Thẻ: tự học tử vi đẩu số

Bài 9: Cách an vòng Lộc Tồn – Kình Dương – Đà La- Thiên khôi – Thiên Việt

Cách an vòng Lộc Tồn – Kình Dương – Đà La- Thiên khôi – Thiên Việt AN CÁC SAO THEO HÀNG CAN NĂM Gồm có các sao sau: 1.Vòng Lộc Tồn (12 sao) 2.Kình Dương – Đà La 3.Thiên Khôi…

Đọc tiếp