Ý nghĩa cơ bản của 64 quẻ trong kinh dịch

  QUẺ Ý NGHĨA   QUẺ Ý NGHĨA
1 CÀN

(thuần Càn)

Trời

Đức tính cương kiện

33 ĐỘN Trốn tránh đi
2 KHÔN

(thuần Khôn)

Đất

Đức tính nhu thuận

34 ĐẠI TRÁNG Lớn mạnh
3 TRUÂN Đầy

Khó khăn, gian nan

35 TẤN Tiến lên
4 MÔNG Non yếu

Mù mờ

36 MINH DI Thương tổn
5 NHU Những thứ cần thiết (nhu cầu)

Chờ đợi

37 GIA NHÂN Người nhà
6 TỤNG Kiện cáo 38 KHUÊ Chống đối chia lìa
7 Đám đông

Quân đội

39 KIỂN Gian nan, hiểm trở, khó khăn
8 TỶ Gần gũi

Liên lạc

40 GIẢI Gỡ

Cởi

Tan

9 TIỂU SÚC Nuôi (mục súc)

Chứa (súc tích)

Ngăn lại, kiềm chế

41 TỔN Thiệt hại

Giảm đi

10 Cái nền của đức

Cung kính

Thận trọng

Trật tự

42 ÍCH Tăng lên

(tăng tiến cái đức)

11 THÁI Yêu thích

Tốt

43 QUẢI Nứt vỡ

Quyết liệt

12 Bế tắc 44 CẤU Gặp gỡ

(Tiểu nhân lúc mạnh, đừng thân với nó)

13 ĐỒNG NHÂN Cùng chung với người, đồng tâm cùng người 45 TỤY Nhóm họp

Hội tụ

14 ĐẠI HỮU Sở hữu lớn 46 THĂNG Đi lên
15 KHIÊM Cái cán của đức

Hạ mình, khiên tốn

47 KHỐN Khốn đốn
16 DỰ Vui vẻ, sung sướng 48 TỈNH Giếng

(chỗ thấp hơn hết)

17 TÙY Theo 49 CÁCH Thay đổi, cải cách
18 CỔ Công việc làm, đổ nát

Đổ nát thì phải sửa

50 ĐỈNH Cái vạc nấu ăn
19 LÂM Lớn

Tới (lâm chung)

51 CHẤN

(thuần Chấn)

Sấm

Trưởng nam

20 QUÁN

(Quan)

Xem xét

Quan sát

52 CẤN

(thuần Cấn)

Núi

Ngừng lại

21 PHỆ HẠP Ăn, cắn 53 TIỆM Tiến dần dần
22 Văn vẻ, rực rỡ 54 QUY MUỘI Em gái về nhà chồng
23 BÁC Bóc mòn

Tiêu mòn dần

55 PHONG Thịnh lớn
24 PHỤC Cái gốc của đức

Trở lại, khôi phục thiên lý

56 LỮ Bỏ nhà đi tha phương
25 VÔ VỌNG Không làm điều càn bậy nữa 57 TỐN

(thuần Tốn)

Gió thuận

Nhập vào

26 ĐẠI SÚC Chứa đựng lớn 58 ĐOÀI

(thuần Đoài)

Đầm

Hòa duyệt vui vẻ

27 DI Dưỡng nuôi, nuôi sống 59 HOÁN Lìa

Tan vỡ

28 ĐẠI QUÁ Lớn quá

Quá mức nhiều

60 TIẾT Tiết chế
29 KHẢM

(thuần Khảm)

Sụp

Hiểm

61 TRUNG PHU Có đức tin ở trong long
30 LY

(thuần Ly)

Lệ thuộc, dựa vào

Sáng

Rời xa

62 TIỂU QUÁ Lỗi

Vượt ra ngoài cái mức vừa phải

31 HÀM Trai gái giao cảm 63 KÝ TẾ Đã vượt qua, đã hoàn thành
32 HẰNG Cái bền của đức

Lâu dài, thường hằng, không thay đổi

64 VỊ TẾ Chưa xong

Chưa hết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *