm (ất mão năm) nông lịch tháng năm lái xe rủi ro, mà lại bởi vậy xương gảy.

Chúng ta mà lại án mệnh bàn theo đuổi tra một chút giá tông sự thực.

Nhất cửu bảy mươi lăm năm của nàng “Đại hạn cung mệnh” ở mậu thân, thiên đồng thiên lương cùng độ, địa không Địa kiếp đối củng, hội thiên cơ (đại vận Hóa kị, nguyên hóa khoa), Hỏa Tinh; cập Thái âm (hóa lộc), thiên hình.

Cung thiên di vô chính diệu, tá mậu thân cung tinh an nhập, biến thành đất đất trống cướp đồng cung. Hội cự môn Hóa kị (hơn nữa còn là “Dương đà giáp kị” ); tạm biệt tuất cung lạc hãm thái dương.

Như vậy tinh hệ kết cấu, đã biểu hiện cai đại hạn trong khả năng có hung hiểm. Bởi vậy nhu từng năm truy tra.

Người vu nhất cửu ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc năm (tân hợi năm), cập thất ba năm (quý xấu năm) đều tằng tông xe, nhưng vị thụ thương. (độc giả không ngại chính suy đoán kỳ cho nên). Thế nhưng đến rồi nhất cửu bảy mươi lăm năm (ất mão năm), lưu niên cung mệnh ở mão viên, vừa là lưu niên kình dương cập lưu niên đà la sở giáp (tuy không phải “Giáp kị”, nhưng bởi Thiên phủ tất vô Hóa kị của để ý, sở dĩ cũng thuộc không được cát); hội hợi cung vô chính diệu, tá tị cung liêm trinh tham lang an tinh, đến đây nhị diệu vừa vừa là đại hạn lưu dương, lưu đà sở giáp; ngoài ra đối cung có vũ khúc thất sát; vị cung là hình kị giáp ấn thiên tướng.

Xấu nhất là lưu niên cung tật ách phi tới tuất viên, thái dương lạc hãm thủ độ, và Thái âm (lưu niên Hóa kị, nguyên mệnh bàn hóa lộc), đại hạn đà la, lưu niên kình dương, cùng với thiên hình tương chiếu, vu dần cung hội thiên đồng thiên lương, lưu niên đà la; vu ngọ cung cự môn Hóa kị (đến đây Hóa kị cấp đại hạn thiên cơ Hóa kị vọt lên) cập đại hạn lưu dương, sát kị đều nặng, sở dĩ là năm chủ có tật ách.

Sau đó mới nhìn “Lưu nguyệt” .

Mão năm đấu quân ở hợi cung, tức nông lịch tháng giêng do hợi cung khởi hành, tới nông lịch tháng năm, “Lưu nguyệt cung mệnh” ở mão, tức vừa và “Lưu niên cung mệnh” trùng điệp. Tính toán chui can, ất mão năm khởi tuất dần (tháng giêng), tháng năm cung mệnh can chi ứng với là nhâm ngọ, sở dĩ cung thiên di vũ khúc Hóa kị; cung mệnh tái là lưu niên dương đà tướng giáp; hơn nữa lưu nguyệt dương đà tương năm đà, năm dương; vận đà, vận dương toàn bộ vọt lên, nhất tề bắn vào lưu nguyệt cung tật ách (tuất cung), tuất cung lại có nguyệt đà cùng trời hình tương đối, mà lại chính diệu là đại âm Hóa kị củng chiếu. Do là suy đoán, nông lịch tháng năm là một ra hành hung hiểm tháng ―― vũ khúc Hóa kị và thất sát cùng độ vu cung thiên di, biểu hiển tính chất là thụ kim chúc bị thương.

Do thượng lệ cũng biết, muốn đẩy khô nguyệt, phải do đại hạn tra được, sau đó tra lưu niên, tái tra lưu nguyệt, mới có thực tế ứng dụng ý nghĩa, bởi vì suy đoán lưu nguyệt, mục đích chỉ là bang trợ xu tị. Nếu mậu mậu nhiên khứ tìm một tháng lai suy đoán, thì bởi mạn không mục đích, vô cùng trống rỗng, có lúc ngược lại sẽ rơi vào mê cung mà không thể tự thoát ra được.

Bính lưu nhật lưu thời suy đoán

Người viết không nhiều chủ trương nghiên cứu đẩu số người đó suy đoán lưu nhật, bởi vì “Thủy thái thanh thì không cá, nhân tới xét thì không đồ”, không thích hợp tương vận trình suy đoán được quá mức tỉ mỉ. Nhưng ở cá biệt dưới tình hình, suy đoán lưu nhật vừa tựa như có cần phải, ví dụ như cân một hấp hối trạng thái bệnh nhân suy đoán tử kỳ, để người nhà có chuẩn bị. Nếu như ở khả năng phát sinh thông nhau hết ý tháng nhất định phải xuất môn, bất đắc dĩ mà tư thứ nhì, liền không nên lấy ngày xuất môn bất khả.

Lưu nhật suy đoán, là do lưu nguyệt cung mệnh lúc đầu nhất, tới suy đoán ngày sở rơi cung vị, tức là “Lưu nhật cung mệnh”, sau đó tham chiếu lịch ngày (hoặc lịch vạn niên) tìm ra muốn đẩy đoán ngày can chi tìm đến “Lưu nhật lưu diệu” .

Như “Đồ ngũ”, giả như tháng tư cung mệnh ở tuất, tức ở tuất cung lúc đầu nhất, thuận đi. Nếu như muốn tìm tầm mùng bốn lưu nhật cung mệnh, thì thuận số tới xấu cung dù cho. Tra lịch vạn niên, ất xấu năm đầu tháng tư tứ nhật can chi là nhâm tuất, bởi vậy lợi dụng “Nhâm tuất” can chi tìm đến tầm lưu diệu, như thiên lương hóa lộc, tử vi hóa quyền, Thiên phủ hóa khoa, vũ khúc Hóa kị; lộc tồn tại hợi… Các loại.

Như có tháng nhuận, thì dĩ nửa tháng đầu thuộc tiền một tháng, nửa tháng sau thuộc hậu một tháng. Lưu nhật thì nhưng thuận tua. Na một giáp năm nhuận tháng mười, thì do nhuận tháng mười mùng một tới mười lăm nhật thuộc tháng mười; nhuận tháng mười mười sáu nhật tới hai mươi chín nhật thuộc tháng mười một.

Như “Đồ lục”, nhược tháng mười cung mệnh ở dậu, đó là cai cung lúc đầu nhất, thuận số tới ngày hai mươi lăm phản hồi dậu cung, tới dần cung là ba mươi nhật, nhưng ứng tiếp trước thuận số xuống phía dưới, cho nên nhuận tháng mười mùng một dĩ mão cung là cung mệnh. Lưu diệu thì ứng với kiểm tra “Lịch vạn niên”, là nhật là tân dậu nhật, cho nên dĩ “Tân dậu” can chi tìm lưu diệu.

Về phần nhuận tháng mười mười sáu nhật, thì vu tháng mười một cung mệnh (tức tuất cung) khởi thuận đi. Lưu nguyệt dụng tháng mười một can chi (tức bính tử nguyệt), lưu nhật đương nhiên nhưng dụng cai nhật can chi.

Hiện tại mà lại cử một “Nhật bàn” làm thí dụ (đã bỏ bớt đi một ít và ví dụ không quan hệ tinh diệu)―― nào đó nữ sĩ, chánh hành ất vị đại hạn. Vị cung vô chính diệu, tá xấu cung tinh diệu vào cung an tinh, Vì vậy biến thành là thiên hình, thiên nguyệt cùng độ; Địa kiếp địa không gặp gỡ. Thiên đồng cự môn chủ thần kinh tuyến tật bệnh, nhất là và di cốt thần kinh hữu quan. Sở dĩ ở nơi này đại hạn trong vòng, người có thể mắc loại này tâm bệnh, hơn nữa nhất định là bệnh mãn tính, bởi vì thiên hình, thiên nguyệt là tật bệnh triền miên hiện ra, tương bệnh trạng kéo dài, đến nỗi người bệnh giống như thụ hình. Hội hợp thái dương thiên lương, tăng cường loại này tính chất. (sai ai ra trình diện đồ thất)

Tái tra lưu niên, tới nhâm tuất năm, lưu niên cung mệnh ở tuất, liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc lưu niên Hóa kị. Lưu niên đà La Phi nhập tuất cung, xung động thìn quan đà la cập đại hạn lưu dương; vừa xung động đại hạn lưu đà. Tái thích phùng tử cung lưu niên kình dương cập dần cung đại hạn lưu đà, vừa vọt lên ngọ cung kình dương, linh tinh lai hội, sở dĩ có thể kết luận là năm tất có tai ách.

Là cái gì tính chất tai ách ư? Do vũ khúc Hóa kị vọt lên liêm trinh Hóa kị, giống nhau đều chủ huyết quang tai ương. Duy là năm cung thiên di nhâm thìn là thất sát tọa thủ, sở dĩ cũng không phải là tại ngoại phụ thụ huyết quang tai ách.

Huyết quang tai ách có bao nhiêu loại, nữ mệnh có thể là sinh dục, rơi thai, cũng có thể là có mủ sang của tật, đương nhiên cũng có thể là thụ kim chúc bị thương. Vì vậy truy tra lưu niên cung tật ách.

Lưu niên cung tật ách ở tị, thiên cơ thủ độ. Là lưỡng khỏa giai xung động kình dương sở giáp; và Thái âm Hóa kị chính chiếu. Kình dương chủ thương, Thái âm thiên cơ gặp gỡ chủ hệ thần kinh bệnh, lại cùng thiên đồng cự môn cập thiên hình ở xấu cung gặp gỡ; canh ở dậu cung và do mão cung tá nhập thái dương thiên lương hội hợp, bởi vậy có thể đề cử là thụ ngoài ý muốn thương đến nỗi ảnh hưởng di cốt thần kinh tuyến.

Hiện tại truy tra lưu nguyệt liễu. Nhâm tuất năm tháng giêng khởi nhâm dần, tuất năm đấu quân vừa ở dần cung, cho nên dĩ dần cung là lưu nguyệt cung mệnh, nhâm dần nguyệt vũ khúc tái hóa một lần kị, và năm Hóa kị tướng điệp, lực lượng quá nhiều. Sẽ cùng tuất cung niên kỉ đà, nguyệt đà gặp gỡ; lại cùng ngọ cung kình dương linh số tử vi hội (đến đây hai sao tam phương tứ chính, thụ đại hạn lưu đà, năm đà, nguyệt đà, năm dương, nguyệt dương vọt lên, sở dĩ tuy là mệnh bàn dương, linh, nhưng đối với lưu nguyệt cung mệnh vẫn như cũ có tác dụng), cho nên có thể đề cử tháng nầy phân vận trình không ổn.

Truy tra lưu nhật, tới sơ ngũ nhật (nhâm tử nhật), lưu nhật cung mệnh ở ngọ cung; nhân nhật can là nhâm, dần cung vũ khúc tái hóa lần thứ hai kị, trở thành “Vũ khúc tam Hóa kị”, xung động tuất cung liêm trinh Hóa kị. Ở tam phương tứ chính tổng cộng trong buổi họp tám giờ dương đà cập linh tinh, sát diệu phi thường nặng. Hơn nữa là nhật cung tật ách là xấu cung thiên đồng cự môn cập thiên hình, vừa là lưu nhật Hóa kị và lưu nhật kình dương sở giáp, bởi vậy thảo nào lúc đầu (nhất cửu bát hai năm nhâm tuất năm nông lịch tháng giêng sơ ngũ) phát sinh tai nạn xe cộ, gãy xương, máu chảy, y dũ lúc vẫn đang cốt bệnh triền miên, cái là di cốt thần kinh thụ thương của cho nên, thay đổi ở cả đời bệnh, đến nay nhưng tác vật lý trì liệu.

Cai nữ sĩ thụ thương lúc, bởi tính sinh hoạt chịu ảnh hưởng, trượng phu cho nên thay lòng đổi dạ, đến nay năm (bát năm năm ất xấu năm) liền có ly hôn nguy hiểm. Độc giả không ngại do bát hai năm (nhâm thành niên) khởi đuổi kịp tra của nàng cung phu thê, liền sẽ biết hôn nhân từ nay về sau dựng thẳng lên hồng kỳ.

Thảng như thế nhật tịnh ở nhà trung tâm, không được lái xe ngoại du, thì tháng giêng mùng chín bính thìn nhật cập tháng giêng nhị ngũ nhâm dần nhật nhưng chủ có tai (độc giả không ngại tự hành phi tinh suy đoán, truy tra duyên cớ), nhưng người viết tin tưởng, tai hoạ hẳn là có thể để tránh cho, ngoại trừ mấy ngày nay cẩn thận ở ngoài, nếu có thể tu thân lập đức, tố điểm việc thiện, tịnh dĩ tế vật lợi dân là hoài bão, thì thân thể bị thương cố nhiên ít nhất cũng có thể giảm bớt, đồng thời cuộc sống hôn nhân hẳn là cũng không dồn như hiện thời chuyển biến xấu. Giá có thể tức là thôi tra lưu nhật vận trình tác dụng.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

王亭之既将陆试兆先生的《紫微斗数讲义》补注出版,反应且不恶,然而于心究有所未安也。原因在于此「讲义」所谈,仅为十四正曜,于补注时,王亭之已整理为「六十星系」,但对辅、佐、煞、化诸曜,以及聚多杂曜,则原著尚未提及,习斗数的人,对此未免会觉得有所欠缺焉。

一年半前,适何锦玲女士约王亭之开「谈术录」专栏,因此乃可订定纲目,排日细谈斗数诸星曜矣。对于十四正曜部分,主旨在补充「讲义」之不足,对于「六十星系」,则可谓相当简略,仅择重点而谈,则因「讲义」中有王亭之的补注可参考也,唯对于辅、佐、煞、化、杂曜,则已尽可能交代其主要性质,注重性质而不注重讯号,则因性质为本,讯号为末也,王亭之不想舍本逐末。且讯号可以随时代而变,本质则万古常新,想读者必知王亭之此意。

关于斗数,王亭之已完成三本著作。补注「讲义」,乃属入门基础;《安星法及推断实例》,乃应用基础;「谈星」一书,则系若干重要资料的补充,读者读罢此三书,可谓入门有阶矣,且可以初步用以推流年、流月、流日,所欠缺者,仅为斗数逻辑条统的运用。这方面的著作,王亭之期待门徒中有人能此,盖王亭之年事既老,体力亦渐不如前,为徒讲授已甚费神,恐怕更无余力构写逻辑方面的斗数书籍矣。

上辑

1《谈星》的星

2人生的决定

3 吉凶趋避一例

4趋避

5入门

6斗数

7斗数阴阳

8礼乐

9添丁

10人伦

11文武

12金属

13追债

14西洋掌相

15神化

16宿命

17打破十二宫

18三元九运

19斗数三种运

20人运的影响

21地运的影响

22闰月

23庚干四化

24辅弼不化科

25天府化科

26存疑

27「全书」与「全集」

28正名

29附会

30陈希夷

下辑谈星

阴天天天天天天旬截天天恩封台空羊火禄魁辅昌文文破七天天巨贪太天廉天武太天紫

煞虚哭才寿福官空空空贵光诰辅劫陀铃马钺弼曲曲昌军杀梁相门狼阴府贞同曲阳机微

破华蜚天龙月天天劫寡孤大咸天红天解天天凤龙台

碎盖廉月德德德厨煞宿辰耗池喜鸾巫神姚刑阁池座

长生十二神

养胎绝墓死病衰帝临冠沐长

旺官带浴生

博士十二神

官伏大病喜蜚奏将小靑力博

府兵耗符神廉书军耗龙士士

将前十二神

亡月咸指天灾劫华息岁攀将

神煞池背煞煞煞盖神驿鞍星

岁前十二神

病吊天白龙岁小官贯丧晦太

符客德虎德破耗符索门气岁

四化

化禄

化权

化科

化忌

廉贞化禄

天机化禄

天同化禄

太阴化禄

贪狼化禄

武曲化禄

太阳化禄

巨门化禄

天梁化禄

破军化禄

破军化权

天梁化权

天机化权

天同化权

太阴化权

贪狼化权

武曲化权

太阳化权

紫微化权

巨门化权

武曲化科

紫微化科

文昌化科

天机化科

太阳化科

天梁化科

天府化科

文曲化科

太阴化科

太阳化忌

太阳化忌

廉贞化忌

巨门化忌

天机化忌

文曲化忌

天同化忌

文昌化忌

武曲化忌

贪狼化忌

谈星小结

附录

甲 大限与流年的推断

乙 流月的推断

丙 流日的推断

《谈星》的「星」

《王亭之谈星》结集出版,所谓「谈星」,自然是「紫微斗数」诸星,包括正曜、辅佐煞化诸曜、流曜、杂曜等等。近年来,王亭之对「斗数」起了点推波助澜的作用,现在趁此书结集出版,便亦想澄淸一下有关「斗数」的一些问题。

先说「谈星」的星。这些星,可以说全属虚星,虽然贪狼等七曜即是北斗七星,太阴太阳亦实有其星曜,但却绝不宜将「紫微斗数」看成是占星学,因为斗数命盘的排法,只根据「纳音」,并未用到天文学上的「推步」。

这样说,许多研究斗数的人会不舒服,因为若谓之为虚星,便不能说斗数星盘与磁场、能量场有关,亦不能认为此术可与西洋的占星术抗衡。但王亭之却并不这样想,因为斗数诸星虽尽属符号,唯若凭人的智能,给这些符号的统计学、精算学上的意义,则这一堆符号的排列,便自然亦可以显示出人生的倾向。此亦犹之乎微积分的dx、dy ,只要确定其所表征的意义,便能推算出工程学上的种种问题。

王亭之谈斗数诸星,所述者大部分属于「古义」,亦即前人赋予诸星的性质。这些性质当然并非凭空虚构,而是经过统计与精算得出来的结果。斗数诸书,愈古老愈粗糙,愈晚出者反愈精详,此可由比较元、明、淸版的《陈希夷先生紫微斗数》而知。其所以然,即是因为愈统计愈精详之故。必须明白这个情形,然后才会明白,斗数是一门可以发展的术数。

人生的决定

王亭之谓斗数可以发展,这个槪念,会受到两种人反对。

第一种人,认定任何术数都有古人的秘籍,能够得到秘籍,便可夺天地造化,动鬼神惊疑,因此任何术数都是古人高于今人,今人只能在已定的范围内学习,绝不能超越前人半步。

第二种人,强调人生宿命,人生下来,连父母妻子的出生年份都已前定,若谓术数可以发展,则显然与宿命格格不入。所以王亭之研究术数,从不认为任何术数有神鬼不测之机。

眞正的术数其实只是一门科学,它所能推算得出的只是一个基本趋势。实际上有许多事情,可以影响这个趋势,因此发展出不同的事实。

例如澳洲近日诞生一名婴儿,通体透明,若在古代,肯定必吿夭折,但现代医学昌明,最少可以延长这婴儿的寿命。所以推算禄命,便不能不考虑到现代的社会环境。

又如古代的交通意外,无非乘船骑马,现代人在高速公路飞驰汽车,或者乘搭飞机,因此一些星曜原只显示有轻微的意外(例如武曲居迁移,在卯宫化忌),在现代却可能变成是生死关头。再加上古代人事简单,现代人事复杂,许多事件在人事的影响下,吉凶结局悬殊,这些例子,读者不妨留意一下每日发生的新闻,想想身边的人事,便当恍然大晤,人生并非命定,许多事情的吉凶,其实只决定于人的一念。

吉凶趋避一例

王亭之可以举一个例,来说明人生吉凶的决定。

近日有人将一位知名人士的星盘吿诉王亭之,因为知名人士曾经慕名找人算过斗数,名家许其十年大富大责,可是其人近日却惹上麻烦。王亭之看过星盘,不禁慨叹,知名人士实在是为术士所误。术士只见星盘的大限,命宫是武曲双化禄、事业宫是贪狼双化权,便许其富贵,却忘记了看财帛宫重重煞忌,福德宫亦重重煞忌,亦不知「紫微星诀」中戌宫巨门的喜忌,因此便于当事人面临进返抉择之际,加以不可原谅的误导。

王亭之根据星盘可以肯定,若知名人士于丁卯年悄然引退(注意「悄然」两字),则于一九九三年岁次癸酉,便当有晚年的风云际遇。

也可以说,其人的际遇实在只系于一念,冷与熟,进与返,便是祸福所倚的关键。「紫微斗数」本来最擅长推算这种关键性的命运趋势,而且可以斩钉截铁敎人以趋避之方。例如王亭之,由八零年便自动停止代理澳洲的黄金,而金业由是年起便走下坡,至今已前后八年,这即是趋避的一例。术者若认为人生宿命,便不懂得将整个星盘十二宫加以逻辑推断,只凭零星的讯号来炫人眼目,如此研究斗数,可谓误入歧途。

所以《王亭之谈星》所提供的只是一些数据,这些数据并非极致,只是发展斗数的基础耳。

趋避

明代福建布政司万育吾,喜欢研究术数,编有《三命通会》,其中收录了许多关于「子平」的资料。又编有《星学大成》,则收录许多关于「斗数」的资料。

万育吾在《星学大成》的一篇序文中说:「余非知天者,然星命之说,亦留心考究,颇得要领旨趣。病世之专门者,不达天人之故,妄言祸福以惑世人。」

由万氏之言可知,研究推禄命之学,必须「达天人之故」,然后才可以言祸福。所以「达天人之故」,便可以趋吉避凶。

万氏又言:「若曰吉者,吾趋之,非趋夫吉,趋夫所以获吉之理。凶者吾避之,非避夫凶,避夫所以致凶之故。」这即是趋吉避凶的道理。此岂妄言祸福,拜祀祈禳者所能明欤。

入门

有人问王亭之,想入门研究术数,应该如何着手?有些什么人门书可以看?

如果要王亭之讲眞话,王亭之一定介绍他先读《易经》。即使找一本「白话本」来看,看明之后,再读些「汉易学」,亦好过对《易经》一窍不通而研究术数。理由很简单,《易经》是一门术数的基础。

有些术数,表面上与《易经》毫无关系,例如「紫微斗数」即是,但如果要深入研究,则懂《易经》的人会着数许多。

举一个例一一明白「斗数」乃以道家思想为体,便知道「斗数」亦必「贵阴贱阳」。是故同为主星,紫微便优于天府。以后经行流年大运,所遇的各宫星曜,能注意及其阴阳变化,便能多窥测一点未来的际遇。

斗数

「紫微斗数」充满道家思想。

斗数分南斗、北斗诸星。南斗一系尽属阳,北斗一系尽属阴。天府为南斗主星,紫微为北斗主星,二者比较,紫微为贵(不然便应称之为「天府斗数」了),这即是重北斗轻南斗,亦即重阴而轻阳的思想。

阴主静而不主动,所以当「紫微破军」同度,因破军的影响而发生巨大的冲击力时,此星系的性质便不为美,古人谓为「情义淡薄」,这即是由于阴动不能养阳,阴主智,阳主仁,「情义淡薄」即是失去仁者之心。

由是引伸,「紫微破军」同度,这星系亦可视为智慧的组合,正因是其智慧,然后才会 「情义淡薄」,即广府人之所谓「醒目」及「走精边」也。

斗数阴阳

《道藏》收术数书,《紫微斗数全书》亦被收录。可见道家亦认为斗数的传播体系,乃出自道家者流。

「紫微斗数」所用的星曜,可以说全部是虚星。然而于北斗星系,用贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军七曜,所用的名字,则完全出于佛家。有一幅在西域发现的「曼陀罗」图可证,天文史家陈遵为先生且曾予以论述。道家发明的术数,竟用佛家的星名,此点大有研究价値。

所以斗数的星曜虽分阴阳,实际上阴阳的运用却不强烈,远不如「子平」之术,说得不好听,无非人有我有而已,不似「子平」,不辩阴阳即不足以论命。因此王亭之对于「紫微斗数」究竟是否道流的发明,仍觉有疑。

礼乐

研究「紫微斗数」,必须知道斗数本身发展的历程。斗数虽然是道家的产物,但当时的社会,却是儒家礼法社会,因此必须明白此点,然后才可以知道前人「征验」的内在本质。若依条文口诀硬背,有时便不能适用于今日矣。

儒家礼法,以「礼乐」为重;在斗数中,「文昌文曲」正属礼乐之星,所以用来推断科名,亦用来推断婚丧二礼。这项「征验」出奇地准确,在推断父母丧亡时,常须藉「昌曲」二曜的帮助,然后才可知其丧亡之年。唯却必须以「长子裔孙」的命造来推算始是。这即是儒家礼法的反映。

若不了解及此,则对于「征验」的掌握便会变成难事。

添丁

前面谈及 ,对于「紫微斗数」的「征验」,应以道家思想配合「儒家礼法」,然后才可以掌握「征验」的性质。其实任何术数都是如此,学者必须注意。

淸末风水名家沈竹乃先生即述及一个故事。他观察一穴山坟,依「公位」来推断,应该是长房次房添丁,以之问主人,主人曰:「长次二子是年上京考试,三男四男则回乡收租,所以大房二房没添丁 ,三四两房则添丁矣。」沈竹奶因此认为,术数推断亦必须顾及现实。

其实这个故事,不能说「玄空风水」之道不准,照诀推算,添丁无虚,只不过长次二房外出,便变为三四两房添丁耳。

「玄空」的「公位」所假设乃正常情况,故卦爻皆依「礼法」,此点不可不知。

人伦

古代的术数,可谓无一不受儒家礼法的影响。最大的影响是「中和」与「人伦」。

儒家的「人伦」,君臣、父子、兄弟、夫妻、子弟、朋友,是整个宗法社会结构的基础,所以有尊卑长幼的分别。

以紫微为例,紫微为帝皇,但它却仍需要羣臣的拥护,所以在斗数中,喜见魁钺、昌曲、左右以及一些属于「百官」性质的星曜会合,然后才成格局,否则便有沦为「在野孤君」的危险。此即「君臣」仍责「中和」之义。

又以武曲为例。武曲一星主迅速行动,所以男命不喜「夫妻宫」见武曲,见则为「妇夺夫权」。因为在宗法社会,男尊女卑,女人行动迅速,即容易独行独断,为宗法社会所不容。

此亦人伦贵乎「中和」之一例。

文武

儒家虽有礼、乐、射、御、书、数等「六艺」其中的射与御(驾车、骑马)与「武边」有关,但实际上却颇为重文轻武。

重文轻武的原因,是整个社会的基础建筑在礼法之上,负责维持礼法的人,不可能是武官。到了明清两代,开科取士,由文试科甲出身的人,前途似远较武科士为远大,亦正因为朝廷需要文官来维持礼法。

所以在「紫微斗数」中,文昌文曲特别利于科举,而昌曲却正是礼法之星,甚至,「夫妻宫」,见昌曲的人,亦特别利于典试,粗视之,夫妻跟科举毫无关系,但是在斗数的星盘中,「夫妻宫」既永远跟「福德宫」相会,这两个宫度见礼法之星,便象征身荣及妻子。由此可见斗数的推断,充满儒家色彩。

金属

在推算「斗数」时,武职的星曜,常易与经商的一些星曜混淆,尤其是财经金融业。非有经验,而且对星曜性质十分熟悉,否则不易分淸。

当日发明「斗数」的人,为什么不注意及此,将星曜性质订定得有点混洧呢?原因有一 一

第一,武职者一生与金属利器有关;而古代的银两铜钱亦是金属。

第二,做官的人社会地位虽比商人高,但如与文官相比,武官的社会地位却较低,以军功起家者,甚至称为「异路功名」,跟捐班出身的商人一样。

有了上述两点原因,武职与商人的命,有时便颇可视为有共通之处。由此亦反映「斗数」的「征验」,脱离不了社会背景。

有一羣专业人士随王亭之习「紫微斗数」,王亭之授以「紫微星诀」,此盖乃「中州派」口口相传之秘矣。然而其所以要口口相传,实在是因为内容太多,要著书立说,最少需十二大卷,而且尙不能完全记录,因此不如口授一些原则,反而可供灵活运用。

凑巧,王亭之讲到一则「交友宫」的「星诀」,谈到与友人反目的星曜组合倾向,一位劣徒的星盘就有这样的组合,也恰巧在组合被冲动期间,他有一位二十余年交往的朋友,竟出律师信向他追讨一千余元的「手续费」。这件事,大可藉此宣扬「宿命」,唯王亭之仍训示劣徒,此仅可作,为「征验」的左证而已,因为假如能事前愼于处理朋友间的来往数目,依然可以避免有这不愉快事件出现。

西洋掌相

宿命与非宿命如何分别?

可以举一个例一一算定你必娶属虎之妻,这就是宿命。但假如只推算你妻子的性格,并且推断,何种性格的妻子比较适合阁下,在那一段期间适合的婚姻对象会出现,那就不是宿命论。

宿命论非常之有害于术数。从前西洋的掌相学陷入宿命论的泥沼,经过一百余年的研究,才有目前的掌相学诞生。新的掌相学重视「征验」,因此目前已受医学界重视,由掌纹及指甲的变化,来帮助疾病的诊断,所以亦无人再视掌相学为迷信,而且渐渐视之为科学矣。

这段西洋掌相学的发展过程,大可作为研究中国术数的殷鉴。一味将宿命宣扬,并且加以神化,已不适合二十世纪的头脑。

神化

其实向「宿命」的术数挑战,非常之容易。只要请他说明,某年、某月、某日、某时、某刻、某分出生的婴儿,父亲一定属什么生肖,母亲一定属什么生肖,以现代计时工具之准确,应该立即可以对这门术数来一次考验。

只是人类多好奇,多喜欢听许多奇奇怪怪的神化故事,因此就没有人想到上述的考验而已。一想到,立即就会对宿命论加以怀疑,同时也就会怀疑到许多神化故事的背景。

将一门术数神化,对术者本身其实亦无益。因为抱着极大的希望去找人推算,算出来根本不是那么一回事,则反而易生反感。

所以王亭之很希望谈术数的人,但采平实态度,而且对事不对人,必须如此才能使术数不陷入迷信的深渊也。

愈是懂得《周易》道理的人,愈会反对「宿命」。古人云:「善易者不言易」,其理即在于是。

古人论易,重在「变易」,也就是在一段特定时间之内,由阴阳变化所产生的现象,在另一段时间之流内,即有不同的现象。毎一段时间连续起来,构成一个生、住、异、灭的过程,这段过程的细节,并非一成不变,只有一个可以由「易」预示出来的倾向。

邵康节的「先天易学」最重视这点,因此他在《击壤集》中明明表示,人的命运不可能前定,因为有「先天」的倾向,还有「后天」的左右。他写过一首诗,其中有一句,「任人谤我作神仙」,称之为「神仙」,邵先生尙视为诽谤,有无「宿命」,由是可知。

打破十二宫

「紫微斗数」这门推算禄命之术,逻辑性很强。「中州派」有「紫微星诀」,即是逻辑的阐述,按「星诀」所述,十二宫垣的星系,成为一组组的组合,互相呼应,便可以显示出许多命运趋势的性质。

所以当观察星盘时,每每须将十二宫的界限打破,只观察各组星系的呼应,然后才可以推断出事实。

换而言之,星盘中的「子女宫」,其三方四正,固然可以显示子女的本质,但十二宫的星系组合,却可以显示子女的成长与发展,或在什么年月会碰到厄运,其所应用的方法,绝非短文可以详述,但王亭之却不会作欺人之谈,王亭之有四十个劣徒,他们听过「星系」的叙述,可以证明这点。

三元九运

有人问过王亭之一个问题:如是斗数不依节气,只依月份来推算,岂不是六十年就会重复一个星盘?

这个问题问得很有理。例如前年是丙寅年,一个前年正月初一日子时出生的人,他的星盘,跟六十年后的丙寅年正月初一子时出生者,两个星盘完全相同。

不过王亭之却可以答复:即使两个星盘完全相同,六十年前与六十年后的人,命运也会绝对不同,社会环境变迁,亦即「地运」完全不同,所以两个人不可能有相同的际遇。

而且,按照古法,斗数的命盘尚要论「三元九运」,这跟「玄空」相同,分上元一二三运,中元四五六运,下元七八九运,星盘有所变化,亦并非绝对雷同。

斗数三种运

由本篇起,准备有系统地谈谈「紫微斗数」的一些问题。

依照「中州派」的意见,影响人的命运,有三种力量,即所谓「天运」、「地运」、「人运」。「紫微斗数」所能推算的,只属「天运」,亦即人的运程先天趋向。

然而决定人的实际命运,还有两种力量。「地运」等于社会环境,「人运」等于人际关系。出生年月日时完全相同的人,同一星盘,实际遭遇亦可能不同,即是由于「天运」虽然一样,但「地运」与「人运」却不相同之故。

譬如说一个生在香港,一个生在大陆,即是「地运」不同;一个早结婚,一个迟结婚,即是「人运」不同。

人运的影响

「人运」影响人的际遇,亦可以举一个实例来说明。

有一位银行界的朋友吿诉王亭之,几年前,他应一位财团首脑的约,上他的写字楼去商谈一笔贷款。该财团当时声势显赫,几乎家家银行都给他面子。朋友于商谈时,私底下已决定做这笔贷款的生意,但却考虑到顶头上司是个一板一眼、依规章办事的人,因此要求财团首脑提供更有力的数据。谁知这要求却惹得财团首脑不开心,对他说:「你不要噜苏,太噜苏,做不成我的生意。」朋友因此一语感到事情不对劲,于是交代几句场面话后,道歉而返。

现在这个财团已经倒闭,朋友可谓「全身而返」。然而若不是他有一个挑剔的上司,连他自己都不敢保证可以无事。

地运的影响

谈到「地运」可以影响人的际遇,不妨举一个实例。

王亭之替一位新移民推算命造,因为他来信询问几个紧急问题。他所行的「大限」,见太阳化禄与巨门同度。这是一组征验讯号,主受异国人或异乡人提拔。

对这「大限」的前几年流年运程,王亭之很感到兴趣,因为其时他尚在大陆,是则「地运」对这组星的性质,会可能有什么反应呢?询之,则曰:「很对。那时我在乡下,本地干部对我还不怎样,但外省来的干部,却对我特别关照」。

这就是「地运」影响命运的实例。因为假如其时人在香港,对他特别关照的,就会是外国人而不是外省干部了。

闰月

关于闰月,亦是「紫微斗数」一个极具争论性的问题。用「子平」算命,依节气推算,因此无所谓闰月,然而斗数却依月份起命宫,不论节气,逢闰月生人,究竟如何计算,亦可谓各师各法,因而就成为质疑的目标。

王亭之习惯上将闰月的上半月,作前一个月计,闰月的下半月,作下一个月计。论征验,结果尚可满意。

王亭之有一位在澳门做生意的朋友,乃闰月出生,上半月生人,依前一个月计,但取「地盘」而不取「天盘」,推算出他有一宗官司,并且已于去年二月发生,其人说法没有。过一个月长途电话告诉王亭之,果然有其事,乃是一件循例入禀的索偿官司,连他自己都忘记,因为收到传票,然后才回忆起来。

庚干四化

「紫微斗数」「四化」,差异最大者为庚干。世传庚干四化为「阳武同阴」陆斌兆所传为「阳武阴同」王亭之所得的传授却为「阳武府同」。

三个说法比较,「中州派」以天同化忌,与世传「太阴化忌」不同。

然而王亭之的师说,却谓对庚干四化要特别小心,因为另有「阳武府相」的说法可以存疑云云,故对有星盘的「天相」,应该小心一点来看待。

吴师青所藏的「铁版神算」古本,庚干作「阳武同相」,天同化科与流行的说法相同,天相化忌则大似王亭之的师说,所以在一些星曜组合中,亦不妨参考「天相化忌」之说也,不强求同,反而自在。

辅弼不化料

关于「紫微斗数」的「四化」,诸家传说纷纭。戊干,通行作「右弼化科」;壬干,通行作「左弼化科」然而「中州派」所传,左辅右弼却不化科。

辅弼不化科,是由于两星皆属于「辅曜」,辅曜主他力而不主自力,是故便于同属「辅曜」的天魁、天钺皆不参与「四化」,而属于「佐曜」的文昌曲,主自力而不主他力,便可以参与「四化」焉。

凡「铁版神数」皆附刊「紫微斗数」的起例,因为清代的术者,用「神数」算六亲,用「斗数」算禄命。吴师青所藏的《神数》古本,壬干「天府化科」与「中州派」同,可以参考。戊干仍刊右弼化科,则可能是「阳」字之误,二字木刻甚为相似。

天府化科

陆斌兆的《紫微斗数讲义》,左辅、右弼化科,与坊本同,但据一曾随陆氏习斗数的人告诉王亭之,陆氏授徒,亦左辅右弼不化科,与「讲义」不同。未知此语属实否。

王亭之所得的传授,辅弼不化科,但天府反而有两次化科的机会,理由是天府为财库,当庚干武曲财星化权之时,主开支,财库必须有信用,故天府化科;当壬干武曲财星化忌之时,同样主开支,唯开支过度,财库必须有信用,故天府亦化科。

此说言之成理,亦不妨加以征验。王亭之有一劣徒,是工程师,命宫天府化科,一生信誉甚佳,时时受人委托办事,劣徒于是自嘲,宁愿依坊本,天府不化科反而自在。此或可作一个例证。

存疑

「紫微斗数」存在着一些问题,但却不能因此就对这门古老的术数有根本性的怀疑。许多人想设法弥补,其实亦大可不必。台湾许多门派的大师,由弥补而演出一套自我作古的理论,更容易离开正轨愈远。王亭之可以说一句持平之论,目前流传的《紫微斗数全书》,七眞三假,眞的部分,依然是研究斗数的基础,若离开此基础去创设理论,则容易走火入魔,而且会令后人因此误入歧途。

然而,「紫微斗数」旣存在着一些问题,应该如何解决呢?王亭之仍然主张「征验」,按实际发生的事例去研究星盘,便可以得到答案。如「中州派」所传,天同化忌,王亭之的众劣徒研究过许多弱能儿童的星盘,即可证实,由是即可通过「征验」来解决存疑。

「全书」与「全集 」

照王亭之所知,《紫微斗数全书》乃「北派」,传本《紫微斗数全集》则属于「南派」,亦不妨用来专指「闽派」。

据「中州派」相传,北派的「全书」,乃「中州派」祖师的公开著作,故意弄错一些地方,以求鱼目混珠。即前人不愿术数公开的心理。其显著者,为命前一宫(即父母宫)或命后一宫(即兄弟宫)起大限,若据此,即则将大限算错十年,吉凶全异。

「闽派」所传,与「中州派」所传大同小异,则系授受间的一些差别,亦可能是「闽派」的祖师,根据在福建一省的实验而改订。

除了「全书」与「全集」之外,可谓世间再无第三本古本,有之,唯口口相传的口诀,则与起例无关。

正名

近人出《十八飞星策天紫微斗数全集》,此书名实误。

原书刊云「合倂十八飞星紫微斗数目录」;「新刻合倂十八飞星策天紫微斗数全集卷一」,已明言为「合倂」,即将「十八飞星」与「策天紫微斗数」合刊。

故于卷三,乃刊云「新刻希夷陈先生紫微斗数全集卷之三」,以下至卷六,均为《紫微斗数全集》部分。

由书名可知,旣言「合倂」,便即是两种不同的术数。今人以为古代有一种「十八飞星紫微斗数」,可谓厚诬古人矣。

必须分别,「十八飞星」是一术,「紫微斗数」又别是一术,然后才不致将两种术数混洧,否则立论愈出愈奇,皆不正名之害。

附会

「紫微斗数」的来源,是「十八飞星」,现在有人称之为「十八飞星策天紫微斗数」,只是有意无意的混淆。

混淆的原因,是淸初闽版,将「十八飞星」与「紫微斗数」合刊成为一书,虽然已说明是「合刊」,但却仍然容易给人疏忽,以为二名即是一名。术者或有知者,然而却不妨巧立名目来炫人耳目,于是才有这般堆床迭架的书名。

《紫微斗数》传为陈希夷所著,以后的传授即不甚了了 。明嘉靖刊本《紫微斗数全书》,有罗洪先写的一篇序,今人却推罗洪先为斗数昀宗师,一曰其曾传陈希夷的衣钵,未免太过附会。

其实任何术数的传播,源流均非出于一人,斗数虽神,亦不必妄多附会。

陈希夷

除了邵康节之外,宋代尙有陈希夷,亦被后世视为术数的宗师。如「紫微斗数」、「河洛理数」,即传为陈希夷所著。然而王亭之对此则尙未能无疑。

「紫微斗数」与「河洛理数」只是推算个人禄命之术,古代的道者,所重为性命的修炼,仅视术数为济世的小道。陈希夷是有道之士 ,即使研究推算禄命之学,则发明一种也就尽够了 ,何必要发明两种耶?

陈希夷研究「河洛」,史有明文。因此,如果一定要将上述两门推禄命之术,任择一门归之于陈希夷,则王亭之宁愿将「河洛理数」属之。

「紫微斗数」推断禄命虽有惊人的准确性,却未必一定要算作陈希夷的发明。

谈星

紫微

《紫微斗数全书》的精华,在于「诸星问答篇」。由于该篇叙述略欠系统,便反而受读者忽略。现在王亭之不妨将之稍加整理,以便研究。

紫微属阴土,为北斗星系主星。

凡看紫微,必须注意二事:一为「三台」,一为「会照」。

紫微守命宫是中台,前一位是上台,后一位是下台,此「三台」也,主要是看紫微有无吉曜相夹。若「紫微破军」同宫,为文昌文曲夹,或左辅右弼夹,则成为佳美的结构。

「会照」是看三方会合的星曜,「无辅弼同行,则为孤君」,「更于诸煞同宫」,为「君子在野,小人在位」。

紫微帝座,必须群臣夹辅,乃古人之意。

古歌云:「紫微原属土,官禄宫主星。有相为有用,无相为孤君。」

这几句古歌即反复申明,紫微必须见左辅右弼、文昌文曲、天魁天钺等吉曜,然后才能称为有辅佐,有辅佐即是有相。

紫微宜在命宫、官禄宫、财帛宫。亦宜在田宅宫。但不宜在疾厄宫、兄弟宫、奴仆宫、父母宫。宜者古人称为「强宫」,不宜者古人称为「弱宫」或「陷宫」。紫微落四陷宫,「主人劳碌,作事无成」。

盖紫微在父母宫,管自己的人力量太强;在兄弟宫,与自己合作的人力量太强;在疾厄宫,则影响父母宫及兄弟宫的力量太强,所以皆主自身劳碌,因为受人差遣,却无力差遣别人也。

「诸星问答」中,有一段「陈希夷先生曰」,提纲挈领,颇为重要。

「紫微为帝座,在诸宫能降福消灾,解诸星之恶虚。能制火铃为善,能化七杀为权。得府相左右昌曲吉集,无有不贵,不然亦主巨富,纵有四煞冲破,亦作中局。加煞冲破亦平常,不为下贱。」

这一段,主要是论紫微在命宫的推断,仍然要「府相左右昌曲吉集」,即「会照」诸吉曜,然后才成富贵上局。

但古歌却云,「擎羊火铃聚,鼠窃狗偷群」,是以紫微坐命,见擎羊、火星,铃星为下贱,与「加煞冲破」亦平常,不为下贱似乎矛盾,其实不然,「加煞冲破」系承有诸吉交集者而言,若不见吉,只见煞,则为下贱。

紫微在命宫,喜天府、天相会合,在十二宫中,仅紫微在子、午二宫,能得府相会照,是名为「府相朝垣」。其中又以午宫比子宫为佳,所以古人将紫微在午宫坐命,名之为「极向离明格」。「极」 指紫微,午为离宫。

凡紫微在子、午宫守命,即使不得辅弼,昌曲会照或相夹,由于有府相朝垣的关系,亦不为「君子在野」。

紫微天府同宫,可以会照天相;紫微天相同宫,可以会照天府,但三方力量失去均衡,不如「相府朝垣」之美。

古代女人无事业,所以紫微坐命得遇吉曜会照,亦仅主「遇吉事贵人」,现代女性有事业,亦可主自身富贵,不过若夫宫星弱,则未免声名大于丈夫,你觉得好吗?

女命「紫微破军」或「紫微天相」婚姻比较难以完美。

当「紫微破军」在命宫时,夫宫为「廉贞贪狼」同度;当「紫微天相」在命宫时,夫宫为贪狼独坐对廉贞。廉贞贪狼为桃花,由此亦可推想其情形。

当夫宫有桃花时,若女命温柔,尚可忍耐,唯「紫破」、「紫相」 守命的女人,都受到破军一曜的影响,自然难以哑忍。

在现代,离婚了事,在古代,便成为欺凌夫妾的悍妒妇人。

唯在现代,女人亦可重视事业,不谈婚嫁,因此便亦可以取功名富贵。只是翻手为云、覆手为雨为性格,恐怕仍难避免。香港八十年代,,应该专发这类女人,不可将之看小。

紫微坐命的人,最大缺点为主观,而且爱憎太过分明。所以「紫微破军」同宫,便最能体现这种性质。

古诗云:「紫微遇破军于辰戌丑未四墓宫,为臣不忠,为子不孝。」所指的其实即是爱憎过份分明。因为爱憎分明,故即容易与人反目,亦易发挥叛逆性。

古诗又云:「紫微破军坐命,甲乙戊已庚生人,富贵堪期。」此乃喜在政界发展的格局,亦即凡「紫微破军」在命宫,得见化禄、化权、化科者,无煞曜,利于从政。政治家翻手为云、覆手为雨,甚合紫破的性质。

古诗又云:「紫破守命遇羊陀,便去经商。」见煞不利仕途,但却可以经商,因为商人亦可以翻云覆雨也。

在现代,「紫破」翻覆应该是佳造。

当流年、大限命宫见紫微守宫时,有两首古歌可以参考——「紫微垣内吉星临,二限相逢福禄兴。常人得遇多财富,官贵逢之职位升。」「紫微入限本为群,只恐三方杀破狼。常庶逢之多不利,官员落陷有惊伤」依古歌,凡经行「紫微七杀」、「紫微贪狼」、「紫微破军」宫度者,无论老百姓抑或官贵皆有不利,这种情形,现代未必为然。盖古代怕变迁,所以不喜「杀破狼」,现代人可以愈变愈奇,愈变愈精彩,因此见「杀破狼」变出亦大可以安心。只须见吉曜,又见流曜诸吉冲起,均主有良好的转变。

然而年老的人,大运紫微「杀破狼」却未必有利,虽见吉,亦往往应注意健康。

天机

《紫微斗数全书》的「诸星问答」,称天机为「善算之星」,所谓「善算」乃指谋略而言,不专指计数,即是「灵变机谋」。

天机化气曰「善」,古人含有深意,因为计谋机变用之于正道则可,用之于邪道,即为机关*诈。此为古人所垂之鉴戒。

是故希夷先生曰:[天机与天梁与左右昌曲交会,文为清显,武为忠良。」此善应也。但「若居陷地,四煞冲破,是为下局。」此则为恶应。

推算斗数,要留意十四正曜的化气,星盘中星曜的性质与化气相合者吉,相悖者凶,如天机即是一例。会吉为善、为顺,会煞即为恶、为悖。由是可知,天机对「辅佐煞化」诸星,实在非常敏感。

「天机巨门」同宫,名为「机巨同临格」,有特殊性质,研究斗数者不可不注意。

古歌云:「巨门」同一位,武职镇边廷,亦要权逢煞,方可立功名。」即指「机巨同临」而言。正格是天机化权,见煞在三方而不在本宫,主武职贵显。

这个格局有很多变化,若天机化禄,则宜以计划谋生;巨门化权,则利于传播界发展;但若化忌而有煞曜同宫,尤其是火星或铃星,则为破格,无论从事计划或传播,皆主浮沉,名利不久,而天机化禄者多易变动,巨门化禄者则易流为浮滑,未为全美。

所以当「机巨同临」之时,煞费苦心,化权优于化禄,化忌则更主劳心劳力费唇舌以谋生,于选择职业时可加以参考。

「天机天梁」同度的格局,古人称为「机梁加会」。

古人认为:「天机与天梁左右昌曲交会,文为清显,武为忠良」。

机梁交会善谈兵。

天机更逢天梁,必有高艺随身。

「机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥;若遇羊陀空曜,偏宜僧道。」

比较这些说法,可以知道「天机天梁」是一个性质容易改变的星系组合。见吉则文武富贵;更主「高艺」;见煞更见空曜,则为僧道之命,亦指六亲无缘。

古歌论天机有一节,甚为费解:若在寅卯巳,七杀并破军,血光灾不测,羊陀火铃,若与诸煞会,灾患有厄惊,武暗廉破合,两目少明。」此节明显为古人的征验。

但寅卯巳三宫的天机,既不见七杀,亦不见破军;天机亦决无与「武暗廉破」同时相会合之理,所以后人唯有将之当成误刊。

王亭之却可以说,本节绝无错字

台湾研究斗数,走火入魔,近日竟有人用三百六十度圆图来排列十二垣,所以一宫可以跨两垣,「三方四正」变成「六方八正」,因而天机就可与七杀、破军等相会,想法甚为聪明,但亦难免师心自用。

正确理解此节,须凭「紫微星诀」。

王亭之师傅传一项「征验」,凡天机守命,贪狼守身宫者,主人日夜奔忙。

陆斌兆先生的「紫微斗数讲义」则曰:「天机、天梁、太阴会照,而贪狼在身宫,主人日夜奔忙,劳碌异常,或有烟酒等嗜好。」

初学对此两种说法(其实只是一说),必生疑惑,因为天机守命,决没有可能贪狼守身宫(除非是依据所谓「透派」的起身宫法)。凡天机、天梁、太阴同时会照的宫度是命宫,亦没有可能贪狼守身宫。

王亭之于补注《紫微斗数讲义》时,忘记注出此点,可加补正如下—所谓「守命」「守身」古人不肯明言,「守身」其实指原局星盘,「守命」则指「流盘」的命宫而言。即贪狼守身者走天机运主奔忙。

天机守命,还有一个重要的「机月同梁格」,即天机、天梁、天同、太阴四颗正曜,在命宫的三方四正同会。

古人说:机月同梁的星曜结构,从缺点方面来说,主人有机心,好挑剔,又贪财,而多权术,因而便与「吏人」的性格相似。凡「吏人」必喜在自己权力范围内弄权,读者在政府部门或大机构,相信都见过这号人物。

然而从好处来说,「机月同梁」亦主人擅机变,好谋略,长于计划,亦擅口才,所以亦可成为企业机关的僚幕,或主计划管理工作,只是不宜自己经营。

若命宫「机月同梁」而不弄权,则可以改变人生的际遇,所谓「公门之内好修行」。

「天机太阴」同度,固然属于「机月同梁格」,但却自有其特性,值得一谈。

这组星系的本质浮动。古人说:「天机太阴同居寅申,难免跋涉他乡。」这即是浮动性质的具体推断。

凡太阴在命宫者,必须兼视其「福德宫」,「机月」同度时,「福德宫」为巨门,而且,必在辰戌两垣,这两宫垣为巨门最不喜蹚之地因而也就影响到命宫的性质。

然而「天机太阴」又主有特别能力的机变,所以亦宜从事计划工作,若天机化权、化科之时,尤宜从事金融财政的计划。

天机化禄,则反主人劳心劳神,不得安宁,易患神经衰弱。由于本质浮动,又主感情不专一。

太阳

《紫微斗数全书》有古歌论太阳云:「慈爱量宽大,福寿享遐龄。」这两句,与推断斗数时最宜重视。

所谓「慈爱量宽大」,亦即「中州派」所言,太阳以「施而不受」为本质。阳光普照万物,万物无阳光则不生,甚至无阳光则也无雨露,可是万物却无一物以报太阳,是即「施而不受」也。对「慈爱量宽大」一语,亦必须如此理解,然后才不会武断。

了解及本质,然后始知太阳之动不似太阴之动。太阳之动乃服务于人,太阴之动则但求私利。所以太阳守命的人,最宜从事服务性行为,如医生、律师、社会工作者、传播界等均是。所谓「贵而不富」,亦即其人拥有者主要为社会地位耳。

因为太阳主贵,所以推断命宫太阳坐守之时,应该留意的是他的社会地位,盖其一生财富亦必须与其人的地位相因应。地位高者愈富,地位卑微者即减等。

如何看太阳在命宫所显示的地位,有两个原则——

第一,先看太阳是否光辉。在寅、卯、辰、巳、午、未六个宫度为光辉,在申,酉、戌、亥、子、丑六个宫度则失辉。

日生人「寅时至未时生人」太阳光辉最吉;夜生人太阳光辉次吉;日生人太阳失辉则吉凶参半;夜生人太阳失辉则为凶。

第二,须看星曜会合,由于太阳为中天星主,所以喜「百官朝拱」亦如紫微,只是没有「府相朝垣」的格局,而代之以「日月并明」,即太阳在辰,太阴在戌相照的结构。

太阳在亥宫,称为「反背」,这是「紫微斗数」的一个大格。凡大格一就是非常吉利,一就是非常困滞,很少有中庸的情形。

亥宫的太阳本为失辉,主其人一生辛劳,社会地位不高,即使有文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺等诸吉同会,亦只能改善地位,辛劳则仍难免。

但是亥宫的太阳喜见「禄马交驰」之局,即命宫与迁移宫见化禄或禄存,又见天马,此即为背井离乡以成富贵大格。倘更得昌曲诸曜同会,格局自然更佳。

太阳在亥宫守命者,少年不利父星,「禄马交驰」者尤然。这一点,与背井离乡同一意义,至少变出亦又断为不能克享父母福荫。然入格者若不离乡,则仍主困滞。

「诸星问答论」太阳曰:「命逢诸吉守照,更得太阴同照,富贵全美。」又曰:「若身居之,逢吉众,则可在贵人门下客,否则公卿走卒。」

这一段,很容易给人忽视。其分别主要为太阳在命宫,与太阳在身宫者不同。太阳守命,吉则可以富贵,太阳守身,除非命宫另成格局,否则虽吉亦只主为人作嫁。

如身宫为「夫妻宫」,太阳坐守而逢诸吉拱照同会,在女命固主嫁富贵之夫,在男命亦主因妻得贵。

所谓「因妻得贵」,古代纯指受岳家提拔,唯在现代则情形相当复杂,可主得妻子之力而克享富贵,亦主得娶本身事业广大之妻,推断时不可将古人的说法照搬。

诸煞对太阳的影响,各有不同性质。

太阳最不宜化忌。若太阳化忌守命者,女命尤不利于男性亲属,少年妨父,婚姻波折,晚景则与子息生离。特别是在婚姻波折方面,常表现为受人始乱终弃,故女命见之,在感情上应特别小心,不宜早婚,亦不宜过早谈恋爱。在子息方面,亦宜防堕胎流产等情。

铃星不宜与天刑同照太阳化忌,倘三曜同度,主灾病、官非、挫败、刑克。克应那一种性质,须详各宫星曜而定。如「官禄宫」不吉,则主事业倾败。

若擎羊、陀罗并照太阳化忌,则主疾病,尤主神经系统的疾病。我国术数,常将心脏亦视为神经系统,故亦主血管心脏之疾,同时亦主内分泌失调。

太阳守命,有一个很重要的格局,称为「日照雷门」。即在卯宫守命。由于太阳在卯宫为旭日东升,光芒万丈,是故为吉。所谓「雷门」,是由于卯宫属震卦,震为雷,故术者乃隐称卯宫为「雷门」耳。

太阳在卯宫必与天梁同度。最喜太阴在亥宫化禄再得文昌、文曲同会,则为「阳梁昌禄」的格局,古代认为利于考试,有「阳梁昌禄,胪传第一名」的说法,在现代,亦可视为学术研究的星系。亦主竞争得利,例如竞投一幅土地中标之类。

唯最不喜天梁化禄,即使成「阳梁昌禄」之格,亦仅宜专业,不能在学术上有成就。例如可以做医生,但却不能从事医药研究,局限性相当大。

「太阳巨门」同度,亦为一重要组合,称为「巨日同临格」。

凡「巨日同临」,必在寅、申两宫。古歌云:「巨门不相犯」,主要是指寅宫而言,若在申宫,由于太阳失辉,所以男性六亲必有缺点,尤其是女命,不宜早婚。

「巨日」同宫的最大特点是主口才。在现代,则主语言天才,主可学习多种方言及外语。在口才方面主要能发挥其说服力。

另一意思,「巨日」又主异乡人或异族。所以当太阳化权、巨门化禄之时,每主受异乡人或异族人提拔、赏识。

太阳化忌,或巨门化忌,主尤怨或是非,所以宜以是非尤怨为业,如律师,外交等。否则亦必应费唇舌以求财,如经纪人。

武曲

「紫微斗数」中,有三颗正曜都属「财星」:武曲、太阴、天府。然而三者的性质却有所不同,武曲是求财的行动,太阴为求财的意念,天府则为理财的能力。

大凡求财的行动,必须果敢决断,所以武曲这颗星曜的性质,便亦带有此种意味。「诸星问答」说:「主于人性刚果决,有喜有怒,可福可灾。」于论武曲坐命宫时又云:「武曲性刚果决,心直无毒。」即是一再申论其特质。至少可以说,凡武曲坐命宫的人,一定不会优柔寡断。

古代社会不喜欢女人的性格果敢决断,所谓「男子刚刚,女子柔柔」,除非是妇女当家,但这便可能是守寡的命,或是欺凌丈夫的命,故古人才会说「武曲之星为寡宿」。

武曲在「紫微斗数」中属金星,在古代,与金属有关的行业,大致可以分别为三种。一是持利器以谋生的行业,如军人、屠宰、理发等:一是金融行业,如钱庄,因为古代使用银两、铜钱,可谓尽为金属;一是陶熔铸造的工匠,如古代的银工匠。

所以古人论武曲守命宫,便即有如下的说法——「入庙,与昌曲同行,则出将入相,武职最旺。陷地,巧艺之人。」所谓「巧艺之人」,即是凭手艺以谋生的工匠。

在现代社会,可以将「巧艺」的性质推广,许多机械工业发家的人,命宫亦可能为武曲;亦可以将「持利器以谋财」的性质推广,许多饮食业人士,命宫亦可能为武曲。至于财经界,则更喜见武曲庙守命矣。

分别武曲坐命的人,所适宜的的行业性质,可以根据下述一些特征来判断。

在巳、亥两宫,「武曲破军」同度,见擎羊、陀罗、火星、铃星等煞曜同度或会照,主其人有特长的技艺。一般来说,不宜经商,亦不宜从事普通的文职,否则反主贫寒。

在丑、未两宫「武曲贪狼」同度,有煞曜,亦宜技艺工作,无煞曜,则是商人的命,但「武贪」在命宫的人,却可能出身富裕,而不能克享父荫,或少年时家境逆转,然后靠自身努力创业兴家。

在卯酉两宫,「武曲七杀」同度,是带危险性质的星曜结构。若命宫有煞同宫,则宜「持利器以求财」,如屠宰;若命宫无煞,但却会煞曜,则宜从事军警行业。

武曲在辰戌二宫独坐,对宫这贪狼,又见火星或铃星与贪狼同度,这是一个「武曲贪狼」的命格,因此亦可以说,是现代社会最宜经商的命格,不过却须注意暴发之后亦可以暴败,因此必须留意进退之机。

若跟丑未二宫「武曲贪狼」同度比较,「武贪」与火铃同度亦是上格,可以暴发,亦能暴败,唯一的分别却是,丑未宫的人,少年境遇有逆转,会由好变坏;而辰戌宫的人,却带有白手兴家的性质。

然而必须注意不在辰戌丑未四宫的武曲,却很怕火星和铃星同度,古人说,「武曲火铃同宫,因财被劫」,这亦即是「因财惹祸」,此为一极其准确的征验。

武曲对火铃非常敏感,推断时宜加注意。

武曲坐命的人,有一个特殊结构,即在子午二宫,「武曲天府」同度。武曲为财星,天府亦为财星。武曲主求财的行动,天府主理的能力,所以当两颗星曜同处一宫垣之内时,若有吉星扶持,便成富裕,最宜现代社会经商的人。

古人说,「天府武曲居财宅,更兼权禄富奢翁」。说的虽是「武府」在财帛宫,但在命宫若见「武府」同躔,又见文昌、文曲、左辅、右弼;或武曲化禄、武曲化权;则是经商的富格。不过若当禄存同度之时;则难免品性自私,虽富而悭贪鄙吝。

倘若「武府」,天魁、天钺,则宜从事处理赋税,或入主金融机构,反而不利经商,总以公职为宜。

武曲属金,所以见煞便带危险性质。古人说:「武曲劫杀会擎羊,因财持刀。」又说:「武曲羊陀兼火宿,丧命因财。」便是说明武曲不喜见煞。大限流年见到时这种结构,倘如有流煞冲起,亦同样有财帛纠纷,而且易遭遇凶险。

武曲不宜化忌,若化忌星,再见煞曜,往往主灾病意外。

此外,若「武曲破军」同度于亥宫,见煞忌诸曜,主投河溺水;「武曲七杀」同度于卯宫,见煞忌,主「木压雷惊」之灾,在现代可以引申为塌墙的灾祸;倘同样的星曜结构在酉宫,则为车祸、兽伤之征。

在卯酉二宫的「武杀」,见天刑、大耗,又见煞忌,则主被抢劫。流年流月流日均然。

武曲在辰戌二宫独坐,若见铃昌陀武的星曜结构,亦为挫折与意外之兆。古人说,铃昌陀武,限至投河。所谓铃昌陀武,即武曲坐辰戌二宫,与铃星、陀罗、文昌三曜在辰戌交会,其所克应的投河,基本性质可视为意外不幸,或事业上的重大挫折。二者的分别,应详财帛宫、疾厄宫等而定。

原局成铃昌陀武的结构,大限或流年见流昌、流陀冲起,又见忌星者,凶险非常之大,必须小心水厄。若原局只有武曲、铃星,然而于流年见流昌及流陀会入辰戌二宫,则凶险较小,但却不见重重煞忌,然后始可免灾。

夫妻宫见铃昌陀武,主中道分飞。

天同

天同为福星。所以《紫微斗数全书》说:为福德宫之主宰,云化福。又曰:十二宫中皆日福,无破绽为祥。

然而天同之所谓福,却实在有转祸为福的意味,由不利变成吉利,然后始称为福。在十二宫都有这基本性质。

天同亦主情绪及意志。所以喜见诸吉,亦喜在适当的情形下见一点煞忌。前者为情绪上的平静,后者则为激发力。

二者比较,受激发的天同成就较大。所以有马头带箭以及戌宫反背两种格局。

马头带箭是天同与擎羊在午宫同度。前人云:马头带箭威镇边疆。戌宫反背天同在戌宫,但于辰宫巨门化禄与文昌化忌同躔,乃否极泰来之象。

《紫微斗数全书》论命宫,详列天同守命时的各种吉凶,不妨加以研究。

丙生人于巳亥酉宫安命,财官双美福非小,未宫次之。

巳亥两宫的天同,与天梁相对。丙年生人,天同化禄,禄存在巳,所以成为叠禄之格。凡叠禄皆主富,若见左辅右弼,天魁天钺,则为贵格,所以称为财官双美。

在酉宫,天同与太阴相对,会巳宫的巨门为财帛宫,丙年生人,天同在命宫已化禄,财帛又见巨门之禄,因此亦为富格,见辅曜吉星亦主富贵双全。在未宫为天同巨门同度,丙年天同化禄,禄存在夫妻宫,所以便不如能得叠禄者之佳,是以富贵不如。由是可见天同喜叠禄也。

《紫微斗数全书》论天同坐命又云:午陷,丁生人宜之。

在午宫天同太阴同度,丁所生人,禄存在午,太阴化禄天同化权,宫既见叠禄,天同化权则可增强意志,所以虽居于午宫陷地亦主发越。

这个格局,如属戊年生人则擎羊必在午宫,便成为马头带箭。

马头指午宫,因为十二生肖午属马。此属紫微斗数中的大格,主人经历重重险阻而后发迹变泰。

但天同太阴主情绪变化幅度大,所以戊人于变泰之后,往往心理上反而不能平稳,有悲观思想,甚至多疑多忌,此往往于第五个大限克应,即当六十余岁之时。

全书论天同又云:若在亥地,庚生人下局。更遇羊陀铃忌冲会,则孤单破相目疾。天同在亥宫,庚年生人则天同化忌,故为下局。目前各派斗数纷起,有天同不化忌之说,庚年定为太阴化忌,由全书此论,则似仍定天同化忌为安。

可以参考的,还有全书中以下的说法——辰戌平和,丙丁生人利达,庚癸生人福不耐久。

辰戌二宫天同独坐,对宫为巨门,丙年生人,天同化禄,丁年生人,天同化权,所以称为利达。但庚年生人,天同化忌,故称福不耐久耳。

至于癸年生人之不吉,乃由于对宫巨门化权,主背井离乡,故为古人所不喜。

天同在戌宫反背,有两种不同的星曜组合。

第一种是辛年生人,天同在戌,而巨门在对宫辰垣化禄,恰有文昌化忌同躔。

第二种是丁年生人,天同在戌宫化权,会事业宫的太阴化禄,天机化科,同时巨门在辰宫化忌,成为四化齐会的格局。

所以古人有天同在戌,丁辛人遇反为奇的说法,所以即是戌宫反背。

天同喜化禄,但在适当情形之下,却仍喜化忌加以激发,这就是反背格局的原理。但既受激发,便一定是由不利转变为有利,由寒微转变为通泰,故定之为否极泰来,盖乃白手兴家的典型格局。

然而此局,古人却认为对女命不宜。

天同在女命命宫,古人不喜欢天同与太阴同宫或相对(即在子午卯酉宫),亦不喜天同与天梁同宫或相对(即在寅申巳亥宫)认为是虽美而淫的格局。其实,推断的关键在于意志力。

天同受太阴的影响,意志比较薄弱,更不宜受火星或铃星的刺激。

天同受天梁的影响,容易有人生如梦的感觉,则不宜见擎羊或陀罗。

故全书云女人逢煞冲破,刑夫克子;梁月冲破,作偏房。特别指明天梁、太阴二曜对天同的影响。

其实天同得禄太重,亦会引起情绪上的不平衡,在感情方面来说,亦不为女命所喜。但这已是前人的道德标准,恐怕已不合现代潮流。

天同所主,为情绪及意志,所以此星最难推断,于见禄、权、科、忌之时,尤其需要注意星曜的性质是否能够平衡。

古人论命,非常之重视天同得禄,无论化禄或禄存均佳,这是由于财禄可以养生,因此就容易平衡情绪,但却没有讨论到感情这一方面的问题,盖缘古代社会,无男女恋爱之事可言,正途的婚姻只出于父母媒妁,因此对这问题便不免忽略。

若就感情而言,天同不喜多见禄,尤其是当天同巨门同度之时,常常易生内心痛苦的爱恋。这是因为巨门为暗曜,可以掩蔽天同的内心情绪之故。

天同禄重则多感情困扰,有一句俗语可以形容:饱暖思淫欲。

廉贞

廉贞这颗星曜,吉凶无定,当其与吉星祥曜会合之时,则主人地位崇高,尤其是利于在政界发展。当会凶星煞曜之时,则主延绵凶祸,尤其是主脓血之灾。

在汉代,易学家翼奉便曾提到贪狼与廉贞的名字,并且说,贪狼善行,廉贞恶行,这即是说这两颗星曜可以变得与其本质相反。廉贞本来主品秩之荣,可是亦可转变成恶。古代斗数家以廉贞化气为囚,即与翼奉的说法相似。

廉贞的基本性质是感情,当成为善之时,主感情融洽,但成为恶之时,却主感情破裂。当廉贞在六亲的宫垣时,可以由此推断人际关系,究竟是好是坏。廉贞为次桃花,亦由感情引伸而来。

由于廉贞的感情色彩浓厚,所以在女命的变化大于男命。当会煞忌刑曜之时,主婚姻两度至三度破裂。会贪狼、破军、七杀,则为偏房或继室之命,或主结婚而无正式婚礼。但却有廉贞清白格,其结构可分为三种,1、廉贞七杀于未宫同度,而廉贞化禄。2、廉贞在寅宫独坐,禄存同度或相对。3、廉贞在申宫独坐,禄存同度或相对。

然而所谓廉贞清白,即只是婚姻的次数不多,当感情挫败之后,仍然心怀眷恋,是之谓廉贞清白能相守。三种结构,都以得禄为主,可见相守亦必须以资财为背景。若刑忌交侵,即可能为了生活而丧志,便成为堕落的格局。

廉贞在男命,亦非常重视与七杀的关系。当廉贞七杀同在未宫,或廉贞在申宫,七杀在午宫之时,只要不见煞曜,有辅佐吉曜相会,便称雄宿乾元格,主人先历艰难而后光华吐露,中年以后大器晚成。但若与七杀在丑未二宫同度时,遇煞忌刑曜,即为马革裹尸,主从事武职者殉于职守。所以见到命宫有此结构,以不从事武职为宜。于巳亥二宫,贪狼同度,若为迁移宫,煞忌刑凑会,即主客死他乡。故见到这结构以不出门为宜。这即是吉凶趋避之道。于卯酉二宫与破军同度,煞忌刑会,则主覆车兽伤。在命宫及迁移宫皆然。

总之,廉贞与杀破狼同度,见煞忌刑曜,皆防有意外之灾。

廉贞喜化禄,不喜化忌,这是两个极端。

当化禄之时,主富贵;化忌却主血光之灾。唯女命逢之,是年生产即可避免。

破军七杀会照廉贞贪狼,而廉贞化忌,又见四煞空劫天刑,主罹不测之灾,于古代甚至认为可遭刑戮(即死刑)。

廉贞与破军同度,或廉贞天相在子午宫与破军相对,而廉贞化忌,又见四煞空劫天刑,更见火铃同度,主人生自杀之心。

廉贞在丑未,或在巳亥宫垣,廉贞化忌者,若更见煞刑空曜,即主有压伤及兽伤。

在一般情形下,廉贞落陷又化忌星,都主血光之灾,须小心交通意外。在疾厄宫时,又主为性病,因为性病亦属脓血之灾。在此情形下,女命怀孕生产皆可避免。

廉贞最喜与天府在辰戌二宫同度,主人内心宽厚。尤其是再与文昌、文曲相会之时,则主人幽默、忠厚而且彬彬有礼。这时候,最能发挥廉贞优良性质的一面。

此外,廉贞在申宫得禄,或廉贞化禄而迁移宫见禄马交驰者,则亦为富贵上格,更有昌曲交会,其主人富贵不少。

又凡有四旺宫(即子、午、卯、酉宫)廉贞破军、廉贞天相的结构,若廉贞化忌者,主人一生起伏波澜甚大,暴起暴跌,趋避之道,在于暴起之后注意持盈保泰,戒骄戒躁,又能善于急流勇退,即可吉昌。

但这四宫的廉贞若化为禄星,却主其人经历挫折而后致取富贵,即使有煞曜会合,亦不过一时失败。

在一般情形下,廉贞除喜与天府同度外,亦喜与天相同度,即躔子午二宫。

廉贞天相喜廉贞化禄;禄存同度;财阴夹印。以上三种结构,均主人富贵绵远,一生无风波周折。

在普通情形下,只须不见煞曜同度,天相亦可调和廉贞的特性,使之能发挥同情心,故主人重友谊、重信诺。古人对此,称为天相能化廉贞之恶。倘如有辅佐诸曜同躔,则宜从事政治,可以发扬蹈万。

廉贞天相与廉贞天府不同。前者必须脚踏实地发展,后者则可凭空打出天下,所以创造力较强。

若无辅佐吉曜同会,反见煞曜侵凌,则主人一生波涛起伏甚大。

古云;廉贞贪杀破军逢,文曲迁移作贝戎。所谓贝戎,则是贼字的拆字格。近人有改为作吏戎者,大误 。

前面已经说过,廉贞不喜与杀破狼同度及会合,唯必须见煞忌刑耗诸曜,再见文曲尤其是文曲化忌,然后始主其人好小便宜,品行不端。

当流年廉贞在命宫,有煞曜,流年白虎同度,则主牢狱之灾。

若官禄宫即事业宫廉贞擎羊同度,则主官司词讼而致祸。

廉贞落陷,与文曲化忌同宫,则主其人好贪便宜,无论为商为政必贪。

廉贞与桃花诸曜同度,主妇科病及男性肾病。化忌则甚至阳痿。

天府

天府为南斗主星。就主星的性质而言,跟北斗主星的紫微一样,具有独当一面的特性,亦同样有领导才能。但是,紫微的领导才能有开创力,天府则只宜在现成的局面下发展。所以同样属于领导,具体情形却大不相同。不过从好的方面来说,天府却没有紫微的主观,较容易接受别人的意见。

所以古人定紫微及天府的分别,为紫微主爵禄天府主财帛衣禄。盖古人认为富不如贵;贵者则具威权与立功名之能力,而富者则以善藏为特长。

古人又及以为南斗主生,北斗主死,所以天府又为生育的象征。凡天府在兄弟宫,兄弟必多,即取义于此。若在命宫,则长寿之征,故称之为延寿解厄之星。

天府在命,一般均表现得小心谨慎,温良谦恭。但天府乃财库,以藏为本质,因此必须见禄,然后始主府库充盈。若譬如天府为现代的中央银行,必须银行有储备,然后始主信用昭著,否则便为空库,并不吉利。

天府亦不喜见煞,若为火铃羊陀冲破,或与地空地劫同宫,则称为露库。财库暴露,固易引起争夺,且与天府善藏的性质相反,因此亦不主吉利。

古人说:天府与火铃陀羊会合,好诈。即是由于露库的缘故。有如一家中央银行,库藏不足,便自然要对老百姓巧取豪夺。当与天姚、天虚同会之时,更主其人多权术阴谋,好弄手段。

天府为南斗主星,凡主星必喜百官朝拱,亦喜化科。这一点,与紫微的性质完全相同。只是紫微喜天府天相会照,称为府相朝垣,属于百官朝拱的一种结构。但天府与紫微、天相相会时,却无紫相朝垣的格局,亦不算百官朝拱。

天府主安定,因此天魁天钺对他来说并不十分重要。盖魁钺仅主机会,对安定保守的人来说,机会的重要性较少。故天府最喜左辅、右弼;文昌、文曲同会,亦喜天府坐丑未宫时,为左右、昌曲所夹。甚至天府在卯酉时,所会的天相,为左右昌曲所夹,亦为良好的星曜组合。

故天府化科,或见左右昌曲,虽无禄,见煞,亦不为空库、露库。

天府化科,主人在钱财上有信用,见辅佐吉曜,更主易受人信赖,从另一方面来说,亦为多负责之兆。

天府在辰戌二宫,都有机会为天魁、天钺所夹,此亦与天府化科略同,主易受人信赖。因此必易受人推崇,成为领导人才。

在四化中,中州派不以左辅、右弼化科,而且庚干及壬干都是天府化科,此为本派传授的特色。

照本派的说法,天府为府库,本身即主财权,因此不化禄;天府的权力大小,受对宫七杀影响,因此不化权;天府为南斗主星,与北斗主星紫微一样不化忌(在野孤君的紫微即等于化忌;空露的天府亦等于化忌),但财库必须有名誉信用,所以天府化科。

天府与七杀相对。七杀为冲击力,天府则保守,这两颗星曜永远居于对宫,即是互相制衡。推断时,必须注意那一种性质较强,然后才能推断准确。

举例来说,若天府与禄存同度,则府库有禄,为安定之兆,这时候,保守的力量便大于冲击动荡的力量。

若天府无禄,但亦不见煞,则喜对宫七杀的力量加强,人生受到激发,因而可致富贵。所以天府在巳亥两宫,与紫微七杀相结,若紫微见辅佐吉曜,则主对天府能产生良好的激发力,因此为富贵之命。这时候,天府的保守力亦相对减弱。

若七杀有激发力,而无辅佐吉曜,则反而影响天府,于事业稍成时,觉得人生空虚。

天府坐命,与七杀相对,前面已经说过,在七杀有激发力与辅佐吉曜同度,而反无辅佐吉曜同宫的情形下,主人容易容易觉得人生空虚,尤其是于事业成功之后,空虚的感觉更油然而生。

倘若上述星系结构,同时见地空或地劫与天府同度(会合者不是),则转变为另一种性质,即其人的思想及行为都不易为人了解,但却可以凭一己独特的想法,白手致功名富贵。

若不是上述情形,而是空库、露库的天府,更与空劫同度,则无思想独特的性质,反变成空心佬倌,行为往往悖乎人情,容易变成孤立,不过古人却认为此乃僧道之命,以离俗世出家修行为佳,盖僧道与六亲无缘,即是孤立也。

女命天府,在现代应与男命同断,因为现代女人亦有自己的事业。

不过其中亦有一些特殊情况——

天府在巳亥二宫,与紫微七杀相对;或在卯酉二宫,与武曲七杀相对,如此命宫的女人,一般均宜有自己的事业。若无事业,反主凌驾丈夫,婚姻便难以和谐。

所谓凌驾丈夫亦有两种性质。若天府与辅佐吉曜会合,则为良性,仅主能为内助,匡扶丈夫的事业,或代丈夫管理业务,若与恶煞空劫同会,则为欺凌争夺,凡事左右丈夫的意见,而且效果又坏。

趋避之道,在于女人必须建立自己的事业,则不会因凌驾丈夫弄到婚姻不愉快。与禄存同度时,更主事业佳利。

太阴

紫微斗数评断太阴,要分三方面来斟酌—太阴所在宫垣的庙旺利陷;日生人或夜生人值太阴坐命;其人出生的日子,是属上弦或下弦。

太阴在亥子丑三垣最佳,申酉戌三垣次之;在寅卯辰三垣已属失辉;在巳午未三垣落陷,性质较为不祥。其中又以在亥宫为最吉,称为月朗天门。天门即指亥宫而言。

所谓日生人,是指寅卯辰已午未六个时辰出生的人,夜生人,则指申酉戌亥子丑六个时辰出生的人。

上弦、下弦,是指人的出生日子,由初一至十五为上弦;十六至三十为下弦。上弦月渐圆,故吉;下弦月渐缺,故凶。但十五生人为满月,已到顶峰,反而不及十三、十四生人。古人说:太阴在命身宫,主随娘改嫁。这个说法,绝不宜一概而论,因为有许多附加条件—如太阴落陷,尤其是在巳宫;其人又在下弦月的日子出生,生时又在日间,而且太阴和四煞同度或会照,尤其是火星同躔,然后始主克应。

古人又说,太阴守命的人,一般对女亲不利。男命不利母、妻、姐妹、女;女命不利母、姐妹、女及自身。

这个说法又不可一概而论,仍须参考太阴的庙陷、生人在上下弦或日夜而定。

太阴在身宫,性质又比在命宫较为严重。若太阴在巳宫为身宫,命宫为太阳天梁在酉宫,太阴又与煞曜同躔,则性质尤其严重。不过在现代社会,随娘改嫁已不如古代之坏耳。

推算紫微斗数有一些不变的原则,譬如逢府看相(即当观察天府一曜的吉凶时,必须兼看天相,天相吉,则影响天府的性质亦吉;天相不吉,则天府亦蒙不利的影响。)

其实王亭之还可以补充一个原则,逢月看日。当观察太阴的吉凶休咎时,须兼视其所受太阳的影响。这是因为太阴本身无光,它的光辉须靠太阳照射。

在斗数星盘结构中,除了丑未二宫太阴太阳同度之外,一般情形下,太阳庙旺,太阴亦庙旺;太阳落陷,太阴亦落陷。但是,若太阳受四煞空劫干扰,影响到它的性质不吉,则此太阳的坏性质,亦可以反射给太阴。

推算斗数最重对星,府相、日月即为十四正曜中的两对对星,性质彼此影响。

以太阴太阳的相对位置言,彼此有同度丑未宫;拱照辰戌宫;会照(除上述四宫外,余八宫皆会照,只是其中有借宫会照的情况)。

丑未宫太阴太阳同度,以未宫为佳,因为以太阳为主,在丑宫太阳落陷,太阴虽入庙亦无力补救太阴失辉的缺点,所以主人生起跌无常。在未宫则虽太阴落陷,但却能藉太阳的光辉加以补救,是故人生亦比较安定。

但由于日月同宫必多缺点,所以古人说:日月守命,不如照会并明。这即是说日月同宫不如拱照会照,尤其不如亥宫的太阴会照卯宫的太阳;戌宫的太阴会照辰宫的太阳。

古人又说:日月命身居丑未,三方无吉反为凶。即是日月同宫须藉会合吉曜来补救。

太阴入庙生人,一般主聪明俊秀,女命容姿美丽。见昌曲同会者更佳。但却又主感情用事,易受感情困扰。此所谓事无两全,必须藉后天人事来补救。

太阴最兼巨门。例如,太阳巨门在申,借入寅宫,会照太阴天同,此太阴天同即受巨门的影响,发生属于阴暗面性质的事端。若太阴天同在命宫,主人意志薄弱,见煞忌空劫者尤甚;若太阴天同在夫妻宫,煞曜同躔,则婚姻恐生变化。

太阴亦不喜天梁,主孤寡。所以巳宫的太阴,会太阳天梁,见煞忌刑曜,无论男女命,皆主人生孤独,六亲离散,尤主婚姻不利,易与配偶生离死别,女命尤甚。若阳梁又与煞忌同度,主寡。

在紫微斗数中,有一个与太阴有关的奇格,称为明珠出海格。

这个格局的结构是—在未宫安命,无正曜,亦无辅佐煞曜,会合亥宫廷的太阴为月朗天门,及卯宫的太阳天梁(这太阳为日照雷门)。

古人云:日卯月亥命未宫,明珠出海位三公,主人年少即可由正途科举出身,一路扶摇直上,达致高峰。

但此格局,却喜有辅佐诸吉与太阴或太阳同度,更无煞曜相侵。若不见吉,反而见煞,则格局平常。

此格局的破格,是太阳化忌或太阴化忌,又见煞曜,则反主人一生多是非起跌,往往因感情困扰而影响终身幸福。

推算斗数,又须留意日月相夹的宫垣。

如太阳在子,天机太阴在寅,夹丑宫的天府;太阳在午,天机太阴在申,夹未宫的天府;太阳巨门在寅,天同太阴在子,夹丑宫的武曲贪狼;太阳巨门在申,天同太阴在午,夹未宫的武曲贪狼。即凡被日月相夹的宫垣,必为丑宫或未宫。

一般情况下丑宫被夹优于未宫被夹。

被夹的宫垣是何宫垣,关系甚大。若所夹者为命宫、财帛宫、事业宫,有吉同度则吉,主富而且贵。若在未宫,或更且见煞,则主劳碌艰辛以度日。最不喜夫妻宫在未垣被夹,又见煞,主婚姻生变化。

若天府空露被夹,主人小器欺瞒。

贪狼

《紫微斗数全书》称贪狼为北斗解厄之神,但于评释之时,却只着重贪狼一曜的酒色浮荡一面,并无太好的评价,然则何谓解厄之神耶?

殊不知贪狼的解厄,正着重于其交际应酬那方面。若有人八面玲珑,三教九流无所不识,有事发生,出面周旋便可以摆平一件事,斯乃谓之解厄矣。

另一方面,凡贪狼守命的人,稍见吉星,即主长寿,又喜学神仙修炼之术(在现代为宗教信仰),所以也可以引伸为解厄之义。

至于贪狼铃星于辰戌丑未四喜墓宫中同躔,或贪狼羊躔于午宫,皆主由权势取富贵。从权势一方面来说,称之为解厄亦无不可。以上皆贪狼解厄之义。

贪狼喜居辰戌丑未四墓宫,不喜居子午卯酉四旺地。

有一种解释,谓贪狼化气为桃花,子午卯酉旺地,同时亦为四沐浴桃花之地,所以贪狼居之,便桃花太重,是故不吉。

照王亭之的见解则不然,贪狼主为人物欲重,居于四旺地,则其物欲更重,是故不吉。凡居子午卯酉的贪狼,或与紫微相对,成为紫贪一系星曜组合,不但物欲重,而且情欲亦重,所谓古人有男盗女猖的说法,这说法未免过于武断而且夸大,只需体现其物欲情欲一端可矣。

古诗又云,紫贪同宫,须左右昌曲夹制,所谓夹制,并非宫垣的相夹,只是在三合宫照会,因为左右昌曲永不能夹紫贪。

贪狼在丑未宫坐命,可以成为大格。因为在丑未宫武曲贪狼同度,会紫微七杀与廉贞破军,杀破狼三星皆各有正曜同度,星系的性质变得复杂,性质强烈,故变化甚大。

更加上凡武贪必为太阳巨门及天同太阴所夹,为日月夹命,倘如更加左辅右弼,或文昌文曲相夹,便成为贪武同行的格局,主富贵威权。倘更与火星或铃星同度,主富贵无伦,唯必先历艰辛而后发迹,故所谓武贪不发少年人也。

若武贪不见左右昌曲夹,亦不见辅佐吉曜来会,又不成火贪、铃贪的格局,则少年享受,但必生破财,然后凭巧艺安身。若更见煞忌,则发展为自私自利的武贪。

贪狼主桃花,但又可发展为巧艺,古诗云:贪武四生四墓宫,破军忌煞百工通,则是指此而言。

具体的星曜结构是—丑未宫武贪见羊陀,不见左右昌曲;辰戌宫贪狼独坐对武曲,不见左右昌曲。二者若更逢煞忌,则主人赖巧艺以谋生。

或者,寅申宫贪狼独坐,与廉贞相对,或巳亥宫廉贞贪狼同度,见煞忌而不见吉,亦主人巧艺以求财。

大致而言,贪狼、廉贞、武曲三曜同度或相会,即构成巧艺的基本条件,属于何种巧艺,则须详其余星曜组合而定。如见昌曲者精于设计;见火星天厨者宜饮食或食品业;见陀罗者精于机械之类,林林总总,变化相当复杂。

古诀有一句:贪月同煞会机梁,贪财无厌作经商。又云机梁贪月同煞会,夜半经商无眠睡。两诀实是一诀,即贪狼、机月同梁格局、煞曜同躔,如此三者组成一星系,即主人暮夜经商,辛劳为财。

但今人研究斗数,对这两句古诀都有怀疑,因为在星系组合中,机月同梁无可能与贪狼相会照。故今人多以为此乃误刊,又或者企图将此两句古诀窜改。

王亭之可以说,这两句古诀不误,绝非误刊,亦不是古人故布疑阵,将话说错。在斗数古诀中,看似不可能相会,而古人将之说成彼此相会的星曜甚多,其实同一道理,若读过《紫微斗数星诀》(宋吴景鸾撰,相传他是陈希夷的弟子),便当可明白一切。

贪狼守命,最嫌身宫见七杀或破军。主人一生多浮荡无根,事业多变。

古人说与七杀同守身命,男有穿窬之体,女有偷香之态,诸吉压不能为福,众凶聚愈其奸。以事藏机,虚花无实,与人交,厚者薄,薄者厚,故云七杀守身终是夭,贪狼入命必为娼。若身命与破军同居,更居三合之乡,生旺之地,男好饮而赌博游荡,女无媒而自嫁淫奔,喜见空亡,返主端正。

古诀言及男盗女娼,亦未免太甚其词,但若物欲深、情欲重,而又喜欢改变事业,或欠缺经历艰苦的毅力,则亦易失足而趋下流。

贪狼见煞,便不宜文曲同度,若贪狼守身,七杀破军守命,见煞又同躔文曲,则主一生多意外凶险。

贪狼不喜与文昌文曲同宫。同躔文曲见煞,已主一生多意外,在性格方面,则无论昌曲同躔,皆主为人多虚少实。女命尤主聪明而薄命,若在福德宫者,须慎防失足。

贪狼亦不喜与擎羊、陀罗同度。在亥子宫,名为泛水桃花,在其余宫度,则主为屠宰,大限流年逢之,主动手术。唯在午宫,贪狼擎羊同度,亦名马头带箭;在寅宫,陀罗同度,则名为风流彩杖。

泛水桃花与风流彩杖皆主因色致祸,但若见吉星祥曜,则仅主为人诗酒风流,风花雪月,并不主花酒丧身。

贪狼化禄或化权,以见火铃同度为佳,化禄主富,化权主贵。以上皆属于贪狼的格局,吉凶变化甚大。

巨门

紫微斗数以巨门为暗曜。许多人误解暗曜之意,以为是指巨门本身无光。

实际上却并非如此。巨门之所以为暗,是此星善于遮蔽其他星曜的的光辉,因此巨门一名,可以理解为巨大的障碍物。

世间任何障碍物,唯不能障碍阳光,因此仅太阳不畏巨门。然此太阳必须入庙光辉始可。

《紫微斗数全书》称,会太阳则吉凶相半,即是指巨门喜见有光辉的太阳。并不是巨门无光,要靠太阳照射,而是当巨门障碍其他星曜之时,有太阳则减轻其障碍阴暗。

巨门由于有暗蔽力,所以最坏的是人际关系,《紫微斗数全书》说:其性则面是背非,六亲寡合;交人初善终恶。又称之为孤独之数,克剥之神。即指人际关系而言。

巨门化禄、化权,亦化忌,但不化科。此中有深意存焉。

巨门化忌,障碍遮蔽之力最能发挥,所以巨门化忌皆主是非口舌,或表征为情感上的难言之隐,或表征为官司词讼。

巨门化禄,则口舌生财。将此意义扩大,亦可以合现代社会的传播界。但另一方面亦可表现为口甜舌滑,内心却少真实感情。以天机巨门而巨门化禄者为甚。

巨门化权,古人称为凶为吉兆,即发生的事视之似凶,但却实为吉事。此乃障碍力发生作用,由障碍而致成功。

巨门擅长障碍,所以往往表现为滔滔不绝,以口才在社交场合出锋头。亦正因其擅长表现,所以不必化科。

巨门的遮蔽障碍之力,视与何星同会,所发生的事端往往不同,例如——

天机巨门,天机主权变,与巨门同度,则有可能变成愈施权变而愈生困扰。

天同巨门,天同主感情,与巨门同度,则为情绪上的阴暗面,往往表征为苦衷。

太阳巨门,太阳主发散,在人生则为表现,寅宫的太阳尚可,申宫太阳为日落西山,与巨门同度,则余晖掩没,往往表征为毅力不足,魄力不足。

若巨门独坐,则自生障碍,往往表现为多疑虑、多是非,多学少精,进退两难。关于这些特性,《紫微斗数全书》已屡言之矣。

子午巨门独坐为石中隐玉,亦必须隐而不宜显,由是可知其暗蔽的特性。

巨门的暗蔽,人虽多言其不祥的一面,但紫微斗数任何星曜,都有吉凶两面的特性,所以当其表现良好时,亦往往忠烈。不少忠臣烈士即是巨门独坐命宫。

例如巨门在辰宫坐命,丁年生人,巨门化忌。所会的太阳又在子垣,无光辉以解巨门之暗,但三方却有天同化权对拱,申宫无正曜借寅宫太阴天机安星,而太阴化禄、天机化科,为禄权科忌四化全逢。

如此命局结构,表现为其人是非虽大,然而却因不肯随波逐流而成大业。

又或巨门在辰化禄,会太阳在子化权,若对宫戌垣有文昌化忌相照,而辰宫则文曲化科,此亦为大格,主突受提拔而有所表现亦可取得富贵。只是却缺乏辰宫的刚毅。

《紫微斗数全书》所载的古诀,关于巨门者,可谓泰半与太阳交涉——巨日寅宫立命申,先驱名而后食禄。及巨日申宫命寅,驰名食禄。

这是说,申宫立命,宫垣无正曜,借对宫(寅宫)之太阳巨门安星;或寅宫立命,宫垣无正曜,借对宫(申宫)之太阳巨门安星。均主先有名然后有利,或者可以说,其所获之利多寡,系根据所得之名大小而定。

巨日命宫寅位,食禄驰名。巨日命立申宫亦妙。这是说申寅两宫的太阳巨门,必须先食禄而后得名,刚好与借星安宫的情形相反。只是申宫太阳失地,不如寅宫,所以古诀只称亦妙。

凡此皆指巨阳会吉而无煞忌者言。

关于巨门与太阳的关系,还有两句古诀:巨在亥宫,日命巳,食禄驰名。巨在在巳宫,日命亥,反为不佳。

这是说命宫在巳,太阳守命,对宫巨门在亥者,主先食禄而后得名。可是若情形相反,命宫在亥,太阳守命,对宫巨门在巳者反而不主食禄驰名,原因即在于亥宫太阳落陷,巳宫太阳庙旺,落陷者则易为巨门所蔽。

此外,石中隐玉格其实与巨门有关—巨门在子午,禄权科会,皆为合格,主人不取最高峰地位但能富贵。二者又以巨门在子者为佳,因为得会辰宫庙旺的太阳,巨门在午,则太阳在戌宫落陷,所以格局稍次。

石中隐玉格,禄存同躔巨门,不如巨门化禄,此又不可不知。

巨门与天机同度必在卯酉二宫,在卯宫者吉。

因为机巨主动荡,主人不安一业,兴趣过分广泛,毅力不足,是故格局高低,必须兼视福德宫。

机巨立命者,福德宫必在巳亥,天梁独守,卯宫立命者,天梁在巳,主原则性强;酉宫立命者,天梁在亥,性质亦游移,有名士风度,所以必须巳宫的天梁,始能补救卯宫机巨的缺点,亥宫的天梁则不能。

其实机巨立命,以得禄为主。巨门化禄、天机化禄,或会天同化禄、太阴化禄均可。不宜太阳化禄,因卯宫机巨于太阳化禄时,必同时为羊陀照射,是为破格。

机巨最嫌火铃同躔,古诀云:巨火铃星逢恶限,死于外道。故虽见禄亦为破格。

天相

前人比喻天相为掌印之官比喻天机为谋臣,即是说,天相与天机都欠缺领导力,但却有扶匡之力。故无论星曜会合如何之佳,其人都难以取顶峰位置,只能成为佐式。

然而天相与天机又有本质上的不同。天相可以说政治性较重,所以多为行政主管人材;天机则以谋略为重,所以多为计划人材。

由于天相具有政治色彩,而且是佐式而非领袖,因此天相本身的善恶,便须以会合的星曜而定。如会合的星曜善,则天相亦善;倘会合的星曜恶,则天相亦恶。前人说天相可善可恶,正是这样的意思,并不是说凡天相守命的人,其性格可善可恶。因为其性格已可由星盘中的星曜组合显示出来。绝不能孤立天相一星来论人的品格。

天相为掌印之星,所以亦主权力,其权力大小,只视所会辅佐诸曜及吉利的杂曜多寡而定,因此基本上天相亦喜百官朝拱,只是其意义不同紫微、天府、太阳、太阴等星主,星主有无百官朝拱是推断领导力及领导局面大小的依据,而天相有无百官朝拱,则是权力大小的依据。权力不同于领导力,一位署长,可以说有相当的权力,但其领导力则可能不及参政团体的的领袖,由此例即可推知其余。

古人论天相曰:为司爵之宿、化气曰印,是为官禄文星佐帝之位;又曰:帝座合之则争权,便即是论天相必注意及其权力之意。

天相喜诸吉,尤喜紫微,亦即此意。

则于天相易受所会星曜影响本质,而天相在星盘分布中,又与紫微、武曲、廉贞三曜关系甚大,所以凡天相在命,必须兼视此三曜是否相会,若相会,其性质为优为劣,因为它们的优劣,几乎即可决定天相的优劣。

若紫微天相同度,有百官朝拱,便是富贵双全的格局;若天相在丑未二宫独坐,对宫为紫微破军,紫破会合诸吉,有百官朝拱,则此独坐的天相受影响,亦可推断为富贵双全。但若无诸吉会合,紫破又见煞忌刑凑,影响所及,对宫的天相亦性质不佳。

古人说:天相,贪廉武破羊陀煞凑,巧艺安身,便亦以武相、廉相星系是否见煞为推断依据。

推断紫微斗数有一句口诀,曰:逢府看相,即是说,凡推断天府一曜的吉凶,不应只视天府一曜,应同时兼视天相的吉凶,天相吉,天府亦吉,天相凶,天府亦凶。

其实看天府兼视天相,看天相亦应兼视天府,故亦可曰:逢相看府。

若天相所会的天府,有禄同躔,则影响所及,天相亦主富。

若天相所会的天府,无禄,无煞,即所谓空库或露库,则影响所及,此天相亦主困乏。

故中州派论天相,以所会合的紫微,视天相之贵,以其所会合的天府,视天相之富。古人视此为秘传,不肯轻易泄露。学者当善于体会此意。

天相有“财阴夹印”及“刑忌夹印”二局,在推断上非常之重要。

凡天相所在的宫垣,其两邻,必一为巨门,一这天梁,毫无例外。

天梁为荫星,若另一旁的巨门化禄星之时,则此天相便为化禄及荫星所夹,称为财荫夹印,为其数中重要的格局,主一生得人助力或荫庇,从而致取富贵。

若夹天相为天机化禄、天同化禄,而非巨门化禄,亦成此格,唯一般主格局较次。

天梁又为刑宪之星,若另一旁的巨门化为忌星,则成刑忌夹印之局,主人一生受压力,且多刑伤克害。

若夹天相的天机化忌、天同化忌,而非巨门化忌,亦成此格,但克害较浅。

于四煞,天相不畏擎羊或陀罗同度,但却畏羊陀相夹,是亦构成刑忌夹印。因为擎羊为刑,陀罗为忌。

在此情形下,若与天相同宫的星曜化忌,如武曲天相而武曲化忌;廉贞天相而廉贞化忌,则不但为刑忌夹印,而且为羊陀夹忌,星曜组合甚为恶劣,主人易招是非词讼,受压力,有刑伤。若命宫见此情形,古人认为仅出家修行可以获吉;在现代,亦宜提高自身修养,避免竞争,随遇而安为是。

天相不喜与火铃同度,亦不喜火铃夹,甚至在三方见火铃亦不为吉。

古人说:天相守命,火铃冲破,残疾。此言有点过分,但主人一生劳碌,或功败垂成,故宜加强自我修养。

古诀云:天相之星女命躔,必当子贵及夫贤。这句歌诀,有先决条件。必须见化禄或禄存,及化权、化科,然后才子贵夫贤。故以己生人子宫廉贞天相;甲生人午宫廉相;庚生人辰宫紫微天相为合格。

古诀又云:女命天相右弼福来临,此乃因天相为佐式之星,右弼又为佐式,所以同气,因此最喜此二曜同宫。

但这星曜组合,在现代亦有一缺点,即俗语所谓大婆命,主丈夫纳妾。在古代丈夫纳妾并不视为坏事,反而认为有福,因此天相右弼在现代则未能视为佳构。

女命天相,不喜见昌曲,主聪明而命薄,古人认为乃妾侍之命。

天梁

古代星家相传,南斗主生,北斗主死,天梁即为南斗司寿之星,贪狼为北斗司灾厄死亡之星。

所以命宫或疾厄宫见天梁,主逢凶化吉,消灾解厄。而贪狼若逢煞忌刑耗会合,更遇流煞冲起,则为死亡、灾难之兆(尤忌会廉贞化忌)。

然而天梁即能消灾解厄,从另一方面来说,便亦必有灾厄发生,然后始见其消解能力的发挥。所以凡天梁坐命的人,一生灾难必重,童年亦必有灾厄危症,终能逢凶化吉,危而不危耳。

天梁不喜临巳、午、未三宫。盖所会的太阳在亥、子、丑三宫落陷,不足以解天梁孤克刑忌之性。

天梁在巳,不必见煞忌刑曜,已主一生多灾多难,或多病患,或从事带危险性质工作。若见煞忌刑曜,更主九死一生,唯一定能逃过大难。此类命例屡见不鲜,准确度甚高。曾有人已绑赴刑场,最后关头获救。

天梁在午、未两垣,皆主易受人排挤。尤其是当天梁与禄存同度,或天梁与化禄会合,皆易招是非尤怨。若与煞曜同度,则口舌是非更重,且易受打击,唯亦始终能予化解。

不过,午、未二宫的天梁,比较孤独,特少人缘,且六亲又无依靠,人生比较艰苦。

天梁在午宫与文曲同度则反为大贵之征。

若天梁与阴煞同度,更会天机及煞曜,则主人有阴眼,能见鬼魅,倘铃星亦同度者,性质尤其严重,可因此发展至神经衰弱。唯会吉化及吉曜,则前人认为可令阴物回避。

但当空耗煞曜亦同度之时,则多倾向于宗教及神秘,在古代即为僧道之流。

古人说:机梁会合善谈兵,然而《紫微斗数全书》中的诸星问答,却又云:逢天机耗曜,僧道清闲。二者的分别,在于耗曜。

所谓耗曜,一般以为指破军,可是天梁在三方四正却无与破军相会,因此有人是指大耗,大耗在斗数中只属杂曜,起的作用不应如此巨大。

在这问题上,可以说是古人故弄玄虚,实际情形是:天机天梁同度于辰戌二宫,主其人嗜好广泛,尤其喜爱炫耀才华,但浮光掠影,坐言万里不能起行。古代文人以能谈兵法为文武兼资,即是此类。

天梁为寿星,所以当天梁与天寿同宫之时,往往便象征人际关系间的年龄差距。

例如,夫妻宫见天梁天寿同度,女命主配夫年长十二年或以上(否则相反,自己比丈夫年长一至三年)。男命则主配少妻,年龄差距可八年以上(否则相反,反比妻子年轻一、二年)。

又如天梁在子女宫,天寿同度,则主晚年得子,或女儿与儿子的年龄差距颇大。

如上述星曜组合在父母宫,则主父母年龄有颇大的差距。

若在兄弟宫,则主自身为长子或长女,与兄弟姐妹年龄有差距,或有庶母所生的兄弟。以上的征验颇为准确,可供定星盘之用。

天梁坐命宫,一般主有寿。或命宫之对宫(即迁移宫)有天梁躔度者亦然。

但当煞忌刑耗诸曜与天梁同躔时,所谓有寿却不等于健康,可能是带病延年,或服药以延年(从前的人吸鸦片来治疗咯血,即是服药延年一例)。

因此,天梁亦为吸毒服药的星曜,尤其是当所会的太阳落陷,且有火铃同度之时,加上一些带不良性质的杂曜,即主有吸毒的倾向(长期服食安眠药亦等如吸毒、服毒)。

我国古代,名士每有服食毒药的习惯,如魏晋名士之服五石散,唐宋名士之服丹汞,以至清代名士之吸鸦片,皆属此类。所以天梁坐命的人,亦每多名士风度。天梁天同对拱者会煞曜空劫,即多如此。

天梁一曜即带名士风范,所以便喜见辅弼、昌曲、魁钺。古人云:天梁与文昌居庙旺,位至台纲;天梁左右昌嘉会,出将入相;天梁居午文曲同,台省之位。盖自宋代以还,重名士而不重门第,所以天梁遇吉便主清贵。在现代,则为专业人士,且多居监核管理计划之职。

若天梁见煞忌刑耗诸星,则名士气质化为浪荡不羁。古人云:梁同对居巳亥男浪荡,女多淫(古代女人浪荡即为娼妓,故推断为多淫);天梁天马陷,为人飘荡风流;梁酉月巳,却作飘蓬之客。最劣的星系结构,为天梁居巳宫,火星、陀罗同度,则不但一生多灾厄,而且六亲孤克,人生亦相当浮荡无依。

天梁又为传播之际星,其传播性质,系由天梁带文曜的色彩而来,故与昌曲、天才同度,若事业宫有巨门躔度或对拱,则必倾向于传播事业。

但若天梁与桃花诸曜同度,则倾向于表演艺术,更见煞曜,则主因色致祸,凡天梁坐命者,夫妻宫必见巨门,故对于婚姻应加注意。

天梁居子,若多桃花诸曜,尤其喜找寻刺激,以感情困扰为乐事。这时候,若昌曲会合,则昌曲亦化为桃花,并不主人地位崇高。且人生亦多浮荡无根。

是故天梁一曜,虽有荫庇之意,且又为寿星,但却并非全吉,于推断时宜留意其福德宫,以及所会太阳为庙旺抑落陷。由于天梁在命宫者,福德宫必于太阴有关,故见天梁必兼视日月。

七杀

七杀在紫微斗数乃属恶曜,所以凡七杀坐命的人,无论格局如何良好,且见辅佐吉曜,一生中亦必见过一段时期的凶危。古人云:二宫逢之,定历艰辛是也。所谓二宫即指身命二宫而言。

所以七杀守命,必须详断其各大限的好坏。好运来得愈早愈须防中晚运的挫败。这种命局,由于少年得志,故一经挫败,可能影响终生。若挫败的运程在二十余至三十余岁那一段时期,则反而较好,因为十年磨练,往往反成大器。

七杀坐卯酉宫最为不宜,秘经所谓七杀居陷地,沉吟福不生,亦以居卯酉宫最为吃紧。凡卯酉宫武曲七杀坐命,则易有凶灾之性。且易一生困滞,以离乡背井为宜。

七杀最不宜居卯酉二宫,即武曲七杀同度。中州派称之为杀陷震兑。

紫微斗数全书有七杀居陷地,沉吟福不生的说法,然而却又说七杀无陷宫,二者互相矛盾,实际上卯酉二宫即为陷地,卯居震方,酉居兑方,所以称为杀陷震兑。

武曲七杀若与煞忌刑耗诸曜同度,则带有灾祸的性质,若更被流煞流忌冲起,是年主生意外。有时且又带自我毁灭性质的结构。

以格局言,杀陷震兑,亦仅宜凭工艺或手艺谋生。七杀本主有相当强的管理能力,可是落陷地后,管理能力大为削弱,只宜个人凭才艺发展。

在这样情形下,见火贪、铃贪,亦往往一起一蹶,横发横破。

七杀最喜紫微,所以紫微七杀同度,称为化杀为权,与紫微天府对拱,亦主威权,称为七杀朝斗。

然而既已化为权威,便不喜见文昌、文曲,龙池、凤阁诸曜,以文武气质不相投,反而不良不莠。

亦不喜再见紫微化权,权力之星太重,则反见孤克,而且人际关系易不佳。

更不喜于此时见火星、铃星,主威权更重,但却易六亲冰炭,自身流离,一生经历艰危而成事业,可是却无人匡助,虽有事业亦必辛苦。至晚年反易消极。

化为权威的七杀,最喜见禄,且有辅弼、魁钺嘉会,所会的贪狼化禄则尤佳,或火贪、铃贪,则主历艰辛而成大器。

古人论七杀坐命,以寅申子午四宫垣为高格,在寅宫为七杀仰斗,在申宫为七杀朝斗。

在子午宫则为雄宿乾元格;此时廉贞在福德宫,廉贞的阴火锻炼七杀阴金,主历艰辛而发越。

依中州派所传则略有不同,午宫者佳,子宫水垣略为破格,反而未宫的廉贞七杀同度,亦成雄宿乾元格。

所以七杀坐命者,实以寅、申、午、未四宫垣易成高格。

唯以上的格局,必须七杀见禄始为佳,又须不与煞刑耗同度,及不会忌星,否则即成破格。更不喜临于四长生中的绝地(必在寅申宫)否则亦属破格。

七杀可以入墓不宜临绝,绝则无生气。

七杀以在寅、申、午、未宫为高格,但这些格局却有一个特工点,主贵而不主富。即是说,其人以社会地位为重,财富收入,视其社会地位高低而定。古代重功名,现代人重学历,因以,必须艰苦求名,然后才能得以富贵,若自暴自弃,则社会地位不高,其富裕程度亦必大打折扣。

故上述格局,以福德宫文昌、文曲、天才、凤阁诸曜为佳。尤其是雄宿乾元格,福德宫廉贞独坐,见科文诸曜则人生减少坎坷—七杀坐命,命宫不喜文曜,而福德宫则喜之,此为推断时的要点。

七杀在巳亥二宫,紫微同度,化为权力的星曜组合,则亦宜福德宫见科文诸曜,因为毕竟属名大于利。

前人论斗数星曜,以天梁为风宪之曜,论七杀,又谓主于风宪,其威作金之灵,其必若清凉之状。实际上天梁与七杀的风宪,有不同的本质。

天梁之主风宪,是监察,有如廉政公署,或古代的御史台;七杀之主风宪,则有如古代的巡御史,亦如今日的治安纪律部队。二者的重要分别,在于前者不亲临岗位,只居于幕后,而后者则亲历其境,面对面执行任务。

所以天梁在一个机构中,必当计划管理的任务,而七杀则是直接参与管理工作。例如在财经机构,天梁可以成为财务计划,市场研究人员,而七杀则直接参于财经业务,尤主管理业务人员。

古人最嫌女命七杀。歌云女命愁逢七杀星,平生作事果聪明,气高志大无男女,不免刑夫历苦辛。又云:七杀孤星贪宿逢,火陀凑合非为贵,女人得此必不良,只好偏房为使婢。又云:七杀寅申女命逢,恶煞加之淫巧容,更逢吉化终不美,婢妾奉主人翁。聪明而气高志大,非古代妇女所宜,因此见吉化吉曜亦不为美。现代社会自然不同。

目前论断女命,只须视其有无煞曜同会,或会照化忌,如有则人生比较孤独,只宜全力发展自己的事业。如无,则人生仍然幸福,只须注意与六亲的人际关系。见吉化吉曜,则更主有领导能力,管理才能。

唯七杀在命宫或福德宫,见桃花诸曜及火星、陀罗,则主感情不专一,女命自多波折。

破军

前人论破军偏多贬词。《紫微斗数全书》云:主人暴凶狡诈,其性奸猾,与人寡合,动辄损人,不成人之善,善助人之恶虐。视六亲如寇仇,处骨肉无仁义。可谓一无是处。然而此仅属一偏之论。

至于说:逢天府则作奸伪,会天机则鼠窃狗盗。则更另有所指,因为在星盘中,破军永无与天府、天机相会之理。

其所谓唯天梁可解其恶,天禄可解其狂,须注意破军亦永不与天梁相会,但破军却喜见禄,禄存或化禄均可。所以古人说,六甲六癸生人合格,主富贵,即由于六甲生人,破军化权;六癸生人,破军化禄。

破军最喜得禄,化权次之,即可将破军的缺点弥补,成为上格。

破军喜见禄,唯遇贪狼化禄,或贪狼与禄存同度之时,却须小心。若此时更见天马,则反成败局,与其他星曜之喜禄马交驰不同。古人云:破军贪狼逢禄马,男多浪荡女多淫,即是指这种星宿的结构而言。

考其缘由,乃因破军本身已有去旧更新的性质,当贪狼禄马来会之时,一方面增加了他的变迁,另一方面即使其人企图侥幸,于是变成不守一业,不安现成局面。在古代,妇女无自己的事业,于是为耐守成,便变成见异思迁,由是不安于室,因此才有男多浪荡女多淫的说法。

趋吉避凶之道,在于抑制自己盲动的倾向,若能凡事谋定而后动,在为适当的时刻不可勉强求变动,则能持盈保泰矣。

破军最忌落陷,故不喜居卯酉两宫。于此两宫垣,为廉贞破军同度,又以酉宫较为凶险。

凡廉贞破军在酉宫,为命或迁移宫,若遇天刑,更见煞曜及化忌,常主人生有重大的挫折或者遭逢意外。廉贞化忌者,更主存自杀之心。唯仅见廉贞化忌而不见煞刑耗曜,则为反格,主人可以暴发,但却须防男多浪荡女多淫败,必须于发财后转变原来从事之业务,始可避免。此以廉贞破军居卯宫尤然。

破军本不宜见文昌文曲,古人云:与文星守命,一生贫士,唯于卯宫见文昌(尤其是文昌化科)则亦属反格,主突受人提拔而升迁,但仍须防突然冰山倒去,难以长期倚靠后台。

破军的暴发暴败,除廉贞破军之外,尚有丑未宫的紫微破军。

虽然说喜紫微则有权威,但仍主发后有大破败,除非是不见刑煞诸曜,而得百官朝拱,始主富贵绵远。

若是吉凶诸曜交集,在未宫的紫破尚可,在丑宫者,每每发于紫破守命的流年,亦败于紫破守命的流年,其富贵仅能维持十二年。趋吉避凶之道,在于能够急流勇进,则富贵可以保持。

凡紫破之发迹,若见禄,或会火贪、铃贪,主突然得意外之财;若化权,或见昌曲化科,且见辅弼,魁钺,则主突然受人提拔而提高社会地位,但亦突然失去靠山,以致地位不保。

破军与紫微同度,见吉尚可取富贵,唯须注意持盈保泰,但当破军与紫微天相对拱之时性质却完全不同,其破坏力多于创造力。前人解释,紫破同度,有如大将领兵,受命于御驾亲征的皇帝,但破军与紫相对拱,却有如将在外,君命有所不受,因此破坏力较强。

《紫微斗数全书》云:喜紫微,有威权,是指紫破同宫而言;又云:逢紫微,失威权,是指破军与紫微对拱而言。(今本作居紫微,失威权,必胜,乃误刊)。

凡辰戌两宫的破军,则因与紫微对拱的缘故,自身常有不幸的遭遇,见煞者主残疾或缠绵病患,唯生命力极强,且有艺术气质,若见禄,则亦可富贵。

在寅申二宫,破军独坐,对宫为武曲天相。寅申亦为破军陷地(坊本误为平宫),所以亦与卯酉破军相同,主背井离乡,或且两重父母。

若与火铃同度者,一生六亲缘薄,奔波劳碌,虽处顺境亦难安享,仍须凡事亲力亲为。

若逢武曲化为忌星,则财帛有失,或主一生因欠财力支持而不能达至理想。倘煞曜重者,则一生东倾西倒。

凡破军与火铃同度,贪狼来会,亦不作火贪、铃贪看,因破军受火铃的影响,纵然发迹必经历艰辛,而且当企图再进一步时,往往反而招致破财。

当铃星、擎羊同度之时,尤其主事之功败垂成,以安分守纪,任职受薪为宜。

太微赋说,破军暗曜共乡,水中作冢。则于斗数以巨门为暗曜,所以一般刊本皆谓破军与巨门同宫,主有水险。

然而在斗数星盘中,破军永不能与巨门同度。故破军巨门的说法,显然有误。知道这句口诀的人,每多视为极大的秘密,不肯泄露。

实际上中州派的口诀是与文曲入于水域,残疾离乡,即指亥、子、丑三宫的破军而言。亥子丑为北方,属水,故称为水域。而太微赋的说法,其实应该读作破军暗曜共乡水中,作冢,作冢乃指其人如居于冢墓,每多晦暗。

所谓暗曜,实际上是指文曲化忌而言。文曲化忌称为暗曜,一般人不知。

文昌

文昌主科甲,唯不喜居寅、午、戌三宫。在其余各宫,皆主聪明,性近文艺。若昌曲齐会,又有天才在命宫者,其人智慧过人。见奏书、博士,大利考试。

但若命宫只见文昌,不见文曲等曜,又不化为科星,则仅主聪明,未必利考试求名。见龙池、凤阁,则必有巧艺,或具有属于劳力之专业技能。昌曲在命宫者,亦主人易受异性垂青。命宫正曜为太阴、天同、天机、紫微者尤甚。

与太阳、天梁、禄存同会,为阳梁昌禄格,大利考试及竞争。其发迹之期,必在天同躔度的宫垣。是为太阳荫福—天梁为荫星,天同为福星。

阳梁昌禄,以太阳天梁在卯酉者为正格;太阳在辰戌,会天同天梁而见文昌,禄存或化禄者为偏格。偏格者,以太阳化禄为佳。皆主利考试竞争。在现代,又为学术研究之征。

但太阳在戌,文昌同度,虽成阳梁昌禄的偏格,唯文昌落陷,则格局较低。若更文昌化为忌星,或太阳化为忌星,便为破格,反主怀才不遇,多颠沛流离。

文昌格局,以铃昌陀武为最劣。古人说:铃昌陀武,限至投河,这是指武曲、文昌、铃星、陀罗在辰戌二宫交会而言。凡成格者,以武曲陀罗同度为合,则或武曲化忌,或会廉贞化忌,故为挫败或意外之兆,不必铁定为投河溺水之忧。

文昌亦可化为桃花,特别是当文昌单见于命宫,而不会文曲之时,桃花的意味更重。或于桃花诸曜毕集的情形下,昌曲同躔,便亦化为桃花。古人以女命不喜文曲文昌,即是因此。甚至说杨妃好色,三合文曲文昌,意为杨贵妃的命,即受昌曲二曜的影响。

然而亦须正曜是什么星系而定。最不喜廉贞、贪狼。骨髓赋说:昌贪居命,粉骨碎尸,文昌文曲会廉贞,丧命夭年,即嫌桃花过重,转为单薄之征。其所指,系巳亥二宫廉贞贪狼同度,见煞曜,化忌,及文昌文曲而言。

若破军在卯酉二宫与文昌同度,见火铃;或破军在辰戌二宫与文昌同度,为火铃夹,皆主六亲无缘,不良不莠,而自身亦奔波劳碌。

文曲

文曲亦为科名之曜,但与文昌不同。文昌主正途出身,文曲则为异路功名。

在现代而言,文昌主文学艺术,文曲则主数理。现代人以数理出身,本来已不算异路,但紫微斗数究竟是古代的术数,我们只能将各星曜的征验加以推广。所以便不得不将文曲所表征的数理、工程、工艺视之为忌路功名。

因此,当命宫文曲化科,会照化忌之时,其人便只宜研究科学工程,对文学艺术只可能有兴趣,不可能精通。

文昌代表文字、文章,文曲则代表口才,此又为二者不同之处。

文曲又为术数,所以古人说:文曲太阴,九流术士。

文曲最不宜化为忌星,在许多情况下,比文昌化忌还要更坏。

例如紫微贪狼在卯,与文曲化忌同躔,便是因赌破家的格局。有一位对晨操非常有心得的人,每赛马必大负,便是这个命格。假如文曲不化为忌星,则必不致此。

当武曲贪狼在丑未宫垣,与文曲化忌同躔之时,古人云防溺水之忧。故可视为具破败挫折性质的运限。

文曲化忌,古人称为暗曜。这个意义,到明代末年已渐模糊,术者以为暗曜专指巨门,因此便将破军暗曜共乡水中作冢的暗曜误为巨门,实际上即指文曲化忌而言——其实杀、破、贪躔文曲化忌均不佳,如七杀躔文曲化忌,古人则称之为诈伪。

文曲亦带有桃花的性质。当桃花诸曜毕集之时,文曲同度,往往便成为桃花。在现代,由于行业的性质广泛,所以可从事多与异性接触的行业,以为化解。笔者见过一个命造,命宫为天机太阴躔文曲,见桃花诸曜。这种命局,古人认为不宜经商,但其人却以卖女装女鞋立业兴家。然而当文曲与巨门或天同同度之时,不会文昌,则每多痛苦的恋情,古代认为女命最为不宜,主水性杨花。

由于文曲主口才舌辩,所以当其带桃花性质之时,亦主能以口才言词取悦于异性。

根据这性质引申,廉贞文曲便成为口舌便给的能吏。唯必天梁、紫微、天府等星曜见文曲,然后始主聪明。

昌曲

文昌文曲二星,在星盘中,因同宫,夹宫的关系,往往形成一些特殊的性质。

昌曲可以在丑未二宫同度,最宜见正曜太阴太阳,是为阴阳会昌曲的格局,只须不逢化忌,煞曜不重,即主富贵绵远。见辅弼魁钺更吉。古人说:阴阳会昌曲,出世荣华。天梁在丑未二宫,亦甚宜与昌曲同度,不但聪明,而且主有领袖之才。

此外武曲贪狼与昌曲同度,为文武兼资;紫微破军与昌曲同度,则主有相当强的创造力,一般皆视为良好格局。

唯丑未宫的天同巨门,不宜与昌曲同度,主人好色丧志;丑未宫的天机就不宜与昌曲同度,主人浮荡;廉贞七杀则流为虚浮,皆非美格。

文昌文曲夹命宫,一般主聪明。唯仍得视所夹的正曜而定。文昌文曲能夹的垣,必在丑未。亦以太阴太阳为昌曲所夹,主人富贵;天梁被夹,则主人聪明睿智,但在未宫时,不宜察察为明,否则即恐招怨。

若天相为昌曲所夹,在命宫,仍主聪明,但却易东摇西摆,见风驶舵,无一定主见。若在子女宫,见吉化、吉曜,特别是见左辅右弼、红鸾天喜的情形下,往往主得双生子女。

紫微破军为昌曲所夹,气质变为淳和;天府为昌曲夹,则温厚而明敏。

唯天同巨门为昌曲所夹,则反成桃花;天机为昌曲夹,流为机巧而非内才;廉贞七杀为昌曲夹,则主人虚浮。

辅弼

前人论命,男喜左辅,女喜右弼。但并不是说男命仅得一颗左辅,女命仅得一颗右弼便成佳构,必须一守命宫,另一在三方会合,然后才显得出守命宫那一颗辅弼的力量。

左辅跟右弼的性质,基本上相同,但左辅则带主动,所以命宫见左辅,往往得主动的助力。然而人贵自立,故必须命宫正曜有力,结构良好,然后助力始能锦上添花。从另一方面的意义来说,辅弼亦不主雪中送炭。这即是它们跟天魁天钺的最大不同之处。

前人以左辅右弼为官禄之星,以左辅为正,以右弼为副,一如文昌文曲,所以厘定左辅主正途出身(由科举出仕);右弼则为异路功名(例如军功起家,捐班出身)。但中州派则以左辅主贵,右弼主富。这些推断准则可以参考。

古人说:左右同宫,披罗衣紫,即是取得功名之意。此为四月、十月生人,命宫在丑未二垣者有之。然而其实仍须详命宫的正曜而定,以天府、太阴太阳、天相、天梁在命宫者为佳,但仍须不见煞忌刑耗诸曜,然后始主克应。

在现代,这则是社会地位崇高的象征。但若福德宫性质不良者,则反而不宜争取地位,否则反主声名狼藉。知止则止,野心不可太大,便是趋避之道。

若宫无正曜,左辅或右弼单守命宫,父母宫又见火铃,则为过继给别人的命;否则是偏房和外室所生。这个征验非常的准确。曾经算过这样的一个命造,他本人不清楚,后来询问父母,始知乃属养子。

在六亲宫垣内,夫妻宫最不宜单见左辅或右弼。所谓单见,即一颗星同度,另一颗星却不能在三方相会。

这种情形,主第三者侵入,或主恋爱时多发生三角关系。在古代,以为这种情形仅不利女命,在现代,对男命应亦不宜。

倘如夫妻宫的正曜为巨门,或为巨门的组合,见到辅弼单星而不成对,兼且巨门化忌,则情况更加严重,当事人在恋爱方面屡受挫折,可能因此影响到人生观。

左辅右弼又不喜火星及铃星。当它们与火铃同度之时,若居女人的命或夫妻宫,古代认为是偏房之命。在现代则可能为外室。但仍须参考正曜的本质而定,不可只依辅弼火铃来推断。

左辅右弼二星,若一居命宫,一居夫妻宫,同时见煞忌,则无论男女皆主两次婚姻。在这种情形下,倘若又见桃花,则女命不贞,男命亦有外遇。

这两颗星,假如一入命宫,一入福德宫,则必须不同时见煞忌刑曜,否则主福薄。至于在什么方面表现出福薄的情况,则须详十二宫星曜性质而定,或多病,或婚姻不良、或无子女依靠、或无享受、或易受排挤。

当然,亦应凭命宫的正曜而定福薄的程度。有时候仅表征为很琐碎的事件。曾见过一个命造,仅终生不能食海产,每食则皮肤痕痒不堪。这个推断,须同时参考疾厄宫的星曜。

若火铃亦同时各入一宫,则上述情况较严重。

左辅右弼的最佳配置,是一居事业宫,一居财帛宫,与命宫相会。倘如三宫正曜的性质优良,则不但主其人一生多获助力,而且亦主其人地位崇高,比左右夹命宫的情形还要好。唯紫微破军这组星则属例外,喜夹甚于喜会。得左右夹的紫微,魄力极大,往往能创兴新的事业。

倘如左辅右弼恰与于文昌文曲同度,同时分居事业、财帛二宫来会命宫,则须命宫的正曜有力,不是浮动的星系,然后始主得助力,而且事业荣昌。若命宫星曜浮动,则反而主人生多动荡。女命则为红颜命薄。

倘如左辅右弼恰与天魁天钺同度,来会命宫,命宫正曜又吉,则主富贵。一般情形下,主贵多于主富。

在一般情形下,左辅右弼与天魁天钺同度,优于与昌曲同度。因为昌曲同度仅主聪明秀发,论福泽则不如魁钺同度。

反而光是左辅右弼二星,一在命宫,一在迁移宫与命宫对拱,论福泽之深厚,亦优于左右昌曲在三方同度来会命宫。

这里所说的福泽深厚,当然亦包括能者多劳的情形在内。

如果单就左辅右弼二星来说,二星对拱,又比二星分居财帛、事业二宫有力。命宫同一正曜组合,辅弼对拱者,领导力及声望皆优于辅弼同会。

左右夹财帛宫,财帛宫正曜化禄,主富;左右夹事业宫,事业宫正曜化禄、权、科,主贵。其情形当然应该参考正曜组合的本质而定。

古人说左右昌曲逢羊陀,当生暗痣。这是一项判定命盘是否正确的征验,其具体情形是,左辅右弼与文昌或文曲同度,见擎羊陀罗在三方四正相会,则身体上当有胎记,或形状较奇特的瘢痣。

然而这项征验,并不代表命运同时出现什么特定情况。当推断斗数时,若术者算出这项征验,倘如又说这暗痣胎记对什么不利,可以说,绝对没有征验的根据,千万不可因此受愚。

中州派本来还传有一些征验,定暗痣胎记所生长的部位,不过王亭之在此则想略而不论,因为这些征验既无关命运,读者不知道并不重要,若公开透露,则反易为心术不正的人利用。

魁钺

天魁、天钺,称为天乙贵人、玉堂贵人,亦即子平家之所谓昼贵、夜贵。魁钺在古代亦认为主科名,在现代,不如视之为机会。

不过所谓机会,则必与典章文物制度有关。例如现代香港实行政制改革,官吏铨叙制度随之改变,则制度带给一些人好处,便可以天魁、天钺显示出来。

在商业社会,地位及财富不一定则任公职而来,所以一个企业在计划上的更张,带来了一些人的利益,这种情形亦可以则魁钺二曜表征。

有机会还需要有助力,所以天魁、天钺喜见左辅、右弼相会。与昌曲相会,虽然说同是科名之星,但性质其实不同,彼此反而难产生融会的力量。

古人认为昌曲主科名,魁钺亦主科名,于是它们的基本性质便容易混淆。其实古人的意思,是认为昌曲主聪明才智、文章学问,而魁钺则是在科名上提携带挈的力量。所以考试视昌曲,而出仕则视魁钺。

魁钺之中,又以天魁主正途出身,天钺主异路功名,所以从前科举时代,便有魁星的说法。传说魁星持朱砂笔,若在士子的名簿上点了谁人的名字,谁人便可登科出仕。是故从前的士子都于考试前拜魁星,则此可见古人对天魁一曜与科名关系的看法。

至于天钺,则必须与天魁适度配合,然后始主正途功名。例如魁钺夹命,或魁钺二曜,一在命宫,一在身宫。否则天钺单星不但力量不足,而且只主一些小机会。

天魁天钺二星,若一在命宫,一在夫妻宫,而夫妻宫又恰为身宫,而加上命身二宫的星组合良好,即主少年登科,而且得取美妻。但若所躔命身二宫的正曜不吉,则不主功名富贵,而得娶美妻的性质却不变。

这时候,便得视是否恶煞空劫亦同度相会,或有桃花诸曜同会,若然,古人便认为虽富贵而不免淫佚。女命不足为主私情。

当魁钺二星,一居丑宫,一居未宫,而且分别为命宫及迁移宫,可是迁移宫恰巧又是身宫之时,则称为坐贵向贵。

坐贵向贵是好是坏,应以宫垣中的正曜为主,若组合吉利,则男女皆主富贵,但同时亦主易得异性垂青。所以古代便认为坐贵向贵的女命为桃花。

星盘中的魁钺,一定要跟流年或大运的流魁流钺相叠,然后才能显出较大的力量,这是推断运限时的基本知识。

例如甲年生人,天魁在丑、天钺在未,则于甲戊庚大限或流年,流魁流钺便相叠,详视魁钺相叠是何宫垣,往往便主喜庆。如在夫妻宫相叠,往往为婚姻之年;在子女宫相叠,往往为得子之喜。

魁钺相夹,亦必与流魁流钺相叠,然后才能发挥力量。如丁年生人,天魁在亥、天钺在酉,戌宫为魁钺所夹,于丙戌年,流魁在亥、流钺亦在酉,是则流年命宫在戌垣便为两重魁钺所夹,主其年得典章文物制度带来的机会。

魁钺二星,须成对然后能发生力量;成对之后,还须相叠,这一点必须注意。

魁钺所夹的宫垣,最喜紫微天相。

紫微天相坐命的人,本来有不少缺点。一般情形下,福泽必难全美,但在辰戌二宫为魁钺所夹持,则其人必有相当崇高的社会地位。

魁钺相对的宫垣最喜太阴太阳。

太阴太阳坐命宫的人,亦有不少缺点,即人难以一帆风顺,发越之后,即易沉滞。但当为魁钺二星同度及朝拱之时,主考运大利,亦主易受贵人提拔,

在申子二宫的魁钺,喜会辰宫的武曲,武曲见禄尤佳,经商亦可富贵。

寅午二宫的魁钺,喜会戌宫的巨门。因易构成反背的奇格。即使不成反背之局,亦主一生多幸运的机遇。

天魁天钺,不入辰戌,辰为天罗、戌为地网。

但丑未二宫的魁钺,仅为旺宫,不入庙。在这两宫垣的魁钺,古人认为四十岁后遇之为贵人入墓,不但不主机会,反而变成阴小伤害。所以有魁钺重逢兼煞凑,固疾尤多的说法。若四十后大限流年在丑未两宫,流魁流钺与原来的魁钺相叠,再加上有火铃羊陀同度会照,则主患缠绵不愈的疾病。

上述征验,虽有一定程度的准确,但是现代社会的人,中年以后取得功名富贵的机会,比古代为多,因此亦不能一概而论。

但四十以后,魁钺却可化为桃花。当与桃花诸曜同会之时,男命往往主中年以后始多外宠。女命是否如此,读者不妨自行征验。

魁钺主桃花,以在福德宫及夫妻宫为确。在命宫者不是。

例如福德宫在子、夫妻宫在申,乙年或己年生人,天魁在子、天钺在申,在此两宫又见沐浴、咸池、大耗、天姚等曜,则魁钺便亦往往化为桃花。

这时候便须详察命宫、夫妻宫、福德宫的正曜组合本质而定。假如福德宫为天同太阴之类,则主其人易因意志薄弱而惹感情上的困扰。假如为武曲天府,则主多为有家室之追求。

如果宫垣中的正曜稳定,而且见禄,则反主因妻得财。例如福德宫为紫微,夫妻宫为武曲化禄及天相,命宫又会午宫禄存,便属此例。

禄马

所谓禄马,即指禄存与天马。这两颗星曜本来各有独立的性质,但当它们会合在一起时,却又形成一种特性,所以在斗数中,往往便禄马并称。

禄存一曜,其基本意义为衣禄,所以又可表征为财富。在斗数中,凡禄存躔度的宫垣,其左右两垣,必一躔擎羊,一躔陀罗,即为羊陀所夹,这样的组合,有很深长的意味,即表示凡财富所在之处,左右必有人窥伺。

此外,凡羊陀所夹的宫垣,每每带有是非口舌,或劳心劳力的性质,禄存为羊陀所夹,便亦代表要赚取财富,必同时带有是非与劳累。天下间无唾手可得的正财,则是可知斗数的星曜排列,实在非常之合逻辑。注意到这种逻辑性,实为推断斗数所必需。

则于禄存必为羊陀所夹,因此与禄存同度的,究竟是什么正曜,便成为推断的关键。前人说——禄存北斗第三星,真人之宿。主人贵爵,掌人寿基。帝相扶之施权,日月得之增辉,天府武曲为厥职,天梁天同共其详。

即是说,禄存与紫微、天相同度,主权力。亦喜与太阳太阴同度,主光辉。至于天府、武曲本为财星,当然更喜禄存同气;天梁主荫,天同主福,亦喜与禄存同度,增加其福禄荫庇之力。

则于禄存的基本意义为衣禄,所以亦用以推断一个人的寿命。寿命长的人当然衣禄享用的时间长,所以天梁与禄存同在命宫的人。往往长寿。

前人论禄存,曰:若独守命而无吉化,乃看财奴耳。此论颇为深刻。

前面已经说过,凡禄存所在的宫垣,必为羊陀所夹,因此若禄存独居命宫,而无吉曜同垣,三方又不遇到化禄、化权、化科,则禄存一曜便感孤立。在这情形下,禄存守命的人便表现得异常小心翼翼,提防左右的窥伺,因此便往往小器,对钱财的处理尤其谨慎。

故此孤立的禄存,不如守迁移宫,与命宫相对,则命宫不受到擎羊、陀罗的威胁挟持,而有禄拱照,一般情形下主衣禄丰周,特别利于赚取固定的利息,如薪金、屋租,银行存款利息之类。若迁移宫禄存更见吉化及吉曜,则主人在远方有信誉,可求远方之财。在现代,其吉者可成为跨国企业。

禄存守迁移宫见吉化,固然宜于求远方之财,若命宫见禄马,亦有同样的性质。

所谓见禄马,即禄存和天马在三方四正与命宫同会。这是动而生财的征兆,故古人界定为得远方之财。在现代,动而得财不一定在远方,许多从事航运、航空业的人,亦属动而得财,所以命宫往往亦见禄马。

禄存与天马同宫或对拱,名为禄马交驰,所以与命宫的相结位置,一就是跟命宫同度,一就是在迁移宫跟命宫对拱,一就是两颗星曜,分居命宫与迁移宫。其中以两星,同聚于迁移宫时,动象最明显,力量亦最大。

禄马交驰最喜同时见文昌、文曲,则可减少辛劳,最不宜见火星、铃星,则终日奔忙劳碌,甚至要受风霜雨露之苦。

禄马交驰虽主动而得利,但却仍应详察天马的本质而定。

天马一定躔度寅、申、巳、亥四个宫位,这亦是长生、绝星及天巫所必躔度的宫位。所以除了要看天马跟什么正曜星系同度之外,还要看是否跟上述星曜同度。

天马若与长生同度,虽主出门利益,但同时亦主动而不息,所以每主奔波而无休止之时;若与绝星同度,则虽动而生气不足,每每主被动,亦主被动出门之后,活力不足,有疲累的感觉;若与天巫同度,见吉曜,则主在外亦有成就的机会。

天马与火铃同度,主奔波;与陀罗同度,则因陀罗有拖延、障碍的性质,故称为折足马;与空曜同度,则动而不实,却又不能不动。

天马跟什么正曜星系同度,彼此间的影响亦相当大。

例如,天机已有浮动的色彩,若天马与之同度,则彼此浮动的力量相互加强,无论在命宫或迁移宫,皆主动荡,不守一业,或不守一地,至于是吉是凶,则应详与吉曜或煞曜同度的情形而定。

又如天府为安定的星曜,与天马同度之时,天马固然带来迁动之力,但天府的安定亦可同时羁绊天马,这时候,往往便需流年或大运的流马,与原局的天马相交冲动,然后始主有迁动。

举此二例,其余星系与天马相会时的动静,亦可则是推知。唯文昌文曲或流昌流曲亦主动象,此又不可不知。

除了命宫及迁移宫之外,财帛宫及田宅宫见禄存天马,亦有特殊的意义。

财帛宫见禄马,则主在远方发财,或动而得财。在现代,经营出口业的人,即喜见这种星曜结构。

若田宅宫见禄马,则主在远方可置产业,或在远方以田宅致富。在现代,田宅宫亦用来推算公司机构的盛衰,所以往往亦为外国组织公司的象征。

故财帛田宅二宫,最喜太阳巨门与禄马同度,若无煞忌缠扰,更有吉曜相扶,则往往能发展为跨国企业,不然,亦主为跨国企业服务。因为在正曜星系中,太阳巨门有异域远方的性质。

至于夫妻宫躔禄马,则为重利轻别之兆。

火铃

火星与铃星为紫微斗数中三对煞曜中的一对。其余两对为擎羊、陀罗;地空、地劫。合起来称为六煞,而火铃羊陀四曜,则亦有四煞之称。

火星与铃星主带来变动,所谓变动, 即是事件发生前后的环境截然不同。

乍听起来,似乎火铃二曜带来的事端很严重。在许多情形下,亦的确如此。例如命宫无正曜,或正曜不吉,火星或铃星独守或同度,父母宫又不佳,主童年即遭父母弃掷,则是二姓延生。

但有很多情形,却不主性质严重。例如父母宫有火铃同度,唯正曜吉利,又见禄马,有时只主随父母移居异地。移居后,客观环境当然完全不同,但事态寻常。

火铃二星虽同主变动,且往往带有不详的性质,可是火铃二曜却有一点不同的特性,称为火明铃暗。

火星带来的不利,往往居于明面,即灾难之来,人人可以见到,甚至可以预期。可是铃星带来的灾难,却只有当事人自己知道,且往往变生前后,难以预防。

例如同是田宅宫破财的星系,失火便是属于明面的灾祸,可是给人纵火,便带有阴暗面的性质。

推算紫微斗数对这点必须理解。否则便会出现错误,而且难以推出细节。尤其是在推断疾厄之时,火明铃暗的性质特殊重要,中国所谓寒热表里虚实,即常常可用明暗来推断,由是才可推出病状与症结。

火铃二星主动荡,所以在命宫,主少小离乡,见羊陀忌叠冲,甚至主出祀或过继;在父母宫,有时主出生时父亲不在家,或主童年即有一段时间跟父母分离;在兄弟宫,主兄弟离散不居一地;在夫妻宫,往往主离别或离异。凡此皆属动荡,当然具体情形必不脱离火明铃暗之意。

甚至构成带良好意味的征兆,亦有动荡的性质。

例如火贪、铃贪格,主突发;见禄存及化禄,主横得资财,即所谓暴发。这种突发与暴发,由于突如其来,当然亦具动荡之意,亦即事件发生前后,客观环境截然不同。

至于火贪、铃贪见空劫刑忌,主暴发暴败,当然更含动荡的意味。

火铃属火,所以喜与贪狼同度或对拱,因为贪狼属木,木生火则发达光辉。

然而二者比较,铃贪实不如火贪。这是因为火明铃暗的缘故了。火星与贪狼可比喻为明火,而铃星与贪狼却只属暗火,火宜明不宜暗,所以前人论火星曰:若得贪狼会,旺地贵无伦,封侯居上将,勋业着边庭。三方无杀破,中年后始兴。但论铃星则曰:或遇贪狼宿,官禄亦不宁。若逢居旺地,富贵不可伦,虽然同是富贵无伦,可是铃贪却有不宁的缺点。

所谓官禄不宁,即是得富贵于多事之秋,有许多环境要应付,甚至通过一条法例都要受人唾骂,不通过又受到层峯的压力,表面风光,内心不静,此即铃星不如火星之处。

火明铃暗的特性,由子女宫亦可看出。

凡子女无正曜,火星独守者,若对宫正曜吉,不主子孤,但同样的情形出现在铃星的身上;却主庶室或外宠生子,妻生子自然属于明面,而庶室或外宠生子,便有暗面的意味。

在奴仆宫(现在改称为交友宫,这个改称,其实尚须商权),意义亦相同。

火星守奴仆宫,与刑忌凑会,仅主受奴仆尤怨,并不主受报复陷害,可是同样情形出现于铃星身上时,却主奴仆背主或出卖主人,或阴谋陷害,或私占侵吞。其所主的意义,亦有明与暗的分别,举一反三,火铃的基本意义可知。

在紫微斗数中,除了火铃之外,还有羊陀一对煞曜,彼此之间的交会,另有特殊的意义。

羊陀属金,火铃属火,因此当交会之时,便有以火炼金的意味。唯其间亦有分别。

擎羊属阳金,故喜火星的明火来锻炼,此有如金匠的烘炉成器。因此当擎羊火星同宫或对拱之时,往往有锻炼、激发的意味,使两颗煞曜的性质因彼此配合而改良。

陀罗属阴金,不宜明火,只宜阴火陶冶,此有如矿工开采矿石,须陶熔冶炼然后始得金苗。所以陀罗与铃星相遇,虽亦可转化为两颗煞曜的性质,但是却嫌旷日持久,而且过程相当艰苦。因此就不主激发、锻炼,不如用磨炼来形容。

火铃二曜不可能同宫,只能在三方相会,或隔一宫相夹,其中以相夹的力量为最大。

凡火铃二星所夹的宫位,大致上可认为总带点动荡、灾难意味。是故火铃最不宜夹命宫,至少主人一生奔波劳碌,许多事情总不能一蹴而就;或主无事奔忙,为人作嫁。若命宫星曜不吉,便有如火铃同度的意味,亦可能少小离家,甚或二姓延生。

不过若火铃二星所夹者,若为在旺宫的贪狼,则亦与火贪、铃贪的格局相等,有突发及暴发的意味。

火铃二星夹擎羊,即既含激发之意,亦带磨练的性质,因此虽主因激发而创业兴业,可是发展过程却仍是一波三折。

举此为例,对火铃夹的性质当可推而知。

羊陀

擎羊、陀罗是紫微斗数的一对煞曜,与火铃合称四煞。然而羊陀的性质却不同火铃。一般而言,火铃带来的主要是麻烦,不似羊陀,主要带来的是损失。当四煞交躔,或与空劫同度之时,自然又当别论。

擎羊化气为刑,陀罗化气为忌,所以禄存一曜,可以说是永远给刑忌相夹。财富的性质不吉利,是古人的哲学,亦如佛家之所谓不坚财,略有同等的意味。

擎羊所带来的刑,时常表现出破坏力。事端往往功败垂成,或事虽成功却带来是非,甚或引起后遗症,以致当事人困扰不堪。

陀罗所带来的忌,即是阻碍与拖延。事端横生枝节,或旷日持久,甚至成功后,利益依然不能到手,常令当事人心灰意冷。

擎羊带来的破坏力,常处于明面,当事人可以明显察觉到反对与破坏的来源;陀罗带来的障碍,则往往居于暗面,当事人难以发现真正的障碍出于谁人。因此术家亦每以真小人来譬喻擎羊,以伪君子譬喻陀罗。

因此,当擎羊与火星同度之际时,变成与破坏力的对抗,每每使人生有所激发。如马头带箭,是擎羊躔度午宫,午宫属火,且居于正南,因此亦可产生激发的力量,主当局者经历艰危而后成功。但陀罗若与火星同度之时,则反而主突生阻碍,令人有出乎意料之外的感觉,在感情上,比擎羊火星带来的破坏,更加觉得难受。所谓变生前后,大抵即是这种情况。在感受上,当局者也会认为命运更加坏。

如果就细节而言,羊陀带来的凶兆,并不能单就羊陀本身来推算,而是应该看羊陀跟什么正曜星系同会,然后才能看出其具体的反应。并且这些星系于不同的宫垣,其具体意义亦不相同。

举例来说,星曜落陷守父母宫,擎羊同度,杂曜又不吉,每主刑克父母(至于是父母谁人丧病,又须另详整体星曜而定;可是同样的星曜组合,如果守官禄宫(事业宫),则转化为技能,主其人宜凭技能创业,便可以适应(至于是什么性质的技能,则须凭具体星曜组合通盘研究)。因为这时刑的意义,可能转化为工艺,而古人则视工艺为卑下的行业。因此对羊陀刑忌之意,须灵活掌握。

擎羊之刑,虽处于明面,乍看起来,较陀罗暗面之忌为佳,但有时候,擎羊带来的灾祸并不小。有许多开刀动手术的征兆,其星系组合即往往带有擎羊。

有时候,疾病宫有些星曜带有擎羊,虽不主刀,但却有须开刀的性质。例如紫微独坐疾厄宫,擎羊同度,主当局者包皮过长,这既是须开刀,亦可不开刀的疾病。女命疾厄宫贪狼在辰戌两宫,擎羊同度,往往患上良性瘤肿,可开刀亦可不开刀,皆是此类。

因此大致上而言,擎羊带来的灾难性质,表面上至少看来比陀罗为凶险。

也可以这样看,陀罗带来的不利,只有当局者才能体会其严重程度,而擎羊带来的不利,则连旁观者都感觉得到。

为了让读者清楚认识羊、陀的本质分别,不妨再举再两个著名的格局来加以比较。

泛水桃花,是贪狼在亥、子两宫躔度,而同时有擎羊或陀肘同宫。这个格局,主人沉迷酒色,征逐无度,因此招惹灾祸。所以命宫逢此格局的人,以不出入欢场为宜。

另一个格局则为为风流彩杖,即是贪狼在寅宫躔度,同时有陀罗同宫。这个格局,亦一样带有因色致祸的性质,可是它的色祸却不起于欢场,而是带有浓厚的个人色彩,甚至因为寻找恋爱对象,当想与对方分手时招惹重大麻烦,亦属于此类。

由这两个格局的性质,细心加以比较,读者即可悟出羊陀本质的分别。学习斗数只能举一反三,是有望于读者。

羊陀两曜,永远相隔一宫,亦即永远有一宫度为羊陀所夹,而且这宫必躔禄存。

所以有许多场合,禄存同度未必是吉兆,即是由于有羊陀相夹的缘故。例如紫微贪狼同度,躔禄存,贪狼化忌,羊陀夹,便主其人容易功败垂成,故事事非努力不懈不可,稍有松弛,即易为小人所乘。

上述的例子亦可以说明羊陀夹忌是一个相当凶险的星曜结构。而忌星必与禄存同度,则是破财争财的征兆。也可以说,在许多情形下,如果放弃应得的利益,便能够化解羊陀夹忌的凶险。只是利之所在,人咸趋之,是故避凶便不易耳。

当然,有时羊陀夹忌所代表的意义是因病破财,这就更加难于避免。

大致上羊陀不喜与廉贞、七杀、破军、贪狼、巨门、武曲等正曜同度、对拱或相夹,带来的不吉,比与其他正曜同会者更甚。唯天相若为羊陀所夹,则其不吉,比其他正曜受夹者尤甚。

当然,另有一些特殊的格局,遇羊陀主特殊凶险,亦有特殊吉利,此则应作别论。这些格局主要由征验而来,往往准确性甚高,已于讨论十四正曜加以提及。

羊陀与火铃交并,性质时常互相影响,以致发生性质变化,这一点,亦必须于推算时加以注意。例如火贪见羊陀即为败局;巨门擎羊见火星同度,不主激发,反而主发生重大的刺激,诸如此类,务必于学习星系组合时加以注意。

空劫

空劫指的是地空、地劫二曜。一般坊本以天空、地劫作为对星,实误。天空一曜,性质比较地空来得柔和,以后将予论述。

地空的性质,古人称之为作事虚空,不行正道,成败多端,可谓一无是处。至于地劫的性质,古人称之作事疏狂,故亦称为败局。

然而实际情形却并不能如此武断,因为逢空劫所守的宫垣,仍须有何正曜入度而定,在许多情形下,空劫的性质反而可以改变为吉详的奇局。

例如太阳天梁与地空或地劫同度,所碰到的又是昌曲等曜,则可转变为擅长于思考,可进行学术研究,而且思想独特,时有新意,故又不可视空劫为不吉。

就一般性质而言,地空主突然发生挫折,地劫则主波动频繁。所以当空劫在命宫时,在保守社会甚为不利。

在目前,社会性质已经改变,保守与安定未必有利,有时候,反而会因挫折与波动带来利益,因此对空劫的评价便应有所不同。

可是当空劫守财帛宫时,挫折与波动却一定会带来不利,这就跟社会背景毫无关系了。

若空劫守事业宫,则挫折或波动亦有所不宜。只有在财帛宫甚吉的情形下,有时波动反而造成机会,故地劫便较地空为有利,亦不可视为不吉。

在迁移宫,则大致上与命宫相同,尤利于由保守社会迁向活跃的社会。

地空主作事虚空,这种虚空,许多时候是大胆创新的征兆。古代社会保守力强,不喜反传统的行径,因此才认为属于虚空不实。

地劫主作事疏狂,则更是不拘小节,其思想与社会潮流相反,此虽为古人所不喜,但现代许多反潮流的人士往往能够成功。

因此与其斤斤计较于古人的虚空与疏狂的评价,倒不如将之理解为反传统与反潮流,更能适合现代社会,在推断时,便不会武断为一定出现挫折波动的现象。

有哲学思想、艺术气质的人,有时反而喜欢空劫,科学家对空劫亦不视为凶兆。因为他们都需要反传统与反潮流才能得到成功。故推断此等命造,必须观察各大运始作结论。

《紫微斗数全书》清代版本,提出金空则鸣,火空则发的说法,此说法为明版本所无。所经王亭之相信,清人的意见是经过征验而得。同时很怀疑清人的征验,是由于明末社会动荡而致。是故王亭之曾对此项征验加以留意。

照现代一些研究者的解释,金是指金四局命宫的人,火则指火六局命宫。但王亭之征验的结果却非如此,而是指与空劫同度的正曜而言。

例如武曲、七杀、属金,与地空同躔之时,往往经历过人生的艰苦即可发越。

又如廉贞、太阳、七杀属火(七杀兼属火金,以金为体,以火为用),与地空同躔时,亦可以慢慢发展出局面。

地空有金空则鸣,火空则发的特质,但地劫却没有,就此点而言,地劫便不如地空。而且有时候发生突如其来的挫折,亦较频繁的波动与变迁为好。因挫折虽令人难受,但当渡过挫折之后,人生便进入顺境,总比好两年、坏两年的命运为佳。

只是地劫带来的变动,有时却适合火贪、铃贪、卯宫的武曲等星曜,如大运配合,亦可以突发。

所以当评价空劫之时,不可太过拘泥于此二曜,仍应据正曜星系的性质加以判断。尤其是当空劫守福德宫时,若正曜星系能配合,则主人有突如其来的触发。这时候,便应该详视命宫的星曜,看是否适宜。

若福德宫为地劫、地空,命宫火贪,往往反可视为佳运。

地空地劫可以同度,可以相夹。二者的力量可以说相等地。

当空劫同度之时,一般而言,既具有挫折的性质,同时亦带来波动,所以非常之不利。尤其是当空劫同躔于财帛宫时,带来的不利更不堪设想。

只有当空劫同度于福德宫时,有些星系组合反而适宜。譬如说,廉贞贪狼守福德宫,天府坐命,空劫与廉贪同度,则主其人虽然性格保守,但是由于思想独特,所以反而有发挥的可能。这时就不能再判断天府守命为过分持重了。空劫夹的性质大致相类。如上例,若空劫夹福德宫,廉贞贪狼坐守,便亦主其人的思维有潜力可以发挥。

近人论斗数,以为廉贞、贪狼两正副桃花喜见空曜,可以转化为艺术,此论甚确。

然而天姚、沐浴、咸池、大耗等桃花诸曜,却并不因空曜同躔而有所变化。所以与其说空曜可以转化桃花,倒不如说由于廉贞、贪狼本身已具艺术性质,当空曜同度时,其艺术气质表现得相当独特,因而可以发挥,而且容易表现突出。

因此,不但地空有此性质,应该认为连地劫亦有此性质。只是比较起来,地劫的反潮流不及地空的反传统容易为人接受而已。

只是仍须注意,虽然艺术气质独特,却还要有机会发挥,所以天魁天钺再星,对当局者来说便更加重要。

若连续走两个好运而逢魁钺,则必可成名无疑。

台辅

台辅在斗数中,属于杂曜。它有时亦列为辅星,即当与左辅同宫之时,可增强左辅的力量。

若与右弼同宫,有左辅对拱,则台辅的力量便亦不可忽视。

但在其他星系组合情况下,台辅并不视为辅星,它的力量不表现为辅佐,只可视为地位的增高。故古人认为台辅主贵。

以主贵的性质而言,台辅亦喜见天魁、天钺、文昌、文曲,以及化科,则力量彼此加强。然而台辅究竟并非正曜,它的主贵,只有锦上添花的性质,因而必须跟主贵的正曜会合,然后才能表现它的特性,故台辅喜与紫微、太阳、天梁等正曜同度。

若与主富的正曜同度,如太阴、天府、武曲,则主因富而致有社会地位。

封诰

与台辅成为对星的,是封诰,亦属杂曜。当与左辅或右弼同度之时,亦可称为辅曜。古代术家最喜台辅配左辅,封诰配右弼。故此四曜最整齐的结构,为左辅与台辅同度于卯宫;右弼与封诰同宫,分居酉、巳,在三方相会。这些分布被认为是辅佐力相当强的结构。

若无左辅、右弼配合,则台辅与封诰必须成对星形式影响一个宫位,然后始主可增加其地位。故此宫位最喜恰为命宫,若为福德宫亦佳,因为最少可虽示其人的思想及精神享受不卑下。

台辅封诰不喜躔桃花诸曜,因为有时仅主增加桃花的力量,此又不以贵论矣。

恩光

恩光在斗数中属于杂曜,与它配合的星为天贵。然而恩光却有它的性质,古人称为主受殊荣。亦即于典章以外的荣誉。

古代科举,三年一会试、三年一乡试,属于正典,可是正典之外又有特别举行的考试,称为恩科,故清代术家即喜见恩光遇文昌、天魁,天贵会文曲、天钺,认为主恩科得利,此推断且列为秘诀,实际上此亦系由殊荣的意义推衍而来。

恩光主贵不主富,所以便亦喜与昌曲、魁钺同度或会合。然而必须正曜星系配合,然后始产生作用。

可是当天魁与恩光同度,会天钺,又见禄存、化禄,正曜又为吉化的财星,则主因地位而获钱财,或主其财由贵人提拔而得。

天贵

天贵与恩光虽属对星,但却不必成对出现然后始发挥作用——当成对同会时,却往往仅主社会地位的提高。

若天贵单独出现,则喜躔文昌,其次则为文曲,再其次为魁钺。这情形出现在命宫或身宫,均可增加人的聪明与文秀之气。若出现于妻宫,则主因妻得贵。

天贵亦有一特殊的性质,即喜太阴而不喜落陷的太阳;恩光相反,喜太阳而不喜落陷的太阴。但当阴阳昌曲同度或相会之时,恰值天贵及恩光同会,则主富贵而且稳定。更得魁钺会合,便成奇局,主白手取功名富贵。

天贵与恩光均不喜躔桃花诸曜,天贵尤甚,否则仅主在花街柳巷中有声名,受异性青睐。尤不喜与天姚同度,主浮夸虚伪。

天空

天空属于杂曜,跟属于煞曜的地空比较,虽同有空的性质,但却来得柔和。

例如当天空坐命宫时,一般主人有度量,这种空的性质,便为地空所无。再说得具体一点,地空之空,可能为目空一切,但天空之空,却颇有虚怀若谷的气量。

可是当天空与其他空曜(如地空、旬空、截空)同度之时,天空却可以加强其他空曜的性质,这时又不能以气量宽宏视之矣。

天空的弊病,最主要是令人偏向于幻想,所作所为不肯踏实。因此当与浮动的星系配合时,如天机巨门、天同天梁,更见浮动的辅佐煞曜,如火星、天马之类,则便增强其不切实际的本质。只有当与昌曲、华盖同躔之时,幻想始能转化为哲思。

截空

截空的全名为截路空亡。一星占二宫位,分正傍二曜。凡出生为阳干的人,以居于阳宫(子、寅、辰、午、申、戌六宫)的截空为正空,力量最重,居阴垣(丑、卯、巳、未、酉、亥六宫)者为傍空,力量甚微。阴干年出生者反之。

截空的本质,不但主空虚、幻想,却同时带来突然的干扰与障碍,此即所谓截路,盖有如人行路上,忽然受到拦截。

所以禄马交驰的格局,最不喜与截空同躔,否则其财禄的性质大打折扣。

诸空曜皆具幻想的本质,有时可转化为哲思,唯截空的转化,却往往可变为钻牛角尖。

例如天梁会天同化忌,有截空同度,其思想亦往往陷于主观而不能自拔。

旬空

旬空属于杂曜,全名为旬中空亡,它跟截空相同,亦占两宫位,并亦分正空与傍空,仍以正空为主,傍空的力量很微。

旬空跟截空不同的地方,是没有截路的本质,即不会突如其来发生障碍,可是它却会使一件本来积极进行的事,忽然自行耽搁。障碍是由他人带来,耽搁却属于自发,因此二者的性质完全不同。

与天空比较,虽幻想的性质一致,但当转化为哲思时,旬空却有一念忽生,但却不能把握着这一念头来继续思考,故比较起来,天空的哲思便更具逻辑,甚至可以发展成为思想体系,而旬空则不能。

凡财星多不喜同躔空曜,截空更较旬空为差,因为截空带来的失望比较持久,而旬空则主自行耽误而已。

天官

中州派以天官、天福、天寿、天才为杂曜中的四善曜。天官主爵禄,故此四善曜实主富禄寿以及才华。

天官主贵,因此喜与太阳、天梁、紫微同躔,尤其是当此三颗正曜化科之时,天官发挥的力量最大。倘如在命宫、身宫,其力量直接可与魁钺跟不化科的正曜同躔时的情形相比。

天官与主富的正曜同躔,则主先有财禄后有声名。在古代,太阴或武曲吉化,与天官同躔,主捐班出身。此意可以体会,譬如在现代,富豪亦可晋身政坛任清议之职,大致上即可同论。

天官若躔昌曲,尤其是文昌化科,即主其人有声名于世,或所服务的机构有声誉。

太阳天梁见化科与天官,更主因名而得利。倘为阳梁昌禄,此意尤显。

天福

天福主福,故最宜坐守福德宫,可令人精神享受以及物质生活皆佳美。人的好命,并不在财帛多寡,有些星盘显示,其人财帛丰裕,但精神及物质生活皆不美,便称之为福屋贫人,这种命局,恰与天福守福德宫时成反比。

天福最喜与天同同度,唯天同化忌,则仅能藉天福加以补救。当天同化禄时,天福自能增加其享受,而且一生无惊无险,是为美格。若与贪狼化禄同度,则偏重于物质生活;与廉贞化禄同度,则偏重感情生活,皆属美格。

天福亦喜与天寿同躔,守命身宫、福德宫、疾厄宫皆佳。守命身主人物质福裕精神愉快;守福德主人一生无是非横逆;守疾厄主人少病,且必得善终。唯天福本身并不主贵。

天寿

天寿喜躔辰戌丑未四个宫位,此四宫若为命宫或疾厄宫,均主人长寿,而且一生无灾病,且能大病化小,重症亦转危为安。

唯天梁与天寿同躔,则一生必至少九死一生的灾病,只可得及时解救耳。

凡天寿躔六亲宫位,主年龄有不相称的差距。如躔夫妻宫,一般丈夫年龄大妻子六七年以上。可相反,妻年龄反比夫年大两三岁。躔兄弟宫,主兄弟年龄差距大,亦主得年龄有差距之友人助力。可详正曜星系灵活推断。如天梁同度,差距更大;天同同度,差距缩小。

天寿在辰戌丑未以外的八个宫垣,仅力量较次,亦有同样性质。唯躔卯宫之时,力量最薄弱。

天才

四善曜皆有特别喜欢躔的正曜,如天官喜太阳,天福喜天同,天寿喜天梁,而天才则喜天机。

当天机与天才同躔之时,主其聪明才智皆高人一等。且多学多成,恰可改善天机的缺点。天才亦喜文昌、文曲;龙池、凤阁。则能增加人的才能,且主有专门技能。

当命身同宫之时,天才与天寿亦同宫,此时正曜却必须带稳重的性质,然后始主吉利。若正曜浮荡,则天寿大为减色,而天才一曜,却可能流为聪明而轻薄,虽为才子型人物,但福泽却不深。

天才不主福,故喜与天福同度,则能聪明福泽皆备矣。

唯于辰戌二宫天才落陷,则未免减色。

天哭

天哭与天虚是斗数杂曜中的对星。这两颗星曜,可以在子午、卯酉二宫对拱,这时候力量便互相增强,发生负面作用——在六亲宫度,一般主伤心流泪;在财帛、田宅宫,一般主损失;在福德宫,一般主陷于悲观。

天哭天虚亦能相夹,所夹的亦为子、午二垣。是否发生影响,须视什么星曜被夹而定。正曜中的天相、化忌的廉贞、天同、巨门、武曲、落陷的太阴、太阳皆不喜欢被夹。其余的星曜组合,被夹时影响不大。

天哭不喜入六亲的宫度,只能产生雪中送炭的作用。亦即宫度中的星曜原来不吉,然后天哭才发生作用。

命身宫见天哭,须注意六亲宫位的吉凶。

天虚

天虚与天哭固属杂曜中的对星,可是天虚与大耗亦同时属对星,称为虚耗。唯虚耗二曜永不同宫,亦不相夹、对拱,甚至亦永不居三合宫位,只有相邻的关系,所以在推断虚耗这对对星时,与看其他对星不同,所须留意者为相邻二宫垣的性质。

例如虚耗一落父母宫,一落命宫,则通常主不守父业;一落命宫、一落兄弟宫,通常主兄弟剥削;一落财帛宫、一落疾厄宫,通常主因病破财。当然,最主要的还是看宫垣中星曜组合的本质而定,虚耗的性质只是加强其不利。(这一段点出见星寻偶,通盘观察的方法)

天虚不喜入财帛宫、田宅宫、事业宫,与煞忌同躔时,主消散。若在命宫,吉则主大度;凶则主悲观。

阴煞

一般书刊论阴煞,多指之为犯小人,因而显得,对这颗杂曜的重要性认识不足。其实阴煞带来的灾害,往往过之。

阴煞只坐寅午戌、申子辰六宫。在午宫入庙,在申子辰宫落陷,所以见到这颗星曜,多数不能藉入庙来减轻它的危害性。

它的危害性,必须与煞曜同躔时始出现,主要在于增加煞曜所具的阴暗面。例如擎羊主竞争,与阴煞同度则变为暗中的打击;陀罗主阻碍,与阴煞同度则变为暗中的拖延。是故当阴煞与铃星同度时,暗面的损害很大。

阴煞虽然本身不主疾病,但当阴煞与一些星曜同度之时,却可以带来危症,甚至绝症。据统计,一些癌症病人的疾厄宫即往往躔度阴煞,虽然见阴煞并非一定生癌症。

台座

台座即三台、八座,在斗数中为一对杂曜。它们有一个特点,必须同度或会合然后始产生力量,若单独一颗,则简直可以视为不存在。甚至两星会合,力量亦不见得很大,必须与其他的对星配合,然后始能发挥其特性,这些对星即恩光、天贵;龙池、凤阁;台辅、封诰等诸杂曜,以及文昌、文曲;天魁、天钺等辅佐吉曜。

三台八座的力量,是增加人的地位,或使财产、事业变得有名声或安定。所以它们最适合作为主星的仪仗(古人称为銮兴),所谓主星,即紫微、天府、日生人的太阳、夜生人的太阴。

与主富主贵的杂曜对星比较,台座的性质较为平庸。但在流年配合太岁,却主一时的声势。

龙池

在斗数中,龙池、凤阁亦属对星,但它们在共通性质之中,却仍有各自的特点。

龙池、凤阁都主才艺,但龙池则较偏向手艺这方面。在古代,仅主手艺而言。所以武曲躔龙池,古人乃视为巧匠的命宫星曜结构。

也许可以这样理解,龙池的性质偏近于武,而凤阁则偏近于文。

龙池凤阁二星,可以在丑、未宫同度,这时候,便有文武兼资的性质。即使因为正曜星系性质的影响,流为巧匠,亦必具有文艺色彩,如装裱、雕刻之类,不纯为工匠之艺。二星在辰戌宫对拱,大致上亦有同样特性。

七杀躔龙池于疾厄宫,主阴虚耳聋,此则为龙池独具的征验。

凤阁

凤阁主才,龙池主艺,所以凤阁喜与天才、昌曲同度,亦喜见化科。这时,凤阁不必与龙池同拱,亦可发生力量,主人聪明。

龙池凤阁可以夹丑、未二宫,所夹的宫垣如为命宫,亦主人聪明,易学习才艺,如为事业宫,则主有专业才能;如为财帛宫,亦主凭专业生财;如为田宅宫,主住宅美观。

龙池左辅、与凤阁右弼;或龙池文昌、与凤阁文曲,皆是互相加强力量的星曜组合,所以最宜同宫、对拱或相夹。大致上可以加强聪明才智,同时亦为主贵的组合,可增加社会地位。即使所从事者有相当的知名度。同时亦利于典试。

七杀、破军与凤阁同度于疾厄宫,主眼目有疾。

天刑

天刑主刑,所以不喜入六亲的宫位。当有煞忌同会之时,往往主刑克,不一定是死亡,有时仅主灾病或动手术。

擎羊化气为刑,因此当与天刑同度之时,则彼此加强,有时亦主是非口舌词讼。

天刑与天巫同度,见煞忌,则常因遗产的争夺而兴讼。

但天刑亦未必一定带来不利。若无煞忌影响,则天刑仅主激发或自律。

例如太阳太梁与天刑同度,常主其人宜从事法律,或经激发而获声誉、商誉。

又如廉贞、贪狼与天刑同度,则可因自律而减少桃花的性质。

天刑不喜与大耗同拱,否则即名刑耗,主破败、损耗、倾破。

天姚

天姚在斗数中,为桃花诸曜之一。而且其桃花往往带有偶然相遇,便发生感情的征兆,所以古人谓为招手成亲。

凡天姚在夫妻宫,其结合,必多少带点不期而遇的性质。若与昌曲同拱之时,则更加强天姚的力量。唯若见辅弼,天姚又化为媒星,性质完全不同。

天姚与辅佐吉曜及吉化同度,在命宫、事业宫、财帛宫,均有异性生财的性质。宜从事与异性多接触的行业。在某种程度下,天姚亦可视为财星。

唯异性生财亦可转化为异性破财,所以天姚不喜躔文曲化忌,常为桃花劫的表征。

天姚亦不喜见阴煞,常主权术阴谋,倘同时见煞忌。则不宜惹草拈花。

解神

解神有二,依生年安者为年解,依生月安者为月解。月解的力量较年解为重。凡年解,必须被流年的年解冲起,然后始主发生作用。

一般说法,解神为消灾解难的星曜,可化解恶煞的力量。但解神其实仅在流月推算上才有较大的作用。在流年,必须叠年解然后始主是年吉详,主消解纠纷是非烦恼。

解神与天寿同宫,守命宫或疾厄宫,主人终身无重病危症。这比天寿与天梁同躔还要好,因为天梁始终会带来疾病。

然而解神虽可化凶,却往往亦能将吉事消解,尤其不利婚姻。命宫或夫妻宫见解神,尤其是叠年解,往往为离婚、分居的年份。故当年解与天姚同度时,情况非常复杂。

天巫

天巫为贵曜,主贵而不主富,所以喜与天魁、天钺同度,亦喜流魁流钺同度。在这种情形下,主升迁。至少亦主权力增大。

但天巫主贵的性质,却与科文诸曜不同,它并不对典试有利,亦不对竞争有利。故喜与科文诸曜同度,然后始主可依正途发展,或有利于于学术研究。例如阳梁昌禄的格局,即喜在财帛宫见天巫,主因学术地位而得社会地位,并因此进财。

天巫亦喜与天梁同度,可以发挥天梁的荫庇力量,在田宅宫、父母宫,均主得荫庇,可有成事业。

因以天巫亦为表征遗产的星曜,喜见禄存或化禄,宜在命宫或父母宫、财帛宫。若天巫躔疾厄,则为疾病方面的遗传。

红鸾

红鸾与天喜在斗数中为重要的杂曜,且属对星。它们且必在星盘中对拱。若一在命宫,另一必在迁移宫。因此力量能互相加强。

本来红鸾主婚姻,天喜主生育,二者亦关系密切。所以变成天喜亦可用来看婚姻,红鸾亦右以用来看生育。

红鸾宜得文昌文曲同会,再见流昌流曲会合,往往即为婚姻之年。只是现代人的婚姻与古代不同,所以权可视为感情发展的成熟阶段。且有时由于制度的影响(如候期注册),常可引起克应期的偏差。

红鸾为正常的桃花。仅当与其他桃花星曜会合时,性质才会改变。在人的晚年,红鸾却可由桃花转为疾病的征兆。

天喜

天喜本为生育的星曜,所以最喜入子女宫或田宅宫,倘再见吉星详曜,则主生育子女。但斗数推子女,往往以怀孕之期为准,因几个月的时间偏差——年头怀孕,则当年便生育;若年中以后才怀孕,子女当然在次年出生。

由于天喜与红鸾永远相对,因此亦可用来推断婚姻。若落陷,则婚期常应在次年。

红鸾天喜亦主财,但必须与吉星详曜会合,尤喜与化禄、禄存同会,然后始主进财。若与煞忌刑耗同会,由为桃花破财。

在一般情形下,红鸾天喜主因婚姻或生育而花钱。若流年田宅宫有天喜躔度,见虚耗而不见辅佐诸曜,则主是年家中有人寄居,不作增添人口论。

咸池

咸池为性质不良的桃花,永远居于子、午、卯、酉四宫,这四个宫垣,亦为桃花之地。若与天姚或沐浴同度,则桃花的性质非常之重。古代谓为无媒苟合。

于子午二宫,咸池与大耗每易同度,这时候,大耗往往可加强咸池的桃花性质,并且主发生耗损。

咸池不喜见文昌文曲,因为昌曲易转化为桃花,加强咸池的力量。若文昌化忌、文曲化忌,则更主纠缠不清的感情分扰。假如再见财帛破耗的征兆,有时可视之为感情的陷阱。

贪狼与廉贞与咸池同度,则桃花的性质彼此加强。当此二曜化忌之时,亦主感情上的困扰。唯咸池天喜同度,廉贞化忌于夫妻宫,或女命的命宫,则只主生育或怀孕。

大耗

大耗有二,一据生年年支而起,一据流年起,二者的性质略有不同。

生年大耗带有桃花的性质,而流年大耗则一般只主耗散。本节专论生年大耗。

大耗与咸池同度或对拱,则可视为桃花,而且性质不良。故不喜与廉贞、贪狼、文昌、文曲同度。更不喜此四正曜化忌。则主因酒色而破财损失,或者为桃花劫。

大耗与天虚相邻,若命宫见天虚,父母宫见大耗,则主虽有父业亦不能享受。若子女宫见大耗,财帛宫见天虚,则主子女破耗。

一般情形下,当煞忌刑曜并集之时,再见大耗,则主由不吉利的情况引致实质的损失。若见天虚则未必有实质损失,纵有,情形亦远为和缓。

孤辰

孤辰与寡宿在斗数中虽属对星,但由于孤辰只躔寅申巳亥四宫,寡宿只躔辰戌丑未四垣,二者只能在三方相会,所以彼此加强的力量不显。只有当它们分居寅戌时,午宫受影响较大;分居巳丑时,酉宫受影响较大;分居申辰时,子宫受影响较大;分居亥未时,卯宫受影响较大。所受影响的为四桃花地,若为夫妻宫,则主影响婚姻;若为子女,则能影响生育。 (双飞蝴蝶式影响较大)

孤辰亦不喜居父母宫或子女宫,倘配合其他恶曜,则常主对父母或子女刑克、分离之事。唯孤辰居福德宫,却常主有独立精神。居田宅宫,古代主分炊,因此每每亦主有独立的居所,由此可衍化为置业的征兆。

寡宿

寡宿所影响的宫垣,最主要为夫妻宫。若夫妻宫所躔的星曜不吉,或性质浮动,如天机、巨门等曜,则常导致夫妻会少离多。

寡宿躔父母宫,若身宫见太阴化忌,且父母宫又见煞,则不利父亲,常主随娘改嫁。

寡宿与孤辰的配合,已见前述。当受影响的宫位为福德宫时,每主有独立思考能力;为命宫时,则亦增加其独立性;故喜左辅右弼配合,由是能改善其缺乏助手的情况。

寡宿最不喜与武曲同躔夫妻宫,则主配偶过分以自我为中心,独断独行。倘见煞忌刑曜,便主刑克分离。在现代,命宫武曲同躔寡宿的女命,亦往往缺少婚姻,只喜用禄调和。

唯禄存永不入寡宿躔度之地,故仅有化禄为调和其寡的意味。

劫煞

劫煞在斗数中属于杂曜。只有当与阴煞配合时,它的力量才发挥较强。主要影响疾病,易生险症、危症,或不常见的症候。此星的力量唯天梁、天寿才可以化解。

当与大耗同度或相对时,劫煞可以增加损耗的力量。而且损耗往往带有突如其来的性质,令人措手不及。

劫煞与天刑同度,或交会(如一在巳,一在酉,交会于丑宫),则有官司词讼的性质。若更见文曲化忌,则常主发生欺诈之事。这种情形,非辅佐吉曜所能化解。反而喜空曜同度,或见天月二德,然后才可将事件的情况减轻。华盖、解神亦可发生化解的作用。

若擎羊与劫煞同躔于财帛宫或命宫、田宅宫、迁移宫时,正曜星系又不吉,则主被劫。

天厨

中州派推断人的饮食品味,正曜用破军,杂曜作天厨。凡破军与火铃同度于福德宫者必然讲究饮食。然而天厨所表征的意义,却更为广泛。

天厨与火星同度于命宫、事业宫或财帛宫时,往往主人容易接近厨艺,若受社会环境影响,很容易便会入厨师的行业。例如海外华人多经营饮食,故从事厨务的人便多。

天厨在命宫、福德宫而无火星同度之时,则仅主人有饮食趣味,或会从事饮食业,但却不会入厨。

当天厨、火星与天才同度,或与凤阁同度之时,则主人厨艺甚精。倘所躔的正曜为破军时,更多烹饪的创造。唯正曜若为贪狼,则每喜取巧,或哗众取宠而不求实际。

天德

天德、月德、龙德在斗数中称为三德曜,恰与劫煞、灾煞、天煞之称为飞天三煞有相反的意义。

天德一曜,特别利于父亲,或男性的长辈,所以当与入庙的太阳或天梁同躔于父母宫时,则一生受长辈提携,或受父荫。

由这样的性质可以知道,天德与天巫及财星同度时,便主遗产的承继。

此外,天德亦喜与天魁或天钺同度或对拱,可以增加提携的力量,或主易得机会。

但有一个性质却不可不注意,天德并不解疾病的凶险,亦不解刑法的困扰。所以不可将之视为逢凶化吉。正如对于解神的表征,不可一律视为消灾解难。至于流年的天德,则可抵消天煞带来的害处。

月德

月德亦主荫庇,但跟天德不同的地方在于表征为女性,所以在一般情形下,多为母亲、岳母或祖母。

由于这样,所以前人便将天魁来配天德,将天钺来配月德,认为这样的星曜组合,可以彼此加强。

若文昌文曲躔夫妻宫,月德同度,在古代,视为因岳母的欢心而取功名富贵。唯这项性质恐怕已不合现代社会。但昌曲、月德同躔于命宫的人,易取得女性的欢心,这项征验,目前应尚有相当准确的克应。唯须注意,所谓欢心,绝对不带桃花的意味。

然而当桃花诸曜及科文诸曜咸集之时,则月德亦可转化为加强桃花性质的星诸。在流月,月德会桃花则主月事。

龙德

斗数的三德曜,在星盘中,以龙德的力量为最小。但当推断小限时,依按太岁来安星的龙德则力量甚大。

星盘中的龙德,系依生年太岁而起者,最喜与紫微同度。若在命宫时,则主人无重大的灾难,或在灾难边缘即能逃脱,故为相当好的结构。

在流年,依流年太岁而起的龙德喜与紫微同度在小限宫垣,主有喜庆,尤利升迁,或扩大经营。生年龙德躔紫微者,流年命宫经此,亦主喜庆。

流年龙德与太阳同度,则为名誉的表征。当生年龙德居于流年福德宫,如正曜吉,主是年精神享受甚佳。

龙德与太阳、天梁同度,则为冤狱的昭雪,亦主解怨。与紫微同度,则主受殊荣,与天府同度则为储蓄增加。所喜同躔者皆为主星。

天月

在紫微斗数中,天月为病星,其所表征的意义仅有疾病一性质。

但我们在推断时,却不能只就天月来视疾病,必需将整个星曜组合观察。换而言之,即使在疾厄宫见天月,亦未必主病,仅当星曜组合呈现疾病表征时,天月才能加强这重意义。例如,天相与廉贞相对时,见煞,往往主肾结石;若天月与天相同躔,则主结石不只一粒,常可视为三粒。

天月又为缠绵性疾病的表征,所以常主慢性病。当天梁和天月同度时,若星曜组合的性质凶险,则主由致命的危症转化为慢性疾病。例如由充血转为不良于行。

天月与恶曜同躔于迁移宫,往往主染病他乡,当与阴煞对冲时,病况更主缠绵。

蜚廉

蜚廉又称飞廉,二者是同一星曜。不过坊间书刊,喜欢将据生年安星者称为蜚廉,按流年安星者称为飞廉,作为分别,其实并无此必要。

蜚廉的基本性质,可用蜚短流长来表征,亦即主发生于背后的恶性诽谤或是非,其性质较指背一星尤为严重。

指背带来的只是背后的闲言闲语,并不发生效果,但蜚廉却常带来当局者可感觉得到的压力。所谓人言可畏,即是此类。

故蜚廉又主阴损,当居于疾病宫时,常为带阴损、消耗性质的疾病。

在田宅宫,蜚廉主宅有白蚁;这亦是从阴损的性质转化而来。

在命宫时,则主人喜欢购买无用之物。

华盖

华盖在生年星系与流年星系中,有不同意义。

在生年星系,华盖为宗教信仰、哲理的表征,尤其与空曜同躔,则主人性近哲学。同时,亦具有将桃花诸曜转化为聪敏的力量。

在流年星系,华盖则为消解官司刑法的星曜,古人常用来推断出狱之期,或视为官司解散之期。其应验程度相当高。

当流年华盖与生年华盖重叠之时,最为显著,喜居于流年命宫、福德宫或迁移宫,则虽见官司刑法的星曜,亦常可藉此特殊的力量将之化解于无形。若不重叠,则力量较小,然而无论如何亦有作用。

华盖喜与魁钺同度,命宫见此,主一生无官非词讼。

破碎

破碎这颗星曜,最主要的作用在于影响当局者的情绪。特别是与之同度的正曜,带有情绪化倾向时,破碎所发挥的破坏力便相当大。例如天同化忌、巨门化忌,破碎常影响正曜表现出其阴暗面突如其来的性质。

假如福德宫为天同化忌、破碎同度,则主其人可以突然之间与自己心爱的人决裂,虽然决裂之后并不开心,但当事人却宁愿痛苦,也不求弥补。然而必须见煞曜及忌星叠冲,始见克应。当铃星同度时尤甚。

破碎与解神同度,躔夫妻宫,为离婚的克应,但必须原局夫妻宫正曜不吉者始是。

破碎除不喜躔命宫、福德宫外,躔事业宫及财帛宫时,亦常主枝节横生,引起相当程度的波折与障碍。

长生

斗数有长生十二神,即按生命的发展过程,分成十二个阶段。此十二神系依星盘的命局而起,分男女阴阳顺逆。

长生可以视为人生的开始,但却不是生命的开始,生命开始于结胎的一刻,但长生却是主人面世的开端。

因此长生所体现的,是生命力的开展。它并不是一个人生命力最强的阶段,唯却是生命力蕴藏最厚的阶段。所以逢长生所躔度的宫垣,便有悠久、积累、丰厚的意味。

当长生躔度命宫之时,代表一个人生命力强;躔度于兄弟宫时,象征一个人手足情深,或易得知已;躔度于父母宫时,意味一个人常易得人提携照拂;躔度于财帛宫时,则表征财富的积累。各宫垣的意义可依此而推。

沐浴

沐浴为人生的第二阶段,人生出来之后,需要沐浴,洗去从母胎带来的血秽。所以从生命力而言,亦为积蕴的表征。

但沐浴在推算斗数时,却作为桃花诸曜之一,这主要因为沐浴躔度于子、午、卯、酉四个宫度之故。若逆行时,躔于辰、戌、丑、未四个宫垣,则桃花的意味减少。

沐浴并不是正桃花,因此常带不良的性质。只有当与文昌文曲、化禄、禄存同度之时,桃花才转化为财禄,可视为因异性而进财;唯若与咸池、大耗、天姚、红鸾、天喜、天刑、阴煞等同度之时,沐浴只能视为桃花。又若贪狼化忌与沐浴同度,则加强夺爱的意味。假如文昌、文曲化忌,则主因桃花而破财,兼且与异性发生纷扰。

冠带

冠带为人生的第三个阶段,象征成长至二十岁,可以接受冠礼(在古代,以二十岁为成年,长辈为之行冠礼,表示其人已经成长)。

所以在推算斗数时,便以冠带代表成长。当躔度于一个宫垣,但意味着这个宫垣有发越的性质。

因以冠带最喜躔于事业宫,象征当局者的事业有发展的希望。亦喜躔度福德宫,往往为思想成熟的表征,亦象征其人思想成熟,当与空曜及华盖同躔时,则主人倾向于哲理。

冠带躔度于父母宫、子女宫、夫妻宫、财帛宫、交友宫,则无特殊意义,仅能帮助吉星详曜,将其性质略为加强。

唯冠带却喜与文昌、文曲、天才、龙池、凤阁同度,主增加人的聪明才艺。

临官

临官为生命过程的第四个阶段。当人长至成年之后,但应该出而问世,为社会服务,在古代,出仕为最佳的出路,所以便称为临官。在推断斗数时,可将此星曜视之为服务与问世。

所以临官最喜与天巫同度,有升迁的意义;若与桃花诸曜同度,则主其人喜服务于异性,事业上便亦宜向这方面发展。

七杀与破军喜与临官同躔,特别是当破军化为禄星之际时,主人不守一业,喜欢多方面发展。所以多兼行兼业,或多兼职的机会。唯与天同、天机同度时,则仅主其人在事业发展上游移不定。

临官与魁钺同躔,主人宜服务于公共事业或政府机构。见禄,则主因为公众服务而进财。

帝旺

帝旺为生命发展的第五个阶段,亦是人的生命力最旺盛的阶段。然而亦可以将之视为生命的顶峰,一过顶峰,便渐走下坡。所以帝旺所躔度的宫垣,虽然可以代表一种气势与声价,可是却须注意则顶峰下泻的危险。

当帝旺躔度于事业宫时,往往主突发,尤其与辅佐进曜同度时,其性质更为确实。

不过当火贪、铃贪与帝旺同躔之时,其暴发暴败的性质亦更确切,所以应该加以注意,当事业或赌财源一走下坡,但应该立刻改弦易辙,避免破财。

正曜中的主星,如紫微、天府、日生人的太阳、夜生人的太阴,喜与帝旺同度,若得百官朝拱,则主当局者有非常强的领导力,兼且事业上有气派。

紫微斗数中有一些星曜,绝不能望文生义,例如衰、病、死等。

衰的涵义并不如俗语的所谓衰,它只是代表人生发展过程中的一个阶段。在这个阶段中,人的生机开始由旺转弱,即所谓盛极必衰的衰,十二宫的推断,皆可以此性质为基础。

所以在六亲的宫垣,衰曜往往代表人际关系由亲切变成疏离;在命身宫,则代表当局者的斗志,容易虎头蛇尾;在财帛宫,便代表对求财缺乏自信心;在事业宫,却代表其人的事业心不强。

不过此曜在星盘中,对全局的影响不大,只对流日流月起相当大的作用。

病曜亦是一颗对其名称不宜望文生义的星曜。它亦只代表人生发展过程的一个阶段,当人的生机开始由旺而衰后,便容易生病。所谓病其实无非是衰的极致。

如果病入命宫,并不代表其人容易生病,只代表其生命力不够坚定;若在六亲宫位,则代表六亲缘份不足;若在财帛宫,便代表求财的欲望不大,而且往往缺乏实际行动,若煞忌同躔,则代表常因病而花钱;在事业宫,若有天梁、天月,同时又见吉曜,则代表其人宜从事与病有关的职业;或代表事业心不强。

病曜在星盘中,对全局的影响亦不大,唯对流日流月起作用。病曜入流日宫,往往有小不适。

在斗数中,死曜最不宜望文生义。许多人见它在六亲宫垣或在命身宫时,便以为代表六亲或自己死亡,这其实是极大的误会。死亦无非只是人生的一个阶段,病的极致便是死,所以它代表的涵义只是生命力相当之弱。

当躔度六亲的宫垣时,代表跟六亲关系相当疏离,尤其是在父母宫,若无吉星详曜,而有煞忌刑曜齐凑时,往往代表无父母的荫庇力,或跟上司关系不密切。

在命宫及福德宫,代表容易消极;在事业宫,容易凡事随缘,不争取主动;在财帛宫,代表绝不争取赚钱的机会。

死曜对流落日、流月发生的影响较大,在命宫,该日便容易懒懒慢慢。

墓曜在长生十二神中,为比较重要的三颗星曜之一。这三颗星曜,即长生、帝旺、墓库,或简称(生旺墓)。它们构成一个五行局,如申子辰分别为水局的生、旺、墓。

由生而长育至强壮(乘旺),又由强壮而至生机潜藏(入墓)乃人生必经的阶段。

因此墓曜不代表生机断绝,或生命的消灭,只视为生命力的隐藏与潜伏。

命身宫较不宜入墓,入墓则不够开阳;但财帛宫却宜入墓,尤其是化禄与墓曜同躔财帛宫时,便为积蓄储存的表征。唯禄存永不入四墓宫,因此只能与化禄在三合方相会。尤喜浮动的星曜化禄,即因入墓而增加其稳定性。

绝曜在长生十二神中,其实最为不详,它代表人生发展过程中,一个生机已经断绝的阶段——死与墓犹有生机,必须见绝然后才是彻底的绝灭。

虽然如此,但当绝曜躔度于一个垣中时,仍不代表死亡与灭绝。即使在六亲的宫垣,所表征的只是彼此关系非常疏离。因此最不喜入夫妻宫,盖人生常以夫妻关系最为密切。但仍须视正曜及辅佐煞化诸的组合而定,未可凭一绝曜作推断。

绝曜所影响的宫垣,疾厄宫亦比较重要,坊本认为疾厄宫见绝曜即表示无病,其实恰恰相反,是表示复原比较困难,与别人比较,需较长时间。

在财帛宫与事业宫,则为灰心丧志。

胎曜在人生发展过程中,乃属生命的转机。当生命灭绝之后,重新结胎,于是一个新生命便开始。

所以胎曜所代表的,是生机的开始,可是必须注意,其生机并不强壮,甚至可以说还非常之孱弱。因此当胎曜临命身宫时,其人的意志力并不坚强。可是这种不坚强,却跟衰、病、死曜不同,此三曜的不坚强是冷退,可是胎曜的不坚强却是幼稚。

因此胎曜可以加强天同的情绪化倾向,加强天机的不稳定。但却不能影响天府、太阳、太阴的特性。

另一方面,胎曜又可以代表希望。因此喜与入庙的太阴、太阳、天梁同躔。尤喜入事业宫与财帛宫,主擅长开展性的计划。

养曜所表征的意义,是为长养。结胎之后,需要长养,因以可视为与墓曜相对,两颗星曜都是潜藏隐伏,但墓库是衰落时的隐藏,而养曜却是生机发展尚未完全成熟的隐藏。与《周易》乾卦初九的潜龙勿用,其涵义完全相同。

所以养曜比胎曜更加积极,在十二宫,皆可以视为俟机发动的潜伏期。

但在疾厄宫,这种意义却并非吉祥,如果宫垣中的正曜不吉,则须注意患上潜伏性的疾病。

如果在事业宫或财帛宫,则须注意潜龙勿用的特性,可以积极计划,培养元气,但却不可以冒昧行动。

长生十二神至养曜完毕。

博士

紫微斗数的杂曜有所谓博士十二神,即由生年或流年的禄存起安博士星,分阴阳顺逆安布。

传世的口诀,有所谓博士聪明力士权,即命宫遇生年的博士星,主人聪明。这种说法只说出博士的一种性质,未得其全。

生年博士,必须与辅佐诸曜同度,然后才能发挥其吉详的特性。与昌曲同度者主聪明才智;与魁钺同度者主得荣誉,或受贵人提拔;与辅弼同度者,主受人赏识。

如果没有辅佐吉曜同度,而在三方相会者亦可,唯表现较次。

流年博士的性质,当同会辅佐吉曜时,亦主受赏识及提拔,唯与昌曲同度时,可稍化解其化忌的不详,此性质则为生年博士所无。

力士

力士是博士十二神之一。所谓博士聪明力士权,即是说,力士在生年命宫时,主其人有权力。

但光是力士一星,却并不能凭此决定权力的有无,所以倒不如说,力士与正曜同度时,可以影响正曜的性质。如武曲化禄、化权与力士同度,主掌控财权;如天机天梁有吉化,与力士同度,主其计划有支配力。

所以力士最喜与化权同度,可相得益彰,收锦上添花之效。尤喜破军、贪狼、武曲、太阳化权同度。

流年力士,则必须跟流年化权的正曜同度,然后始产生力量。倘如流年力士与生年力士相叠,权星又相叠,则力量最大,倘更见天巫、天贵,又见辅佐吉曜,其年决主升迁。

青龙

青龙为博士十二神中的吉曜,诀云;青龙喜气小耗钱,所谓青龙喜气,即指此曜可为人带来喜事。青龙与昌曲同度,见红鸾、天喜,主婚姻、添丁;青龙与魁钺、天巫同度,见天贵、天官、天福,升迁;青龙与贪狼化禄于田宅宫,主置业。此皆以流年青龙为是。生年青龙无此特性。

另一方面,青龙又可解白虎之凶。白虎为流年岁前十二神,在流年命宫或小限,往往主官讼、丧服,唯若与青龙同度或对拱时,则诸凶皆不克应,或减等。

生年青龙亦可解生年白虎之凶,同时增加同躔正曜星系的详瑞,如天府化科与青龙同躔财帛宫,主常因喜事进财,故即不断升迁。

小耗

青龙喜气小耗钱,即指小耗一曜,常带耗钱的性质。

耗钱即小破财,如遗失、购贵物之类,且常令人生追悔之心,所以最不宜与文昌化忌、文曲化忌、蜚廉等曜同度。

如果生年小耗与文曲化忌同躔于命宫、财帛宫、福德宫,皆主其人常常遗失小对象,如打火机、钱包、锁匙之类,破耗不大,但却麻烦。与蜚廉同度,则主其人购物不论价,可是事后却懊悔埋怨。

流年小耗,仅对流日发生作用,常主失物,基本性质与生年小耗相同。

唯博士十二神有小耗一曜,流年岁前十二神亦有小耗一曜,若两小耗重叠,则力量加强,流日行至此宫度,见煞忌,则必克应。

将军

将军亦为博士十二神之一,诀云;将军威武奏书福,所谓将军威武,即等于广府话的得戚。

由于这种性质,所以生年将军最喜与化科同度,尤喜紫微化科、太阳化科、武曲化科、文昌化科。若在命宫或事业宫,均能增加其荣誉,令人有风光之感。

但将军若与忌星同度,有时却主因过分得意忘形而招忌,或主因维持表面风光,宁可实际受损,此均应详星曜实际组合而定。将军最不喜现文曲化忌同度,其性质为吃哑巴亏,即所谓暗哑抵。

流年将军亦有大致相似的特性。如天巫及魁钺同度,则主受有社会地位的人带挈,得一时光宠,如某日跟爵士共饭之类。

奏书

博士十二神中的奏书,虽有奏书福的口诀,但其实奏书所带来的福泽,尽皆与文字、卷版有关。

福德宫或命宫、事业宫,若有生年奏书,则其人必擅文字,与刑忌同躔,亦有刀笔之才。

因此奏书便特别喜欢跟昌曲、化科诸曜同度。亦喜与魁钺同度,主因文字文书受贵人照拂。

因此奏书亦为官司词讼的吉神,若命宫有奏书同拱,则主官司得利,即使煞忌刑耗齐会,其处分亦常较预期者为轻。假如奏书同会魁钺、解神、华盖、昌曲,而无化忌者,官司必获胜。流年奏书有同样克应。

唯生年奏书在命宫,又为机月同梁格者,古人称为刀笔吏,见煞则反主好讼,且讼事必由自己挑起,此又不主获胜耳。

飞廉

博士十二神的飞廉,与依年支起的蜚廉有相同的性质,诀曰:飞廉口舌喜神延,其主要性质即为口舌。

所以飞廉与刑耗诸星同度时,决主牵涉词讼,或惹起是非。

然则,这两颗蜚廉又有何分别呢?

年支起的蜚廉,应依入何宫度为断,如入六亲宫垣,主与六亲有口舌;入命宫、福德宫,一生多是非口舌之类。

博士十二神的飞廉,则视与何星系组合同度,而定其是非口舌的影响。故最不喜天刑、文曲化忌、大耗等曜同度。若流年飞廉,则决主官非词讼,轻亦为是非口舌,横生枝节,事端往往出乎意料之外。

喜神

博士十二神中的喜神,其口诀为蜚廉口舌喜神延。所谓喜神延,即是将事情拖延之意,因此对于此星曜的推断,绝不能望文生义,认为乃有喜庆之兆。

喜神与昌曲同度或相会,则确有喜庆的意味,所主者均为带喜气的典礼,如结婚、生子、升迁、毕业等。

故若在命宫见喜神,又见昌曲,则一生常多喜庆之事。例如常有人替自己做生日,或者周年纪念之类。

但若不与昌曲同会,只孤零零一颗喜神独守命,则主凡有喜事,皆见拖延的征兆。最普通的情况是,应得的升迁,每每延期始见宣布。甚至领毕业证书、结婚证书等带喜气的文书,都有拖延的情况,见文曲化忌者尤甚。

病符

博士十二神中的病符,主病。其基本意义恰与其名字相同。

病符最不宜与化忌及四煞同度及相会,否则即主生病,或一生多灾病。以在命宫及疾厄宫时始主克应。

至于生何种疾病,以正曜组合的性质来决定。如贪狼、天机主肝病;廉贞主肾病之类。

病符最嫌有天月同度,加强其疾病的意味,亦不宜与天刑同度,则加强开刀动手术的意味。然而仍必须详其星曜组合来作决定。须注意病符只有加强的作用,不能单独推断。

唯流日叠病符,同时见煞忌,则是日主病。倘流年不吉,则为发病之期。

大耗

博士十二神中的大耗,与据年支安星的大耗不同,后者有桃花的性质,而前者则无,仅有耗散的意味。这一点,于推断时应加以注意。

唯若当两颗大耗相叠于一宫垣,或彼此相冲之时,则耗散及桃花的色彩都存在。这是由于星曜性质彼此影响及加强之故。

大耗不宜与带浮动性的星曜同度,如天机、太阴之类,可能加强不安与耗散。

若贪狼与大耗同度,又与文曲化忌于三方四正相会在命宫,主人好投机、赌博,但亦因此而破财。

大耗在疾厄宫,主患虚耗性的疾病,例如盗汗、谵昏之类。此在流日见煞忌诸曜时,尤主克应。唯必须详正曜星系而作推断。

伏兵

博士十二神中的伏兵,必须与一些特定的星曜同度,然后才能发挥作用。

伏兵与天姚同度,主权术、阴谋。若人的命宫见此,须详细分别,其人为喜弄权术,抑或为权术所累。

伏兵与陀罗同度,则凡事主拖延。若更见铃星、空劫,则主拖累。

伏兵若与流年岁前十二神的官符同度或对冲之时(注意,不是博士十二神的官符),则主缠绵官非口舌。

伏兵与流年岁前十二神的病符同度或对冲时(不是博士十二神的病符),则主缠绵的疾病。

以上性质,多于流日流月克应,唯仍须详正曜及辅佐煞化,而厘定其克应详情。

官府

博士十二神中的官府,本来即是官符;一般为了与岁前十二神的官符分别,因此称为官府。

官府所主,乃是官非口舌词讼,怕与巨门化忌、武曲化忌、太阳化忌、太阴化忌同度,尤不喜见天梁及天刑、擎羊。

在流月或流日,若见生年官府相夹某一宫垣,而该宫垣中有刑煞忌诸曜,且该宫垣为流月或流日的迁移宫,则主被逼离乡背井,或因官非而逃亡。若该宫垣为流月、流日命宫,则主有官非口舌或是非。

官府本来已永与擎羊或陀罗同度,因此已带是非的性质。所以当叠擎羊或陀罗之时,尤须小心在意,盖此时必同时叠官府。除不宜躔命宫及迁移宫外,亦不宜躔事业宫,也不宜与同巨躔兄弟宫。

太岁

紫微斗数中有岁前十二神。即按年支起太岁,不分阴阳顺逆,一律安十二星。由于太岁永与年支同度,所以又称为岁建。

太岁与善曜同躔,主一年无事。若与煞忌刑曜同躔,且有流年流煞流忌冲叠,则主官非词讼。尤不喜与太阳化忌、巨门化忌同躔,则是年必见纠纷瓜葛。

太岁不宜与小限命宫对冲,若冲,谓之犯太岁。有一些命盘,小限命宫永远与太岁相冲,则其人便易犯官非或多是非。以见叠并煞忌之年为克应。

太岁属阴,利阳年生人;属阳,利阴年生人,谓之阴阳调和,纵见煞忌刑曜,其凶祸亦减等;倘阴阳不和,则凶祸增加。

晦气

岁前十二神中的晦气,其名字恰如其含义,所象征者即为晦暗、暗滞。

然而在十二神中,晦气永与龙德相对,因此当龙德与吉曜同躔,如与流魁流钺;流昌流曲同会,且见流年吉化之星,则可解晦气之恶,惟若龙德不遇吉,而晦气与流年恶煞相躔,则龙德不能解其恶。

当晦气躔恶煞刑忌时,在命宫,主心情恶劣,流日尤主克应;倘煞忌刑重重,则主有争夺、冤屈等情。

当晦气躔事业宫及财帛宫时,则主因事业或钱财而心情晦暗沉滞。

当晦气躔福德宫,更见天同化忌、巨门化忌正曜,又有流化忌冲起,则主精神不快,重者尤主暗滞。

丧门

丧门为岁前十二神之一。此杂曜在安星时,永远与白虎相对,亦永远与吊客相会,故当丧门躔小限,或躔流年命宫、父母宫、田宅宫之时,便成为一个可能有丧服的预兆。此时便应该详各宫垣三方四正所同会的正曜星系,及辅佐煞化诸曜而推定。

有些命盘,丧门永远躔定小限,这却并非一生有丧服的预兆,可能只代表其人的职业与凶丧有关,如殡仪、医院的执事人员等。

丧门不喜躔昌曲,若流昌流曲冲会,往往加强丧服的意味。昌曲化忌者更确。

丧门吊客相会的宫垣,即岁破所躔的宫垣,在流日命宫,见昌曲,或见煞忌,则该日可能要去参加殡礼,或得到亲友病逝的消息。此征验相当准确。

贯索

岁前的贯索,为相当重要的杂曜,凡辅佐煞化诸曜与贯索同宫或对拱,皆有意义上的转变。

对吉曜来说,犯贯索主延误或闪失。如左辅右弼犯贯索,主助力发生延误,或预期的助力不至。如昌曲犯贯索,亦主文书延误。

对凶曜来说,犯贯索常主是非词讼。如擎羊、天刑、贯索,即为官非的星系结构。如擎羊、天月、贯索,却为因病被逼卧床的预兆。因为这时贯索的基本意义为羁留。

贯索除不喜入命宫外,亦不喜居财帛宫。每每为钱财不能自主,受人牵制的征兆,但入事业宫,有时却主以刑法为职业。

流日犯贯索,视煞忌刑曜而定,是否有官非。有时仅为困电梯或候人延误之兆。

官符

官符亦为岁前十二神之一。所谓官符,即等于今人之所谓通缉令、禁制令之类,属于官司刑法的文书。

单独一颗官符,并不发生作用,唯官符必与太岁(岁建)及白虎在三合宫相会,若官符的宫垣有煞忌,与太岁宫垣的煞忌相冲,则谓之太岁犯官符,在推小限,常常主官非、是非、刑法。

官符若构成官非刑法的结构,则不宜与火星同度,否则便成火催官符,主凶事突如其来,有时且为无妄之灾。

不过在流日见官符,若岁运吉者,即使流日命宫结构恶劣,亦仅主犯小过失接告票,如泊车违例之类。但如在小限见官符,财星化忌,则为是非破财之兆。

小耗

岁前十二神的小耗与博士十二神的小耗比较,基本性质相同,尤其是当二颗小耗相叠之时,更容易形成失物的征兆,与文曲化忌同会时尤确。

若小耗不相叠,失物的意义,以博士十二神为较重要。此外,它又有因官非文字而破财的性质,而岁前十二神的小耗,则因与病符相对,所以因病而破财的意义较大。以天月同度者更确。

流日小耗在命,主因病看医生,或医药费开销失预算。例如医生处方用参茸等珍贵药物之类。

有时小耗会桃花于流日主因与异性交游而增加开销,见蜚廉者尤确。

总而言之,小耗的破财,多为超出预算。

岁破(大耗)

岁前十二神中的岁破,永远与太岁对冲,亦永远与丧门、吊客相会。三方四正所会的星性质凶恶,因此岁破便自成凶曜。俗语所谓犯太岁,即是此曜。

所以岁破不宜与天刑及流羊同度,否则即易犯官非口舌。如落在流年命宫、小限,皆主克应。亦不宜落财帛宫,若与武曲同度,又有火铃,则主因财而发生重大争执。

岁破在原来的星盘中,作用不大,因为它只在流年发生克应。但若流年岁破冲原局的岁破,便主性质加强。

若岁破落在父母宫,有昌曲化忌,正曜组合又不吉,则防有孝服,此以丧门、吊客相会之故耳。然而此项克应却只能参考,因为决定孝服不可以单凭此曜,它的作用只是加强。

龙德

龙德为岁前十二神之一。它与天德、月德合称为三德曜,恰好可以化解将前十二神的劫煞、灾煞、天煞的所谓三煞之凶。龙德所最能化解者,则为劫煞所带来的不详。将由劫煞带来的隐忧化解于无形,或至少亦能将事情减轻。

龙德亦可以化解官非词讼。所以当龙德与奏书同度,或与解神、华盖同度之时,对官司的帮助,常能出乎意料之外。即使正曜星系恶劣,至少亦可以减轻,或将事件拖延。

然而除了化解凶事之外,龙德却无积极作用,不能带来特殊的的喜庆。也可以说,它只是消灾解难的星曜,所幸的是,此星出现并不一定带来灾难,跟天梁的消解性质不同。

龙德与天寿同宫亦可以解病。

白虎

岁前十二神中的白虎,永远与丧门相对,又与官符相会,所会合者皆为凶曜,因此主丧病、官非。

流年小限及六亲宫度不宜与白虎同躔,若见流煞,则主克应,须详正曜星系,而定其为官非抑为丧服。

因此白虎不喜与天刑、流羊同度;亦不喜与天月同度。二者尤嫌与武曲化忌同躔,前者主因官事破财,后者则主有缠身暗疾。倘流年白虎入天伤天使夹地,则尤其凶危。此等星曜不宜入小限,亦不宜入流年命宫。

白虎与天姚同度,则不宜更躔天府,否则即能将天府的性质破坏。若原局星系呈此结构,虽见禄亦主欠敦厚。

白虎之厄,最喜青龙禳解。

天德

岁前十二神中的天德,与跟年支起的天德,实际上同属一神,只是岁前天德跟流年太岁起星,年支天德则跟生年太岁起星,分别只是如此。

因此其实可以简单一点,把岁前天德当作每年流动的星曜,与流羊陀等同一性质看待。

当流年的岁前天德与生年天德同度或对拱时,可以发挥较大的力量。这种情形,每六年必发生一次(如生于子年者,逢子、午年必见叠天德),假如星曜吉利,自有相当作用。俗传属鼠的人鼠年行运,属牛的人牛年行运,有多少根据,即在于此年叠天德,兼且亦必于三合宫会相叠的月德。天德月德相会,有化解凶危的力量。

天德喜会魁钺,主化解的力量来自长辈。

吊客

吊客为岁前十二神的重要杂曜之一,它永与官符相冲,与岁破及丧门相会。尤其是与丧门相会这个特征,便使丧门吊客成为一对永相伴随的星曜,自唐代以还,星家即将之作为见孝服的象征。

以流年命宫为基准,吊客永远在太岁后二位,即永在夫妻宫,丧门永远在太岁前二位,即永远在福德宫,所以在推断上意义不大。仅在小限见丧门吊客,或流年六亲的宫度见丧门吊客,同时在此宫限有流昌流曲会合或同度,兼且有流煞冲会,然后始主克应。

在推算流日时,见吊客在流日命宫,常常只主往上殡仪馆吊丧,但却致送唁仪。

是故见吊客临命,不可冒然推为穿孝。

病符

博士十二神有病符,岁前十二神亦有病符,两颗病符基本上同一性质,但在克应上却仍然有分别。

博士病符用以推断流年,不喜落流年命宫及疾厄宫,否则主病;亦不喜落财帛宫,否则主因病而损财。

但岁前病符则永远躔度流年兄弟宫,故只有在推算流月、流日时始主克应。即当流月命宫(尤其是流日命宫)躔岁前病符,这段时期始主生病。若博士病符相叠,则尤主克应,病情亦稍严重。

病符落财帛宫,主因病而花钱。原局见此,但有煞忌同会,见天月,则必患有慢性疾病。幸而病符所生,化费不大而已。所以病符与小耗永远冲会。

将星

将星是斗数中将前十二神之首。所谓将前,即是十二神由将星起,依次顺时针方向,排列在它的前面。

将星的基本性质,是代表力量,而且是倾向好的力量。

譬如说,当天魁天钺与将星同度时,获得机会的力量会增加,致不会如广府话所言,捉到鹿都不晓脱角。当左辅右弼与将星同度时,则代表助力增强,而且来得直接。

但当天刑、大耗与将星同度时,则将星并不增加刑耗的力量,可是亦不能将刑耗的性质化解。所以可以视之为中性反应。

将星最喜与紫微同度,可以帮助紫微发挥其领导力。但若与太阳同度时,则虽增加其光彩,唯却容易变成喜出锋头。

攀鞍

攀鞍为斗数将前十二神之一。它有两重基本意义。

第一, 攀鞍为辇兴之一,主增加声势,与三台、八座有同等的意义,只不过攀鞍有流年攀鞍,每年入不同的宫次,而三台八座则永远居于一固定宫垣不动,因此三台八座所增的声势属于终生,流年攀鞍增加的声势则仅得一年。

第二,由上述的意义引申,可以理解为知名度。但这知名度却由于近贵而来。譬如说,陪要人一齐上电视,虽然只属配角,但知度却因此增加。

所以攀鞍最喜与天魁天钺会,当命宫无魁钺时,若有攀鞍同度,在一些情况下亦主得贵人照拂,只不过所得的结果华而不实,仅属一时的虚荣者较多。

岁驿

岁驿为将前十二神之一。它即是流年的天马。因此它所表征的意义,亦跟天马完全相同。

当流年的禄存或流年的化禄与岁驿同度时,亦成为禄马交驰之局。在命宫、财帛宫、事业宫、迁移宫,皆主进财。

但若流年的岁驿与原局的禄存同度时,则不起禄马交驰的作用。除非在对宫有流禄冲起。大运无岁驿之称,但却有大运的流马,它却可以跟流年的禄存起禄马交驰之效。

若原局的天马与大运的天马同度或相冲,又或大运的天马与岁驿相冲,则为动象的表征,主是年有较长时期,或较远路程的旅行,或迁动频仍。这种情形,当流年福德宫遇到时,亦主有同样的克应。

息神

息神为斗数将前十二神之一。它的意义为缺乏冲劲。

当息神处于福德宫时,往往便表征为消极,或者喜欢凡事向悲观、失败的负面设想,而且由于有这种设想,便容易不肯作任何努力。

息神最不喜与天机同度。无论在命宫或福德宫,都容易发展成浅尝辄止的性格。对任何事业都有兴趣,但甚至未入门,便觉得困难而放弃。

唯天梁与息神同度时,却可以将天梁的原则性减轻,变得随和。在午未两宫时尤其如此。

息神与咸池同度,却表现为随便,因此很容易接受感情方面的的命运安排。女命福德宫见到这种情形,应该注意加强自己的意志。

华盖

紫微斗数有据生年年支安星的华盖,亦有每年按将星顺次安星的华盖,前者可视为生年华盖,后者可视为流年华盖。此二星基本性质完全相同,但在实际推算应用上,则尚有一些分别。

譬如说,命宫与华盖同度,主其人好宗教、哲理,见煞而无科文诸曜,则可能转化为爱好神秘事物。但流年命宫见流年华盖,则不能说其人忽然在这一年爱好宗教哲学。到第二年却又将这爱好放弃。

因此,流年华盖在命宫时,所表征的,主要便是化解灾难的力量。这种化解,纯属个人意志的发挥,往往不假外力。但世俗却常将个人意志发挥的力量视为神秘力量,这即是巫术之类。

劫煞

斗数的劫煞有二,一按年支安星,一按流年将星安星。实际上它们的性质完全相同,只是后者可视为流年劫煞而已。

在推算流年运程时,劫煞的作用有时相当重要。火铃或空劫与劫煞同躔,若在命宫,往往主受小人剥克。这种剥克且时易令人饱受精神压力,并不是单纯的损失。

举例来说,失物或被扒窃,不会有精神压力;但受勒索,便是有精神压力的损失。

当在疾厄宫时,所生的病患便亦有精神压力。在流年,有时仅属一场虚惊,只是在检查及诊断过程中当事人所受的精神压力却相当重。在流月、流日推算时,更须注意此项征验,因此可以说,流年劫煞与生年劫煞的重要不同表征,便是在于精神压力方面。

灾煞

将前十二神的灾煞,为比较重要的杂曜,它的基本性质为灾难,有时且带凶险的性质,故必须检视其同宫星曜,而推断它的凶险程度。

灾煞永远居于子午卯酉宫。假如沐浴同躔,又见桃花,或见昌曲化忌,当流年、流月、流日的煞忌冲会时,往往主因异性而惹灾难。有时这情形颇为间接,例如与女友约会,因而被人杀死之类。

灾煞居于疾厄宫或命宫,与主疾病的星系配合,往往会加深疾病的凶险,例如手术失误,需要施手术之类。

大致而言,灾煞所带来的灾难,多属于雪上加霜。故原来的星曜吉详,此星曜便根本不起作用。

天煞

将前十二神中的天煞,恰与天德有相对的意义。天德指助力或化解的力量来自父辈,或来自顶头上司,而天煞则与父辈或上司有妨碍以致破损。

所以天煞最不宜入父母宫。当流年父母宫见天煞,此年便应注意与父辈或上司的关系。不过这种妨碍有时很难凭一已的力量避免,例如一向依为靠山的后台忽然变为冰山,自身难保,这种牵连,便非当事人所能挽回,只能事先有心理准备,尽量减少临事周张。

若无煞忌冲会,则天煞的性质亦可以相当温和。例如在流月、流日,父母宫或命宫见天煞,可能只是因为在买一件礼物送给上司或父执(或父母)而要张罗款项。

指背

指背亦为将前十二神之一。它的基本性质,已在名称上完全显示出来。所谓指背,即是背后遭人议论。

依中州派所传,若指背与科文诸曜同度之时,则是名高招谤、才高招妒的现象。故与蜚廉有本质的分别。蜚廉所带来的诽谤,乃属蜚短流长,多属行事受人误会。

若指背与蜚廉同度,则由于彼此互相影响,受人背面是非的性质,以及程度都有较坏的倾向,往往避无可避,只能听其自然。尤以天机化科时,情形更属如此。唯若天梁化禄,见指背同度,却为不择手段以求财的征兆。

指背出现于命宫时,性质固如上述,其实亦不利于交友宫及兄弟宫,主是非谣诼出于下属或平辈。

咸池

将前十二神的咸池,与据生年年支的咸池,其实二而一,一而二,性质上没有分别。唯一分别,即依将星而起的咸池,可视为流年咸池。

流年咸池与生年咸池相叠,虽然性质略为加强,但当流年咸池叠流年大耗,或二者对拱之时,因色招惹是非困扰的现象更加严重。

咸池亦不喜与沐浴同度,亦主因色破损。更嫌与成泛水桃花格局的贪狼同度。但这种情形,只有在流年或大运发生,原局星盘则不可能出现。故当此流年大运,务必小心,往往可以避免。

在流年,咸池不喜与武曲化忌同居夫妻宫,稍见煞,尤其是冲会昌曲化忌,即有配偶不忠的可能。惟仍须详原局夫妻宫的本质而定。

月煞

将前十二神的月煞,亦恰与月德有相对的意义,一如天煞与天德。

月煞所带来的灾厄,有阴性的本质,故常主与女性亲属有关。此曜入父母宫,主母氏有灾难,或为自己带来嫌妨。入夫妻宫主妻子,入子女宫则为女儿。

但正如天煞一样,必须见煞忌诸曜冲会,然后性质始觉严重,若无煞曜,则其嫌妨常常十分温和,例如为女儿的学业耽忧,为妻子的家事伤神之类。

唯月煞若在疾厄宫,则亦主有外表难以观察得到的疾病(此即所谓阴性)。唯若无煞忌,性质亦很温和,如轻微的风湿、飞蚊症、神经痛之类,并不一定指严重疾病。

月煞与文曲化忌同度,见煞忌,亦主色祸。

亡神

将前十二神的亡神,基本性质为意外的破坏力,或意外的财禄损耗。所谓意外,即出乎意料之外,并不指伤亡意外。例如事情本来进行得相当顺利,突然出现竞争对手,这即是意外的破坏力;又如遗失钱财,这即是意外的财禄损耗。

亡神一定在寅申巳亥四宫垣,因此有可能与天马同度,倘又见煞,则主凡事奔波费力,多虚少实。即使成禄马交驰之局者,亦受到相当影响。

大致而言,亡神之亡,系亡失之意,所以可引伸为浪费。若亡神与刑耗交并,无论在命宫或福德宫,皆主其人作事浮奢。更不宜与空劫同度,则更增加其虚耗浪费的程度。所以流日见亡神,只主有不必要的开支。

四化

紫微斗数有四颗化星,即化禄、化权、化科、化忌。

这四颗化星,可以说是推断斗数的关键。同是一颗太阳,即使处于同一宫垣,当其化禄之时,性质便与化权不同;太阳化权亦不同于太阳化科,三者亦当然有别于太阳化为忌星的性质。此外,任何四化的太阳,其基本性质亦不同于无任何变化的太阳。

星盘本身有四颗化曜,大限亦根据宫干有其四化曜;流年、流月、流日、流时,亦各据本身的天干,各有其四化曜,这些化曜的会合,便使整个星盘起了本质上的变化,由此即可推断有什么性质的事情会发生。

所以在推断斗数时,必须留意四化的性质,以及化星会合时所引起的基本反应。

由于四化曜有原局、大限、流年——的分别,在应用时,便应该知道如何找出重点。

原来星盘中的四化曜是根据生年年干起星,可以说,对人的一生都有影响,故可称之为基本四化。

在推断人的一生或其十二宫垣的本质时,必须注意四化曜的本质,许多事情都可由此决定。

但在推断大限时,十年中的休咎,基本上是由大限四化决定,基本四化则只有影响力而已。

在推断流年时,起主要作用的是流年四化;大限四化有影响,而基本四化则根本不必理会,除非有流年或大限的化星冲会,则当视其冲会形成的性质,用以决定流年的吉凶休咎。

各组四化星的会合,性质变化得最剧烈的,是同一星曜作不同的变化。例如,太阳本来化为禄星,但在大限时却化忌,这时候,便形成既非化禄,又非化忌的性质。要了解这一点,可以用一句话来概括,化了禄的太阳变成化忌,如此即可化繁为简,容易掌握这复杂性的要点。

另一种情况是,两颗不同的星曜与同一化星,且彼此同会。如原局太阳化禄,大限则太阴化禄,彼此在三方四正相会,这样便亦形成一特殊的性质,不同太阳化禄,亦不同单纯的太阴化禄。要了解这特质,亦不妨用一句话来概括:受太阳化禄影响的太阴,亦变为化禄。

能如此概括,即至少可掌握一些特性。

化禄

化禄为紫微斗数中重要的财星。无论那一颗正曜化禄,都带有财禄的性质,只因正曜的本质不同,亦形成财的性质不同而已。但无论如何,主财禄的性质不变。

光是一颗化禄,所起的作用不大,因为钱财必须流通,然后始主财气兴旺。是故在原来的星盘中,便喜化禄与禄存同度,或二者对拱,不然亦必须在三方相会,然后始起流通作用。这种情形,通常称为叠禄。

大限的正曜化禄,当然最喜与大限的禄存同会;如与原局的化禄或禄存同会,亦为叠禄,通常亦为财气旺盛之兆。

化禄主进财,却不一定主财帛可以积蓄。而且进财的程度,以及能否储存,则主要由化禄的正曜性质推断。

化权

斗数中的权星,其性质可理解为权力,因此便亦能引伸为地位。因为一般情况下,只能先有地位而后有权力。

亦喜两颗权星相遇,例如流年太阳化权,在三方四正与巨门化权同会,则此太阳化权,除了形成另一种特质之外,权力的程度亦可增加。

然而除了权力还有一种性质,即增加化权正曜的积极性与稳定性。例如天机本来不稳定,但化权之后,其动荡即可减轻,而且可以变为灵活的发挥。

权星亦利于计划、管理。

与科文诸曜同会,表征地位与声望相辅相成;与禄星同会,则表征为财福与地位相辅相成。若权星与忌星同会,则为因权力而招妒忌、障碍。

化科

斗数中的化科,基本性质为名誉及声望,而名誉声望的性质,则由化科的星曜本质决定。

从前的社会重功名,所以最喜文昌文曲化科。是为科文同会,主登第擢甲。目前为商业社会,因此不必一定要文星化科,且往往喜财星化科,如太阴化科、武曲化科、天府化科之类。且其人的名望,往往还比文星化科者要来得大。这是因为社会本质不同之故。

但有时化科,却只是心理上的满足,或产生自豪感。并不代表当局者受别人推崇。这在流年、流月的推断时,尤须注意此种性质,不可一律视为声望及名誉。

化科亦可引伸为张扬,所以最畏与忌星冲会,则可能是因为张扬而阻碍,亦可能是恶事传千里的性质。

化忌

斗数中的化忌,非常复杂,大致而言,是发挥化忌星曜本质最恶劣的一面。

任何星曜,无全善亦无全恶,正如一双手,有手掌亦有手背。化忌则为其恶性的表露。

例如太阳的善性,是喜欢照料他人,但恶性则是出锋头,当太阳化忌之时,便是因出锋头而招妒忌。此仅孤立太阳一星而言,在实际推断时,则应视整个星系而论。

所以化忌表现出来的性质,大致上可推定为挫折、障碍、疑忌、是非、亡失,诸如以类的不详。

有时化忌所表征的,仅为当局者内心的感受。例如天同化忌,一般为忙碌劳神,在旁人眼中还可能认为是能者多劳。所以化忌并不一定引起际遇上的恶性改变。

廉贞化禄(甲)

廉贞的基本性质,具有感情与理智冲突的色彩。与破军相比,廉贞较有感情,与贪狼相比,廉贞又较有理智。

所以当廉贞化禄之时,便需要看它会合一些什么星曜,是加强其感情,抑或加强其理智,然后始能厘定其性质。譬如说,廉贞与科文诸曜及桃花诸曜同会,则感情色彩增加;与辅弼、火铃同度,则反而增加其理智。

一般而言,廉贞化禄大利进财,带感情色彩,虽然积财较难,但易名利双收;带理智色彩者,进财必须运用手段,而且单纯主利而不主名。

所以,廉贞化禄喜在命宫、财帛宫、事业宫,若在福德宫,则仅可能是追求生活享受,并不主其人可以成富。

前面说,廉贞化禄,大致主进财,可是当廉贞落陷之时,虽然化禄,却不宜更见煞耗空劫,否则便主反为财帛所累。例如有些人,一旦收入突增,便沉溺于酒色财气的陷阱,因而导致破财,此即为一例。

廉贞化禄亦不宜落疾厄宫,廉贞主肺病,亦主肾病,化禄之时,易因心肾不交而致影响神经系统、循环器官;亦易因火克金,而致影响呼吸系统,间接影响消化器官。此皆需详实际星曜组合,而厘定其具体影响。

但廉贞化禄,却一般宜落在六亲宫垣,虽并不意味六亲富裕,唯却主彼此感情深厚。

当廉贞化禄于兄弟宫时,便往往主利跟人合作创业。在现代亦喜廉贞化禄于夫妻宫,往往夫妻可以共创事业。

廉贞化禄,不喜吉煞交集,通常为感情与理智的冲突。虽然亦主富裕,但人生不免有许多缺陷,通常属于难言之隐。

廉贞化禄,不宜与武曲化忌冲会(如原局武曲化忌,大限廉贞化禄之类),一般情形下反主耗财。至于耗财的原因,通常牵涉及感情,或因争财而致伤害感情。

若廉贞化禄与贪狼、火星同度,可以加强火贪格的暴发色彩。不见煞则稍稳定,不致暴败。若空劫同度者,则暴发暴败甚速,而且其暴发往往有投机侥幸的色彩。

廉贞化禄,最喜同时见禄马交驰,则成大富之格。若在寅申宫,对宫贪狼又与火星同度,则必成巨富。不见羊陀、铃星、空劫,发财之后亦可稳定,不致暴败。

天机化禄(乙)

天机为浮动的星曜,化禄之后,浮动的性质不变。所以常常仅表征为流通量大,可以说是货如轮转,但却并不表示可以成为巨富。这种性质,在古代甚为适宜于经商,所以在命宫见天梁,财帛宫见天机化禄,便厘定为经商致富的命,而且利于从事零售业。

然而在现代,天机以其灵动之性,常常变为从事要动脑筋的行业,如财务计划、市场发展或电脑工程等。则天机化禄,便表征为适宜从事此等行业,因而有相当高的薪酬。凡属机月同梁格的人,大抵都如此。

但无论如何,天机化禄终非巨富格局,必须依附后台而获得良好入息。所以并不适宜过分独立,自创门户。若完全独立经营,则反而容易时见惆怅。

由于天机带有变动不居的本质,所以有时天机化禄,便象征工作的转换。一般情况下,主因工作转换而得新的发展机会。

但有时天机化禄,却又仅主兼职,而不主工作转换。二者的分别,可以提供一个讯号,凡化禄而见辅佐单星,多主兼职。这讯号相当准确。倘如天机化禄,而同时见权星科星,又见吉曜,则兼职的前途(或转换工作后的前途),肯定比原来的职业要好。

若天机化禄而禄、权、科、忌四化齐会,则系工作被逼改变,改变之后稍经波折便发展良好。又或是新的工作,较费脑力与口舌之劳。此以同时见煞为征验。

天机化禄,最忌与火星及铃星同度,盖天机浮动,火铃二星足以增加其浮动之性,化禄的最佳结果,亦仅为一时的小富贵,当佳运过后,便可能破败。是故如何持盈保泰,实足以发人深省。

与其相同的是空劫同度,空劫本具挫折的特性,天机化禄并不能化解挫折,因此有时便变成虽获一时的机遇,可是稍得甜头,却反而因此招破财。

若天机化禄而吉煞交集者,则以不出锋头,不以一时的成就骄人为宜。从政者尤须如此,否则成败交参,结局终无全美。

天机与太阴同度或对拱,若天机化禄,流动的色彩格外浓厚,因此亦为第六感觉分外强的表征。若在疾厄宫,天机化禄却主脾虚肝旺,由是引发胃病。不化禄的天机则不然。

天机巨门而天机化禄者,不见煞,可主富贵,但富贵却不耐久。

天同化禄(丙)

天同一曜,纯主精神领域方面的事。所以当天同化禄之时,往往仅主其物质生活,能令精神上感到丰足,并不主大富大贵。

人类本来不容易对物质享受感到满足,但若经过破败与困厄,然后忽然手头充裕,有些多年以来的愿望能够达到,而其时人亦已近晚年,则当其回首前尘往事之时,满足的感觉不禁油然而生。这就是天同化禄的满足了。

所以天同化禄,常主晚年始得安定或始能成富裕,而幼年、少年则有祖业倾败之虑。中年则一波三折,历尽人生的艰苦,到晚年时则可谓苦尽甘来,难免有踌躇志满之感。

若天同化禄,而煞曜、空劫、虚耗诸曜会聚,则一生所经历的波折便亦较大,相对而言,其晚年的成就亦较小,而且容易器满易盈。

天同既主情绪,所以当天同化禄之时,尤其在流年大运,往往主得令人欣喜之财。所谓欣喜,并不代表数目巨大,有时买中冷马,有时赢场麻将,皆足代表欣喜。

但当天同化禄与禄存同度对拱之时,则财气旺盛,可以运气突然由逆转顺,从此一帆风顺。尤其有左辅右弼、天魁天钺同会之时,则机会与助力齐来,局面不小。

然而天同化禄却不喜与地空或地劫同处,不但容易器小易盈,而且一居顺境便容易倾向于胆大妄为,由是亦易产生破财。

若天同化禄而吉凶诸曜同会,吉凶不能互相抵消。例如见辅弼主有助力,但同时见空劫则主胆大妄为,二者同时具备,绝不因有辅弼便可抵消其妄为致败的因素。

天同化禄不宜与桃花诸曜同会,若见桃花,则不宜更见昌曲,否则容易成为风流浪子,其所得财,带有风流潇洒的性质,便完全与白手起家无关。当更见空劫同度时,尤其如此,很易发展成为不良不莠。古代的风流子弟、大户的帮闲,即是此类人物。

若同样的星曜会聚于疾厄宫之时,则为肾病的星系。女命则为子宫疾患。王亭之很怀疑目前威胁人类的爱滋病,即是这种星系,只可惜找不到具体命例作为印证。

天同化禄居于六亲宫垣,均主人际关系不恶,唯亦必先经波折。如夫妻宫见天同化禄,早婚而恩爱者,往往生离死别,但终能得美满姻缘,然后当局者才有特殊欣慰的感受。故总括而言,天同化禄的特质,是加强精神享受。

太阴化禄(丁)

太阴为财星,化禄亦主财,所以当太阴化禄之时则为同气,加强太阴主财的力量。然而必须太阴入庙,或能成反格,化禄始主财源顺遂。若太阴落陷,则未必主富,有时仅精神上的满足感。日生人尤其如是。

太阴化禄的满足感跟天同化禄不同。天同的满足,是由逆转顺,有终于捱出头的感觉,而太阴的满足,则是一种踌躇志满,觉得虽然比上不足,到底比下有余的感受。二者相比,太阴化禄的人,所经的波折必然较小。

所以太阴化禄之富,并不能以数目来衡量。但很可能数目虽不如人,但满足感却比汲汲终日者为大。而且当太阴化禄与禄存同度或对拱之时,其财富亦自不少,而且进财来得从容,是故乃为佳耳。

太阴为财星,武曲亦为财星,但太阴主静、主藏,所以为财星的性质亦与武曲不同。大致而言,太阴主计划,故为静而不动。所以当太阴化禄之时,便往往为计划成功,因而得财,并由是增加踌躇志满的意味。

唯太阴落陷,又有煞曜、空劫同度或在三方相会,则虽化禄,亦为计划受挫折之兆。或主能坐言而不能起行,因此虽有料事如神的满足感,但实际上却并未带来利益。

太阴化禄必福德宫巨门化忌,故亦须视巨门同躔为何星曜,然后始能决定太阴化禄的具体性质。一般而言则主劳心,往往费尽心力然后终抵于成。这时候,当局者的感受反而不注意及钱财,只是希冀亲手成功一个计划,由是自豪而已。

太阴化禄既主要为对财富的满足感,所以宜居命宫、财帛宫、事业宫。若居福德宫时,便仅宜积极投入财务计划,用只问耕耘、不问收获的心情工作,则反而容易为自己带来实际利益。否则,便容易发展成为只顾追求享受。当太阴化禄与昌曲、桃花会之时,情形更加如此。人生的际遇往往决定于一念之间,此即为一例。若更见空劫,尤主处事虚空不实。

太阴化禄,若入庙无煞,在命宫或在六亲宫垣,皆主感情深厚。唯若落陷见煞,则反而成为一生难以弥补的缺憾。

太阴化禄在疾厄宫,若落陷,反而主健康有问题,须详同会的星曜而厘定其具体性质,唯一般而言,主脾胃、肠脏之疾,尤主神经痛之类,中医所谓脾虚胃寒。

贪狼化禄(戊)

贪狼本来有一种性质,擅长交际应酬,或手段圆活,对人好施小惠,所以虽然缺乏领导力,但亦能周围围绕着一群朋友,严然成为社交中心。当贪狼化禄之时,这种性质尤其明显,而且常能因交际应酬而得财。所谓长袖善舞,即是此类人物。

若贪狼化禄,同时与桃花诸曜同度,尤其是咸池、大耗、天姚、沐浴,则其人贪色好酒的情形更甚于不化禄的贪狼。无煞尚可,只不过为欢场惯客,若同时见煞,则必因洒色财气而惹麻烦是非。

贪狼化禄又见左辅右弼,朋友多,益友亦多,但若见劫煞、灾煞、阴煞、指背、天虚之类杂曜,则易亲近小人,结众结党,反而因此受拖累。不化禄时,拖累反而较小。

贪狼与火铃同度,称为火贪与铃贪。若贪狼更化为禄星,则主得意外之财。或易得,或骤得。此二格本主暴发暴败,然若贪狼化禄而无煞忌冲破者,则得财后亦易趋避暴败之机。

唯火贪、铃贪最忌空劫,若同会,则虽贪狼化禄,仍须慎防突然出现的破财。财来虽速,其去亦疾,在现代,往往为昙花一现的纸上富贵。

贪狼本质,带有竞争色彩(赌博亦为竞争),当贪狼化禄之时,对竞争有利。但若同时见煞,则增加竞争的艰苦。往往事情已可成功,突生变化,非经一番努力,然后才能如愿。所谓见煞,以陀罗最为吃紧,擎羊次之,空劫同度,有时反利于出奇制胜。

贪狼化禄,喜在命宫、财帛宫。在事业宫,则未必主可通财,有时仅为日日夜夜奔忙,此点于推断时需加注意。

贪狼化禄不宜在夫妻宫,若见桃花、昌曲,主配偶不忠。但若同量见天刑空曜者,则为配偶在娱乐、艺术界发展的征兆。

贪狼化禄在福德宫者,则或多或少总对六亲不利,至少亦主与兄弟或下属疏离,是指内心的感受而言,可能外表非常之亲近。

贪狼化禄在疾厄宫,若见桃花诸曜,则主亏损,及由此引发之诸般疾患。一般而言,为肝克脾胃,表现为食欲不振、肝风头痛等病。在女命,则为月事、白带等妇科病患。

武曲化禄(己)

武曲为财星。但此财星的特点,却为以行动求财,不主计划。当武曲化禄之时,则为求财的行动进行顺利,或者有所行动,原意不在于求财,但结果却因此得财。

评断武曲化禄的具体性质,看起来很容易,因为可以简单概括为进财顺利,但实际上却甚难,因以进财的意义相当复杂。

大致而言,若无煞忌刑耗诸曜,只见辅佐吉曜者,尤其是见天魁天钺同会,又有三台八座、恩光天贵等杂曜,则其进财,是因手握大权而来。一般为手握财权。

唯若武曲虽化禄星,但却见煞忌刑耗,则所谓进财,却主必须凭一已的技艺,在同行中虽出头角,但社会地位却未必很高。尤其女命,事业辛劳而夫福不享。

凡财星最忌空劫,武曲化禄亦不例外。当化禄而空劫同会之时,进财的过程必多意料不及的消耗,以致常常失去预算。尤其是当文曲化忌同会之时,周折尤多,消耗更大。

武曲不喜文曲,即使文曲不化忌,亦使武曲的性质变得虚浮,或有名而无实。例如在一个机构中有职无权,则虽有高入息亦不等于能进厚禄巨利。文昌却无这种性质,于推断武曲化禄时,须注意昌曲的分别。

武曲化禄不忌煞曜,无论火铃羊陀,仅增加一些况竞争的困扰,或使事情变得需要费力。若无文曲化忌同会,则不主破耗。

所谓费力,有时又指当局者的职业性质而言。如工厂技工,即比文员费力;牙科、外科医生,即比内科医生费力。

武曲化禄与贪狼同度,即使不成火贪、铃贪的格局,亦主发达。但于少年或中年却可能需要经过艰苦。发达后,亦一方面进财,一方面却需要为有庞大支出。

若成火贪、铃贪格者,无煞曜,不致暴起暴跌。有煞忌刑耗,暴起暴跌甚速,必须注意流年、流月的吉凶以作趋避。

武曲化禄亦喜居疾厄宫,可以减少疾病的凶危,或使原来构成有患病可能的星系,能转变性质,发致无病。

唯武曲化禄不喜入夫妻宫,特别是武曲贪狼的星系。此星系主夫妻感情有突然发生变化的可能。尤其是当桃花诸曜同度,又见辅佐单星之时,每主易有第三者侵入。

太阳化禄(庚)

太阳主贵不主富,因此虽化禄星,仍不主钱财可唾手而得,仅主当局者如能建立自己的社会地位,则财富便可由此而来。此即古人所谓先贵后富。

太阳性主发散不主收敛,化禄可增加其发散的性质。所以凡太阳化禄,必须同时见魁钺、辅弼、昌曲,然后然后局面始大。若秃头一个太阳化禄,则可能仅主其人锋芒毕露,反易招人妒嫉。虽然说不招人妒是庸才,但究竟未免稍嫌孤立。

当空劫同会之时,这种孤立又往往表现为掉臂独行。倘若能善于用这种特性,则亦未尝不可由此建立地位。虽千万人吾往矣,入珠穆朗玛峰即这种作风。

因此太阳化禄,极须注意由整个星系推断。

亦正由于太阳有发散的性质,所以当其化禄之时,便不喜在过分光辉的宫垣。如巳宫、午宫,太阳化禄虽利于取得社会地位,但毕竟过分眩人眼目。

反而在寅宫、卯宫,旭日方升,其光华只令人觉得悦目,化禄则有如朝霞云,令人欣赏而不觉可畏,因此便容易由贵而成富。虽略少辅佐诸曜同会,人生亦不致太过孤立。

在戌宫、亥宫,太阳失辉,因此化禄之时,其知名度亦有局限,但却能潜发幽光,在圈内渐渐建立地位,其富亦由此而来。倘若天魁、天钺同会,即主一生近贵,虽有附骥之讥,但亦终能脱颖而出。

总之,太阳化禄于过分光辉的宫垣,反而不成富局,或仅名大于利,此点极需注意。

太阳在六亲的宫垣化禄,亦喜收敛光华而不喜过分发射,否则人际关系有隔膜的感觉,或仅主表面和洽,但实际上却无助力。

比较值得注意的是太阳天梁及太阳巨门两组星系。当太阳化禄之时,仍不能完全化解其孤独或隔膜的现象。只是有时性质却变得相当温和。例如太阳巨门而太阳化禄,其隔膜可能仅表现为异族通婚。既属异族,自算隔膜,但未必牵涉感情上的隔膜。

太阳化禄于疾厄宫,应详其发散程度而定。若散发太过,则为风疾,如头风,以至瘫痪。若能适度收敛,则疾病性质亦因之变得温和。唯对眼病而言,则仅能因其发散定为散光,因为收敛定为近视,化禄与否,仅程度问题,未能将基本性质扭转。

巨门化禄(辛)

巨门为暗曜,所以凶则主劳心,吉亦主劳心。当巨门化禄时仍不能改变此项性质,仅主凭劳心、劳力以进财。

所以巨门化禄,最喜辅弼、魁钺同度,则能减少辛劳。昌曲则仅增加其聪明才智耳。

成石中隐玉格的巨门最喜化禄,不但可以成富,而且其富裕程度往往为人忽视。俗语所谓禾秆冚珍珠,即是这种格局,故除非无煞曜同会,只有吉曜城三方四正,否则成富之后仍不宜趾高气扬,须防因此受人打击。

有些星曜组合,巨门化禄主受异族赏识,以会太阳化权者为佳。

在现代,这种机会已大为增加,但仍以太阳、巨门二星不落陷为上格,若落陷,助力不耐久。

巨门化禄性质难以全美,除费神或费力以外,亦主进财之后,易因种种原因损耗,虽当局者极力订定计划,亦属如此。

其中一种损耗,原因在于追悔。例如买入一只股票之后,已经赚钱卖出,可是股价再升,于是便生追悔之心,反而高价买入,结果蒙受损失。此仅属一例,其余具体情况右类推。

巨门化禄者,若于进财后想保持金钱,除了前述追悔与出锋头两因素外,亦须注意从事行业性质,大致以口舌生财。

巨门化禄与文昌化忌相冲,除了成反格者外,一般性质不良,主进财必同时破财耗财。或必须破耗然后始能进财。此种格局,最不宜经商,尤须注意调和人际关系。

凡六亲宫垣,均喜见巨门化禄,特别是巨门得太阳在入庙的宫垣相照,则尤主感情深厚,盖巨门不能遮蔽入庙的太阳光辉,而巨门化禄之后,性质变为详和。

若更见辅佐诸曜,及三化曜于适当的宫垣同会,则更主六亲有助力。这种助力,可能不明显,但却很实在,唯若煞刑诸曜同躔时,则始终有缺陷,或主其助力受到干扰,以致横生枝节,或有始无终,不能持久。

巨门在疾厄宫化禄,一般情形下,主对肺部不利。亦可引伸为呼吸器官有潜伏危机。

唯巨门在疾厄宫,所主的克应,变化甚大,有时因巨门化禄的关系,却可减轻疾病的威胁。如巨门构成胃癌的星曜组合,当化禄后,胃癌的威胁即可解除。

天梁化禄(壬)

天梁为荫星,所谓荫,有两重意义。一为官贵之荫,一为父母之荫。

所谓官贵之荫,即指有清官可代解危难,有贵人可作扶持:所谓父母之荫,即指父祖事业可继承,或有现成事业可参与。当天梁化禄之时,所利者仅在父母之荫,而不是官贵之荫。因此天梁化禄最喜得天魁天钺同会,便可补官贵益荫的缺陷。

故若命宫见天梁化禄,利发展家族事业;或参加有名誉的企业机构服务,则可积年资而攀上高居。

由荫的意主,又可引伸为服务于社会,并因之而取得名誉地位,财禄亦随此而来,所以天梁化禄坐命宫或事业宫、财帛宫者,以参加公众服务行业为佳。

然而天化禄虽主有现成事业,但除非是在公众服务行业工作,而且凡事秉公办理,不求私利,否则必会因钱财而发生麻烦,甚至成为别人攻击自己的把柄。

要趋吉避凶,唯一的办法是从事专业,而且是些专业性质去属替人排难解纷(如律师,或替人解除痛苦(如医生、社会工作者),或替人解除财务困扰(如会计、财务计划专业),如此即可将天梁化禄的性质,转化为工作上的困难,在专业上劳心费神,代替此种受人攻击的困扰。

然而天梁化禄居迁移宫,有天马同度者,则宜在外埠或外国经商,得禄存会合者,可成巨富。此则因在外国或外埠可建立商誉,化禄的困扰,用背井离乡来代替。

六亲的宫垣,不喜天梁化禄,见之则代表财帛上的纷争。此以在兄弟宫、夫妻宫及交友宫最为吃紧。

若父母宫及子女宫见天梁化禄,则喜天巫同度,此主可继承父母的遗产,或子女可得到自己的遗产。倘天刑同度,会合的太阳又落陷宫,则主财帛纠纷。父母子女争财,在古代乃不可思议的事,在现代则已成为社会现象,故推算时应留意及此。

天梁化禄居疾厄宫,主虽有重病,亦可解救,但同时必须化耗钱财。

这一重要意义,有时未必绝对吉利,例如中风瘫痪,生命虽可保存,但却长期需人力物力予以照料,则天梁化禄的意义,便未必为现代人所喜。此须详视星曜组合加以推断。

破军化禄(癸)

破军主除旧更新,所以事情改变的幅度往往相当大,为当局者意料所不及。

若破军无禄,事情未必能够改变得更好,但当破军化禄时,则改变通常有利,即使是属于挫折性的改变,于经过挫折之后,反而能开创新局,得到更好的境遇。

因此,当命宫、财帛宫及事业宫见破军之时,应该据大运及流年来推算,不宜于年运不佳时寻求改变。唯若破军化禄,则可因利导势。听其自然,寻求改变。每每此种改变并不影响原来的收入。

最麻烦的星曜结构,是破军化禄与地空、地劫同度,则于改变现状时,往往带来极大的波动,有时甚至可能根本动摇,于经历风波的同时,才找到突破困境的机会。

凡破军化禄守命宫及三方,当局者都有一个倾向,喜欢与人合作。因为破军能攻不能守,直觉上便觉得需要别人的助力。因此破军化禄守命,亦喜左辅右弼同会。同时,兄弟宫以及交友宫的星曜吉凶,可以影响当局者的际遇甚大。

破军化禄,又主不喜稳守一业,时时兼营多种行业,任职者则多兼职,否则便每每需要负担多种任务,然后始受人赏识。

这种性质,古人便认为不宜女命。盖古代妇女无自己的事业,当破军化禄在命宫时,便发展成为凡事喜欢掌权,而且爱理别人的闲事。现代妇女有自己的事业,性质当然不同,但喜掌权这个特性,亦往往成为是非困扰的根源,虽云能者多劳,究竟非福。

破军化禄守六亲宫垣,并不代表六亲能为自已争来财帛,并不代表六亲富有,在推算上,时时要留意辅佐煞化星曜的会合,而厘定其基本性质。

须特别注意的是破军化禄守兄弟宫,此有两重相反的意义。一为与人合作而得财,一为与人合作,财权反而受人控制。如何分别此两项克应,应详当局者的财帛宫与兄弟宫的具体星曜组合而定。

破军化禄守交友宫,有时亦有恶奴欺主的现象。另一重意义,则主当局者须奔波劳碌求财,以致下属时时更换。

至于破军化禄守疾宫,则每每于重逢破军化禄的大运或流年,若有忌星冲起,则主空生意外或险症。

破军化权(甲)

破军的特点,在于开创力,故最擅长突破现状。当化权之时,突破的力量加强。而且,破军之突破有时候出于被动,为环境所逼,不得不变。然而凡破军化权,则突破开创皆出于主动,即使环境安定,依然寻求开创,因此凡破军化权居命的人,必然是个闲不住的人。

破军居命宫及事业宫,古人认为宜于武职。当破军化权,见魁钺、辅弼、天刑、三台八座、天官天贵来会之时,主武职荣身。此项征验在现代依然有效。

许多时候,破军亦主从事工业,此则为破军与煞曜同度的格局,当化权之时,则管理能力增加,可以指挥若定。故利于以人力为资源之行业。

然而破军化权却不主富,故名大于利。

破军又主冒险性工作,当化权之时,冒险的程度可能增加,尤其是当有煞曜同度时,主从事危险工作。如搭棚、爆石之类。

但如无煞曜同宫,则所谓危险性工作,便可能转为军警刑政。唯现代社会行业性质复杂,故有时亦可成为危险性工作的征兆。从前已有的爆竹、火柴业,以及近代新兴的太空火箭、导弹工业等,均应属于此类。

破军化权与辅佐吉曜同会之时,从事军警刑政,主可以由此显达。若更会廉贞化禄,则富贵无伦。古代重仕宦,因此以为武职荣身比工艺为贵,在现代,工业家的社会地位并不低,因此当见此种星曜组合之时,亦可考虑由工业起家。尤应留意新产品的制造,则亦为发达荣身之一途。

破军化权守福德宫,主其人喜冒险,或时有新意念。当空劫同度之时更甚。能否把握新的意念付诸实行,影响实际命运甚大。

破军化权守六亲宫垣,时常反而加强破军在此等宫垣的特质。例如守子女宫时,主子女刑伤,当破军化权时,更加强刑伤的意味。

又如破军守夫妻宫,主刑克分离。当化权之时,每主热恋中突生变化,则仍有分离的意味存在也。

所以化权属吉化,但却不等于有此吉化,便能扭转破军在六亲宫垣的不详性质。这一点,在推算时相当重要,亦与一般的说法不同。读者宜加注意。

破军化权与擎羊、天刑同度,主开刀动手术,此项疾厄宫的征验相当准确。

天梁化权(乙)

天梁乃清贵之星,化权比化禄为佳。当化权之时,更能发挥天梁那种监督、管理的本质,甚为专业人士所喜。

天梁为荫星,然而亦为刑星,这种性质属于儒家思想。盖以刑法荫庇百姓,政简刑清则百姓受福。所以天梁化权虽优于化禄,但却不如化科。因为当天梁化权之时,若有煞耗诸曜同会,便容易流为主观,甚至变成固执。这种情形在古代社会尚较易适应,现代社会,原则已不值一钱,通街都是醒目人士,因此若命宫天梁有煞,便非从事专业则难通达。

天梁化权最利从事核数、电脑、设计、计划等行业。若见有疾病性质的杂曜,则亦可从事医生工作。若从政,则绝非现代人士所宜,即使属于清议之职,亦恐不合潮流。

天梁喜入庙的太阳会照,当化为权星之时,尤须借助太阳的声势,然后始主能参与大众的事业。所以天梁化权,每喜担任社会工作。或则为传播、广告界。此时权星所带来的利益,为容易得到大众的信任。因此,天梁化权更喜得辅弼、昌曲、三台八座、恩光天贵诸曜同会或朝拱——若太阳落陷,光热不足,反不利从事面对大众的行业。

天梁一般主名不主利。唯当迁移宫天梁化权、禄马交驰之时,却主于异乡经商可成巨富。此则因天梁天马离乡背井,而化权得禄,却主受异邦推崇,并因而致富。

天梁之受推崇,无非出于诚信,化权之时,诚信的意味增加。

天梁带孤克的性质,化权之时,孤克的意味并不因而减少,故亦不宜居于六亲的宫垣。有时更会因化权而加强某些不利的性质。

如夫妻宫见天梁,宜妻子年长三年以上,若天梁化权,则往往主年龄差距更大。此即为化权可加强不利之一例。

又如子女宫见天梁须防小产,若天梁化权,小产的可能性更大。更见火星、铃星、天马,流产小产频繁。

天梁入疾病宫,每多危症,若化权,则常主易患慢性疾病。如肠胃病、风湿、麻痹、痛风、三叉神经痛之类。虽无生命危险,但往往病况缠绵。

唯天梁主易患感冒,化权后则不易伤风感冒,此即化权与不化权之别,宜小心体会。

天机化权(丙)

天机本质浮动、善变。当化权之时,一般情况下则成为灵活、机巧的表征,可以说性质有所改善。

从这点意义来说,天机化权比化禄尤佳,因为天机化禄主得财,但财来财去的性质却不改变,也即是说,其浮动性并未因而改变,倒不如化权后,成为机巧灵活,而且财源亦较为稳定。

天机主谋略,当化权时,增加其计划与谋略的能力。若更与文昌化科相会,则尤主以谋略或计划成名。当天机与天梁同度时,这种意义尤其明显。故机月同梁格,由于天机化权则天同必同时化禄,更见文昌化科,则宜从事专业,以策划为主,亦可为僚幕人材。在现代,亦倾向于核数、电脑等行业。

天机本主灵活、机巧,当化权时。亦加强了这个意义。只是不喜火铃同度,若同度,则其机巧、灵活皆带有轻浮的意味,化权也不例外,盖火铃容易使天机的性质变为虚浮,则其机巧灵活便亦始终有缺陷或表现为华而不实,或表现为哗众取宠,宜后天修养,避免这种缺点,若能沉潜处事。则可弥补缺陷。

唯天机化权与空劫同度之时,则其人的手段往往雷霆霹雳,出乎别人意料之外。

凡天机坐财帛宫、事业宫,一般情形下,主频频变换工作,或多兼职、兼业。当天机化为权星时,兼职,兼业的机会更大,可是变换工作的性质则减轻。

天机化权即容易兼行兼职。这种情形跟破军化禄的兼行兼职不同。破军化禄的兼,可以说是能者多劳,而天机化权的兼,则是凡有机会都想插一把手,既然插手插得多,因此便自然有兼行兼职的现象。当兼上职务之后,则往往不再负主要责任。

天机化权的另一特色,是增加了投机色彩。这种投机,通常不仅指金融市场的投机买卖,还包括政治手腕的投机、人事关系的投机在内。当吉曜同度之时,投机往往成功,若煞曜同度,则其投机往往弄巧反拙。如与火铃同度时,投机之心更重。由于天机化为权星必见天同化禄,所以往往利于投机。但火铃二星却可令投机不利,每因临时改变初衷,以致投机失败。

若能将天机化权的特性。转移为工程技术的灵活,或计划的周详,则属良好的后天趋避。当煞曜同度之时,尤须如此。

天机对四煞空劫十分敏感,化权后并不改变其性质,因此天机化权,必须视有无煞曜而定其吉凶。若有煞,则虽化权亦必有波折,宜小心计划行事。亦不宜经商,否则一生中风波甚大。纵能化险为夷,亦伤元气。尤其是禄权科会的天机,若同时见煞,则究以服务于人,或从事专业为宜,更能减少风险,充其量只是劳心奔波以取富贵。

若禄权科会而无煞曜空劫,则亦可从事商业,以代理、经纪等行业为宜。此等行业,或带依赖性,或带服务性。

天机化权坐守六亲的宫垣,比较好的现象,是增加了稳定性。

譬如说,天机守子女宫,在一些情况下为小产、流产之兆,但当天机化权之后,则小产、流产的可能性大为减少。

又如天机、天梁的星曜组合,于夫妻宫主生离或死别,或主初恋终不能结合,以视实际星曜结构而定,若天机化权星,则有破镜重圆的可能。

唯天机化权与右弼守夫妻宫,则反而增强第三者侵入的色彩。桃花诸曜同度者尤确。

天机化权守六亲宫垣,有时确可以改善天机原来具有的不良性质。例如天机与巨门同度或相对守夫妻宫,本主婚姻难得美满,纵巨门化禄亦难改变这项性质,唯若天机化权无煞曜,则婚姻仍可有良好结局。

又如天机守子女宫,煞曜重重,本主无子,但若化为权星,则至少可得一子。若同时桃花重重,则主得女。

天机化权于交友宫,主时时更换下属,化为权星,则变动情况减少。

天机化权守父母宫,则远离父母的性质可变为优良。

天机守疾厄宫,一般情况下主肝火,当化为权星之后,则常转化为胆病,或因肝火而影响及肠胃,见煞则主动手术。天机又主神经衰弱,怔忡失眠,化权后则能减少此方面的倾向。

天同化权(丁)

一般情形之下,天同喜化禄,比较上不喜化权。因为化禄比较安逸,而化权则远为辛劳。这种情形初学斗数的人常觉得很难理解,因为一般斗数书刊皆强调天同为富星,与辛劳似乎攀不上关系,谁知天同之所以为福,只是辛劳而后必成,化权之后,性质尤其如此。

最佳的结构,为天同化权与禄存同度,则虽辛劳,但却得财容易,而且往往财源不只一端,兼且能够以财求财,属于富局。

天同化权如果跟巨门化忌同度或对冲,若同时更见煞曜,则其伤神劳心,往往不足为外人道。兼且易惹是非,凡事接近成功,便易为人指责,甚至破坏,必须大费气力然后始能扭转局面。故天同化权对煞曜非常之敏感,尤畏地空、地劫。

天同化权,很容易成禄权科会的格局,尤以机月同梁格为然。但却必须分别,是否巨门化忌亦同时相会。

如无巨门化忌相会,则决主白手取富贵,但若有巨门化忌,则情况相当复杂,见吉曜者尚可,见煞曜者,则不但须注意人际关系,且一生必多隐痛,无十全十美。

天同化权较天同化禄稍优者,在于化禄时,往往是经艰苦挫折而后兴家,化权而不见巨门化忌,则所历挫折不大,若天梁同度,且有祖业继承。

天同化权对四煞空劫相当敏感,甚至可以说,比不化权的天同敏感,故若化权而见煞忌,则一生是非口舌甚大,甚至容易与人感情破裂。

天同主情绪,当化权之后,常常产生两方面绝对相反的变化,视所会合的星曜而定。

若与吉曜同会,则情绪变为稳定,遇事常能沉着应付,而且远比不化权的天同为沉潜,所以虽然忙碌费神,但却不会将精神花在无谓的地方。

但若与煞曜空劫同会,则其情绪却反而会变得更不稳定,表现为虎头蛇尾,或迟疑不决,甚或虚而不实,可是却器小易盈。

上述两种情形,不但居命宫如此,即居福德宫时亦往往如此。仅天同、太阴的组合,情形可倾向于改善。

若守事业宫或财帛宫,吉则事业稳定,凶则事业时时更张,或且有怀才不遇、生不逢辰的感觉,而且容易盲目追求机会。

天同主感情,故有时亦主性格柔弱。唯化权之后,则可变为稍带刚强,至少不会随波逐流,亦不易无原则徇私人感情。

可见天同化权若与巨门化忌同度或相会,则由于巨门化忌的影响,反而主感情用事,见煞者尤甚。若同时见桃花昌曲,女命尤其不宜,必因感情困扰而影响人生的际遇。

天同化权与太阴化禄同度或对拱,可成富格,但仍以从事专业为宜,若经商,则以代理为佳。尤其是见魁钺者,必主发越。

天同化权亦喜见左辅右弼,主得助力而创业兴家。

唯最嫌陀罗同度,天同在巳宫,主一生事业多竞争,且婚姻亦多挫折,见煞者且主因婚姻而影响事业。

天同在六亲的宫垣,一般都有缺点,化为权星之后,能改良这种缺点,抑或加强这些缺点,端视所会者为辅佐吉曜或煞刑空劫而定。

然而天同化权所带来的吉凶,往往仅在于情绪。例如对于子女,两代感情和谐亦便是吉,并不一定主子女能够有成就,其所谓凶亦如此。例如子女事业有成,但对自已却漠不关心。对于这些特性,推断时须特别注意。

天同化权与天马同度,于六亲宫垣,常主情形比较特别的分离。有时父子同居一屋,但却经常不见面,便是例子之一。

在六亲宫垣,天同化权坐守,亦多见巨门同时化忌,故常常比不化权的天同为劣。一般情形下,六亲关系疏离。

若天同化权于巳亥两宫,则夫妻宫借入天机巨门,女命以偏房继室为宜,男命亦宜迟娶,否则主口舌分离。

若天同化权与巨门化忌同会于交友宫,则不但与人交易初善终恶,且亦主兄弟参商。于子女宫,则主严重代沟。

以上各种情形,均由巨门化忌一曜决定,这亦是天同不宜于六亲宫垣化权的主要原因。

天同化权守疾厄宫,亦须详所会合的星曜而定吉凶。凶则增加神经痛、血酸、尿毒的倾向,吉则倾向减少,但却可能转化为肾病,于吉凶交集时尤须注意肾脏。

天同化权,不利于肾脏,但却对肝胆有利。故天同天梁本主肝胃气痛,化权后却可能因此改善情况。但若煞曜同躔,则恐心脏仍受影响。天同化权与巨门化忌同度,则主险症。

太阴化权(戊)

太阴为财星,尤其利于财务计划或财务管理。当化权之后,便变成是市场计划、财务计划、核数监督之类的性质。

换而言之,命宫太阴化权的人,最适宜为人监管财帛,或运用钱财,并不代表本身拥有巨大的财富。比较而言,太阴化科有时比化权更好,化权者较劳,而化科者则较为安逸。

当太阴化权之时,很容易同时与天机化忌相会,若有煞,则以从事较伤脑筋的工作,或工程工艺为佳;若无煞,则或主财帛不聚,终身替人理财,而自己收获不大;或主一生事业变化多端。这时候可以说,太阴化权的意义,仅在于掌握财权,运用财富。故评定太阴化权,当局者的成就如何,跟大运的情况有很大关系。

凡太阴在命必须兼视福德宫。这个概念,于王亭之谈斗数一书,盖属最先提出。当太阴化权于命宫时,福德宫尤其重要。

原因在于太阴若化权星,则福德宫的巨门与天机化忌的关系,往往可以影响全局。倘巨门与天机同度或相对,其影响较重,可能凡事不能贯彻始终,以致太阴化权的意义亦变成拥财自重,只满足于权力,而不能客观处理,由是常常失去机会,或将简单的事情变成复杂,因此引起麻烦与困扰。

太阴化权若与太阳化科同度,或拱照,则其人的财权(或计划能力),常视后天努力而定,故必须积极进修,然后才可以使事业变得顺利,而地位亦因此提高。太阴虽为财星,化权亦不如化禄之能主富也。

太阴化权守六亲宫垣,要注意推算其跟女性亲属的关系,如母亲、妻子、女儿、姐妹等,此须由辅佐煞曜的汇合情形而定。

一般而言,六亲宫垣的太阴化权,最不喜空劫同度,亦不喜羊铃、火陀的组合,同度,往往主蒙受女亲之累,或易生误会,影响感情。

趋避之道,在于如何解释一些小是非,或不作实际上的合作。例如夫妻不可合作开店,不宜让女儿加入自己的机构之类。互相关心而保持距离,即为善处之道。

太阴化权于疾厄宫,有煞,则为亏损之疾,尤主神经性的亏损。通常表现为神经衰弱、神经病症。当与天机化忌同会时尤然。若无煞,则仅可能为过敏性的疾病。

贪狼化权(己)

贪狼主交际。化为权星之后,交际的意味加重,而且许多时候变为主动。这种性质好不好,不能孤立贪狼化权一星而论,必须参考大运流年作整体观察。

最好的情况,是能跟武曲化禄同会,又不见空劫四煞,则能因主动交际而得进益,若禄星不会,且见煞曜,则无论如何主动,其交际应酬亦无非是浪费金钱与时间。只当大运流年星曜良好时,然后始有收获。

贪狼化权,若无禄会合,亦主其人贪小,一文钱不落虚空地。虽然如此,却仍乐意交际应酬,当禄存同度之时,则表面出手大方,可是内心却常生计较。然而这往往并不是一个缺点,反而成为进财必需的手段。

故贪狼化权与禄星的关系,非常密切。

成火贪或铃贪格者,化权不如化禄。化禄主财帛骤发,事业骤兴,然而化权而无守身如玉,则仅主表面风光。往往事业似声势浩大,人亦交际应酬忙碌,可是实际收获却并不如表面。

而且,当局者常倾向于投机,很希望一举即足以致富。煞星会合时,尤易进退失据。然而若流年不佳,便环境所逼,作孤注一掷,结果因而失败。

贪狼化权唯一的好处,只是稳定性增加。当未化为权星时,事业上多变化,同时亦易惹来竞争,化权之后,变化减少,竞争亦较易占优势。

若化权与桃花同度,则转化为艺术、娱乐、消费享受的性质,亦由此而进财。

贪狼化权居于六亲宫垣,大致上而言,吉则增吉,凶则增凶。有人认为吉化当可改变不良性质,实际情形却并非如此。

例如贪狼会桃花于子女宫,主继室或偏房生子。化权之后,这种性质尤其明显。不化权,尚或者不公开,化权则必公开无疑。

又如贪狼陷于罗网,守夫妻宫,主婚前多恋爱波折。若化为权星,则往往主感情愈深厚,愈易因种种客观因素不能结合,而并无人反对或破坏。

仅于守父母宫的情形下,贪狼化权始能转为祥瑞,主无刑。但若见桃花,则仍主自身为偏房继室所生。

贪狼化权于疾厄宫,主胆病而不主肝病。中医分脏腑,不化权病在于脏,化权则病在于腑。胆又主风,故往往又表征为风疾。

武曲化权(庚)

武曲化权,有一个很直接的意义,那便是以行动来生财,亦即必须亲自处理业务,不能靠计划、管理获得财富。

所以武曲化权,亦往往代表辛劳,尤其当命宫见武曲化权躔度而福德宫有煞曜时,尤主当局者必须事无大小,亲自处理,或则日夜奔忙,难以安享。

从另一方面来说,武曲化权亦主以事业求财。亦即其财富的多寡,全凭其所创的事业局面大小或职位高低而定。

然而武曲化权守命宫,却主易受上司提拔,也即是说,当局者在事业上的努力,不会白费,易得人赏识,成为晋身之阶。若武曲化权守垣,而三方有煞,则宜从事军警治安,以武职荣身。本垣若有吉曜,更易得下次的升迁。

武曲化权不及化禄,是因化禄则易成富局,而化权者,虽合局亦仅主能在事业上有所建树而已。必须更有禄存同度,然后化权的武曲才具有成为富局的条件。

唯若武曲化权与禄存同度,躔守命宫、事业宫或财帛宫时,则整组星曜可能变为有利于从事财经工作,然而却未必利于自行创业,须详视各大运的情形,然后才可以决定利于自行开创或受雇。

若武曲化权,与煞曜同度,则利于技术性工作或专业工作,以与金属工具有关者为宜。但若同时见空劫者,则仅宜开设工厂,以使用机器为财源。

武曲化为权星之后,性质变化相当大,以上所述仅为一般原则。

武曲化权守六亲宫垣,一般情形,可以减少刑克,但并不能改变感情。

尤其是当武曲化权守夫妻宫时,若男命,妇夺夫权的意味更重,倘更见煞曜,则主夫妻参商。仅当与禄存同度,又无煞曜同会的情况下,始主因妻得财。

武曲化权守子女宫,有煞,主继室或偏房生子,或需过继外子,然后发妻始生子。若无煞,则妻室亦能生子,但较迟得。

兄弟宫见武曲化权躔度,不宜见煞,更不宜见空劫,否则伙伴制肘。若禄存同度而见空劫,情形更甚。

武曲化权守疾厄宫,煞重者主需动手术。无煞而有禄存同度,则可能为糖尿、肾病等。化权的武曲,不能减少疾病倾向。

太阳化权(辛)

就星曜本质而言,太阳化权比化禄为佳,化禄者常表现为生活豪奢,而化为权星时,反能专注于本身事业,由是可凭社会地位或专业地位获得成就。

若太阳化权与巨门化禄同度或对拱,即有异族生财的意义。利从事外交工作,或服务于外国机构,或在外国建立声誉。

成阳梁昌禄格者,太阳化权则可增加学术地位,而且最利于专利发明。若太阳化权与天梁同度或对拱,而不成阳梁昌禄格,则利于社会服务行业,见吉曜同会者,亦可成为行业上的权威,但却易走偏锋。

太阳化权与文昌化忌同度,不成阳梁昌禄格,则反主处事轻浮,未经深思熟虑即妄行决定,以致蒙受损失。

从另一角度来说,太阳化为权星之后,独立性增加,开创的能力亦因此增加。可是,喜欢别人捧场的性格,却亦因而增加。

所以太阳化权坐命宫者,往往忍受不住寂寞。因而在不宜进取时,亦易不顾客观环境,妄图进取,由是增加人生的波折。于推算时,便须注意一些仅宜韬光养晦的年运,以作趋避。只有当太阳入庙,又有禄存同度或对拱的情形下,才比较容易随意发挥而有利。

太阳落陷化权,可以改善因落陷带来的不利。许多时候,因此亦为离乡背井之兆。尤其是当迁移宫吉利时,为宜离开出生地发展。

太阳化权守命宫,易资助别人,若更见文昌化忌,则主亲友借债不还,若经商者,亦以零售业或收现款的行业为宜。

太阳化权守六亲宫垣,一般性质多为吉利,尤以男命日生人,更主受男性亲属之助力。

在兄弟宫,有时太阳化权的意义,仅主兄弟数目增加。在子女宫者亦然。尤其是当太阳落陷时,化为权星即可改善落陷的缺点。例如本来主兄弟、子女分离异地,化权之后,至少彼此有一段较长时期的相处。

太阳化权父母宫,主受父母荫庇,或受上司提拔。唯若有煞,则有时反为受人制肘的征兆。于夫妻宫,亦有同样微妙的变化。

太阳化权于疾厄宫,一般情形下,加强眼睛缺陷的可能性。在命宫时,亦往往如此。于见煞曜重时,眼睛的缺陷更大。

太阳化权亦主高血压,与文昌化忌同宫或对拱,则为便秘、痔疾之兆。

紫微化权(壬)

紫微在斗数中譬喻为帝曜,化为权星,则可譬喻为帝王得掌实权。这种情形,有优点也有缺点。

优点是当局者的决断力增加,领导力亦增加,可以独当一面,负起责任,但与此同时,其人的自私心亦必较强,而且容易流为主观,所以他的决定,很少为人着想。

因此紫微化权必须得辅佐诸曜同会,尤其是左辅右弼,然后才能减少辛劳。否则凡事亲力亲为,为自己主观的决定而努力,有时反易徒劳无功。

紫微化权必须见禄存同会,然后始许富贵,因为当命宫得紫微化权躔度,则财帛必同时有武曲化忌,如无禄存,则容易困乏,场面虽佳而内在空虚,不足贵也。

如果紫微化为权星,可是却与煞曜同会,则可譬喻为帝王喜欢亲近小人。由于化权的关系亲近小人的后果,比一般情形更为严重,当局者可能流为习染癖好,或多疑忌之心,故此更易使人生多了挫折。趋吉避凶之道,在于提高个人修养,并且时时警惕。

若吉凶交集,则既有辅佐诸曜同会,可是同时却亦见煞曜,须注意吉凶不会抵消,因此实际的人际关系便十分重要。两个人,假使有同一的星曜组合在命宫,假如一者慎重交游,而另一者却滥交朋友,所发生的实际际遇便大有分别。

唯紫微化权而昌曲同会者,由于禀性聪明,情形更加要紧,当局者固可因聪明才智而得益,但亦可能聪明自误。

紫微化权躔度六亲的宫垣,往往即是六亲主观的征兆。故最不喜落于夫妻宫,除非当局者命宫的星曜柔和,否则夫妻感情每多破裂,尤其是七杀、破军等星曜坐命宫,必须留意夫妻善处之道。

如果紫微化权躔度子女宫,则每为代沟之兆,倘若更煞曜同会,又见性质凶恶的杂曜,则须防子女倾家,于其童年时必须善于管教,不加溺爱,使其童年及少年时即能认识人生多挫折,然后始为避凶之道也。

紫微化权守兄弟宫,则不宜与人合作,否则将因此受人驾御。

疾厄宫紫微化权躔度,加强肠胃病的倾向。若有煞曜,又见天刑,则为动手术之兆。见桃花诸曜,则为肾病或妇女暗病。

巨门化权(癸)

巨门于斗数中为暗曜,故若无入庙的太阳会照,则无论化禄、化权皆有缺点。化禄者重利,常易憎人富贵,化权者亦然,唯化禄者尚肯向现实低头,而化权者每每不顾现实,易因妒忌之心而致生困扰。

所以巨门化权,尤其是更见煞曜者,最忌走偏锋、出锋头,往往因而致祸。若巨门化权而得吉曜同会,若能沉潜砥砺(磨炼),不争名利,则反而名利不求自得。

巨门化权守福德宫,一般情况可视为深沉的象征,则喜昌曲或天才同度,便能沉潜于一门专业,不起是非争端。唯若煞曜同度之时,竞争之心往往甚重,而且倾向于不择手段的竞争。这种情形,亦唯入庙的太阳可解,则变为大方豪爽耳。

巨门化权,太阴必同时化科,倘太阳、太阴同时入庙,则三星会照便成为一个良好的星系结构,更得辅佐诸曜同会,亦可富贵,虽凡事仍喜亲力亲为,可是只需不出锋头,则运程自必顺遂。

唯巨门化权守财帛宫者,则子女宫必为天相,且受巨门及天梁相夹,此时即不宜见煞,否则主有代沟。煞重者,且主子女倾家。可与比较者为巨门化禄守命宫,若子女宫见文昌化忌,亦主子女倾家。此乃一则败于子女主观、成见或癖好,一则败于子女不知节俭。所以巨门吉化,必须注意对下一代的教育。

巨门又主口才,化权比化禄为佳,化权者口才佳而不流于甜滑,化禄者若有煞曜同度,则常恃口才,反易因而滋生困扰。

六亲宫垣,一般情形下喜见巨门化权。所谓喜见,系比较而言,则化权比不化权要好。例如兄弟宫见巨门躔度,本主不和,可是化权却是兄弟创业有成的征兆。

又如夫妻宫巨门躔度,本主是非口舌闲气,化权之后,却主妻室能相夫教子。

子女宫巨门躔度,主以迟得为宜,否则易生代沟,然而化为权星后,则反主子女秀发。

尤其是交友宫,巨门不化权,主是非口舌,化为权星,若无煞曜,则主得诤友。

由上所述,可见巨门化权与不化权之别。

巨门主口腔、食道、肠胃,化权则不宜见煞,否则主病。由口腔食道引伸,又为呼吸器官,特别是肺支气管及喉头,化权见煞者,亦主这方面的疾病。

武曲化科(甲)

前已说过,武曲为财星,且主求财的行动,故当化为科星时,其性质便有两重特点:

第一,其求财的行动,与知名度有关。例如,在著名的财务机构工作,由于机构本身具有名气等条件,然后当事人始能藉此生财。

第二,若属自行经营,或为专业人士,则必须重视知名度的建立。名气愈大,则收益愈大。所以武曲化科能成良好的结构,当局者往往名利双收。

然而武曲化科所建立的知名度,范围不及紫微、太阳、天机化科者彰着,仅局限于本身事业范围。尤其对从事财经或金属工具谋生的人有利。

若武曲化科与廉贞化禄相会,则因知名度常带来意外的收获。

凡武曲化科,太阳必同时化忌,前贤厘定此点,可谓含有深意。古人谓深藏善买,即财不喜露白之意。若武曲化为科星,则反以财名彰着,因此是非尤怨亦必随之而来,当运行至太阳化忌的大限,便须注意此忌星有无受到激发,若有,则为劣限无疑。

武曲与贪狼同度,而武曲化科,若更成火贪、铃贪格,则虽财帛骤发,但却容易器小易盈,张扬过甚,于劣限时容易暴败。

因此相对而言,武曲化科较宜专业人士,至少较从商者为有利。尤其现代社会,专业人士的地位提高,虽服务于人,但亦有相当独立地位,故未必一定要从商始能致富也。

大致而言,财星化科,若以知名度生财则佳,以财彰名利则劣,此中信息深征。

六亲宫垣,有武曲化科入度,基本性质虽不变,但却能转化为较佳的倾向。例如夫妻宫见武曲化科,妇夺夫权的意义不变,但却主妻子能匡扶自己的事业,甚至能主理事业,则自己的权力虽被夺,实际上却无不良影响。

又如子女宫武曲化科入度,子女较少的性质不变;有些星系,主偏房继室生子,此性质亦不变,但却主子女秀发,故虽少亦佳也。

又如父母宫武曲躔度,本主刑克分离,化为科星之后,不主刑克,有时反主父母有威权,纵见煞,亦不致死别。

疾厄宫武曲化科,对虚弱性的呼吸器官疾病,有加强作用;但对肺炎、瘤肿等,则有减轻的作用。武曲破军而武曲化科,主补牙镶牙。武曲化科,火星现度,主咳嗽。

紫微化科(乙)

紫微为帝星,故喜化科,更喜得府相同朝,或百官朝拱,则主得声望。

唯若无府相及诸吉拱会,反之,更见四煞、刑耗等曜会合,或桃花诸曜同度及对拱,则虽化为科星亦不主名誉。

但无论性质如何,若紫微化科守命宫者,皆主多学多能,兴趣广泛,更见文昌、文曲;龙池、凤阁;天才等曜同会,尤主才艺出众,在一行一业中得享令名。

然而,凡紫微居命宫者,交友宫大多不吉,尤其是紫微在命宫化科,交友宫太阴在巳必同时化忌,则主下属不得力,甚且受友人或下属拖累。

交友宫的星曜影响兄弟宫,故亦多不宜与人合作,须细详此二宫星曜推断。凡紫微化科,太阴必同时化忌,夜生人,太阴入庙,则情形尚可;若日生人,太阴落陷,则太阴所在的宫垣,往往成为人生的缺陷。

唯一的良好结构是,夜生人,紫微在午,太阴在交友宫化忌,则主下属得力,且以女性者为宜。

紫微化科主宽厚,但更容易变成主观,由是爱恶随心的情形更显着表现出来,便减弱了宽厚的形象。再加上化科则易惹嫉妒,所以往往便易孤立。唯百官朝拱者,可以减轻这种缺点。

故若紫微化科,煞刑重重者,在劣限,时易有怀才不遇的感觉;在吉限,是非妒忌必随名誉而来。故此比较上人生便少福泽,有时不化科者,反而容易满足,人生亦较少波折。

六亲宫垣,紫微躔度,一般都喜化为科星。

例如在兄弟宫,紫微化科者,主急难时有兄弟或知交援手。

又如在父母宫,紫微躔度而化为科星,虽主父母主观,常喜左右儿女的行动,但却其实能尽力益荫儿女。

在夫妻宫,紫微化科,常主夫妻年龄有较大的差距,或主配偶好胜,然而却不轻易言离,稍加谦让即可配合。

唯紫微化科于交友宫,更见文曜,则主其人智不如下属。能善加利用固佳,否则容易太阿倒持。

疾厄宫有紫微化科同度,不主肠胃病,反主排泄系统有疾,亦须留意摄护腺、前列腺等分泌系统。

文昌化科(丙)

文昌属辅佐诸曜,斗数中,能成为化曜者,除正曜之外,其余便仅有昌曲能化为科星或忌星。有些流派,左辅右弼亦可化科,中州派则无此说。

昌曲主文章,故有化科的道理。若辅弼化科,则何以主功名的天魁、天钺竟不化科呢?所以中州派力主辅弼不化科之说。其他派系,对此当有解释,读者不妨参考,以及由实际征验来决定。

古代重视由科举取功名,不但异途出身者有所不如,即使是两榜出身的人,亦比三考出身的翰林低一等,故命宫或妻宫最喜见文昌化科,逢昌曲化科的流年守命,亦视为功名的吉兆。现在已少去这重意义,因此仅将文昌化科视为利读书的星曜,尤喜阳梁昌禄格的文昌化科。

由科举的意义,又可将文昌引伸为文书及礼乐的星曜,因此便产生如下的征验。

文昌主文书契约,当文昌化科时,往往主因文书契约而得名誉。例如发表作品,因一份合同的签订而取得声誉,或发表重要的书面意见,博得董事局的称赞之类。

因为现代商场重视合同契约的签订,所以往往又主签订合同顺利。倘如与财星及禄存相会,或受化禄的流曜冲动,则主因文书契约进财。受薪者则亦主不次升迁。

文昌化科,喜与奏书同会,则为文书之喜,这种文书,可以是升迁的公文,亦可以是官司词讼的文件,也可以是作品的发表,甚至是一封期待已久的书函。这时候,化科的意义便不限于名誉,或主内心的喜悦。

文昌既主礼乐,由此意义引伸,便可视为婚丧二礼的表征。故当文昌化科于六亲的宫位,若有煞忌刑曜会聚,在此流年或小限之内,或主六亲的丧礼。故文昌化科不一定代表喜庆,必须视全局星曜组合而定。

然而斗数的发展时代,是封建宗法社会,所以视父母的丧礼,每以长子裔孙的命盘为准;妻宫亦仅视发妻;子女宫则视长子。

可是妻宫见文昌化科,又见桃花诸曜,则往往主纳宠。现代法律虽不承认妾侍的地位,然而此仅属名义而已,斗数所推算者则为现实的情况。

文昌化科于疾厄宫,单独这星曜并不主疾病,仅有一重意义,即当于火铃同会时,则因疾病而起斑痕斑点。

天机化科(丁)

天机为浮动的星曜,当化科时,不增加他的稳定,可是却使其浮动变为活跃。故当命宫有天机化科坐守时,其人便为外务人材,虽然亦擅长计划,但其活动能力更应受到重视。

天机化科守福德宫则主权变,而且他的权变常令人容易接受,不会觉得虚浮不实。故天机化科,有时比化禄还可贵。

凡天机化科,巨门必同时化为忌星,而且两星常易会照,若有煞刑虚耗诸曜,则巨门化忌变为是非困扰,常须费尽心力才能将局面摆平。若无煞刑虚耗,反见辅佐吉曜会合,则巨门化忌的影响,仅为多言,或虽能言善辩,可是却带有虚浮的色彩,别人可以接受,然而却难免仍有不踏实之感。这种予人的印象,亦往往影响人生的际遇。

天机化科的另一重要表征,为聪慧明敏。这往往表征于处事,但亦同时表征其人擅长学习,所谓举一以反三,即是此类。

然而天机化科的学习,却仍带天机的本质,即擅学而不专,因此除非加以后天人事补救,否则便只懂得浮光掠面的知识,终难深入。

大凡天机坐命宫的人,若同时见煞,均应忌浮夸,尤忌自恃机变,化科时对此尤应注意。盖若不化科,则一时侥幸得来的声誉,虽没落尚不致影响终生,若化科,当其声誉下跌之时,其前途亦将大受影响也。

天机坐命,不喜天梁坐福德宫,因这两颗星曜的性质互相冲突,当天机化科时,冲突情形更加严重,常易聪明自误,其权变亦流为虚伪,非小心后天修养不可。

天机守六亲宫位,皆易产生缺点,化为科星后,这些缺点未能弥补,若煞忌刑曜交会时,则反而容易变得欲盖弥彰。

例如,天机化科守兄弟宫,有煞忌刑耗诸曜同会,则主兄弟不和,可是表面却若无其事,然而各怀机心,盘算对方的情形,实际上却十分严重,终致反目。倒不如不化科,则彼此反少交参,因而亦不致凶终隙未。

其余六亲的情形,可照上述原由类推。尤其是当兄弟宫见此星曜组合时,与人合作事业,尤其有所不宜。

疾厄宫不喜天机化科,因除肝阳火亢之外,还易变为心肾不交,表征为失眠,由是引起神经衰弱,至老年时,易发生种种病变。此应于推算晚运疾厄宫时,注意及此因素。

太阳化科(戊)

太阳本质发散,故不甚喜化科。化科则增加其发射力,名誉虽彰,而实际收获则少,且过分受人注意,亦非美事,《周易》所谓亢龙有悔者即是。

故太阳于庙旺宫位化科,反易变为空虚,不如化禄、化权,较有实际收获。

太阳化科必需有百官朝拱,然后始能成大事,且需无煞忌刑会照,否则徒然成为众矢之的,或为虚名虚利而为人利用。

有百官朝拱则不同,可以名实相付,则为社会公众注视之人物,其言行必可发生影响。唯必需得文昌、文曲同会,然后始无俗气,否则虽成为社会闻人,而言行庸陋,亦徒招笑柄而已。太阳落陷者,无昌曲则庸陋更甚。若有昌曲,则以与禄存同度为高格。

太阳化科,天梁、昌曲、禄存同会,为阳梁昌禄中的高格。以卯宫者为最佳,化禄、化权,成就均不如化科为大。然所利者仅为学术研究,或易得科名,并不主能成巨富。

太阳化科之富局,为与太阴化权同度或对拱,而事业宫有禄存。若更得天马、辅弼、昌曲,则决主少年早发。中年前后虽有挫折,而四十以后则必富贵无伦。唯有火铃空劫同躔者,则大为减色。

太阳化科亦喜与巨门同拱,则利口才,可于外交界成名。若从商,则宜广告、传播行业。天刑同度者,则宜从事法律。此均主易在行业中脱颖而出,成为表表者。

太阳化科在陷宫,则不宜空劫同度,否则反因虚名而招惹竟争疑忌。

一般情形下,太阳守六亲的宫垣,喜化为科星,则主六亲贵显,至少亦有相当社会地位。惟奴仆宫不喜,见太阳化科,反主手下声名在自己之上。若更见昌曲。则主当局者才智亦不及下属。

太阳化科于六亲宫垣,有时亦为得六亲荫庇扶持之兆。倘命宫见辅弼者,尤主克应。

唯若化科而与空劫同度,或有陀罗同躔,则主六亲无力,或反受六亲剥削。

太阳守疾厄宫,主阳明病。化为科星,并不能改善此点性质,或反为增加,故须注意推断。阳明火盛则伤肝,故太阳化科,有时亦为肝病之兆。

太阳亦主目疾,化科则为散光。于陷宫,见煞,为青光眼。

天梁化科(己)

天梁主贵,故在一般情形下,喜化为科星,则必有清誉。

监察管理乃天梁之责,故前人喻之为御史。若化科,则主受人信赖,得展所长,尤以天机天梁同度或对拱时,更主长于策划管理。

若成机月同梁格,更喜天梁化科,古人视为可成能吏。在现代,若参加企业机构服务,亦必时受人征询意见,宜加以尊重。倘为专业人士,亦或自行独立经营。

太阳天梁同度,而天梁化科者,不主学术研究,仅主在专业中有特殊性地位。所谓专业,一般性质为大众服务行业,必须详视所会杂曜,然后始可具体厘定。

凡天梁化科,亦主有扶强助弱、扶老携幼之心,纵见煞亦不改变。

天梁化科,文曲必同时化忌,若此两曜同度或对拱,则天梁化科之力便大为减弱。一般情况下,为明察秋毫而不见兴舆薪之应。在巳午二宫者尤为不吉,常易因小失大,或但重小节,结果弄成人际关系恶劣。

唯天梁化科则喜与奏书同度,是则为中秘人才,擅长刀笔。若从事择述,亦可成名。

亦喜与天德同度,主可在医学上成名。倘更有华盖、解神,则主着手成春。此尤其以太阳、天梁的组合为然。

天同、天梁的组合,有化科则不忌天马,不为浪荡,反主交游广阔。更见吉星详曜,则主四海扬名。在巳宫者,一生虽多惊险,唯每有惊险,反为吉运将来之先兆。得魁钺扶持者更佳,主一生逢惊险必有援力。

天梁化科于六亲宫垣,有时并非美事。盖于妻宫见此,则可能妻子挑剔,倘更见煞,则通常令人难于忍受。

唯现代妇女有自已事业,则天梁化科,亦可能为妻室乃专业人士的克应。

天梁化科于父母宫,主受父母荫庇。化科于子女宫,亦主子女成名。唯不宜见火星、天马,否则关系易疏远。

天梁守疾厄宫,空劫同度者,主风痛,化科加强风痛的频度与范围。

天梁亦主肠胃疾病,羊陀同度者,每为盲肠炎之应,若化科,则须防因未能及时动手术,感染而成腹膜炎。

女命天梁化科,火铃同度者,主月事不调或主流产。

天府化科(庚)

天府在两个天干化科,一为庚干,一为壬干。若微细分别,两者略有不同。于庚干的化科,掌财权的意味较重,于壬干的化科,则利于在现成局面下发展。

其实天府化科,上述两种性质均备,最少在金钱上受人信赖,前述的不同,只是轻重的区别而已。

天府以得禄为上,如不得禄,则不宜见煞,否则便为府库空露,唯化为科星,则不得禄,且见煞,亦不为府库空露,由此可知化科的重要。

斗数有些流派,不主张天府可以化科,认为天府性格保守,不出锋头,因此不喜扬名。殊不知天府化科的最基本意义,其名誉即在于受人信任,与出锋头根本不同也。

天府化科的重要,等于银行的商誉。有些银行,客户争着存钱,有些银行,广事招徕亦门堪罗雀,故岂可谓天府主储蓄、主收藏,便一定非退藏于密不可耶。

天府化科见煞,则转化为工程技术,且当局者在行业中,一定有相当的声望。

天府化科与天姚同度,便成为一个异常复杂的星系结构。若有煞,则最好能将谋略发挥于事业,则将变成很好的方帅,能因应环境的变化。若无煞,则性质温和,仍主事事受人信任,仅自私心较重。

紫微天府同度或对拱,亦喜天府化科,则其人既长于领导,亦受人信赖推崇。尤喜是壬干,天府居巳亥,更喜权禄相济,尤为高格,此时虽会武曲化忌,亦不过主理想过高耳。

天府于六亲宫垣化科,一般情形下,并不主六亲的信誉,仅主有可以信赖的六亲。至于是那一种六亲,当然可详其所在的宫垣而定。

在夫妻宫,情形比较复杂,盖天府化科躔度,虽主配偶诚厚,唯却嫌与命宫贪狼的性质不配合,因此往往以年龄有差距者为宜,比较易于因应。

壬干天府化科,不喜会武曲天相,在六亲宫垣,此为信赖六亲,反受六亲拖累的征兆。所谓拖累,往往并非有意。因此便不宜太过在金钱上对六亲信赖。

天府守疾厄宫,基本性质主胃病,化为科星,则为肝胃气痛。如果见煞忌并临,则为肾脏疾病。一般情形下,亦主肠胃突然转为虚寒,吸收营养不良。

文曲化科(辛)

文昌文曲,古代视为科名之星,因此皆宜化科。在古代,认为文曲不及文昌,则因为文曲带有异途出身的味道。唯文曲化科与恩光、天贵同会,则清代术家认为主恩科领乡荐,由此登科甲。

在现代,文曲化科可视为工程、科学的研究。在斗数中,有一个著名的阳梁昌禄格,其实阳梁曲禄亦可成格,只不过前者主文、医等科,后者则主理、工等科而已。

文曲又为主口才的星曜,在这种性质上,与巨门化禄者以口舌便利生财,而文曲化科,亦主善于言词,且容易以言词取信于人。

文曲亦主术数,故若文曲化科,与太阴、天机同会,亦许在术数上成名。

文曲化科的征验,有时须视与其同度的正曜性质而定。

举例而言,紫微七杀未必喜文曲化科同度,这组基本上主权力的星,文曲化科并不能增加其领导力与决断力。

武曲亦未必喜与文曲化科同度。二曲同宫,气质不相侔,其一化科,则反而增加了矛盾。

然而天机、天梁却喜文曲化科同度。对声誉皆有助力。然而能坐言却未必能起行,则为其重要的缺点。

巨门化禄与文曲化科同会,则增加了语言的力量。唯以无煞者沉潜,有煞者则无非口舌便给而已,只能取信人于一时。

举此数例,读者可推断其余,故文曲化不化科,在星曜组合上,往往为一改变性质的枢纽。

文曲化科每易与文昌化忌同度,或相会于三方,或彼此相对、相夹,推断时对此情形须加注意。因为每每主特殊的性质。

大致而言,文昌主思考,文曲度行动。有些人,在思考上是个聪明人,但在行动上却异常笨拙,即受此星系的影响。

这种情形,除了命宫之外,对福德宫亦有重大的反应。

如六亲宫垣碰着这种情况,则主有微妙的关系。尤不喜夫妻宫见文昌化忌,而命宫见文曲化科。古人认为此乃未娶妻、先纳宠之兆。不过这种情形,在现代却已成为普通现象。唯女命遇此,便应小心感情挫折耳。

若于年限,文曲化科变为化忌,又冲起文昌化忌,往往为孝服之应。

太阴化科(癸)

太阴为财星,化为科星之后,一般均主对财源有利。而且必为由名望带来金钱,或在金钱范围有声望,所以命宫太阴化科,以从事财经工作为宜。若不然,亦应在一行一业中创造名望,即可因之有较高收入。

然而太阴主藏,恰与太阳之主发散不同,所以太阴化科,其得来名望之性质,亦与太阳化科不同。太阳化科,其名望带有社会性,或为公众所知,或其声望系由利益公众之事业而来;太阴化科,则甚有范围局限,其声望亦仅限于为局内人所知,其利益亦于私人范围,与公众无涉。

因此在一般情况下,太阴化科仅利于贸易、投资。在现代可在金融机构服务,较容易在机构内确立地位。

太阴化科除了有利财源之外,还有一重性质,即是乐观。

所以福德宫太阴入庙而且化科的人,必定是个乐天派,很懂得享受人生。反而命宫太阴化科的人,由于福德为巨门,则虽有声望,且有财富,往往担心亦大,时需费尽心神。前人对太阴坐命的人,重视福德宫的推断,认为可以影响命宫的性质,即是因以。

若太阴化科于财帛宫,命宫必见天梁。由于天梁的影响,便容易表现为人生观的洒脱。这时太阴化科的性质,便表征为先得名而后得利,即其收入,系随名望而上进,并不代表其人长袖善舞,亦不代表适宜进身财经界。

太阴落陷化科,更与投资无缘,以任职于大机构为宜,仅主擅长计划。

太阴入庙,守六亲宫垣,主女亲有利。若太阴落陷,则不利女亲,日生人尤其不利,无论男女命宫皆如此。但若化为科星,则可改善这方面的情况。

例如父母宫太阴化科于卯垣,更见火铃,则主童年时母亲主持中馈,父亲可能出外谋生,因此仅断为母氏掌权。若不化科,则可能父母离异或童年离家,不得母氏宠爱。

以此为例,在其余六亲宫垣的性质,可以据此推知。

太阴守疾厄宫,一般情形下主阴虚,在陷宫尤甚。若化为科星,并不减轻疾患,反主虚不受补。由此引伸,则为对一些营养不能吸收,此可能为内分泌失调之疾患。

太阳化忌(甲)

太阳主发散,所以就一般情形而言,已嫌光芒夺目,与我国传统思想之主收敛恰不相侔。一切术数,基本原则都须以传统哲学为基础,所以太阳坐命,斗数推断亦并不许为富贵双全。化为忌星,性质更变为容易招惹是非尤怨。

因此,凡太阳化忌坐命宫的人的宜从事本身即带有是非性质的行业,如律师、刑法部门之类。若从事普通行业,则无论怎样周旋,是非尤怨总易惹到身上。

太阳化忌亦有见煞与不见煞之别。若无煞,或且反与辅佐诸曜同会,亦主任劳任怨以成大业。即使在政界服务,谣诼业生,亦不过名高招谤而已。对实际运程未必有影响。假如见煞,则所惹是非,实足以影响际遇。

由上所述即知太阳化忌未必不详。其中应特别注意的,为寅宫的太阳巨门,而太阳化忌,因为有禄存同度的关系,故最宜从事外交、法律,以及推销、广告等竞争性行业。甚至不妨从事传播,因为传播行业,本身即带是非的性质。

唯午宫太阳化忌,虽会禄存,然而日丽中天,光芒太盛,当化为忌星后,必谣谤疑忌业生,年运稍差即易倾跌。

若太阳、天梁的组合,当太阳化忌时,有空曜同度,则宜从事宗教,可表现为辩才无疑,且对公众有特殊的吸引图式。

太阳化忌,更见擎羊、天刑,则为官非词讼,而且所发生的纠纷,往往出于意料之外。

太阳化忌于六亲宫垣,无论男女命,皆对六亲不利。夜生人情况更为严重,若见煞,往往主生死离别。

女命,夫妻宫见太阳化忌,有煞,则主恋爱屡生波折,往往受局外人破坏,婚后仍难避免这种情况。若更躔桃花诸曜,则当局者的感情痛苦,可以拖累终身。

父母宫太阳化忌,有煞刑诸曜同会,则主易跟上司不和,或虽兢兢业业,但仍然受上司猜疑,施以压力。

疾厄宫太阳化忌,一般情形主内外分泌失平衡,尤其是甲状腺。

太阳为阳明之火,化为忌星,阳明火反而更亢,容易引发肝病、眼病。

若女命,有时亦主子宫不正,难以生育。

太阴化忌(乙)

就一般情形而言,太阴化忌较太阳化忌为佳。太阴主藏,化忌亦不致招惹是非尤怨,于最恶劣的情形下,亦仅为内心痛苦,除当局者本人外,无人加以压力。一般仅主麻烦与纠扰,比较容易克服。

表现为内心痛苦者,通常为太阴、天同的星曜组合,在酉宫较佳,若在卯宫,必同时出现羊陀夹忌的情况,则当局者的情绪极难平衡,往往因此导致终身抱憾。

凡太阴化忌于陷宫,若又为财帛宫,则须慎防投资损失。这种投资,往往外界有极大的引诱力,当局者无论如何精明,亦往往会作出错误的决定。

唯太阴化忌于亥宫,则反主有不虞(意料不到)之喜,或经过困扰,突逢佳遇良机。

太阴主藏,因此亦往往表现为重视精神生活与太阳之主物质生活不同。所以当太阴化为忌星,有时便为精神空虚的表现。

所以太阴化忌最不宜在福德宫,若为女命,更见昌曲桃花,则主意志薄弱,往往难以抵受外界引诱,结果一但失足,抱憾终身。所谓红颜薄命,即是此类。

太阴又倾向于情绪,在巳宫,已嫌落陷,由于借会天同巨门的关系,便表现得情绪很难稳定,由此亦容易表现为朝秦暮楚,当局者往往因一时的冲动,影响一生。

因此与其说太阴化忌能够影响财帛,倒不如重视其影响感情与情绪的一面。尤其是太阳化忌的压力来自外界,太阴化忌的际遇却由当局者自招,这一点更宜加以区别。

太阴守六亲宫垣,化为忌星,对日生人更不利,主六亲无缘,或甚至生离死别。

古人说,太阴守身宫,落陷,主随娘出嫁。当化为忌星后,有时即为襁褓(指婴儿)丧父之兆,倘见火铃会照者更确。

若奴仆宫太阴化忌,除亥宫外,无论在何宫垣,皆须防受下属暗算,此以同时见煞者为确。若太阴化忌为文曲化忌冲会,其年尤须慎防下属盗窃侵吞,或因下属拖累而致损失。这种情形,即使在亥宫亦难避免。

太阴属水,守疾厄宫时,主阴虚亏损,化为忌星,更加重这种情况。

太阴化忌又为眼病之兆,但病源与太阳化忌者不同。太阳为阳明之疾,且以先天为多,太阴的目疾,必由虚弱亏损而来。

廉贞化忌(丙)

廉贞为血,为精神享受,又可以表征为血缘关系,或足以影响精神享受的物质收入。当化为忌星之时,即代表其所表征之性质发生不如意事,或有障碍与挫折。

所以最直接的意义,为脓血之灾。当廉贞七杀化忌,且遇煞曜之时,表征为交通意外,即是由血光的性质引伸而来。其实有时血光并不完全是交通意外,亦可能为手术开刀,甚至为与血有关的病症。例如疾厄宫有廉贞化忌的人,很容易在年青时期生暗疮,生得密而且频,这便亦可以作为廉贞化忌表征之一。

由于廉贞主精神享受,所以恋爱挫折亦可视为廉贞化忌的表征。若桃花诸曜同躔,这项性质尤为确实。而当廉贞化忌,与文曲化忌交冲之时,便表征为伤心落泪矣!

廉贞化忌有时为破财之兆,这需要分两方面来说明。

性质之一,可能是破欢喜财。例如儿女婚嫁;但与之相反,却可能是丧病而破财。总而言之,其花钱的性质,必与血缘及感情有关。

性质之二,是近乎功败垂成的破财。进行一件事,已八八九九,可是内部忽然发生问题,以至不但有破财,且有挫折的感觉,这种性质,则关乎情绪。

所以推断廉贞化忌,应着眼于感情、血缘与情绪,然后详其余的宫垣,始能推算出事件的性质。

有时廉贞化忌,却可进财,但进财的同时,必然有巨额金钱支出,特别是作交际应酬的花费,以及回佣回扣之类。

于六亲宫垣见廉贞化忌,一般情形下为与六亲不和,或发生不如意的事。倘情形更严重,则可能为伤病或死亡。

但廉贞化忌若与昌曲同会,又见吉曜,于女命,则可能为生子或婚嫁之年。甚至于六亲宫垣,亦可持此验证。例如兄弟逢此星曜,是否姐妹婚嫁或有喜,抑或为不如意的事,切不可单持廉贞一曜来决定。斗数有许多推断原则,须灵活运用,若持一义以论天下苍生之命,便如持一管以窥天,失验之时,便又谓必然另有秘籍秘诀矣。

例如廉贞化忌于疾厄宫,许多时候主手术开刀,尤主肾病,或妇科疾病。但有时廉贞化忌却亦主生子,这便须通盘推断,然后始能厘定矣,只持一诀,必致茫然。

巨门化忌(丁)

巨门主口舌、语言,因此当化为忌星之时,最直接的意义便为是非口舌。煞刑诸曜同度相会,则甚至可发展为官非词讼。

但有时所谓官非,并不一定非打官司不可。受官府责骂,亦属官非。因此有时日盘见巨门化忌,煞刑交集,却可能只是捱官吏的骂,并不意味有严重事件发生。

财帛宫见巨门化忌,亦并不一定是因钱财而惹口舌词讼,有许多时候,仅主其人所从事的职业,须费唇舌,例如经纪人、推销员,甚至教师,都属口水多过茶的行业。无论巨门化禄化忌,均有此种性质,只不过化禄者若非从事此类行业,则易招损失,而化忌者若非从事此类行业,则易惹是非耳。

必须如此分别,然后始为细致。

凡巨门坐落命,必须以不出锋头为宜,但求实利,不慕虚名,乃是趋吉避凶之道。当巨门化为忌星时,尤须如此。若稍出锋头,则必横逆交加,阻力特大矣。

由此引伸,巨门化忌则不宜从事歌唱、司仪等演艺工作,而巨门化禄者则较佳,唯仍必须重视人际关系,始可避免是非。但于流年不佳时,却仍必有是非词讼发生,并非单纯人际关系可以解决。

巨门之为暗曜,并不是巨门本身无光,只是它可以遮蔽其他星曜的光芒耳。这一点,非常重要,若谓巨门本身无光,持此原则推断可谓百无一是。因此当巨门化为忌星时,应由受巨门所暗的星曜,来决定发生什么事。如天机受掩,即不宜妄动生非,尤不宜策划。

六亲宫垣有巨门化忌坐落守,须注意可能表征为感情的阴暗面。

例如父母宫见巨门化忌,更有羊陀,则可能为父母不和;若火铃同度,则可能是自已早年离开父母。故所谓感情的阴暗面,实不可一概而论也。

夫妻宫最不宜见巨门化忌,很可能发生亲者疏而疏者亲的现象。又或者为感情问题上有难言之隐。此以煞曜同躔尤确。

若兄弟宫见巨门化忌,则不宜与人合作,恐生是非口舌,或意见参商。

巨门化忌守疾厄宫,许多情形下为骨髓、神经疾患。

巨门又主食道肠胃,化忌时亦表现为此等病症,若巨门化忌冲会太阴化忌则为喉病。

天机化忌(戊)

对于天机化忌,最好打一个比方——打麻雀,有意扣着下家一只七索,可是当牌局近尾声时,自己打出七索,便可叫三辣三飞,于是打七索碰碰运气,结果包牌。

所以凡天机化忌,应该紧记着一句古谚:机深祸更深。亦可以用红楼梦中有关王凤姐的识语来形容,机关算尽太聪明,算去了卿卿的命。

所以天机化忌在命宫、福德宫的人,最不宜经商,否则必然会碰到自己打败自己的情况,自己愈痛心疾首的人,愈容易成为胜利者。应付之道,在于保持平常心,凡事但依道理去做,成败委诸天命,如此则反而能获致成功。王亭之见过一位富豪的命盘,天机化忌坐命,其成功之道,即在于做事但求合理。

天机的优点是机变,但缺点亦在于机变,因为过分聪明的机变,有时会变成滑头,给人靠不住的感觉,当天机化忌时,性质尤其如此。后天的道德修养,这时候便变成很重要,所以同样是天机化忌坐命,人生的际遇却可能大为不同,即是这个缘故。

天机化忌的另一缺点,是容易招谤。无论如何立身行事,都容易受到诽谤,以致人身攻击。若化精神去应付,则将不胜其烦。可是若化忌而又碰到煞曜时,则常常会碰到不能不应付谣谤的情况,此时当局者可谓心神俱劳。

女命天机,于陷宫化忌见火铃,古人认为有自杀倾向,即是由于的家庭中不断招谤,古代妇女无事业,家庭即是她们唯一的天地,年深月久,便会深得人生缺少乐趣。

天机于六亲宫垣化忌,直接的意义是关系疏离,却往往是先前关系密切,后来才发展到关系恶劣,因此便易令人觉得失望与伤心。

更不幸的是,六亲宫垣的天机化忌,常主因小事化大事,终致各走极端,无法转圈,所以当关系变坏时,若追寻根底,常令旁人失笑,可是当事人却势同火水,于是关系愈变愈坏,终于无法收拾。

疾厄宫天机化忌,则常主神经系统的疾患,尤其是失眠、神经衰弱、记忆衰退之类。

另一意义,则是倾向于肝病。古人说:忧则伤肝,此即为天机化忌的特性。

天机化忌与刑煞同躔,则为手足受伤的征兆,尤其是手尖脚尖。

文曲化忌(己)

文曲化忌跟文昌化忌不同,文昌化忌的征兆,主要在于合同、契约、支票等文书,但文曲化忌,则可能包括口头契约的失误。

现代人很喜欢投机,在股市、金市、期市,其成交都只赖口头契约,当文曲化忌之时,应防此类失误。例如经纪落错单,或买卖前一秒钟,临时改变主意。

当文曲化忌与天机化忌相冲会时,对投机尤其不利,其表征为先胜后败,其初可能节节胜利,但却不知收割,终于全军覆没。因应之道,在于见好收篷。

文曲化忌于福德宫,则主为人有类聪明笨伯,聪明人专做傻事。若有煞或空劫同度,则为卖弄聪明,结果的反而招致损失,此则与聪明人做傻事不同,宜仔细区别。

巨门不宜与文曲化忌同度,若同度,则为是非口舌之应。惟于文曲化忌的同时,天梁必化为科星,此时关系则在太阳,若太阳落陷,是非口舌很难化解,若太阳入庙,则虽惹是非口舌,但毕竟能得到多数人的同情,便反能因是非而带来名誉。

当文昌化忌与文曲化忌冲会之时,则情形比较严重,很容易在莫名其妙的情形下受到损失,而损失则必与文书契约有关。倘同时见到太阴,则为失窃、受骗的象征。

若昌曲夹天相,而文曲化忌,亦很容易构成刑忌夹印的格局,则主当事人有不得已的苦衷,明知对自己不利,可是仍然签订文书契约,因而受到损失。

文曲化忌的克应,每须与正曜同参。

在六亲宫垣文曲化忌,有时性质很严重,例如丧服;但有时性质却很温和,例如结婚时主婚人不在场。

有过一很有趣的例子,当局者夫妻宫文曲化忌,结婚那一年的夫妻文曲双化忌,却是摆喜酒碰到九号风球,不足两成宾客参加婚宴。

但无论如何,文曲化忌可视为波折、不如意、不愉快。所以当六亲宫垣见文曲化忌,便须留意一些仪式、礼节上的缺陷。

于疾厄宫见文曲化忌,有一个很重要的克应,即破军与文曲化忌同躔时,主重大的意外。然而却并不一定主水厄。

文曲化忌与廉贞化忌冲会,则主脓疮癣癞之类。有时文曲化忌亦主破相,以女命尤甚。天梁躔文曲化忌,则为痘症、麻疹。

天同化忌(庚)

斗数的四化,不同门派有不同的传授,于庚干尤为混乱,有作太阴化忌,有作天同化忌。王亭之所得的传授,则是后者。附带说一句,中州派对于四化的观点是,左辅右弼不化科,天同可化忌。

主张天同不化忌的论点,是认为天同乃福星,有福星当然便不会碰到挫折与困扰。中州派的论点却是,若天同化忌星之时,最直接的推断,便是有福而不得享。若在感情方面而言,更常常是不好姻缘的表征,或则是精神上的空虚与苦闷。

在人生的历程上,除了一些特别格局,当天同坐命而化为忌星,其困扰往往表现在精神生活,而不在物质生活。若与巨门同度或对拱者,则一生感情困扰更大。

天同之称为福星,最基本的性质,是由无到有。例如白手兴家之类。若化为忌星时,这种性质依然不变,可是过程却特别多波折,尤多内心的痛苦。

将此性质引伸,则亦可表征为感情方面的伤害,例如遭好朋友中伤,或知已者反而有所误会,这种心情,非当局者很难体会。

由于天同化忌的不吉,主要在于精神,因此最不喜居于福德宫。但若地空地劫同会时,天同化忌有时却变为吉兆,反象征其人有个人的独特人生观,许多想法虽不为人理解,可是当局者却能自得其乐。

然而若阴煞、天姚与之同度,则当局者便非养德不可,否则人生必然会碰到重大的打击,且可能因此一蹶不振。

天同化忌不宜居于六亲的宫垣,最直接的影响是感情发生不利的变化,以致关系恶劣。或六亲遭逢不幸,以致伤心落泪。

若天同化忌于父母宫,见火铃,则为弃祖离家之兆,或出祀寄养。

夫妻宫最不宜见天同化忌,见则主有情者不能结合,或一生多痛苦的恋爱,刻骨铭心。而能结合者,则反多误会周张。

天同化忌若与禄存同度,于六亲宫垣更为不宜,常表现为与六亲因利而反目。

于疾厄宫,天同化忌可以加重病情,亦可以使之转变为慢性疾病,以致影响精神享受。大致而言,凡天同化忌主病情增加痛苦,而所患的病,亦偏向于神经系统。火铃同会时,此倾向尤甚。

文昌化忌(辛)

斗数的四化,唯文昌文曲的化科、化忌不属于正曜四化。照王亭之的猜想,古人于正曜外唯重昌曲,乃与古代社会重视科举有关,所谓正途出身,必须经过国家典试,因而见昌曲化科则喜,化忌则成障碍。

其中辛干的安排很特别,凡文昌化忌,文曲必同时化科,这就是异途出身的表征,或则仅限于两榜,未能登甲第。

照中州派的传授,这又是中式副榜之兆,否则便为异路功名。

由此比较,可知对科甲而言,文昌比文曲更重要。所以斗数家仅有阳梁昌禄,胪传第一名的说法,而不视文曲,但在现代,若命宫见阳梁曲禄者,更见科星,即使文昌化忌,亦宜在理工方面发展。

文昌化忌有一基本性质,乃由科名不利引伸而来,即是文书失误。

所谓文书,包括契约、公文在内,特别是替人担保,或在银行建立个人担保户口,均在此例。故若财帛宫见文昌化忌,必须小心签订契约。

若文昌化忌与空劫同度,极不宜居于财帛宫,在现代社会,常为收到空头支票,或客户到期不还货债的表征。

有时候,文昌化忌亦可用来看丧礼,或主庆典上的失仪。

在大多数情况下,文昌化忌,则主失约,尤其是于月盘或日盘,尤主克应。将此引伸,则为期待的书信音讯不至。故在迁移宫见文昌化忌,亦主行期迁延。

于六亲宫垣见文昌化忌,往往象征彼此关系的疏离,若于流年见父母宫文昌化忌,为忌星冲起,更见煞刑等曜,则须防孝服。此情形出现于田宅宫,亦非吉兆。

若夫妻宫见文昌化忌,则为婚礼有缺陷的征兆。倘正曜为紫微破军、紫微贪狼,则可能为无婚礼的婚姻。

交友宫见文昌化忌,有煞忌刑耗重重冲起,则为受下属所累而致损失,或遭困扰。由于此组星曜必与兄弟宫相照,因此有时亦主受兄弟拖累,或争讼不和。

疾厄宫见文昌化忌,其基本表征为斑点,如正曜所象征为眼疾,则须提防为白内障、青光眼,或视网膜脱落等症。有时文昌化忌,亦为白喉之兆。

武曲化忌(壬)

武曲为财星。财星化忌,最直接的意义,便为在钱财上发生困扰。故经商者每感周转困难,而受薪者则有被解雇的危险。情形是否严重,须视有无煞忌刑曜冲起。如有,则经商者可能倒闭,而受薪者则可能长期失业。如无,或反有吉星同会,则不过是一时的周折,如经商者因过分扩张,影响资金周转困难,受薪者则可能是转换工作时的一段时期停职。

故若命宫、财帛宫见武曲化忌,以自由职业或专业人士为宜。更宜于执利器的专业人士,如外科医生、牙科医生、发型业,以至屠宰或厨夫。职业高下,以及其成就如何,则须视所会的诸曜而定,尤须参考杂曜,如见天厨,则必与饮食业有关;是天刑,更可确定持利器以求财的性质。

武曲化忌,不喜与地空、地劫同会,若同会,则必耗损金钱。亦不喜与文曲化忌相冲会,若冲会,在斗数中便成为一个很大的败局。有时主意外,有时主突发性的灾祸,然而有时只主欺骗性的破财。

武曲化忌,亦极不喜构成铃昌陀武的格局。辰戌两宫尤甚。此主自己的行为导致自己失败,故引伸至极端,可以视为自我毁灭的象征。因此,不但命宫不喜见此组星曜,即是福德宫亦不喜见,见则主有极端思想,可以导致自我毁灭。

由于武曲为金星,所以当化忌时,亦往往主金属创伤,以见刑煞诸曜冲会者为甚。不过有时却只主很小的手术,例如输血之类,甚至有时只主针灸或物理治疗。

于六亲垣见武曲化忌,有时很难推断其具体性质,每须详查流年,然后始可断定吉凶,因为有些时候,武曲化忌仅主其六亲的行业。如兄弟宫见之,有时便为兄弟乃外科医生的克应,倘更见科文诸曜,则甚至可定为名医。

若于见刑煞诸曜的情形下,特别是大运流年更有忌星冲起,则往往主六亲的不幸。可是,有许多时候,却主因六亲而破财。如在奴仆宫(今通称交友宫),则往往为受手下人拖累破财之兆。

于疾厄宫见武曲化忌,通常可厘定为动手术,有些情形下,却主因意外而致手足伤残。特别不利是武曲破军这组星系,若化忌,更见煞,以及其他一些不吉利的特定杂曜,往往为瘤肿以至癌症。

贪狼化忌(癸)

贪狼化忌,破军必同时化禄,而且二星亦必永远在三方相会,故便必然出现星曜互涉的情况。

破军最喜化禄,主开创,因此贪狼化忌的缺点,便常可因此得到弥补。在许多情形下,仅主因开创而多无谓应酬,故不足为患。若吉曜会集,则仅主无心插柳柳成荫,然则贪狼化忌反以为喜矣。

贪狼化忌与火铃同度,亦主突发,视会合星曜吉凶而定,吉则更带无心插柳的性质;若凶,则为暴起暴跌,且起跌过程皆出当局者意料之外。所以碰到这组星系,便不宜投机,虽有一时之喜,然而却难免最后归于失败。

贪狼于子宫化忌,最为女命所不宜,若夫妻宫为此星曜拱照,婚姻必多失意。

就一般意义言,贪狼化忌又主争夺,所以虽有破军化禄同会,亦不能改变此种性质。因为破军化禄所主的开创,本身即具有争夺的意义。在推断时,应注意的是主动与被动的分别,一般原则是,见刑煞虚耗诸曜,则主被动,故须留意竞争者的举措。

若贪狼化为忌星,又见桃花昌曲诸曜,则常常主爱情上的争夺。女命,若命宫逢此组星曜,便须注意感情问题。因为无论主动与被动,皆易产生不良影响,于人于己两皆无益。

在羊陀夹忌的情形下,贪狼化忌则主受人所制。此时贪狼必在子宫,虽有禄存同度,且会破军化禄亦不为妙。命宫见此情形固属不佳;在事业宫,亦主一生事业多变,终无固定的发展目标,星曜虽佳亦仅主虚名。

贪狼化忌于六亲宫垣,都象征着程度不同的缺陷。尤其是于夫妻宫、福德宫,往往表征着难言之隐,成为当局者的终身痛苦。

贪狼化忌与火铃同度,则为分离的征兆,分离时期的久暂,须细详流年而定。

基本上六亲宫垣见贪狼化忌躔陀罗,则主感情或思想难以沟通。故子女宫见此,亲情每多隔膜。后天人事补救便往往非常重要。

奴仆宫见贪狼化忌,最为不详,因为每主下属反叛,或亲信突然自立门户,成为自己的竞争者。

疾厄宫贪狼化忌,若女命,须防妇科疾病,亦主子宫不正,难以生育。

若贪狼化忌与廉贞化忌冲会,则为性病,或生殖器官诸般疾患。

谈星小结

王亭之谈「紫微斗数」的星曜,其目的,在于将十四正曜,以及由十四正曜组成的六十星系,加上辅、佐、煞、化、杂曜,以至流曜的性质,一一予以简明介绍。

掌握了这些星曜性质之后,可以说,已经掌握了推断斗数的重要资料,所欠缺者,只是推断的原则与技巧而已。关于这点,王亭之有一本不公开发行的书籍一一《安星法及推断实例》,应该可以帮助读者。读者如欲购买,可电「紫微斗数学会」査询,或通过报刊函王亭之邮,。这本书,公开了中州派的推断原则,偶知一隅者已视为秘传,今尽量公开,虽然犯忌,但亦可谓金钺度尽。

附录

甲 大限与流年的推断

当明确了上述原则之后,初学者不妨由大限及流年开始,学习飞动星盘以及加入流曜之后的推断方法。

为了方便说明,不妨举一个实例。

右天

弼马

天孤截破蜚

福辰空碎廉

病丧岁 104-113 夫癸

符门驿 长生 妻巳

恩三台天天天旬

光台辅喜姚厨空

大贯息 114-123 兄甲

耗索神 沐浴 弟午

年龙凤旬

解池阁空

伏官华 4-13 身命乙

兵符盖 冠带 宫宫末

八大天月劫

座耗巫德煞

官小劫 14-23 父丙

符耗煞 临官 母申

天截阴

空空煞

喜晦攀 94-103 子壬

神气鞍 养 女辰

1951年

6

X

左火禄

辅星存

天天

官虚

博岁灾 24-33 福丁

士破煞 帝旺 德酉

太天

阳梁

天天

月哭

蜚太将 84-93 财辛

廉岁星 胎 帛卯

廉天

贞府

▲▲

文铃擎

昌星羊

天天

才寿

力龙天 34-43 田戊

士德煞 衰 宅戌

武天

曲相

封天天

诰刑使

奏病亡 74-83 疾庚

书符神 绝 厄寅

天巨

同门

宿

将吊月 64-73 迁辛

军客煞 墓 移丑

天解红咸天

贵神鸾池伤

小天咸 54-63 交庚

耗德池 死 友子

地地

空劫

青白指 44-53 事己

龙虎背 病 业亥

「图一」为一位女士的命盘。最值得注意的是「夫妻宫」。天机与右弼、天马同度,会丑宫的天同与巨门化禄;亥宫的太阴;酉宫无正曜,所以要借卯宫的天梁及太阳化权入宫安星。一一这样的星曜组合,看起来很好,化禄、化权、与禄存并照,似可许配偶富贵。

但夫妻宫的天机本已有浮荡的性质,加上与天马同度,浮荡的性质更增加。夫妻宫不喜见左辅右弼,但此两曜却在夫妻宫同会;此外,太阳天梁、天同巨门都并不是有利夫妻宫的组合(请参阅「夫妻宫」星曜性质一章),所以命盘中的夫妻宫可谓吉凶并集。是吉是凶,大限的影响很大。

在十四至廿三岁丙申大限时,夫妻宫在甲午宫,紫微对照贪狼,又见红鸾、天喜、咸池、天姚等桃花诸曜,但可惜会照戊戌宫的文昌化忌,而这点忌星却给大限的廉贞化忌在同宫冲起;文昌为礼乐之星,廉贞主感情,现在同时化忌,故在这大限之中,找不到理想伴侣乃可想而知之事。更何况戌宫的擎羊铃星,又给甲午宫的大限流羊冲起,所以必有感情波折。

至于丁酉大限(廿四至卅三岁),大限夫妻宫在乙未宫,宫中无正曜,借对宫天同巨门安星,在丁限中巨门化忌,与原来的化禄组成「忌冲禄」的星系,同时与己亥宫的太阴化禄、太阳化权及天梁会照。阴阳禄权会合,所以为结婚的运程。但夫妻宫有大限的流羊,与巨门化忌同守,所以已暗伏危机;加上太阳天梁与天月同度,为神经系统慢性疾病的星系,而亥宫又有地劫,因此这段姻缘实在不敢恭维。

在一九七八年戊午年,流年命宫及流年夫妻宫同会贪狼化禄,加上桃花诸曜同度,故主「非礼成婚」,我们不妨看一看流年夫妻宫(壬辰宫)的情况,有流年陀岁同度,与命盘的陀罗冲会,并不值得恭维。

所以于七九年己未年结婚之后,于八三年癸亥年,流年夫妻宫借入太阳天梁天月一组星曜;受丑宫的流年擎羊照会,引动巳宫大限流陀,于是夫妻感情破裂,原因是丈夫吸毒(吸毒应该是属于神经系统的慢性病)。

再看丁酉大限的福德宫(己亥宫),受运羊、运陀会照,原来又有地空地劫。再加上会照天机、天马、右弼;以及借入未宫安星的天同巨门;和太阳天梁,皆为是非口舌的象征。

恰巧丁酉大限命宫所会,亦正是同样的星系,这就象征其人的精神困扰特别厉害。

在八四年甲子年,福德宫庚寅的武曲天相。受卯宫的太阳化忌及流年擎羊,与丑宫巨门化忌及流年陀罗相夹,为「刑忌夹印」、「双忌夹」、「羊陀夹」的三重组合,而且又是「铃昌陀武」的坏局,故是年曾经自杀。唯幸得流年的禄存同度,会照午宫大限禄存,所以得以不死。

由以上的分析,相信读者对推断命盘的观察方法,应已有一定的认识。

现在让我们再多看一个命例,同时学习几个观察的法则。

左火禄

辅星存

封天天月破劫

诰月使德碎煞

博小劫 74-83 交丁

士耗煞 长生 友巳

天天天天旬

寿厨哭虚空

官岁灾 64-73 身迁戊

符破煞 养 宫移午

文文天

昌曲钺

大天旬

耗伤空

伏龙天 54-63 疾己

兵德煞 胎 厄末

地解天蜚

空神巫廉

大白指 44-53 财庚

耗虎背 绝 帛申

力官华 84-93 事丙

士符盖 沐浴 业辰

1948年

2

10/20/23/29

台天咸

辅喜池

病天咸 34-43 子辛

符德池 墓 女酉

太天

阳梁

恩天天天红

光贵官福鸾

青贯息 94-103 田乙

龙索神 冠带 宅卯

廉天

贞府

年凤天寡

解阁刑宿

喜吊月 24-33 夫壬

神客煞 死 妻戌

武天

曲相

三地天孤

台劫姚辰

小丧岁 104-113 福甲

耗门驿 临官 德寅

天巨

同门

天铃

魁星

天截

空空

将晦攀 114-123 父乙

军气鞍 帝旺 母丑

八天截阴

座才空煞

奏太将 4-13 命甲

书岁星 衰 宫子

蜚病亡 14-23 兄癸

廉符神 病 弟亥

「图二」亦为一女命。命盘中最坏的宫位是丁巳宫(即交友宫)。这个宫位为擎羊、陀罗所夹,宫中天机化忌坐守,构成了「羊陀夹忌」的坏格局。与天机同度的火星,因同样受羊陀所夹,刚克之性亦因而加强。――打开命盘,先将最坏或最好的宫位找出,是观察法则之一。

受丁巳宫影响的宫位有三个,即辛酉、癸亥、乙丑三宫。其中以辛酉宫为最坏,因为它亦同时与乙丑的铃星相会,即被火铃二星以「双飞蝴蝶」式齐来照射。

这个辛酉宫,是三十四至四十三岁的大限命宫。――当找出最坏或最好的宫位之后,再找出受其影响的「三方」,即因其影响亦变得坏,或变得好的一宫。这是观察法则之二。

由于大限命宫有缺点,因此就需要继续找出大限那一个宫位比较坏。我们应该可以留意到丙辰宫。宫内原有七杀与陀罗坐守,在辛酉大限时,陀罗与在申宫的大限流陀相冲,因此刚克之性发动,而且还与在戌宫的大限流羊对拱,刚克之性更强。

丙辰宫是辛酉宫大限的疾厄宫,所以我们便要留意到在该限之中有无疾厄宫方面的坏运。――找出好、坏的运限之后,再找该限的好坏宫位,以决定该限为什么好、为什么坏,是观察法则之三。

再返回到原来所说最坏的丁巳宫,这个宫位应该是壬戌流年的命宫,廉贞天府与天刑同度,又有大限流羊及流年流陀飞入,这两颗流曜是分别与原来命盘的羊陀相照会,力量彼此加强。

更坏的是,在壬戌年武曲化忌,在甲寅宫来会照。流年命宫整个星系显示有金属刀伤。一一在找到大限中最坏的宫位后,接着找寻坏的流年,是观察方法之四。

再追下去,看翌年癸亥年的疾厄宫。是年受到未宫的文昌流化忌,及巳宫的天机化忌会照。戊年宫为流年疾厄宫,紫微擎羊同度,此擎羊为大限擎羊冲动,会合壬戌宫的廉贞天府与天刑,又为流年的贪狼化忌相冲,再加上天虚天哭同度,又会寅宫的地劫,故可以推断,她在癸亥年又需要动一次手术。一一找出事件之后,继续追查翌年的状况,是观察方法之五。

下面我们再分析一个男命的星盘。

如「图三」,这个星盘最令人注意的是,命宫天机化忌与火星同度;但迁移宫(身宫)却是太阴化权与禄存同度。因此可以推断,其人利于赚远离出生地的钱财。

然而太阴落陷,会酉宫的太阳化科亦落弱地,加上太阳天梁天刑对照,所会的丑宫无正曜,要借未宫的天同巨门、铃星、天钺入宫安星,因而可以推断他在外地虽可发财,但是非口舌甚至官非亦会同时而来。

最精彩的运程是三十二至四十一岁,行甲寅大限。这个大限的迁移宫武曲化科,命宫则为天马与大限流禄同度,成为「禄马交驰」格局,兼且流禄冲动午宫的贪狼化禄,因而在这大限之中,在外地必能发财。

然而于此限中,大限父母宫即乙卯宫无正曜,借太阳化忌(原为化科)及天梁入宫安星,以致与流羊及天刑同度,所以不但主其父亲于此限内去世,而且流年逢卯、酉二宫还恐怕即会有官非。

一九八零庚申年,命宫为武曲(大限化科、流年化权)、天相及流年禄存同度,更加上流年迁移宫又飞入流年天马,成为两重「禄马交驰」,故主是年收获甚丰。

然而翌年命宫即为酉宫,太阳(大限化忌)及天梁,会丑宫文曲(流年化科)及文昌(流年化忌),又借入未宫的天同及巨门(流年化禄)同会,更会原星盘的太阴化权与禄存。还可以注意到,酉宫有大限的流羊、流陀并照,加上天刑、劫煞来会,所以是年虽仍有流年禄存冲起星盘的禄存,但却仍主是年有官讼及破财。

天月破劫

寿德碎煞

博小劫 62-71 身迁丁

士耗煞 绝 宫移巳

天天天天旬

厨哭虚使空

力岁灾 72-81 疾戊

士破煞 胎 厄午

天巨

同门

天铃

钺星

三八大天旬

台座耗姚空

青龙天 82-91 财己

龙德煞 养 帛末

武天

曲相

地蜚

劫廉

小白指 92-101 子庚

耗虎背 长生 女申

廉天

贞府

右陀

弼罗

龙天

池伤

官官华 52-61 交丙

符符盖 墓 友辰

1948年

7

22(23)

太天

阳梁

恩天天咸

光贵喜池

将天咸 102-111 夫辛

军德池 沐浴 妻酉

台天天红天

辅官福鸾刑

伏贯息 42-51 事乙

兵索神 死 业卯

年凤寡

解阁宿

奏吊月 112-121 兄壬

书客煞 冠带 弟戌

地解天孤阴

空神巫辰煞

大丧岁 32-41 田甲

耗门驿 病 宅寅

文文天

昌曲魁

天截

空空

病晦攀 22-31 福乙

符气鞍 衰 德丑

喜太将 12-21 父甲

神岁星 帝旺 母子

天封天

才诰月

蜚病亡 2-11 命癸

廉符神 临官 宫亥

至乙丑年,命宫丑宫无正曜,借对宫天同巨门、铃星、天钺安星,又有大限的陀罗同度;所会者又为落陷的太阴(流年化忌)与太阳(大限化忌),因而又牵涉入是非纠纷之内。

将来丁卯年,改借太阳化忌安星,又会巨门(流年化忌)及天机化忌,且带流年陀罗,原局又有火星及铃星并照,更见天刑、大耗、天月等凶曜,至宜小心谨慎,必须避免纷争,且绝不可卷入是非漩涡,否则恐因官非而破大财。

乙 流月的推断

用斗数推算禄命,不宜常常连「流月」吉凶都加以推断,因为太过细微,无论吉凶都反容易影响情绪。但在有些情况下,例如是年可能有交通意外,则不妨用「流月」的推算来加以帮助,看在那几个月份有凶险,尽量避免出门驾车。因为事实上不可能全年不出门,所以流月的推算便有帮助。

「图四」为一女命。她于一九七五年(乙卯年)农历五月驾车失事,且因此断骨。

我们且按命盘来追查一下这宗事实。

一九七五年她的「大限命宫」在戊申,天同天梁同度,地空地劫对拱,会天机(大运化忌,原化科)、火星;及太阴(化禄)、天刑。

廉贪

贞狼

陀天

罗马

天封天天

才诰厨虚

官岁岁 112-121 兄乙

符破驿 绝 弟巳

恩天旬

光贵空

博龙息 2-11 命丙

士德神 胎 宫午

文文擎

昌曲羊

天天旬

月哭空

力白华 12-21 父丁

士虎盖 养 母末

天天

同梁

地天劫

空姚煞

青天劫 22-31 福戊

龙德煞 长生 德申

红大天月

鸾耗刑德

伏小攀 102-111 夫甲

兵耗鞍 墓 妻辰

1947年

8

1/24/25

武七

曲杀

台破

辅碎

小吊灾 32-41 田己

耗客煞 沐浴 宅酉

八龙截

座池空

大官将 92-101 子癸

耗符星 死 女卯

天寡

喜宿

将病天 42-51 事庚

军符煞 冠带 业戌

地解天孤截

劫神官辰空

病贯亡 82-91 财壬

符索神 病 帛寅

紫破

微军

天蜚

使廉

喜丧月 72-81 疾癸

神门煞 衰 厄丑

咸天阴

池空煞

蜚晦咸 62-71 身迁壬

廉气池 帝旺 宫移子

天左

魁辅

三年凤天天天天

台解阁福巫寿伤

奏太指 52-61 交辛

书岁背 临官 友亥

迁移宫无正曜,借戊申宫的星安入,变成地空地劫同宫。会巨门化忌(而且是「羊陀夹忌」);再会戌宫落陷的太阳。

这样的星系结构,已显示该大限之中可能有凶险。因此需逐年追查。

她于一九七一年(辛亥年),及七三年(癸丑年)都曾撞车,但未受伤。(读者不妨自己推断其故)。可是到了一九七五年(乙卯年),流年命宫在卯垣,恰为流年擎羊及流年陀罗所夹(虽非「夹忌」,但由于天府必无化忌之理,所以亦属不吉);会亥宫无正曜,借巳宫廉贞贪狼安星,此二曜又恰为大限的流羊、流陀所夹;此外对宫有武曲七杀;未宫为刑忌夹印的天相。

最坏的是流年疾厄宫飞至戌垣,太阳落陷守度,与太阴(流年化忌,原命盘化禄)、大限陀罗、流年擎羊、以及天刑相照,于寅宫会天同天梁、流年陀罗;于午宫巨门化忌(此化忌给大限的天机化忌冲起)及大限流羊,煞忌均重,所以是年主有疾厄。

然后才看「流月」。

卯年斗君在亥宫,即农历正月由亥宫起行,至农历五月,「流月命宫」在卯,即恰与「流年命宫」重叠。计算遁干,乙卯年起戌寅(正月),五月命宫的干支应为壬午,所以迁移宫武曲化忌;命宫再为流年羊陀相夹;而且流月的羊陀将年陀、年羊;运陀、运羊全数冲起,一齐射入流月的疾厄宫(戌宫),戌宫又有月陀与天刑相对,且正曜为大阴化忌拱照。由是推断,农历五月是一个出行凶险的月份――武曲化忌与七杀同度于迁移宫,所显示的性质为受金属创伤。

由上例可知,要推断流月,必须由大限查起,然后查流年,再查流月,才有实际的应用意义,因为推断流月,目的只是帮助趋避。倘若贸贸然去找一个月份来推断,则由于漫无目的,过于空泛,有时反而会陷入迷宫而不能自拔。

丙 流日流时的推断

笔者不很主张研究斗数的人推断流日,因为「水太清则无鱼,人至察则无徒」,不宜将运程推断得太过仔细。但在个别情形之下,推断流日又似有必要,例如跟一个弥留状态的病人推断死期,以便家人有所准备。又如在可能发生交通意外的月份一定要出门,不得已而思其次,便非要拣日子出门不可。

流日的推断,是由流月的命宫起初一,至推断之日所落的宫位,即为「流日命宫」,然后参照日历(或万年历)找出要推算之日的干支来找「流日流曜」。

如「图五」,假如四月命宫在戌,即在戌宫起初一,顺行。如果要找寻初四流日的命宫,则顺数至丑宫便是。查万年历,乙丑年四月初四日的干支是壬戌,因此便以「壬戌」干支来找寻流曜,如天梁化禄、紫微化权、天府化科、武曲化忌;禄存在亥……之类。

如有闰月,则以上半月属前一个月,下半月属后一个月。流日则仍顺轮。哪甲子年闰十月,则由闰十月初一至十五日属十月;闰十月十六日至二十九日属十一月。

如「图六」,若十月命宫在酉,即由该宫起初一,顺数至二十五日返回酉宫,至寅宫为三十日,仍应接着顺数下去,故闰十月初一以卯宫为命宫。流曜则应检查「万年历」,是日为辛酉日,故以「辛酉」干支找寻流曜。

至于闰十月十六日,则于十一月命宫(即戌宫)起顺行。流月用十一月的干支(即丙子月),流日当然仍用该日的干支。

现在且举一个「日盘」为例(已略去一些与例子无关的星曜)――某女士,正行乙未大限。未宫无正曜,借丑宫星曜入宫安星,于是变成是天刑、天月同度;地劫地空相会。天同巨门主神经线疾病,尤其与骨殖的神经有关。所以在这个大限之内,她可以患上这种毛病,而且一定是慢性病,因为天刑、天月为疾病缠绵之兆,将病况拖延,以致患者有如受刑。会合太阳天梁,加强了这种性质。(见图七)

再查流年,至壬戌年,流年命宫在戌,廉贞化忌会武曲流年化忌。流年陀罗飞入戌宫,冲动辰官的陀罗及大限流羊;又冲动大限流陀。再适逢子宫的流年擎羊及寅宫的大限流陀,又冲起午宫的擎羊、铃星来会,所以可断定是年必有灾厄。

是什么性质的灾厄呢?由武曲化忌冲起廉贞化忌,一般均主血光之灾。唯是年迁移宫壬辰为七杀坐守,所以并非在外埠受血光灾厄。

血光灾厄有多种,女命可以是生育、落胎,亦可以是有脓疮之疾,当然亦可以是受金属创伤。于是追查流年的疾厄宫。

流年疾厄宫在巳,天机守度。为两颗皆冲动的擎羊所夹;与太阴化忌正照。擎羊主伤,太阴与天机相会主神经系统疾患,又与天同巨门及天刑在丑宫相会;更在酉宫与由卯宫借入的太阳天梁会合,因此可以推定为受意外伤以致影响骨殖神经线。

现在追查流月了。壬戌年正月起壬寅,戌年斗君恰在寅宫,故以寅宫为流月命宫,壬寅月武曲再化一次忌,与年化忌相叠,力量甚大。再与戌宫的年陀、月陀相会;又与午宫的擎羊铃星相会(此两星的三方四正,受大限流陀、年陀、月陀、年羊、月羊冲起,所以虽为命盘的羊、铃,但对流月命宫依然有作用),故可推定这个月份的运程不妙。

追查流日,至初五日(壬子日),流日命宫在午宫;因日干为壬,寅宫的武曲再化二次忌,成为「武曲三化忌」,冲动戌宫的廉贞化忌。在三方四正一共会上八点羊陀及铃星,煞曜非常之重。再加上是日的疾厄宫为丑宫的天同巨门及天刑,又为流日化忌与流日擎羊所夹,因此难怪当日(一九八二年壬戌年农历正月初五)发生车祸,骨折,流血,医愈之后仍然骨病缠绵,盖乃骨殖神经受伤之故,变在终生疾患,至今仍作物理治疗。

该女士受伤之后,由于性生活受到影响,丈夫因而变心,至今年(八五年乙丑年)便有离婚的危险。读者不妨由八二年(壬成年)起追赶查她的夫妻宫,便会知道婚姻从此竖起红旗。

天天红大天天天截

贵官鸾耗姚巫伤空

博龙亡 53-62 疾癸

士德神 病 厄巳

右擎

弼羊

旬阴

空煞

官白将 43-52 财甲

符虎星 衰 帛午

恩地天寡旬

光劫月宿空

伏天攀 33-42 子乙

兵德鞍 帝旺 女末

左天

辅马

天天

才哭

大吊岁 23-32 夫丙

耗客驿 临官 妻申

天截

虚空

力岁月 63-72 迁壬

士破煞 死 移辰

1946年

5

7/15/17

天火

钺星

病病息 13-22 兄丁

符符神 冠带 弟酉

太天

阳梁

地咸天月

空池使德

青小咸 73-82 交辛

龙耗池 墓 友卯

廉天

贞府

喜太华 3-12 命戊

神岁盖 沐浴 宫戌

武天

曲相

三龙台

台池辅

小官指 83-92 身事庚

耗符背 绝 宫业寅

天巨

同门

天破

刑碎

将贯天 93-102 田辛

军索煞 胎 宅丑

八解年凤天天天蜚

座神解阁福寿厨廉

奏丧灾 103-112 福庚

书门煞 养 德子

天铃

魁星

天孤天劫

喜辰空煞

蜚晦劫 113-122 父己

廉气煞 长生 母亥

倘如是日静居家中,不驾车外游,则正月初九丙辰日及正月二五壬寅日仍主有灾(读者不妨自行飞星推断,追查缘故),但笔者相信,灾祸应该可以避免,除了那几天小心之外,若能修身立德,做点善事,并以济物利民为抱负,则身体的创伤固然最少亦可以减轻,同时婚姻生活应该亦不致如现时的恶化。这或许即是推查流日运程的作用了。

Related Posts

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *